<<

NOBELSTIFTELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2020

1 Nobel Week Lights På Stadshusets fasad visades bilder från rymdens yttersta hörn i samarbete med Rymdstyrelsen och European Space Agency. Det blev en hyllning till 2020 års fysikpris som gick till upptäckten av universums sällsammaste fenomen – svarta hål. Den spektakulära installationen Space, av PXLFLD och Lumination of , blev ett av de största videomappningsprojekten som någonsin har genomförts i .

FOTO: PER KRISTIANSEN

2 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 ag tog över rollen som vd för betydelse för beslutsfattares möjlighet Nobelstiftelsen i januari 2021 att göra välgrundade val. Om yttrande­ efter ett unikt år i Nobelprisets friheten och skrivkonstens betydelse för historia. Det blev också ett år en fri och upplyst allmänhet. Om fredlig av nyskapande. Nobelveckan i dialog och konfiktlösning som grund Jdecember tog nya former med ett digitalt för det fria samhället och mänskliga frande på distans. Pristagarna fck ta rättigheter. emot medalj och diplom i sina hem­ Nobelprisets unika kombination länder. Våra publika evenemang genom­ av ämnesområden ger oss möjligheten fördes på nya sätt och nådde i fera fall att skapa engagemang kring de insatser en ny och större publik. Som organisa­ som belönas. Det gör vi i samband med tion lärde vi oss mycket under förra året, att nya pristagare tillkännages i oktober, lärdomar som vi tar med oss framöver. när priserna delas ut i december – och

Vidar Helgesen, verkställande Att de prisutdelande institutionerna dagligen i vår omfattande publika verk­ direktör för Nobelstiftelsen sedan valde att utse Nobelpristagare togs emot samhet internationellt. den 1 januari 2021. väldigt väl av en värld som längtade efter FOTO: CLÉMENT MORIN positiva nyheter när så mycket annat vår publika verksamhet kan vi adres­ ställdes in. Att lyfta fram betydelsen av sera viktiga frågor där Nobelpristaga­ vetenskaplig forskning och samarbete Ires upptäckter och insatser spelar över gränser har varit en viktig uppgift roll. Ett aktuellt exempel är klimatkrisen. för oss under ett år präglat av pandemin. I april 2021 anordnar vi, i samarbete Det är en uppgift som inte blir mindre med National Academy of viktig framöver. I ljuset av tidigare medi­ och Potsdam Institute, det första Nobel cinska framsteg kan vi uppmärksamma Prize Summit på temat Our Planet, den monumentala vetenskapliga insats Our Future. Tre dagar med en rad Nobel­ som resulterat i den snabba utvecklingen pristagare och andra experter, aktivister av nya vacciner mot covid. Vi kan också och beslutsf­attare som tar sig an helheten se behovet av en mobilisering mot veten­ i planetens komplexa utmaningar och skapsförtryck, faktaresistens och den de lösningar världen behöver verkställa våg av falska nyheter vi har bevittnat snabbt och storskaligt. Detta inför en under pandemin digital publik på 25 000 personer från Nobelpriset är en positiv kraft i en hela världen. sådan mobilisering därför att det rym­ Detta är blott en illustration av den mer många starka och inspirerande kraft som Nobelpriset rymmer i att berättelser om människans framsteg främja mänsklighetens största nytta. i svåra situationer. Om kunskapens

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 3 FOTO: DAN LEPP

Solist Elisabeth Meyer framför Lonely House i ett ödsligt Blå Hallen under Nobelprisutdelningen som ägde rum i Gyllene salen en trappa upp.

4 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Innehåll

6 2020 års Nobelpristagare 10 Nobelpriset i litteratur 2020 12 Nobels fredspris 2020 14 Nobel Calling Stockholm 16 Digital fredsprisutställning 18 Ljus i mörkret 22 Korta nedslag från 2020 28 Kunskap för alla när möten antar nya former 30 Dokumentärfilmer lyfte Nobels fredspris 32 Utebiografen på Sergels torg 34 Nobellunch och stjärnjakt inspirerade skolelever 36 Nobelfesten – festernas fest 40 Traditionellt hantverk i ny design 42 Alfred Nobels kemikalieflaskor analyserade 44 De prisutdelande institutionerna 46 Nobelstiftelsen 48 Att engagera, inspirera och sprida kunskap 50 Höjdpunkter i december 52 Klimatet i fokus

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 5 FOTO:JOY ASICO

2020 års Nobelpristagare

De prisutdelande institutionerna fattade under våren 2020 beslutet att i oktober utse nya Nobelpristagare trots de utmaningar som den pågående pandemin medförde. Tack vare ett nära samarbete med svenska utlands­ myndigheter kunde samtliga Nobelpristagare ta emot medalj och diplom i sina hemländer.

6 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: FERGUS KENNEDY FOTO:BUHL ANNETTE NOBELPRISET I FYSIK 2020

Med ena hälften till

ROGER PENROSE ”för upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin”

och med andra hälften gemensamt till

REINHARD GENZEL ANDREA M. GHEZ Andrea M. Ghez ”för upptäckten av ett supermassivt FOTO: BERNHARD LUDEWIG kompakt objekt i Vintergatans centrum”

Tre pristagare delade Nobelpriset i fysik för deras upptäckter om ett av universums sällsammaste fenomen, svarta hål. Roger Penrose visade att den allmänna relativitetsteorin leder till att svarta hål kan bildas. och Andrea M. Ghez upptäckte att något osynligt och extremt tungt styr stjärnornas kretslopp närmast mitten av vår egen galax, Vintergatan. Ett supermassivt svart hål är den enda i dag kända förklaringen. Reinhard Genzel FOTO: BRITTANY HOSEA FOTO: BERNHARD LUDEWIG NOBELPRISET I KEMI 2020

EMMANUELLE CHARPENTIER JENNIFER A. DOUDNA - SM

”för utveckling av en metod ALL för genomeditering”

2020 års Nobelpristagare och Jennifer A. Doudna har upptäckt ett av genteknikens skarpaste verk­ tyg: gensaxen CRISPR/Cas9. Med hjälp av den kan forskare med hög precision förändra arvsmassan i djur, växter och mikroorganismer. Tekniken har revolutionerat de molekylära livsvetenskaperna, Emmanuelle Charpentier Jennifer A. Doudna bidrar till nya cancerterapier och kan göra verklig­ het av drömmen om att bota ärftliga sjukdomar.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 7 FOTO: FLORENCE MONTMARE FOTO: HAN HOUGHTON NOBELPRISET I FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2020 HARVEY J. ALTER MICHAEL HOUGHTON CHARLES M. RICE ”för upptäckten av hepatit C-virus”

Detta Nobelpris belönar tre forskare som tagit ett avgörande steg i kampen mot blodöverförd hepatit, ett av våra största globala hälsoproblem. Sjuk­domen orsakar kroniska leverskador och lever­cancer hos människor över hela världen. Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles Charles M. Rice Michael Houghton

M. Rice gjorde banbrytande upptäckter som FOTO:JOY ASICO innebar att ett helt nytt virus, hepatit C-virus, kunde identiferas. Genombrottet möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som har räddat miljontals människoliv.

Harvey J. Alter FOTO: DANIEL EBERSOLE NOBELPRISET I LITTERATUR 2020

LOUISE GLÜCK ”för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell” Den amerikanska poeten Louise Glück har allt­ sedan sin debut 1968 med Firstborn hört till de mest prominenta lyrikerna i den amerikanska samtids­ litteraturen. Glück har givit ut tolv diktsamlingar och några volymer med essäer om poesi, och alla Louise Glück kännetecknas av en vilja att komma till klarhet.

8 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: REIN SKULLERUD NOBELS FREDSPRIS 2020

WORLD FOOD PROGRAMME ”för dess försök att bekämpa svält, för dess arbete med att förbättra villkor för fred i konfiktområden, och för att de är en drivande kraft i försöken att förhindra använd­andet av svält som vapen i krig och konfikter”

World Food Program är världens största humanitära (David Beasley, vd, WFP). organisation som arbetar med att bekämpa och som främjar livsmedelssäkerhet. År 2019 gav WFP stöd till nära 100 miljoner människor i 88 länder. År 2015 antogs utrotning av hunger som ett av FN:s mål för hållbar utveckling. FOTO: ELENA ZHUKOVA FOTO: ELENA ZHUKOVA SVERIGES RIKSBANKS PRIS I EKONOMISK VETENSKAP TILL ALFRED NOBELS MINNE 2020

PAUL R. MILGROM ROBERT B. WILSON ”för förbättringar av auktionsteorin och uppfnningar av nya auktions­ format”

Pristagarna Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson har studerat hur auktioner fungerar. De har dess­ Paul R. Milgrom Robert B. Wilson utom omsatt sina teorier i praktiken och utformat nya auktioner för varor och tjänster som är svåra att sälja på traditionellt vis, till exempel radio­ frekvenser. Upptäckterna har gynnat säljare, köpare och skattebetalare världen över.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 9 FOTO: DANIEL EBERSOLE

10 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Nobelpriset i litteratur 2020

”Louise Glück är inte bara motsättningarnas och den luttrade klarsynens diktare. Hon är också förnyelsens poet som få andra, och även om dikten är skriven i efter­ hand och tycks förbunden med det äppelträd som en gång sågs i barndomen, är ”förändring” ett av hennes nyckelord. Hon lär oss att förnyelsens ögonblick samman­ faller med ordens ankomst. Hennes inre drivkraft är en ostillbar hunger och en utomordentlig tilltro till poesins möjligheter. Hon kan ta förnyelsens språng med efter­ tänksamma parabler med en till synes självklar diktion, men också med komik och bitande kvickhet.”

Utdrag ur presentationstalet för Nobelpriset i litteratur av professor Anders Olsson, ledamot av Svenska Akademien, ordförande i Nobel­ kommittén för litteratur, den 10 december 2020.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 11 Nobels fredspris 2020

”Detta fredspris är mer än ett tack. Det är en uppmaning till handling. På grund av många krig, klimatförändringar, den utbredda användningen av hunger som ett politiskt och militärt vapen, och en global hälsopandemi som gör allt detta exponentiellt värre – så marscherar 270 miljoner människor mot svält. Underlåtenhet att tillgodose deras behov kommer att orsaka en hungerpandemi som överskuggar effekten av covid.”

David Beasley, vd för World Food Programme, i sitt tacktal den 10 december 2020

12 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO:WFP/KHUDR ALISSA

Deir Hafer i Syrien ligger 60 km från Aleppo och 12 km från närmaste marknad, så de 800 personer som bor här är starkt beroende av matassistans från WFP för deras dagliga behov.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 13 Konstnären Fredrik Paulsens färg­ sprakande utebiograf på Sergels torg hade öppet dygnet runt.

Nobel Calling Stockholm

Världens blickar riktas mot Stockholm och under den vecka i oktober då årets Nobelpris tillkännages. En vecka då vikten av forskning, vetenskap, litteratur och fred står i fokus.

en globala pandemin och situa­ men med en begränsad publik och för bland annat Beatrice Fihn, generalsek­ tionen med covid-19 drabbade första gången med livesändningar som reterare för ICAN, som 2017 fck Nobels Dsamhället brett under 2020. man kunde ta del av online. fredspris för sitt arbete mot kärnvapen. Många evenemang sköts på framtiden På Kulturhuset gav ledamöter från Veckan ramades in av en färgsprakande eller ställdes in helt och hållet. Därför Nobelkommittéerna en Crash Course utebiograf på Sergels torg som hade öppet var det glädjande att de Nobelprisutde­ i årets naturvetenskapliga Nobelpris. dygnet runt. lande institutionerna under våren beslu­ I en sändning från Stadsbiblioteket Evenemangen under Nobel Calling tade att genomföra sitt utredningsarbete kunde man ta del av ett fördjupande Stockholm 2020 arrangerades av för att i oktober kunna tillkännage nya samtal om årets litteraturpristagare Museum i samarbete med Nobelpristagare. Det här var ett år när med ledamöter från Nobelkommittén. stad, Karolinska Institutet, det blev särskilt viktigt att lyfta fram Dessutom arrangerades ett samtal med Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholms vetenskapliga, litterära och humanitära journalisten och flmkritikern Göran universitet, Stockholms stadsbibliotek, insatser som inspirerade och gav hopp Everdahl om hur forskare och forskning Kulturhuset Stadsteatern, Forum/Debatt, för framtiden. framställs i flmer. På programmet stod Stockholms stadshus, Stockholms stads­ Även de publika programpunkterna också en rad seminarier relaterade till arkiv, Vetenskapsrådet och Riksbanken. under Nobel Calling Stockholm genom­ covid-19, Nobel Prize Teacher Summit Evenemangen genomfördes både fysiskt fördes under tillkännagivandeveckan, om migration och en fredspanel med och digitalt.

14 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO SAMTLIGA BILDER: CLÉMENT MORIN

Varje dag deltog en skolklass vid tillkännagivandena som livesändes på museet.

Carin Klaesson, Henrik Petersen, Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde och Anders Olsson diskuterade 2020 års litteraturpris på Stadsbiblioteket.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 15 FOTO: © AÏDA MULUNEH FÖR NOBELS FREDSCENTER

En av de konflikter som illustreras i årets freds­ prisutställning är Syrien, där kontroll av mat och nödhjälp har varit en viktig strategi för regimen i det pågående inbördes­ kriget.

16 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: / NOBELS FREDSSENTER JOHANNES GRANSETH

I samband med att ett nytt fredspris tillkännages uppdateras den del av utställningen på Nobels Fredssenter som kallas för Nobels hage.

Digital fredsprisutställning

För första gången någonsin gjorde Nobels Freds­ senter sin utställning om fredspriset i en digital version som kunde ses över hela världen.

redsprisutställningen 2020 kunde konfikter där mat har använts som ses av alla trots att museet var vapen i krig – ett vapen som först Fstängt på grund av pandemin. För och främst drabbar civilbefolkningen. första gången samarbetade Nobels Freds­ ”Varje bild är en berättelse, en berättelse senter med NRK (Norwegian Broadcas­ byggd på ögonblick, känslor, smärta, ting) i fotoutställningen om årets freds­ ensamhet, ilska och den djupa förtviv­- pristagare. Utställningen publicerades lan som känne­tecknar dem som fångas online den 10 december, samma dag som i kors­eld från olika politiska agendor”, World Food Programme mottog Nobels säger Muluneh. fredspris. Innan årsskiftet hade utställ­ Den 11 december arrangerade Nobels ningen setts av över 18 000 personer. Fredssenter en intervju online där både ”Under ett år där coronaepidemin gör fotografen Aïda Muluneh och David det svårt för människor att se fysiska Beasley, vd WFP, deltog. ”Aïdas bilder utställningar, är vi glada att nå ut till skildrar en verklighet som våra anställda många med vår fredsprisutställning ser varje dag”, sade Beasley i samtalet. genom NRK”, säger Kjersti Fløgstad, På grund av covid-19 har Nobels chef för Nobels Fredssenter. Fredssenter haft stängt sedan november I fredsprisutställningen 2020 visas 2020, men det kommer fnnas en fysisk en fotoserie av den berömda etiopiska version av fredsprisutställningen till­ konstnären Aïda Muluneh. I tio kraft­ gänglig för allmänheten när man fulla bilder illustrerar hon tio olika öppnar igen.

17 FOTO: EMMA HJORTENKLEV WASSBERG/FREDRIK MATZ

Efter ett år av distansering var det många som berördes av ljusinstallationen på den femte Hötorgsskrapan med projiceringen Jag vill hålla dig i min famn men får inte av Emma Hjortenklev Wassberg och Fredrik Matz.

18 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Ljus i mörkret

Med ljusinstallationer på ikoniska platser och byggnader bjöd Nobel Week Lights in stockholmarna till firandet av Nobelveckan. Det blev en helt ny kulturupplevelse som gav ljus i mörkret när vi behövde det som mest.

ed inspiration från interna­ Nobelpristagares upptäckter och insatser Stockholms stadsmuseum och Nobel tionella ljusfestivaler som för mänsklighetens största nytta. Under Prize Museum var några av de byggnader Mden världsberömda Fête des ett år då många av Nobelveckans evene­ och platser som blev scen för dessa Lumières i franska Lyon lyste Nobel Week mang blev helt digitala var det här en spek­takulära och konstnärliga ljusinstal­ Lights upp ett femtontal platser i Stock­ kulturupp­levelse som man kunde ta del lationer. Nobel Week Lights initierades holm med ljusinstallationer. Många av av utomh­­ us på säkert avstånd till andra. och producerades av Annika Levin, de konstnärer och ljusdesigners som Enligt sifror från Stockholms stad Alexandra Manson, Lara Szabo Greisman deltog utforskade nya idéer och väckte besök­tes ljusinstallationerna av fer än och Helmet, och genomfördes i sam­ tankar om hur vi upplever vår urbana 200 000 människor. En digital rundvand­ arbete med och miljö med sina installationer. Konst och ring var också tillgänglig under veckan. Stockholm stad. teknik vävdes samman på ett lekfullt sätt Stockholms stadshus, Sergels torg, och fera av verken var inspirerade av Konserthuset Stockholm, Dramaten, FOTO: PER KRISTIANSEN

Över 1 300 besökare lade upp egna bilder och filmer på Instagram med hashtaggen #nobel­ weekligh­ ts. Kampanjen om Nobel Week Lights nådde över en miljon människor i sociala medier.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 19 FOTO: PER KRISTIANSEN

20 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Light Swing, av Alexander Lervik, var ett effektfullt ljuskonstverk som besökarna själva bidrog till att skapa när de gungade fram och tillbaka i mörkret, både i Kungsträdgården och i Skärholmens centrum.

21 FOTO: CLÉMENT MORIN 962 Nobelpristagare Sedan 1901 har Nobelpriset och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delats ut till 962 personer och organisationer. ”I år har det varit särskilt viktigt att utse pristagare och att dela ut pris. Vi har under ● Pristagare: 962 ● Priskategorier: 6 det senaste decenniet sett en ökad skepsis, ● Prisbelönade kvinnor: 57 för att inte säga ett förakt, mot vetenskap. ● Prisbelönade organisationer: 25 ● Yngsta pristagaren: 17 år Samtidigt har den pågående pan­demin ● Äldsta pristagaren: 97 år gjort det uppenbart hur livsavgörande kunskap och vetenskap är.”

Lars Heikensten, Nobelstiftelsens vd mellan åren 2011 och 2020, om vikten av att dela ut Nobelpris under 2020 trots pandemin.

Nobelprisets ©NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIOLOGI MATTIAS ELLER MEDICIN. ILL. KARLÉN sociala kanaler

● Nobelprize.org hade 19,6 miljoner besök under 2020, en ökning med 12 % jämfört med 2019. ● Antalet följare på Instagram ökade med 191 % under 2020. ● Antalet följare på Youtube ökade med 103 % under 2020. ● 2020 passerade Nobelprisets digitala kanaler 6,5 miljoner följare ● Under tillkännagivandena i oktober nådde Facebook 8,6 miljoner per­ soner per dag, en ökning med En del av Nobelprislektionen för 2020 års 54 % från året innan. Nobelpris i fysiologi eller medicin. ● Nobelveckans program i Stockholm och Oslo gjordes tillgängligt digitalt Nobelprislektioner inom ett dygn och nådde varje dag i snitt fler än 900 000 på Facebook och I oktober varje år får vi veta vilka finns också på teman som Alfred 1,3 miljoner på Twitter. upptäckter och insatser som till­ Nobel, mänskliga rättigheter och delats årets Nobelpris. Ett dygn hållbar utveckling. Läs mer om efter varje tillkännagivande pub­ Nobelprislektionerna och Nobel liceras ett komplett lektionsmate­ Prize Museums breda skol- och rial som laddas ner av lärare runt utbildningsverksamhet för elever om i världen. Nobelprislektioner och lärare på sidan 34.

22 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: CLÉMENT MORIN

Nadia Murad på besök

Fredspristagaren besökte Nobel Prize Museum i februari och signerade en stol i museets bistro, såsom många Nobelpristagare före henne. Murad tilldelades Nobels freds­ pris 2018, tillsammans med , för deras kamp mot sexuellt våld som vapen i väpnade konflikter. FOTO: DAN LEPP

Nya poddserier om Nobelpriset Under året lanserades två nya poddserier. I Nobel Prize Conversations får lyssnarna lära känna några av de perso­ ner som genom åren har fått Nobelpriset. Värd för samtalen är Adam Smith som också är den som gör en av de första intervjuerna med pristagarna för Nobelprisets officiella kanaler i oktober varje år. Samtalen i podden kretsar kring motivation, kreativitet och livsval, i stort som smått, som Gyllene salen påverkat och präglat pristagarnas liv. I den svenska podden Idéer som förändrar världen möter Den byst av som vi är vana att se Nobel­prisexperten Gustav Källstrand forskare, författare på scenen i Konserthuset, dök istället upp i Gyllene salen i Stads­huset där 2020 års Nobelprisutdel­ och andra experter för att diskutera tankar inom vetenskap, ning ägde rum. Blomsterdekorationerna gjordes litteratur och fred. Tillsammans utforskar de idéer som varit av floristen Per Benjamin. så bra att de fått Nobelpris.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 23 FOTO: DAN LEPP FOTO: ISAK DE JONG

Nobel Creations Modeprogrammet vid Beckmans Designhögskola har sedan 2011 årligen skapat fria tolkningar av Nobelprisen. Med utgångspunkt i svarta hål, gen­ saxen, auktionsteori, hepatit C-virus, Louise Glücks poesi och World Food Programmes arbete för att utrota hunger, skap­ade studenterna förra året sex starka modegestaltningar som står utställda på Nobel Prize Museum. FOTO: JOHANNES GRANSETH/NOBEL CENTER

Svarta hål som mode “En slocknande elegant mystik given av svarta hål som snurrande drar in hela galaxer i sitt mörker, där tid och rum förvrängs och blir till ett, där det rigida möter det ogripbara flyktiga.” Amanda Stuve och Joel Eriksson skapade en kreation inspirerad av Nobelpriset i fysik.

Ny webbshop på Nobels Fredssenter När Nobels Fredssenter i Oslo stängde i våras på grund av pandemin inleddes ett arbete med att göra shopens fina produkter tillgängliga online. Nobel Peace Shop utvecklades och nu kan man kan köpa centrets hållbara produkter online, som de här djuren, tillverkade av Edgar i Zimbabwe. Han och hans familj och vänner hamrar ut djur från återvunna bildelar. När ett Glädjebesked antal djur är färdiga lägger han dem i Jennifer A. Doudnas reaktion efter tillkännagivandet stora säckar och reser till Sydafrika av 2020 års Nobelpris i kemi blev ett upp­skattat genom att ta buss, lifta eller gå, för att inlägg som nådde över 1,2 miljoner personer på sälja dem. Facebook över 1,3 miljoner personer på Twitter.

24 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: HELÉNE GRYNFARB

Slussen – nya platsen för Nobel Center Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. I tider när fakta, vetenskap och grundläggande mänskliga värden ifrågasätts behövs en plats för idéer, kunskap och eftertanke. I februari 2020 meddelade Nobel­ stiftelsen och Stockholms stad att Slussen blir platsen för det nya kultur- och vetenskapshus som ska bjuda in till en bred publik verksamhet med utställ­ ningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om fram­tidens stora frågor. Det blir ett av Stockholms mest tillgäng­ liga besöksmål i ett fantastiskt läge vid Stadsgårds­kajen, i hjärtat av Stockholm.

Miniutställning om virus FOTO: NIAID Vi befinner oss i en pandemi vars påverkan på människor och samhällen är svår att överblicka. Miniutställningen Smittsamt om Nobelprisbelö­ nad forskning som ökat vår kunskap om virus, kartlagt vårt immunförsvar och utvecklat vaccin kan ses på nobelprizemuseum.se/smittsamt.

Museer gick samman om nytt magasin FOTO: REBECKA OXELSTRÖM Under hösten 2020 togs initiativ till ett nytt materialmagasin där museer, konsthallar och teatrar i Stockholm samverkar för att ta vara på och återanvända material från utställnings­ produktioner, scenografi och dekor.

“Detta är ett fantastiskt nytt samarbete som knyter oss som arbetar inom kultursektorn närmare varandra och minskar resursåtgången vid produktioner. Att undvika att behöva slänga material från tidigare utställningar och kunna återbruka saker som andra lämnat in är både smart och hållbart”, sa museets chef Erika Lanner i samband med invigningen. Utöver initiativtagaren Liljevalchs, deltar Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern, Kungliga Operan, Scenkonstmuseet, Nobel Prize Museum, Nordiska museet och Stadsmuseet.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 25 Både under Nobel Calling Stockholm, i samband med höstens tillkänna­ givanden, och under Nobelveckan i december har bilder av ikoniska Nobelpriser tagit plats på stadens digitala skyltar.

26 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: CLÉMENT MORIN

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 27 Kunskap för alla när möten antar nya former

Coronapandemin satte stopp för stora fysiska möten och långväga resor men den satte samtidigt fart på helt nya, kreativa sätt att tänka kring hur man kan sprida kunskap och inspirera människor världen över.

ret fylldes snabbt med stimule­ sionerna fortsätter engagera och inspi­ rande hybridmöten, digitala event rera fer tittare. I anslutning till dialogen Åoch nya former av möten mellan fck också gymnasieelever i Göteborg Nobelpristagare, studenter, forskare och en möjlighet att ställa frågor i ett digitalt näringsliv. Aktiviteterna nådde miljon­ samtal med Nobelpristagaren Ben tals människor och gav många lärdomar Feringa. längs vägen. Inom ramen för satsningen Nobel Prize Inspiration Initiative genomfördes Coronapandemin gav upphov till ”What we have learnt is that we can ett annat digitalt samtal. Aaron Ciecha­ nya sätt att sprida kunskap och inspi­ learn at home but not all the time... nover, Nobelpristagare i kemi 2004, rera människor globalt. Cellisten och is about learning from experi­ mötte en polsk publik bestående av stu­ dirigentstudenten Tsepo Kolitsoe ence and collaboration. In the end we denter, unga forskare och allmänhet. I Pooe i samtal med Laura Sprech­ mann, vd för Nobel Prize Outreach, need to be together.” anslutning till samtalet fck studenterna om musik och utbildning. ställa frågor och de bjöds även in till ett Det sade kemipristagaren digitalt rundabordssamtal. Ett givande Studioproduktionen under Nobel under årets upplaga av Nobel Week sätt för både pristagare och studenter att Week Dialogue skapade möjligheter Dialogue. Hon var en av åtta pristagare inter­agera med varandra. Diskussio­ till interaktion med deltagarna som alla befann sig i olika länder. Carin som deltog tillsammans med talare som nerna handlade om vilken roll som Klaesson, curator på Nobel Prize Akinwumi Adesina, chef för African vetenskapen kan ta när det gäller att lösa Outreach, i ett samtal om utbildning Development Bank Group och Irlands framtida utmaningar i samhället. Och på lika villkor. tidigare president Mary Robinson. Temat hur forskare kan hjälpa individer att göra för årets vetenskapskonferens var läran­ de bästa valen med tanke på den över­ de. Många av samtalen handlade om väldigande mängd av information och hur pandemin påverkat och kommer desinformation som möter människor. att fortsätta påverka utbildningssystem ”If you do not know the pitfalls you’ll världen över. Lärdomar, fallgropar och just do it!” Det var ett av de råd som goda exempel från vår nya digitala värld de studenter som deltog i det digitala lyftes fram. samtalet med kemipristagaren Stefan En annan fråga som diskuterades var Hell fck. Samtalet arrangerades som en vilka utmaningar vi står inför när många försmak till Nobel Prize Dialogue Korea elever saknar teknisk utrustning för som kommer att gå av stapeln i hybrid­ digital undervisning. För första gången form 2021. gav sin bild av producerades Nobel Week Dialogue utan hur det är att vara forskare och berättade publik fysiskt på plats. Istället nåddes om den resa han gjort som ledde till att en global digital publik genom en studio­ han fck ta emot Nobelpriset i kemi 2014. produktion och en eventplattform som Arrangemanget leddes av Adam Smith möjliggjorde interaktion med deltagarna. från Nobel Prize Outreach. Jung-Hye Det digitala angreppssättet har även lett Roe, president för National Research till att samtalen lever vidare på Nobel­ Foundation i Korea, deltog också i prisets digitala plattformar och diskus­ diskussionerna.

28 FOTO SAMTLIGA BILDER: CLÉMENT MORIN

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 29 Dokumentärfilmer lyfte Nobels fredspris

När den Oscarsbelönade regissören Orlando von Einsiedel tog sig an Nobels fredspris växte fem starka berättelser fram. Dokumentärerna belyser fredsprisbelönade individer och orga­nisationer och deras inverkan i världen.

tt få arbeta med Nobelpriset största fyktingläger. En man som bygger kring de här flmerna har gett benproteser för att hjälpa ofer som Amig möjligheten att skildra några drabbats under kriget i södra Sudan. av de mest extraordinära och modiga Ett team av forskare med ett ovanligt människorna jag någonsin har träfat. uppdrag i Moçambique som ska hjälpa Det har varit väldigt givande att få upp­ oss att bättre förstå klimatförändring­ leva hur fredspristagare fortsätter att arna. En orkester i Sydafrika som använ­ inspirera och stödja människor över hela der musik för att få landet att komma världen”, sa regissören Orlando von samman. Einsiedel om projektet. Filmerna gjordes i ett samarbete mellan Filmerna följer en rad inspirerande Nobel Prize Outreach, National Geo­gra­ personer och organisationer: Ett team phic och Orlando von Einsiedel. De visa­ av kvinnliga yazidiska minröjare i Irak i des första gången i maj 2020 och kan ses deras försök att rensa marken från minor via National Geographic: youtube.com/ som IS lämnat efter sig. En rohigya- natgeo och nobelprize.org. Filmerna fykting som ser som sin uppgift att åter­ visades även i en utomhusbiograf förena familjemedlemmar som har tap­ på Sergels torg under Nobel Calling pat kontakten med varandra i världens Stockholm 2020.

30 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 An Unfinished Symphony Into the Fire I filmen följer vi två sydafrikanska “Ett snedsteg kan kosta mig livet.” musiker. Tsepo Pooe växte upp i I ett Irakiskt område som har blivit Soweto Township och Lize Schaap förstört av IS, leder Hana Khider ett växte upp i det rika Pretoria men kvinnligt team med yazidiska min­ idag är de båda del av den mycket röjare. Deras jobb går ut på att leta speciella orkestern Miagi Orchestra. efter minor i bombade byggnader Inspirerade av arvet från Nelson och fält, och ett snedsteg kan inne­ Mandela, som mottog Nobels freds­ bära omedelbar död. Trots att efter­ pris 1993, arbetar orkestern med mälet från IS är tydligt och lokal­ musikens kraft för att hjälpa nationen befolkningen fortfarande tampas att övervinna årtionden av våld, med svårigheter, försöker de glömma konflikter och uppdelning. det förflutna och se hoppfullt mot en ljusare framtid.

Hana arbetar för Mines Advisory Group, en organisation som är del av International Campaign to Ban Landmines, som mottog Nobels fredspris 1997.

Lost and Found The Lost Forest I det kaos som pågår i ett av världens “Lokalbefolkningen känner inte till största flyktingläger får vi följa någon som varit i skogen, någonsin!” rohingya-flyktingen Kamal Hussein. Hur skulle miljöer kunna utvecklas Utrustad med endast en mikrofon om inte människan påverkade dem? har han vigt sitt liv åt att återförena I dokumentären The Lost Forest barn med sina föräldrar. Genom att följer vi ett internationellt forskar­ hjälpa familjerna att hitta tillbaka till team och upptäcktsresande med ett varandra hjälper han inte bara dem, ovanligt­ uppdrag – de beger sig till han finner också ro för sig själv. Moçambique för att nå en skog där ingen människa någonsin har satt Kamals arbete stöds av FN:s flykting­ sin fot. organ UNHCR. Nobels fredspris till­ Teamet ska samla in data från delades UNHCR år 1954 och 1981. skogen för att hjälpa oss att förstå hur klimatförändringar påverkar vår planet. Men skogen finns ovanpå ett berg, och för att nå den måste teamet först klättra upp för en 100 meter hög stenmur.

Forskarnas arbete är baserat på forskning som genomförts av FN:s klimatpanel IPCC (the Intergovern­ mental Panel on Climate Change) som mottog Nobels fredspris 2007.

Still Human År 1998, i det krigsdrabbade Sudan, förlorar Makur Diet ett ben till följd av en skottskada. I förtvivlan över hur hans framtid kommer att bli funderar Makur på att ta sitt liv, men när han får en benprotes ändrar han sig. Makur inser nu att han har en chans att göra något bra av sitt liv. Han bestämer sig för att dedicera sitt liv åt att hjälpa andra i liknande situationer. I samarbete med Röda Korset (ICRC), jobbar Makur idag med att skapa proteser och ge hoppet tillbaka till andra.

Röda Korset är den enda organisa­ tion som mottagit Nobels fredspris tre gånger, år 1917, 1944 och 1963.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 31 Tillkännagivandena av 2020 års Nobelpris uppmärksammades med en färgsprakande utebiograf på Sergels torg som visade dokumentärer av den Oscarsbelönade regis­ sören Orlando von Einsiedel. Utebio­grafen skapades av designern och konst­nären Fredrik Paulsen som gjort sig känd för möbler och installationer i starka färger. Utebiografens tak målades av konstnären själv och blev en fantastisk visuell upplevelse från ovan mot Plattans karaktäristiska mönster.

De fem dokumentärerna som visades togs fram i ett samarbete mellan Nobel Prize Outreach, National Geographic och regis­ sören Orlando von Einsiedel. Utebio­grafen gjordes i samarbete med Kulturhuset och Platssamverkan­ Sergels Torg.

32 FOTO: CLÉMENT MORIN

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 33 Nobellunch och stjärnjakt inspirerade skolelever

Nobel Prize Museum har en bred skol- och utbildnings­ verksamhet för elever och lärare. Det är olika former av skolprogram anpassade för klassrummet, kvällsaktiviteter för lärare och satsningar för att väcka nyfikenhet kring Nobelprisets olika ämnesområden.

34 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: DAN LEPP

”Jag vill visa att man kan ha festlig, riktigt god mat som samtidigt är hållbar för både hälsan och miljön.” Josephine Antwi, kökschef, Akalla grundskola, här i köket tillsammans med Fredrik Eriksson. FOTO: PRIVAT

Efterrätten på Akalla grundskolas Forskarnas pris i Stjärnjakten gick till Nobellunch bestod av stekta äpplen George Tobieson och Livia Persson med vaniljmousse. från Carlssons skola i Stockholm.

Stjärnjakten Skolans Nobellunch Nobelprislektionen För tionde året i rad arrangerades Många skolor i Sverige frar Nobeldagen I oktober varje år tillkännages vilka Forskarhjälpen, ett projekt där Nobel med att bjuda eleverna på en extra fn som fått årets Nobelpris. Ett dygn senare Prize Museum kopplar samman skol­ skollunch. En av dem är Akalla grund­ publiceras ett digitalt skolmaterial om klasser runt om i landet med forskare skola i norra Stockholm. Kökschef ämnet. Varje lektion innehåller ett bild­ vid svenska universitet. Josephine Antwi tog fram en trerätters spel med lärarmanus, ett elevblad med I år hade satsningen temat Stjärn­ meny som var både hållbar och lyxig. frågor, en kort flm och en enkel lärar­ jakten och 1 400 högstadieelever, från Tillsammans med Fredrik Eriksson, som handledning. Allt för att lärare ska kunna Malmö i söder till Östersund i norr, har vunnit många priser för sin mat och genomföra lektioner om årets Nobelpris hjälpte forskare vid Chalmers i Göteborg även är gastronomisk rådgivare för så enkelt som möjligt. Det fnns även samla in ny kunskap om hur stjärnor Nobelfesten, bjöd hon eleverna på grön­ tematiska lektioner om Nobelpriset, föds. I den digitala fnalen tävlade elev­ sakscocktail, klimatsmart bif och stekta Alfred Nobel, mänskliga rättigheter och erna med sina vetenskapliga postrar och äpplen med vaniljmousse. Receptet på hållbarhet. fck möta Nobelpristagaren Reinhard Akalla grundskolas Nobellunch spreds Genzel och astronauten Christer för att inspi­rera andra skolor och kockar Fuglesang. att laga något extra fnt.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 35 Nobelfesten – festernas fest

I slutet av 2020 stod tt planera och genomföra en fest tagit festen till sina hjärtan och frar för 1 250 gäster som följs av Nobeldagen i fnkläder framför teven, den första större utställ­ Asvenska folket via en fera timmar på skolan eller med en lunch på äldre­ ningen om Nobelfesten lång tv-sändning kräver både kreativitet, boendet. respekt för traditioner och en särskild Maten, kläderna, dekorationerna, färdig på Nobel Prize omsorg om detaljer. I utställningen får traditionerna och pristagarnas tal står Museum. Utställningen vi följa kockarnas kreativa process i fokus i den nya utställningen. Den gör då de förvandlar svenska råvaror till en djup­dykning i de kreativa processerna handlar om allt som gör en välsmakande och vacker meny. kring maten och visar hur kocken Sayan banketten i Blå hallen Se klänningar som gjort avtryck och Isaksson använde alla delar av en lök för förmedlat budskap både om bäraren att minska matsvinnet när han kompo­ till festernas fest. och aktuella samhällsfrågor. Lyssna till nerade sin Nobelmeny. Här fnns också de tacktal som framförts av pristagare ett urval av den mästerlige fotografen under kvällen. Tal där det blir tydligt vad Anders Petersens bilder från banketten. festen betyder för den som hyllas för Så snart museet öppnar igen är du varmt sina insatser för vetenskapen, litteratu­ välkommen på fest! ren och freden. En kavalkad av bilder och flmer ger också en glimt av hur Nobelfesten sett ut genom tiderna. Curator: Clara Åhlvik, utställningschef Sedan 1960-talet har Nobelfesten Nobel Prize Museum tv-sänts vilket gjort den till en fest för Scenograf: Sahara Widoff massor av tv-tittare och den benämns Utställningsformgivare: Birger Lipinksi idag av folklivsforskare som en samtida Ljussättare: Tobias Rylander folklig tradition. Många människor har

36 FOTO SAMTLIGA BILDER: DAN LEPP

”Today one of these fairy tales came true; I am dining with the King and the Princesses in a golden hall, surrounded by the gracious ladies and gentlemen of their court.”

Wassily Leontief, ekonomipristagare 1973

Gunnar Cyréns vackra ceremonistav har lånats ut av Stockholms stad och visas i utställningen tillsammans med flera kreationer som har burits på banketten, som drottningens klänning från modehuset Nina Ricci och kungens frack, båda utlånade av hovet.

Hallon var det genomgående temat i 2019 års eleganta dessert på Nobelbanketten. Inspirationen till hallonmoussens form hämtade konditorn Daniel Roos från sin dotters leksakskök. En hög med gröna ärter i plast blev en gjutform i silikon som gav form till ett stort hallon på desserttallrikarna.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 37 FOTO: DAN LEPP

38 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 ‹

Den mästerlige fotografen Anders Petersen har inom ramen för projektet Stockholm skildrat människorna som arbetar, serverar, äter och dansar på banketten.

39 40 Traditionellt hantverk i ny design

Alla Nobelpristagare får en medalj i en unik FOTO: DAN LEPP ask och ett Nobelprisdiplom. Dessa tillverkas i svensk hantverkstradition och fick ny design förra året.

eonard Gustafssons bokbinderi sedan tunna ut eller skärpa det. Varje i Stockholm tillverkar de Nobel­ diplom innefattar prismotiveringen Lprisdiplom och medaljaskar som utförd i kalligraf samt, för vissa priska­ pristagarna tilldelas och som förra året tegorier, ett unikt konstverk. fck ny design i enlighet med Nobelpri­ Medaljaskarna framställs på liknande sets visuella identitet. Enligt traditionellt sätt, där en bas kläs i mjukt get­skinn. hantverk behandlas varje detalj i tillverk­ På insidan av asken fnns magneter som ningsprocessen med stor noggrannhet. fungerar som låsmekanism. Diplomen För att hinna klart till december varje tillverkas i olika färger beroende på pris­ år inleds arbetet redan i juni med stom­ kategori medan alla medaljaskar kläs men i diplomet. Det tillverkas i papp som i brunt skinn. limmas och därefter får det ligga i hård Både medaljask och diplom har Nobel­ press och torka under fera månader. prisets ordmärke, The Nobel Prize, i guld Pärmarna formas sedan med hjälp av på framsidan, medan den tygklädda en slipmaskin och slutligen slipas de för asken som omsluter diplomet bär Alfred hand. Nästa steg är att förbereda det fär­ Nobels vision ”for the greatest beneft to gade gets­ kin­net genom att skära och humankind”.

”Det är aldrig tråkigt att göra ett Nobelpris­diplom, det kan jag säga! Vi jobbar tillsammans i hela processen och har många olika diskussioner längst vägen, så vi lär oss naturligtvis från år till år.” Carina Stockenberg, en av ägarna till Leonard Gustafssons bokbinderi.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 41 Alfred Nobels kemikalieflaskor analyserade

Nobel Prize Museum har tillsammans med Uppsala universitet och Riksantikvarie­ämbetet analyserat innehållet i 43 glasflaskor som tillhört Alfred Nobel.

tt projekt av stort kulturhistoriskt utbildning av privatlärare, och vid 17 års värde har pågått i det tysta. Nobel ålder behärskade Alfred fem språk; EPrize Museum har tillsammans svenska, ryska, engelska, franska och med Uppsala universitet och Riks­ tyska. När Alfred studerade kemi hos antikva­rieämbetet analyserat innehållet professor T. J. Pelouze i kom han i 43 gamla glasfaskor som använts i i kontakt med , som upp­ Alfred Nobels laboratorier i San Remo, fanns av italienaren Ascanio Sobrero. Paris och på Björkborns herrgård utan­ Det var en högexplosiv vätska som ansågs för . Innehållet i faskorna var alltför farlig för att vara användbar. tidstypiskt och i många fall stämde det Alfred Nobel återvände till Sverige och överens med vad som stod på etiket­ började snart experimentera med nitro­ terna. Vid analysen hittades tungmetaller glycerin, både med dess framställning som bly och krom och andra ämnen och med att göra ämnet tillförlitligt nog som man kan förvänta sig att hitta i ett att använ­da i industrin. Arbetet var far­ labora­torium och ämnen som används ligt, och vid en olycka dödades fera per­ vid dynamittillverkning. soner, däribland hans yngre bror Emil. Genom att analysera vätskor och upp­ Slutligen löste Alfred Nobel problemet rätta ett kemikalieregister kan museet med den svårhanterliga vätskan genom nu ta ställning till hur faskorna bäst ska att blanda den med en typ av sand, kisel­ förvaras och hur de kan hanteras och guhr. Resultatet blev en formbar massa, visas upp på ett säkert sätt för besökare som var lätt att paketera och som kunde tvivel med tron på naturvetenskapen, på Nobelmuseet i Karlskoga i framtiden. fraktas och hanteras säkert. Den paten­ han var en sann teknikoptimist och terades 1867 under namnet dynamit. Med entreprenör som deltog aktivt i industri­ patenteringen av dynamit i olika former aliseringsprocessen. OM ALFRED NOBEL tillsammans med tändhatten, vilken han Alfred Nobel avled den 10 december Uppfnnaren, entreprenören och den uppfunnit tidigare, kom det stora tek­ 1896 i sitt hem i San Remo, Italien och framgångsrike afärsmannen Alfred Nobel niska och industriella genombrottet. det blev stor uppståndelse när hans tes­ byggde upp en enorm förmögenhet som Alfred Nobel ledde en snabb industri­ tamente ofentliggjordes. Han hade angi­ han valde att testamentera till de som ell exploatering av sina uppfnningar och vit att större delen av hans förmögenhet gjort mänskligheten den största nytta. byggde upp fabriker och laboratorier skulle användas till att belöna framstå­ Priset skulle belöna framstående insatser över hela världen – Vinterviken i Sverige, ende insatser inom fysik, kemi, fysiologi inom de olika områden som engagerade Krümmel i Tyskland och Ardeer i Skott­ eller medicin, litteratur och fred. honom mest under hans livstid. land var några av de första. Sammanlagt Testamentet ifrågasattes av släktingar, Alfred Nobel föddes i Stockholm 1833. startades drygt 90 fabriker i 20 länder myndigheter i ett fertal länder och av Hans far Immanuel var uppfnnare och och vid sin död hade Alfred Nobel hela Sveriges kung Oscar II. Efter några års ingenjör. Modern Andrietta beskrevs 355 patent. Alfred Nobel var en man komplicerade processer, ledda av testa­ som driftig och intelligent och hon fck av sin tid som förkroppsligade fera av mentsexekutorerna och försörja familjen när Immanuel efter upplysningens centrala idéer, både i Rudolf Lilljequist, kunde Nobelstiftelsen en konkurs begav sig till Ryssland. sin praktiska verksamhet och i sitt tänk­ bildas år 1900 och året därpå delades de Bröderna Nobel fck en förstklassig ande. Han vävde samman sina religiösa första Nobelprisen ut.

42 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO SAMTLIGA BILDER: DAN LEPP

”Alfred Nobel är en viktig person i vetenskapshistorien och han kommer att vara det även i fram­ tiden, med tanke på Nobelprisen. Därför har det varit värdefullt att bringa klarhet i vad just han hade i sina flaskor”, berättar Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet.­

Sara Norrehed, Riksantikvarie­ ämbetet, professor Adolf Gogoll från Institutionen för Kemi-BMC vid Uppsala universitet och Margrit Wettstein, Nobel Prize Museum, har arbetat med projektet.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 43 De prisutdelande institutionerna

sitt testamente anger Alfred Nobel utdelande . Själva beslutet om nomineringarna har skickats in av per­ vilka institutioner som ska utse vilka som ska tilldelas Nobelpris fattas soner som faktiskt har rätt att nominera. pristagare­ inom respektive­ pris­ således inte av Nobelkommittéerna utan Eftersom en nominering bara är giltig område. Han väljer förmodligen de av den prisutdelande institutionens för innevarande år är det vanligt att akademiska institutioner i samhäl­ samtliga ledamöter. vissa kandidater föreslås gång på gång. Ilet som han anser mest lämpade för upp­ När det gäller fredspriset hänvisar Vissa kandidater föreslås också av fera giften. Alfred Nobel är däremot mindre Alfred Nobel i sitt testamente till Stor­ olika nominerare under samma år. specifk när det gäller den organisation tinget i Norge. De utser de fem ledamöter Nomineringarna registreras och sam­ som ska förvalta pengarna. Det som som bildar Norska Nobelkommittén. manställs i en lista. Listan bearbetas i sedermera blev Nobelstiftelsen omnämns Norska Nobelkommittén skiljer sig från olika faser under våren och består till i testamentet endast som en fond. övriga prisutdelande institutioner på så en början av ett större urval som sedan Nobelprisets internationella sär­ sätt att den ansvarar både för utrednings­ reduceras. Om återstående kandidater ställning beror i stor utsträck­ning på arbetet och prisbeslutet. gör man utredningar med assistans av de prisutdelande instit­utionernas sekel­ inhemska och utländska experter. Under långa oberoende arbete med att utse september varje år skickar respektive sommaren sammanställer Nobelkommit­ Nobelpristagare. Att man i det här Nobelkommitté ut individuella téns medlemmar en omfattande rapport arbetet har engagerat framstående Iinbjudningar till tusentals ledamöter om den eller de kandidater som föreslås kompetens inom de egna organisatio­ av akademier, universitetsprofessorer för årets Nobelpris. Förslaget presente­ nerna och omfattande internationell och andra vetenskapsutövare i ett stort ras för ledamöterna i den prisutdelande expertis har spelat en avgörande roll. antal länder, tidigare pristagare, leda­ institutionen under september månad. möter i parlamentariska församlingar, Det slutgiltiga valet av Nobelpristagare ungl. Vetenskapsakademien med fera. Valet av adressater sker på sker genom en omröstning. Prisbesluten utser Nobelpristagarna i fysik ett sådant sätt, att så många länder och tillkännages på respektive prisutdelande Koch kemi. Dessutom utser Kungl. universitet som möjligt blir represente­ institution omedelbart efter omröst­ Vetenskapsakademien mottagarna av rade över tiden. När det gäller Nobels ningen, vanligen under första hälften Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk fredspris är det en betydligt bredare av oktober. Alla dokument kopplade till vetenskap till Alfred Nobels minne, krets som kan nominera utan att få en nomineringsförfarandet och utrednings­ instif­tat 1968 i samband med Riksbankens inbjudan från Norska Nobelkommittén. arbetet är sekretessbelagda i 50 år. 300-årsjubileum. Akademien har cirka Detta nomineringsförfarande skiljer 450 svenska och cirka 175 utländska Nobelpriset från många andra priser ledamöter. Nobelförsamlingen vid där det är den ansvariga kommittén som Karolinska Institutet utser Nobelpris­ utser både nominerade och pristagare. tagarna i fysiologi eller medicin. Nobel­ De som har fått en inbjudan får möjlig­ församlingen har 50 ledamöter. Svenska het att föreslå Nobelpriskandidater för Akademien utser Nobelpristagarna i det kommande året. Förslagen, som är litteratur. Akademien har 18 ledamöter. konfdentiella, ska vara kommittéerna Samtliga dessa institutioner utser sär­ tillhanda senast den 31 januari det år skilda Nobelkommittéer med tre till fem prisförslaget gäller. Till skillnad från ledamöter, en sekreterare och i vissa många andra priser betyder inte en fall även adjungerade. nominering att en person eller institu­ Mer information om de prisutdelande Nobelkommittéerna bearbetar nomi­ tion har fått någon form av godkännande institutionerna finns på deras webb­ neringarna till respektive Nobelpris och av en Nobelkommitté. Rutinerna kan platser: gör omfattande utredningar angående variera något mellan de olika Nobel­ www.kva.se ett urval av de nominerade. De lägger kommittéerna men urvalsprocessen www.nobelprizemedicine.org därefter fram sitt förslag avseende är i stora drag densamma för alla pris­ www.svenskaakademien.se Nobelpristagare för respektive pris­ kategorier. Man kontrollerar först att www.nobelpeaceprize.org

44 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Gunilla Karlsson Hedestam presen­ terade årets Nobelpris i fysiologi eller medicin i Stockholms stadshus. FOTO: DAN LEPP

Berit Reiss-Andersen höll ett presentationstal innan överlämnandet av Nobels fredspris till World Food Programme i Rom. FOTO: KEN OPPRANN

Val av Nobelpristagare

Nominerings- Sista datumet för Utredningsarbete Kommittén pre­sen­ Beslut om Nobelpris- inbjudningar nominering med assistans av te­rar rekommen­­da­ Nobelpristagare och skickas ut extern expertis tioner för den tillkännagivande utdelning pris­utdelande institutionen

September 31 januari Februari–augusti September Oktober 10 december

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 45 FOTO: DANIEL EBERSOLE

46 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Nobelstiftelsen

obelstiftelsen är en privat stiftelse 18,6 mkr. Nobel­prisen höjdes 2020 från 9 mkr som upprättades år 1900 med till 10 mkr per pris. utgångspunkt i Alfred Nobels testa­ I slutet av februari och i början av mars stod mente och den grundstadga som det klart att spridningen av covid-19 skulle få stora fastställdes i anslutning till testamen­ konsekvenser för samhällsutvecklingen globalt. Ntet. Nobel­stiftelsens primära syfte är att säkra Omfattande åtgärder började vidtagas för att minska att intentionerna i testamentet uppfylls. Stiftelsen efekterna av virusutbrottet. Detta medförde både ansvarar för att förvalta Alfred Nobels förmögenhet betydande ekonomisk-politiska ingrepp och kraftiga på ett sådant sätt att den ekonomiska basen för reaktioner på de fnansiella marknaderna. I sam­ Nobel­priset säkras i ett långsiktigt perspektiv och band med dessa händelser påverkades marknads­ oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande värdet på Nobelstiftelsens tillgångar negativt men instit­utionerna i deras arbete med att utse pris­ tack vare en måttlig risknivå när krisen startade tagare. Vidare är det Nobelstiftelsens uppdrag krävdes inga åtgärder för att minska risknivån i att stärka Nobelprisets position genom att förvalta portföljen. Sedan bottennoteringen i slutet av mars och utveckla de varumärken och immateriella har aktie­mark­na­den snabbt återhämtat hela fallet tillgångar som har byggts upp under Nobelprisets och Nobelstiftelsens portfölj avslutade året med drygt hundraåriga historia. en positiv värdeutveckling. Nobelstiftelsen har ett övergripande ansvar Närmare information om Nobelstiftelsens för Nobelveckan i december i Stockholm. Det är eko­nomiska förvaltning fnns i stiftelsens årsredo­ en vecka med omfattande program för Nobelpris­ visning för 2020 som publicerats på nobelprize.org. tagarna som kulminerar i Nobelprisutdelningen De Nobelprisutdelande institutionerna; Kungl. och Nobelbanketten den 10 december. Båda dessa Vetenskapsakademien,­ Nobelförsamlingen vid evenemang planeras och genomförs av stiftelsen. Karolinska Institutet, Svenska Akademien samt Norska Nobel­institutet instiftades 1904 och funge­ Norska Nobelkommittén, utser för två kalenderår rar som Norska Nobelkommitténs sekretariat. i sänder femton ledamöter till Nobelstiftelsens full­ Institutet administrerar aktiviteterna kring utdel­ mäktige. Av dessa väljer Vetenskapsakademien sex andet av Nobels fredspris, som presskonferens, representanter och de övriga prisutdelarna vardera pris­utdelning och bankett i Oslo. Evenemangen tre. Utöver dessa ledamöter utser Vetenskaps­ i Stockholm och Oslo under december 2020 akademien fyra och övriga prisutdelare två supp­ genomfördes dock digitalt. leanter. Fullmäk­tiges viktigaste uppgift är att utse Nobelstiftelsens verksamhet fnansieras i allt Nobelstiftelsens styrelse och granska Nobelstiftel­ väsentligt av det kapital Alfred Nobel lämnade sens verksamhet och bokslut. Nobelstiftelsens efter sig. Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens totala styrelse, som har sitt säte i Stockholm, består investerade kapital uppgick vid slutet av 2020 till av sju ledamöter och två suppleanter. Styrelse­ 5 176 mkr. Placeringskapitalets exponering var 48 % ledamöter och suppleanter väljs för en period av mot aktiefonder och aktieindexterminer, 5 % fastig­ två år i taget. Styrelsen väljer inom sig ordförande, hetsfonder, 15 % räntebärande tillgångar och kassa, vice ordförande och verkställande direktör. 28 % alternativa tillgångar samt +4 % upplupet resultat av valutasäkringar. Årets avkastning på placeringskapitalet var +8,5 %. Utöver detta äger Nobelstiftelsen en fastighet i Stockholm och en i Oslo. Under 2020 uppgick den totala summan för samtliga Nobelpris och verksamhetens kostnader till 96,6 mkr. Den fördelar sig på fyra huvudkate­ gorier; priserna 50 mkr, ersättningarna till pris­ grupperna 22,2 mkr, Nobelveckan i Stockholm och Oslo 5,8 mkr samt administration med mera

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 47 Att engagera, inspirera och sprida kunskap

Nobelpriset belönar vetenskap, humanism och fredsarbete. NOBEL PRIZE OUTREACH AB ● Monica von Schmalensee, arkitekt ● Erika Lanner, jurist och vd Det är en av de centrala tankarna i Alfred Nobels testamente NOBEL MEDIA AB Nobel Prize Museum och det genomsyrar även den bredare utåtriktade verksamhet Nobel Media AB bytte under 2020 som har utvecklats med syfte att engagera, inspirera och namn till Nobel Prize Outreach AB. Bolaget sprider kunskap om Nobel­ sprida kunskap till en bred allmänhet baserat på Nobelpriset prisbelönade insatser och stimulerar STIFTELSEN NOBEL CENTER och Nobelpristagarnas upptäckter. intresse för vetenskap, litteratur och Ansvarar för den publika verksamhet fredsarbete genom digitala kanaler som bedrivs med utgångspunkt i och inspirerande evenemang. Bolaget Nobel Prize Museum. ansvarar även för Nobelsfärens inter­ STYRELSER 2020 ALFRED NOBELS ● nationella verksamhet och partner­ Lars Heikensten, ek. dr, vd för MINNESSTIFTELSE samarbeten. Nobelstiftelsen, ordförande NOBELSTIFTELSEN Alfred Nobels Minnesstiftelse har till ● Mårten Castenfors, chef för Nobelstiftelsen är en privat stiftelse ändamål att främja utbildning, kultur, Liljevalchs konsthall ● Lars Heikensten, ek. dr, vd för som upprättades år 1900 med fred och vetenskaplig forskning bland ● Nobelstiftelsen, ordförande Dilsa Demirbag-Sten, general­ utgångspunkt i Alfred Nobels testa­ annat genom att ekonomiskt eller på sekreterare Berättarministeriet ● Peje Emilsson, grundare och mente och de grundstadgar som annat sätt bidra till Nobelstiftelsens ● styrelseordförande i Kreab Bente Erichsen, regissör, författare fastställdes i anslutning till testamen­ verksamhet och ändamål. ● Cecilia Gunne, advokat, Lindskog ● Karin Pettersson, kulturchef tet. Nobelstiftelsens primära syfte Aftonbladet Malmström Advokatbyrå KB är att säkra att intentionerna ● Carl -Henrik Heldin, ordförande ● Göran K. Hansson, professor, ● Mia Horn af Rantzien, ek. dr, i testamentet uppfylls. ● Göran K. Hansson vd SNS Kungl. Vetenskapsakademiens ● Lars Heikensten ständige sekreterare ● Erika Lanner, jurist och vd ● Carl -Henrik Heldin, professor, ● Mats Malm ● Nobel Prize Museum Gunnar von Heijne, professor, ordförande ● Tomas Nicolin sekr. i Nobelkommittén för kemi ● Sara Mazur, styrelseordförande ● Göran K. Hansson, professor, ● Thomas Perlmann ● WASP – Wallenberg AI, Auto­nomous Lisa Månsson, med. dr, chef vice ordförande, Kungl. Vetenskaps­ ● Berit Reiss-Andersen Systems and Software Program Vasamuseet akademiens ständige sekreterare ● Åsa Wikforss, professor, författare, ● Marie Nilsson, vd för Mediavision ● Lars Heikensten, ek. dr, vd för ledamot i Svenska Akademien ● Olav Njølstad, professor, direktör Nobelstiftelsen (gick i pension NOBEL GROUP Norska Nobelinstitutet vid årsskiftet och efterträddes av INTERESTS AB ● Juleen Zierath, professor, medlem Vidar Helgesen i denna och styrel­ Bolagets syfte är att äga och aktivt av Nobelförsamlingen vid NOBELS FREDSPRIS serna nedan den 1 januari 2021) förvalta aktier och andelar inom Karolinska Institutet samt adjun­ – FORSKNING OG ● Mats Malm, professor, Svenska Nobelsfärens intressesfär. Bolagets gerad medlem i Nobel­kommittén Akademiens ständige sekreterare INFORMASJON AS uppdrag är även att underlätta den för fysiologi eller medicin Nobels Fredspris – forskning ● Tomas Nicolin, MSc ekonomiska och administrativa og informasjon AS var det Norska ● Thomas Perlmann, professor, samordningen mellan de olika sekreterare i Nobelförsamlingen Nobelinstitutets forskningsgren som enheterna i Nobelsfären. vid Karolinska Institutet och NOBELHUSET AB avvecklades i september 2020. i Medicinska Nobelkommittén Nobelhuset AB har till uppgift att ● Carl -Henrik Heldin, ordförande ● Olav Njølstad, direktör Norska ● Berit Reiss-Andersen, advokat, projektera, uppföra, äga och förvalta ● Göran K. Hansson ordförande i Norska Nobel­ samt utveckla ett framtida Nobel Nobelinstitutet, ordförande ● Lars Heikensten ● kommittén Center. Bente Erichsen, regissör, författare ● Gunnar von Heijne ● Jon Ola Sand, Executive Supervisor, ● Gunnar Ingelman ● Suppleanter Lars Heikensten, ek. dr, vd för The European Broadcasting Union ● Mats Malm ● Henrik Syse, professor, Oslo Peace ● Gunnar Ingelman, professor, Nobelstiftelsen, ordförande ● Tomas Nicolin ● sekreterare i Nobelkommittén Olov Amelin, vd Jamtli och Research Institute ● Thomas Perlmann ● för fysik landsantikvarie i Jämtlands län Lotta Wristel, administrativ chef, ● Berit Reiss-Andersen ● Nobelstiftelsen ● Gunnar von Heijne, professor, Lars Anell, tidigare styrelse­ sekreterare i Nobelkommittén ordförande för Vetenskapsrådet ● för kemi Birgitta Ed, en av grundarna av Six Year Plan ● Gunnar von Heijne, professor, sekreterare i Nobelkommittén för kemi ● Fredrik Wirdenius, vd Fredrik Wirdenius AB ● Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB

48 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: FREDSSENTER JOHANNES GRANSETH/NOBELS STIFTELSEN NOBELS BOLAGSINFORMATION STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER FREDSSENTER På Nobels Fredssenter i Oslo NOBELSTIFTELSEN () presenteras fredspristagarna och ● VD: Lars Heikensten (från 1 januari ● VD: Kjersti Fløgstad deras arbete, information om Alfred 2021 Vidar Helgesen) ● Etablerat: 2005 Nobel samt utställningar med fokus ● Etablerat: 1900 ● Adress: Brynjulf Bulls Plass 1, på dokumentärfotograf. ● Adress: Sturegatan 14, Rådhusplassen, Oslo, Norge Stockholm, Sverige ● Webbplats: nobelpeacecenter.org ● Olav Njølstad, direktör Norska ● Webbplats: nobelprize.org Nobelinstitutet, ordförande ● Siri Hatlen, egenföretagare, NOBELS FREDSPRIS vice ordförande NOBEL PRIZE OUTREACH AB – FORSKNING OG ● Olav Aaraas, direktör, Norsk (Namnbyte under 2020 från Nobel INFORMASJON AS Folkemuseum Media AB till Nobel Prize Outreach AB) ● Bolaget avvecklades under 2020 ● Anne Enger, tidigare ­ ● VD: Laura Sprechmann representant, statsråd och ● Etablerat: 2004 fylkesmann ● Adress: Sturegatan 14, Kjersti Fløgstad ● Jessica Barlindhaug Angstreich, Stockholm, Sverige styrelseledamot vald av personalen vd, Nobels Fredssenter ● Webbplats: nobelprize.org ● Lotta Wristel, administrativ chef, ”Vi tror at Nobels fredspris Nobelstiftelsen og fredsprisvinnernes ideer STIFTELSEN NOBEL CENTER og virke har kraft til å endre (Nobel Prize Museum) folks tanker og handlinger. ● VD: Erika Lanner ● Det ursprungliga Nobelmuseet öpp­ De som møter oss, skal føle nade 2001. Stiftelsen Nobel Center seg inspirert og få ideer til förvärvade per årsskiftet 2018/19 små og store endringer som den verksamhet som bedrivs kan gjøre verden litt frede­- i Nobel Prize Museum. lig­ere. I 2020 har vi møtt ● Adress: Stortorget 2, Stockholm, Sverige mesteparten av publikummet ● Webbplats: nobelprizemuseum.se vårt i digitale kanaler. Det fne med det er at vi når ut til folk over hele verden, ikke bare de som kommer til Oslo. Men vi savner de fysiske møtene og gleder oss til å åpne dørene for publikum igjen!”

Nobelstiftelsen

Alfred Nobels minnesstiftelse Organisationsstruktur mars 2021 Nobel Group Interests AB

Stiftelsen Stiftelsen Nobel Prize Nobelhuset Nobels Nobel Center Outreach AB AB Fredssenter

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 49 Höjdpunkter i december FOTO: ELENA ZHUKOVA De prisutdelande institutio­ nerna fattade under våren 2020 beslutet att utse nya Nobelpristagare trots de utmaningar som den pågå­ ende pandemin medförde. Att Nobelpriset inte ställdes in utan anpassade sig till svåra omständigheter fick ett väldigt positivt mottagande.

Många av Nobelveckans programpunkter genomför­ des under nya former, med pristagarna på distans. Tack vare ett nära samarbete med svenska utlandsmyndigheter kunde alla Nobelpris­tagare ta emot medalj och diplom i sina hemländer. Ekonomi­ pristagarna Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson efter prisöverlämnandet i Palo Alto, Kalifornien. FOTO: ELMEHED NIKLAS Pianisten Igor Levit var solist i 2020 års Nobel Prize Con­ cert och framförde Beetho­ vens femte pianokonsert med Kungliga Filharmoni­ kerna under ledning av den franske dirigenten Stéphane Denève. Konserten live­ sändes både på SVT Play, Nobelprisets Youtube-kanal och på nobelprize.org.

Prisöverlämningarna filma­ des och fogades samman med liveinspelade presen­ tationstal av ledamöter från Nobelkommittéerna och musikinslag, i en prisutdel­ ning som spelades in utan publik i Gyllene salen i Stads­ huset i samarbete med SVT. Edda Magnason framförde Edit Piafs Hymne à l’amour.

50 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FOTO: DAN LEPP FOTO: KEN OPPRANN Forum, en återkommande program­ punkt under Nobeldagarna i Oslo, fokuserade på hur Coronapandemin kommer att påverka villkoren för internationellt samarbete och global styrning, och vilka konsekvenser det kan få på lång sikt. Medverkade via länk gjorde David Beasly, vd för WFP. FOTO: CLÉMENT MORIN Nobel Prize Museum var stängt under större delen av 2020 men lystes under december upp av installa­ tionen Ledsagare av Tobias Rylander och Sahara Widoff. Installationen, som hämtat sin inspiration från de blå­ gula band som bärs av mar­ skalkarna som ledsagar gäs­ terna till bords i Blå hallen, knöt an till museets nya utställning om Nobelfesten. Installationen var en del av Nobel Week Lights.

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 51 FOTO: CLÉMENT MORIN

“In a crisis you put your differences aside and you act.”

Greta Thunberg, svensk klimat- och miljöaktivist

52 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Klimatet i fokus

För att uppmärksamma den femtionde upp­lagan av Earth Day, som belyser globala miljö­problem, deltog Greta Thunberg i ett livesamtal som ägde rum på Nobel Prize Museum.

livesamtalet som ägde rum den barns och barnbarns planet kommer 22 april förra året deltog även Johan att se ut. Vad kan vi göra i dag för att IRockström, professor i miljöveten­ undvika de värsta klimatkatastroferna? skap. Diskussionen handlade om mod, Och fnns det ett ljus i tunneln till en solidaritet och möjligheter i tider av kris. hållbar och attraktiv värld? Föreställ­ De pratade också om behovet av att han­ ningen spelades in av Sveriges Television tera två kriser samtidigt – den pågående har sänts på tv och fnns att titta på via pandemin och klimatkrisen. Samtalet SVT Play. har visats nära 89 000 gånger via Nobel­ I april 2021 hålls en Nobel Prize prisets Youtubekanal. Summit på temat Our Planet, Our Future. Johan Rockström deltog också i den Mötet är helt digitalt men utgår från sjätte uppsättningen av Performance Washington DC. Programmet arrangeras Lecture som görs av Nobel Prize Museum tillsammans med National Academy of i samarbete med Dramaten&. I den Sciences, Potsdam Institute for Climate iscensatta föreläsningen Om vår stund Impact Research och Stockholm Resi­ på jorden ställs frågor kring hur våra lience Centre/Beijerinstitutet. FOTO:SÖREN VILKS

Om vår stund på jorden med Johan Rockström och Sanna Sundqvist regisserades av Ada Berger.

53 Greta Thunberg under inspelningen av samtalet med Johan Rockström på Earth Day. Nobel Prize Museum var stängt större delen av året och flera programpunkter gjordes i digitala format som nådde en stor publik.

FOTO: CLÉMENT MORIN

54 NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Redaktion: Annika Pontikis, kommunikationschef och Jonna Petterson, kommunikatör

Texten om Nobels Fredssenter är skriven av Ingvill Bryn Rambøl.

Design och produktion: Catrine Jurgander Tryck: Danagård LITHO AB, Ödeshög 2021 Papper: Scandia 2000 white

Alla bilder i verksamhetsberättelsen är © Nobelstiftelsen, © Nobel Prize Outreach eller © Nobel Prize Museum där inget annat anges.

Omslagsbild: Ljusinstallationen Space på Stadshuset var en del av Nobel Week Lights och produceras av Lumination of Sweden, PXLFLD och Creative Technology i sam­ arbete med Rymdstyrelsen och European Space Agency. Foto: Per Kristiansen

För frågor rörande verksamhets- berättelsen, vänligen kontakta: [email protected]

© Nobelstiftelsen 2021 Nobelpriset, Nobel Prize och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken

Nobelstiftelsen Box 5232 102 45 Stockholm Sverige

NOBELSTIFTELSEN · VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 55 www.nobelprize.org