14. NOVEMBER 2018 NR. 6 Onsdag 14. NOVEMBER 2018

Nobostrid på Hasserishøj Vinteravis fortsætter Læs også om: Nabostrid Hasserishøj Ordstriden i sagen om Hans Andersen’s og Limfjordsværftet (fortsat) ...... Side 2 planer om nedrivning og nyopførelse af en Hasseris Grundejerforening har noget på hjerte større ejendom på Hasserishøj 13 kører ...... Side 4 videre, selv om høringen er afsluttet Byggeri på Sannasvej/Fuglevænget Af Jens Skovgaard som Modernistisk med en ...... Side 6 bevaringsværdi på 5 (Mid- By- og Landskabsforvalt- del bevaringsværdig). De Årets Mandelgave ningen behandler i øjeblik- tidligere ansøgninger er ...... Side 9 ket høringssvarene fra den blevet afvist med henvis- seneste naboorientering, ning til at ejendommen Lars Jeppesen ved muren til Limfjordsværftet. Urimelig som blev afsluttet den 14. er bevaringsværdig, og at byggesagsbehandling september. Naboorien- netop den Modernistiske ...... Side 10 teringen var udsendt på stilart er kendetegnet ved Manden med baggrund af en ansøgning at husene modulopbygge- har glemt sin Dristighedsprisen fra Hans Andersen om til- de, og derfor umiddelbart ...... Side 11 ladelse til nedrivning af kan bevare sin stilart ved den nuværende ejendom til- og ombygninger. Ny Hasseris-kalender Hasserishøj 13, og opfø- Derudover har striden maritime fortid! ...... Side 15 relse af en ny ejendom på især gået på, om den Aurora i alt ca. 1.200 m2 i 3 plan. pågældende ejendom er påskønnet Det er tredje gang Hans sætningsskadet i en så- Sådan lyder meldingen fra Lars Jeppesen, kok og inspirator ...... Side 16 Andersen søger om tilla- dan grad, at den ikke kan i omdannelsen af Limfjordsværftets tidligere område delse til at nedrive ejen- renoveres. Dette forhold Juletradition på Skippertorvet dommen, som i følge den indgik også i de tidligere Af Palle Bjørnstrup stændig som Aalborg har fjordens hovedstad, og at ...... Side 16 bevarende lokalplan for ansøgninger om nedriv- glemt, at Aalborg er en det maritime er en del af Hasserishøj er klassificeret ning, men i sine tidligere På mig virker det fuld- glorværdig havneby, er Aalborgs DNA. Den travle Nyt om Body Mind Balance klinikken ...... Side 19 Læs mere side 2... Læs mere side 2...

Hasseris butikken - Hasserisvej 97, 9000 Aalborg Tlf.: 72 300 242 butikken - Hadsundvej 56B, 9000 Aalborg Tlf.: 72 100 128

Ejendomsmæglerne

Besøg hele vores boligunivers på htbolig.dk lige­som andre oplysnin- at det angive årstal derfor overtagelsen af ejendom- der i.flg. målingerne fra Fortsat fra forsiden... ger er fjernet. er forkert. men (2010, red.), hvorfor 2018 er sket en ensartet hasserisavis.dk har ef- Årsagen til at denne til- ansøger formodes at have sætning af hele ejendom- Nobostrid på Hasserishøj fortsætter… terfølgende spurgt Hans syneladende detalje er af været bekendt med ejen- men på 1-2 cm. over en Andersen om Nehen har stor betydning er, at det dommens tilstand, både periode på 8 år vides i ret i at der er tale om en oprindelige afslag på ned- ved den indgåede handel, skrivende stund ikke. afgørelser har Forvaltnin- nabo efterfølgende imø- opstalt fra 2010 og ikke rivning netop blev givet i ved overtagelsen og ef- Det forlyder at sagen gen lagt til grund, at de degået i et brev til For- 2014, som angivet. I en 2014, og at Forvaltningen terfølgende. skal behandles på et konstaterede sætnings- valtningen. I brevet anfø- mail til hasserisavis.dk dengang bl.a. begrunde- Forvaltningen skal der- kommende møde i By- skader iflg. ejerens egne rer Nehen, at påstanden oplyser Hans Andersen’s de sit afslag således: “Vi for meddele afslag om og Landskabsudvalget, geotekniske rapporter om, at der er sket yder- Bygherrerådgiver Kim antager (også) at der ikke nedrivning af bygnin- og her må det antages at alene påviser skader op- ligere sætningsskader i Fihl, at det er en opstalt er sket en påviselig udvik- gen.” Forvaltningens indstilling stået i de første år efter at perioden 2014 til 2018 fra 2010, og ikke 2014, ling af de konstaterede Hvordan Forvaltningen indgår i dagsordenen for huset blev bygget i 1964. er fejlagtig, idet den do- der er blevet anvendt, og sætningsskader siden vil vurdere det forhold, at det kommede møde. Men nu mener Hans kumentation, som Hans Andersen at kunne påvi- Andersen har anvendt er se, at der indenfor de se- fejlagtig. neste 4 år er opstået nye Der er nemlig tale om, Fortsat fra forsiden... skader. Påstanden frem- at man har anvendt en går af de kommentarer såkaldt opstalt fra 2010, Aalborg har glemt sin maritime fortid... til naboernes indsigelser, hvorpå der er angivet en som Hans Andersen’s ar- række koter for facaden, kitekt Krogh Madsen Ar- og på opstalten tilføjet inderhavn, som vi oplevede værftsområde, men videre kitekter a/s har fremsendt nye koter, som viser, at for år siden, ja hvad er der omkring i Vestbyen. til Forvaltningen efter ud- hele bygningen har sat sig sket her. De gamle havne- Drømmen er, at skabe løbet af høringsfristen. 1-2 cm. kajer er blevet til fine spad- Skandinaviens nyeste ma- Denne påstand har Ne- På opstalten er årstallet serepromenader, og på den ritime bydel - den lille køb- hen, som er nærmeste 2010 erstattet af 2014, lange strækning fra Jernba- stad i den større by. nebroen og østpå, er der Jeg er personligt enormt nærmest kun to åndehuller glad for, at jeg kan få lov i form af Jomfru Ane Parken at bidrage til området i mit og Utzon Parken - og det samarbejde med A. Engga- maritime ud over en havne- ard A/S, der også synes, at kaj er svært at få øje på i det det kan være spændende, daglige. at skabe en bydel med en Men at der er interesse maritim identitet, og som for det maritime kan vel bygger på, at Aalborg har understreges af, at det nær- et maritimt DNA, der bør mest er en begivenhed, når optimeres. For øjeblikket er vi får et krydstogtskib ind tidsrammen for projektet , i havnen. Og at det mari- Indkig til Limfjordsværft området. ”Den lille blå købstad” el- time islæt har værdi, synes ler den Blå Bydel om man jeg man oplever tydeligt, det Maritime Aalborg. Le- gøring af både, derfor er det vil, 3-4 år inden byggestart, når der er Aalborg Regatta delsen hos A. Enggaard A/S tanken, at der på land for- men hvem ved, måske kan en gang om året, og ikke bad mig gå hjem og bear- uden boliger med maritimt det blive lidt før. Men alle- mindst når der med års mel- bejde mine tanker og ideer, tilsnit, etableres div. mindre rede nu arbejder jeg på, at lemrum er Tall Ships Race i og så efterfølgende komme håndværksprægede virk- få div. aktiviteter ind områ- Aalborg. Det sidste kan vir- med et udspil på, hvordan somheder. det. Vi har nogle bygninger, kelig trække folk til, men disse ideer kunne tænkes Det skal være en maritim der skal blive på området, det er jo ikke som sådan realiseret. bydel båret af kreativitet og og derfor er der allerede Villaen Hasserishøj 13. et Aalborg arrangement, Jeg tog derfor udgangs- småerhverv. nu plads til dem, der kunne og Aalborg styrer ikke selv, punkt i skibene, og tænkte Det skal også komme til tænke sig, at blive en del af Det handler om tillid og tryghed hvornår Tall Ships Races derpå fra skibene ind på udtryk i det boligbyggeri, det nye maritime Aalborg i når du skal vælge bedemand… Familiefirma lægger vejen forbi. land, og hvilke faciliteter der også er en del af om- ”Den lille blå købstad”. grundlagt Men det understreger det kunne kræve og kunne rådet. Her arbejdes der på Derfor er jeg også alle- 1914 mit issue om, at det mari- medføre. Jeg bor selv på en boliger med maritime ka- rede nu i gang med, at få Vores erfaring time hører byen til, og i høj Living Boat her i Skudehav- raktertræk, bl.a. indtil videre skabt en fantastisk Sct. Hans din tryghed grad har interesse, og derfor nen. Her vil jeg gerne på- med en farvekode, der skal Fest i 2019, der gerne må bør det maritime indgå som pege, at der er forskel på en bygge på klassiske maritime kunne samle hele Vestbyen Kristian Petersen May-Britt Petersen Anders Petersen en naturlig del i debatten living boat og så en husbåd. farver. Og der arbejdes p.t. og andre interesserede. Og om Aalborgs DNA. Så er det En husbåd er en egoistisk videre på udformningen og så satser jeg på en drypvis Folmer Olsen sagt. boform, hvor man gerne materialevalg, volumen på udvikling i foråret 2019, BEGRAVELSESFORRETNING Tænk også lige på Os- vil bo på vand, men ikke boliger osv. hvor flere foreninger og valds Helmuths sang fra er særlig udadvendt mod Det jeg kæmper for, sam- virksomheder kommer til, Tlf. 98 12 15 57 1937 om, at han på vejen omgivelserne. Det bliver alt men med A. Enggaard og og på den måde er med til Vesterbro 61 · v. Gåsepigen · Aalborg hjem lige skal omkring hav- for hurtigt til, at der bliver de tilknyttede arkitekter, er at forstærke udviklingen, af nen for at drømme sig ud skærmet af mod kajen med at skabe en ”bysjæl” i det ”Den lille blå købstad”. på den anden side af molen. planter og andet, det bliver gamle værftsområde, og Og så lige en sidste ting - VI ARBEJDER FOR Men jeg må erkende, at let til et potteplantehelvede vel at mærke en bysjæl, der siger Ildsjælen Lars Jeppe- OG MED UDVIKLING det nok er vanskeligt, at få og maritim byslum, der ikke gerne må brede sig i hele sen - området her har været AF HASSERIS forstærket det maritime i på rigtig måde repræsente- Vestbyen. lukket land siden 1947, da de inderhavnsområder, hvor rer det maritime. Til at medvirke til etab- man selvfølgelig ikke kunne der er sket bebyggelse med Living Boats (Vi har ikke lering af denne ”bysjæl”, færdes rundt på en arbejds- 2018 videre på havnekanten. et udtryk på dansk) er skibe indgår også et projekt om plads - nu kan jeg sige, at BLIV Derfor var det også, da der kan sejle, og som kan etablering af det ”maritime alle er velkomne til at be- MEDLEM jeg erfarede at A. Enggaard medtage folk for at sejle. fælleshus” kaldet Fjordvæf- søge og kigge rundt på om- 125 år A/S havde overtaget arealet, Det er rigtige skibe, med tet. Et sted der skal bygge rådet, for måske at kunne –- SÅ SÅ STÅR STÅR VI VI hvor det tidligere Limfjords- rigtig skibskarakter. Det be- på ”bysjælen” og medvirke danne sig et indtryk af, hvad 1893 ALLESTÆRKERE STÆRKERE! værftet var beliggende ved tyder liv, bl.a. er beboerne til at samle foreninger, der det kan blive til. Skudehavnen, at jeg be- nogle af de første, der be- har et maritimt islæt. Husets Og når det engang står gyndte at gøre mig nogle gynder på klargøring m.v. kerneværdi er fællesskab. der, så skal det absolut være GRUNDEJERFORENING tanker. Det førte til kontakt ved den første sol i maj. Der Huset skal være så stort, at en mærkepæl, der under- Gennem 125 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med til til firmaet, hvor jeg udtrykte er mange forskellige typer det kan favne hele området, streger Aalborgs maritime at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i. mine tanker og ideer om arbejde forbundet med klar- altså ikke kun det gamle DNA.

Udgiver: hasserisavis.dk ApS www.hasserisavis.dk Ansvarshavende: Redaktør Palle Bjørnstrup Oplag: 8.100 Kontakt: Redaktion og annoncer Distribution: Nordjysk Distribution Tlf. 22 87 47 44 eller [email protected] Tryk og opsætning: Aars Avis A/S

SIDE 2 SIDE 3 Lige nu har Hasseris Grundejerforening 3 ting på hjertet En ny bog om Hasserisborgeren, arkitekt Jacob Blegvad holdes over dåben. Juletræet i Hasseris tændes lørdag d. 1. december, og så er man interesseret i nye bestyrelsesmedlemmer Af Palle Bjørnstrup de offentlige planrammer og byggesager, altså gerne Det er sådan lige overskrif- en person med erfaring fra terne siger formand for byggebranchen o.l. Endelig Grundejerforeningen Torben vil vi gerne have styrket vore Thorup Jensen, derudover IT-ressourcer, der handler om arbejder vi naturligvis med kommunikation med med- andre emner for at varetage lemmerne, hjemmeside , Hasseris´ interesser. nyhedsbreve, it-programmer Men Torsdag den 22. no- o.s.v. vember kl. 19.00 inviterer vi Så vi kunne håbe, at vi forfatteren Erik Iversen til at kunne finde 3 engagerede komme, og i Kirkesalen un- personer, der er interesseret der Hasseris Kirke, at fortæl- i Hasseris. le om sin bog om arkitekt Ja- Der er ingen honorar for cob Blegvad. Jacob Blegvad indsatsen. Arbejdet i be- har om nogen været med til styrelsen sker normalt i et at sætte præg på det Has- godt samarbejdsklima, med seris, vi kender i dag. Men mulighed for gode menings- vi kan meddele, at de 110 udvekslinger - og der plejer personer, der max er plads at være en god og munter til, allerede har meldt sig, det tone, så god humor vil være var booket om søndagen, Torben Thorup Jensen - formand for Hasseris Grundejerforening. en god ballast. hvor vi havde udsendt invita- De to seneste generalfor- tionen d. 27. oktober. Så det kl. 10.30-13.00, mandag d. Det kunne vi bestemt kon- underholdning og spejder- arbejder med, er at finde nye samlinger har haft lidt fokus er en fantastisk opbakning. 5. december kl. 16.30-19.00 statere sidste år, siger Torben troppen KFUM Knuden vil medlemmer til bestyrelsen på, at få valgt flere kvinder Vi har anskaffet os 1.250 og endelig tirsdag d. 8. de- Thorup Jensen, og det hav- servere varm gløgg, lune og/eller som suppleanter til i bestyrelsen. Formanden bøger, der udleveres gratis cember kl. 10.30-13.00. de til følge at vore lyskæder æbleskiver og sodavand. denne, siger Torben Thorup ser også gerne dette, men til medlemmerne så længe Dette arrangement er det ikke var lange nok. Det har Og når mørket sænker sig, Jensen. i den sidste ende er det de lageret rækker. Deltagerne i sidste i rækken af 125 års ju- vi rådet bod på, og nu har vil alle med de deltagende Og her kunne vi godt, som rette kvalifikationer, der kan mødet vil få deres udleveret bilæumsaktiviteterne. vi anskaffet nye, længere børn i front sørge for at supplement til de nuværen- tilføres bestyrelsen, der er på mødeaftenen, andre der Juletræet i Hasseris, der og energibesparende lyskæ- tænde træet. I skrivende de bestyrelsesmedlemmer afgørende. Er du interes- er interesserede, har kunnet skal tændes lørdag d. 1. de- der, så træet kan fremtræde stund er programmet ikke ønske, at få en person med seret så er formand Torben booke sig til afhentning af en cember med start kl. 16.00 smukt med passende lys. helt færdigt, men det vil blive viden om bogholderi m.m., Thorup Jensen klar til en bog på Hasseris Bibliotek på sker igen i samarbejde med Vi håber selvfølgelig, at udsendt senere til medlem- altså det administrative. Så uforpligtende snak om mu- foreningens hjemmeside, og Hasseris Kirke på plænen mange igen i år møder frem merne, ligesom det kommer ville vi også gerne have en lighederne, og de forskellige de tre dage der kan afhentes foran kirken. til den hyggelige julestart. på foreningens hjemmeside. person, der har lyst og viden opgaver. Han kan kontaktes er: Torsdag d. 29. november Og det kære træ vokser. Der bydes på lidt musikalsk Den tredje vigtige ting vi til at arbejde med sager vedr. på [email protected]

ÅRETS JULEVIN Kender du en lokal, Årets julevin “Plaisir de Noël” laves i samarbejde med vores der fortjener en særlig tak? sydfranske vinproducent Jean Paul Mas, der har sammensat en vin med fylde, rigdom og dybde til julemenuen og til vinterens smagfulde retter. Hos GF handler det om overskud til hinanden. Derfor giver vi nu danskerne mulighed for at give et skulderklap til de mennesker, som gør en særlig forskel. Årets julebog ”Juhu, det er jul Julius”, af Torben Iversen med Du kender dem godt. Det er alle dem, der gør en særlig indsats for arbejdspladsen, illustrationer af Susanne Hartmann er gratis ved køb af en klassen, sportsklubben, naboskabet, beboerforeningen, institutionen, venskabet … kasse (12 flasker) Plaisir de Noël samt ved køb af julekasserne. Det er mennesker, der gennem deres adfærd gør hverdagen bedre for andre. Og som derfor fortjener en særlig tak - en tak for dit overskud. Pris pr. fl. kun Nominer en person eller forening, der gør vores hverdag bedre. Klik ind her: www.gfforsikring.dk/tak 5950 GF Aalborg · Tlf. 98 12 79 44 · gf-aalborg.dk Vestre Allé 29 • 9000 Aalborg SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S GF Aalborg tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, Otto Mønsteds Vej 2 • 9200 Aalborg SV • TLF 98 18 50 99 • [email protected] som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

SIDE 4 Kør ind og få skiftet til Teamet hos VIDA i Færøgade. Hos VIDA er målsætningen klar: VINTERDÆK ”Vi vil skabe de bedste Nu skal alle Vi har det nyeste udstyr og klarer både resultater for vore kunder” sommer-dækskift og afbalancering og superbiler i en fart. Lene, indehaver af skønheds, velvære og hudplejeklinikken Når efteråretpå nærmer vejen... sig, er det tid til at få skiftet VIDA i Færøgade siger: ”Vi værdsætter at forskønne livet” til vinterdæk – inden frost og sne melder sig på Vi har forrygende travlt og vi nyder det! Og at det uden tvivl er en krops-behandlinger, hårfjer- webshop. En shop der er banen. god målsætning, kan under- ning m.m. og som noget nyt opstået ud fra ønsket om at 7 dygtige mekanikere står klar til også at tage sig af din bil. streges af, at klinikken efter- fedtfrysning. skabe et univers af ”skøn- Vi er klar med et godt tilbud på vinterdæk – med hånden har 8,5 år på bagen, Fedtfrysning er som sagt hed, helse og velvære pro- Brug vores ekspertise og viden om biler af alle typer. og heraf har adressen været noget nyt fortæller Lene, her dukter” som skal give ekstra eller uden fælge. Så kan du og din familie køre Færøgade, i hjertet af Øga- kan man behandle, der hvor service til Vidas eksisterende, vinterenVi er fagfolk, sikkert og vi i møde.sætter en ære i, at alle vore kunder den, de seneste 7 år. der behov, om det er mave samt nye og andre kom- er godt kørende.Vi er stolte af kundernes tillid til vores arbejde, I Øgade kvarteret er der eller lår. Det der sker er, at mende kunder landet over. hygge og stemning, og det fedtcellerne fryses og derved Her kan man blot gå ind på Kontakt dit lokaleog gør AutoPartner alt for at leve opværksted til det. for et fornemmes såvel udenfor krystalliserer og går i stykker, www.vida-shop.dk . godt tilbud. som inde i butikken. Områ- hvorefter de skilles ud via En anden baggrund for Vil du være sikker på at være godt kørende, det summer af liv, og der er lymfesystemet. succesen er, at VIDA lige plads til bilen, i området hvor Det bevirker, at fedt al- ­siden 2010, har tilbudt så er vi klar! også Slagter Stiller og Brug- drig kan sætte sig på samme kunderne muligheden for sen i Færøgade er gamle måde, hvis man holder sin at booke deres tider online kendinge. vægt. Gør man det, er det hjemme fra sofaen. En anden ting der kan en permanent løsning og Det er virkelig noget vores være med til at understrege et alternativ til lokal fedtsu- kunder sætter pris på, da det ”Vi værdsætter at forskønne gning. er utroligt tidsbesparende. liv” er, at antallet af kunder Vi tilbyder forud en gra- Alle behandlinger samt ga- har betydet en udvikling fra tis konsultation, for bl.a. at vekort kan bookes/købes på Indehaver kun at være indehaver til, at tjekke at behandlingen kan www.vida-klinik.dk Søren Vig der nu yderligere er 5 fuld- være egnet i de ønskede til- Vi bestræber os altid på, tidsansatte kosmetologer. fælde. Alle medarbejderne at være de bedste inden for I dag vil jeg sige, at vi skil- hos VIDA har fået certifice- vores felt, vi sammensæt- ler os ud, dels fordi vi er så ring af en specialuddannet ter behandlingerne ud fra mange kosmetologer, der sygeplejerske, for at kunne den enkelte kundes ønsker har forskellige specialer og udføre behandling. og behov - og man er altid dermed supplerer hinanden, Endnu en nyhed, der velkommen til et besøg hos Indehaver samt at vi som team arbejder er lanceret i 2018 er Vidas VIDA”, siger Lene. Kurt Gregersen ud fra et helhedskoncept, så vi kan tilbyde både kvinder og mænd en lang række vel- værebehandlinger, med den enkelte kunde i fokus”. Firmanavnet VIDA er også valgt med henblik på, at det handler om at forskønne li- vet. VIDA = Livet, oversat fra spansk og portugisisk, som kommer som husstandsomdelt avis til 8.100 husstande i Indkildevej 4G er to lande, der har en særlig plads i Lenes hjerte, her har Hasseris, Gl. Hasseris, Kornblomstvej-kvarteret Tlf. 98 16 99 68 hun tidligere boet i en pe- og i dele af Kærby. riode af sit liv. Rep. af alle bilmærker Det er en bred vifte af (Svarer til en by på størrelse med Hobro eller Brønderslev) skønhedsbehandlinger, der – og så er avisen på nettet døgnet/året rundt! tilbydes hos VIDA, det er AutoPartner – for en sikkerheds skyld alt fra ansigtsbehandlinger, SIDE 5 Hasseris Grundejerforening: "Yderligere fortætning i Hasseris er ikke på ønskelisten" By- og Landskabsforvaltningen behandler i øjeblikket en ansøgning fra KG-Byg om et nybyggeri på Fuglevænget i Hasseris Villaby Af Jens Skovgaard kitekten at forholde sig til en detalje, som dermed nemt Et skitseforslag beskriver et bliver omdrejningspunktet i byggeri med 3 blokke i 2-3 diskussionen. etager indeholdende 12-18 Fuglevænget 9 må i dag lejligheder max. bebygges 40%, og Fuglehaven: På initia- Sannasvej 7 må max. bebyg- tiv af Jan Træholt Hansen, ges 25%. Det tilladte etage- som bor Sannasvej 6 har antal er 2 1/2 på Fuglevæn- der været holdt et møde get 9 og 1 1/2 på Sannasvej blandt naboer på vejen. Til 7. På hver af disse ejendom- hasserisavis.dk oplyser Jan me må der max. være 2 lej- Træholt Hansen, at man ligheder, som ikke må være på dette møde drøftede mindre end 120 m2. De to det skitseprojekt, som Keld bygninger, der ønskes nedre- Gregersen KG-Byg har ind- vet har en middel bevarings- sendt til By- og Landskabs- værdi (4-6), hvorfor det også forvaltningen med anmod- ville kræve en dispensation ning om at der udarbejdes for at kunne give en nedriv- en lokalplan for projektet. ningstilladelse. Jan Træholt Hansen siger Af skitseforslaget frem- til hasserisavis.dk, at man går, at der søges om en på mødet konkluderede, at bebyggelsesprocent på 50. byggeriet p.g.a. sin højde samt mulighed for at bygge og størrelse ikke vil passe i 3 etager. Keld Gregersen ind i området. Desuden oplyser, at den ikke bliver på var man betænkelige ved 50, som man ansøger om, at vejadgangen til bebyg- Placeringsskitse for nyt byggeri på Sannasvej. “men kun på 42,5”. gelsen vil ske fra Sannasvej, Imidlertid skal man være som er en blind sidevej til opmærksom på, at ved at Fuglevænget. “Vi ønsker som lokalplanen udstikker, udvalget Vibeke Gamst (K). I givet beboerne tilsagn om en mail, idet han dog under- sammatrikulere de to grun- den bevarende lokalplan og som vi andre skal over- en kommentar til sagen siger i.f.m. planlægningen af Has- streger at “Udgangspunktet de faktisk opnår at reducere for området respekteret, så holde”, siger Jan Træholt hun: “Det er et nyt eksem- serisvej 124. Gennem tilla- er, at vi ikke kan acceptere, bebyggelsesprocenten på Keld Gregersen må gerne Hansen. pel på byfortætning, som delse til byfortætning vil man at de gældende planrammer Fulglevænget 9, idet man bygge, men han skal holde På mødet deltog også ikke hører hjemme i Hasseris peu om peu spolere helheds- overskrides. En yderligere derved kan opføre et byg- sig indenfor de rammer medlem af By- og Landskabs- Villaby. Det er der ligefrem indtrykket, og fuldstændig fortætning af Hasseris er geri, som målt i.f.t. den op- underminere sin egen, pris- ikke på ønskelisten”. rindelige grundstørrelse på belønnede ‘Hasseris - Bevar Torben Thorup Jensen op- Fuglevænget 9, ville have mig vel’-plan. De påtænkte lyser desuden, at man på et ligget på ca. 50, men fordi bygninger er egentlig gan- møde den 3. oktober 2018 man overfører en grund på ske spændende, men der er med Rådmand Hans Henrik 757 m2 til Fuglevænget 9, planlagt for mange boliger Henriksen og Stadsarkitekt reduceres den endelige be- på et for lille sted. Hvis man Peder Baltzer Nielsen også byggelsesprocent fra de ca. giver tilladelse til at nedrive drøftede denne sag. På mø- 50 til ca. 42. den nuværende kontorbyg- det gav Stadsarkitekten ud- For at kunne gennemføre ning på stedet bør man tryk for at en godkendelse et byggeri som beskrevet i tværtimod benytte lejlighe- ville være betinget af at skitseforslaget, skal Fugle- den til at styrke det smukke vejadgangen blev flyttet fra vænget 9 og Sannasvej 6 ud- villamiljø på Fuglevænget og Sannasvej til Fuglevænget. tages af den bevarende lo- Sannasvej. Hasseris Grund- Denne oplysning har has- kalplan for området, og der ejerforening er helt på linie serisavis.dk efterfølgende skal - i lighed med Sagen om med både naboer og Vibeke fået bekræftet af Stadsarki- HK-grunden laves en helt ny Gamst. I en kommentar til tekten. Umiddelbart ligner lokalplan for de to grunde. sagen, siger Formand Torben denne tilgang lignende sa- Man må nemlig ikke blot Thorup Jensen: “På et møde ger i Hasseris, hvor borgere dispensere fra den gæl- med Keld Gregersen den 30. og grundejerforeninger gi- dende lokalplan, fordi der er august 2018 blev vi oriente- ver udtryk for at de ønsker tale om så væsentlige over- ret om et udkast til nybyg- de gældende lokalplaner skridelser, at de vil gå udover geriet. Vi afventer et konkret overholdt. I stedet for at de muligheder en kommune projekt inden vi tager stil- forholde sig til den fortsatte har for at fravige en lokalplan PengehusetPengehuset ii HasserisHasseris ling”, skriver Formanden i fortætning, vælger Stadsar- gennem en dispensation. -- et nærliggende valgvalg Kom ind og hør, hvad vi kan til- Vi har åbent for rådgivning efter Kom ind og hør, hvad vi kan til- Vi har åbent for rådgivning efter byde. Er du ikke allerede kunde aftale alle hverdage mellem byde. Er du ikke allerede kunde aftale alle hverdage mellem - er det gratis at skifte til os. kl. 8.00-18.00. - er det gratis at skifte til os. kl. 8.00-18.00. Vores åbningstid er: Vi glæder os til at hilse på dig. Vi glæder os til at hilse på dig. VoresMandag-fredag åbningstid kl. er: 10.00-16.00 Mandag-fredag kl. 10.00-16.00 På gensyn i Torsdag kl. 10.00-17.00 På gensyn i Torsdag kl. 10.00-17.00 Hasseris Spar Nord Hasseris Vores styrke er rådgivning af Hasserisvej 113, 9000 Aalborg Hasserisvej 113, 9000 Aalborg Voresprivate styrke kunder, er rådgivningbl.a. om bolig af - Tlf. 96 30 29 50 privatefinansiering, kunder, pension bl.a. om og bolig inve-- Tlf. 96 30 29 50 finansiering,stering pension og inve - stering

www.sparnord.dk www.sparnord.dk

3D illustration af byggeri på Sannasvej. SIDE 6 me for mode og skønhed på klinikkerne, og Aalborg- i Amerika) er det offent- afdelingen er ikke en und- liggjort at 2017 var året tagelse. for fedtfrysninger, fillers, Vi har dagligt mange botox, permanent hårfjer- henvendelser fra kunder ning, IPL/Laser, reduktion som ønsker tid til en gra- af ar, aknebehandlinger tis konsultation, og som vi og blandt andet peelinger, har været nødsaget til at at og at tendensen fortsætter sætte på venteliste. Vi er langt ud i fremtiden. Vi er utrolig glade for modtagel- derfor stolte af, at kunne sen i Aalborg, og håber vi tilbyde selvsamme behand- kan imødekomme alle hen- linger til kunderne i Aal- vendelser hurtigst muligt." borg. Udtaler daglig leder Ninna Det er vigtigt for os hos Hjardemaal. CeriX, at kunden ved at CeriX byder velkommen det ikke er et "Quick-fix" i Bispensgade 30 i lyse og vi laver, men at vi ser mere gennemtænkte omgivelser. langsigtet i behandlings- Man fornemmer "travlhe- forløbet. Vi ser på den en- den" med kundehenven- keltes aldringstegn, og kan delser direkte fra gaden vejlede i at forebygge eller og fra dem der kommer til friske op på den baggrund" planlagt konsultation og udtaler Klinikchef Tina behandling. Holten. Der bliver tilbudt for- CeriX i Bispensgade. CeriX har udover lokati- friskninger til de ventende, ling. Kunderne konsulteres on i Aalborg centrum også og taget imod med smil. nemlig som minimum 48 ti- beliggenhed i København Velkommen til CeriX Speciallægeklinikken CeriX mer forud for en kosmetisk og Odense. Der er travlt Aalborg. behandling, på de områder hvor det kræves af sund- "Når kun det bedste er godt nok" hedsstyrelsen. CeriX er den største kos- fører behandlingerne på stod i kø i flere timer før Der er gennem årene metiske speciallægeklinik i baggrund af mange års receptionen startede for at kommet mange kosmetiske Danmark, og er nu kommet erfaring,og har høj faglig komme ind til arrangemen- klinikker til i Danmark sam- til Aalborg. CeriX tilbyder viden på området. Vi går tet. tidig med at efterspørgslen en bred palette af kosme- ikke på kompromis med Her bød klinikken på på området er steget, men tiske behandlinger, og som kvaliteten og sikkerheden i lækre forfriskninger, lou- det kan som kunde være kun udføres af kosmetiske de behandlinger vi udfører, nge-musik, livebehandlin- svært at finde ud af hvem sygeplejersker med mange så kontinuerlig uddannelse ger og goodiebags. Der var man skal gå til. års erfaring. Klinikkens og kendskab til medicinske også mulighed for at booke Vi er ligeledes opdate- ejer og stifter Rie Jensen er studier er et must i vores tid til en gratis konsultation ret i hvad der er de mest blandt klinikkens mest er- daglige arbejde." udtaler hos de kosmetiske syge- populære non-surgical be- farne behandlere med sine Klinikchef Tina Holten. plejersker, da der i oktober handlinger i verden. I følge 10 års erfaring. CeriX afholdte reception og november gives 25% Harpersbazaar.com (En af Vores sygeplejersker ud- 29.09.18 hvor kunderne på én kosmetisk behand- de største digitaleplatfor- Modtagelsen hos CeriX. Individuelle klinikker, personlig behandling LKT Aalborg - Din tryghed for godt resultat

Alle Irene Alice Kim Nørgaard autoriseret Westergaard Kristiansen Sundhedens Hus, v/Skipperen, Østergade 47, st Dag Hammerskjöldsgade 4, i sundhed- Vestre Alle 9, Aalborg Nørresundby Aalborg. Fyrkildevej 7, Aalborg Øst Tlf. 98 13 40 62 Tlf. 98 17 09 55 styrelsen. Tlf. 98 12 09 09 Træffetid: kl. 8.30–15.00. Træffetid: kl. 9.00–16.30. Fredag efter aftale. www.kim-norgaard.dk Mandag lukket. Man.–tors 9–16. Fred. 9-12  www.irenetænder.dk  Fredag lukker kl. 12.00 Godt “Håndværk” til dit smil i Aalborg

Over- Heidi Wulff Pernille Lars Rye enskomst Sønder Trandersvej 16, Asmussen Aalborg sø Kristensen med Med tandlæger i huset v/Aalborg Dental Vesterbrogade 10, Tlf. 98 12 24 61 Vesterbro 72, Aalborg Nørresundby Aalborg Man–tors 9.00-16.00 Tlf. 98 13 88 10 Tlf. 98 17 25 28 Fredag 9.00-14.00 www.aalborgtandteknik.dk www.larsrye.dk Kommune www.heidiwulff.dk

SIDE 7 Enkel og omhyggelig ejendomshandel

Hos BoligOne får du et enkelt og overskueligt boligsalg til fast lavt salær.

Med mere end 34 års erfaring fra Blomsterhandler Dan Larsen i arbejde. branchen får du en erfaren mægler med meget stort lokalkendskab i Aalborg og omegn. Blomsterhallen i Hasserisgade Jeg sætter en ære i at følge mine kunder trygt igennem salgsforløbet og glæder har fået ny indehaver mig til at hjælpe dig til et godt boligsalg.

Overvejer du at sælge din bolig Den 1. oktober 2018 overtog Dan Larsen den navnkundige nu eller senere? forretning, hvor der har været solgt blomster i ca. 75 år Det er tydeligt at se, at Dan Min baggrund er som kundegrundlaget og belig- Bestil et gratis og uforpligtende salgstilbud. Larsen har været i gang med blomsterbinder. Jeg har væ- genheden. Og jeg må sige, at friske forretningen op. Ja, ret i branchen i 10 år, og jeg at jeg har fået en vældig god Kontakt siger Dan Larsen, det skal har løbende dygtiggjort mig modtagelse, og det luner si- være med til at understrege, ved, at deltage i forskellige ger Dan Larsen. at der er sket et ejerskifte. blomsterbinder kurser og Et af mine mål er, at lytte Tlf. 2033 5550 Det jeg også gerne vil andre faglige kurser. efter kundens ønsker til bu- med opfriskningen af butik- Jeg er Aalborgmand og ketter, planter, kranse osv. - ken er, at der er fokus på, at lokal kendt - og at jeg nu er og så komme med mit præg det er en blomsterbutik, der blevet indehaver af Blom- på tingene, sammen med kan meget let ske det, at der sterhallen skyldes, at jeg, da kunden. BoligOne Mogens Vinther bliver lidt for meget ”isen- den forrige ejer havde pro- Jeg er også tilknyttet Ejendomsmægler MDE kram”, og jeg så må sige, blemer med at få butikken Euroflorist, således at jeg kan [email protected] her er min intention, at det passet her i sommer, trådte hjælpe kunderne med blom- ejendomsmæglere er en blomsterbutik, og det til som afløser. Her luftede sterleverancer i hele Europa. www.boligone.dk/843 skal det så også ligne, derfor den tidligere ejer en tanke For mig er blomster glæ- har jeg fokus på blomster og om at ville sælge forretnin- desbudskaber mellem men- planter. gen, og det var jeg ikke sen nesker og til mennesker - og Jeg har lige fra barn inte- til at følge op på, for man hvem bliver ikke glade for en resseret mig for det kreative kan ikke sidde det overhørig, blomsterhilsen. Det vil jeg Sydney Symphony og prøvede også at fremstille når man har mulighed for i hvert fald gerne gøre mit 09/ blomster- dekorationer m.v. i at overtage en sådan for- bedste for at medvirke til, Orchestra min barndom, så det sidder retning, både når man tæn- siger Dan Larsen, Blomster- Med solist Andreas Brantelid lidt i blodet. ker i relation til dens levetid, hallen.

I anledningen af 100-året for Utzon får fl ot besøg af Sydney Symphony Orchestra, som til dagligt optræder i Utzons arkitektoniske ikon, Opera- huset i Sydney. Det er første gang nogensinde, at det I Aalborg Kommune er ernæring fortryllende symfoniorkester gæster Danmark. Pris fra 400,- en holdsport Nytårskoncert Det handler ikke kun om mad, men om livskvalitet og sundhed 11/ – At the Sands for et dedikeret team hos Madservice Aalborg Med DR Big Band og Curtis Stigers Vi har vendt tingene og an- hjemme, for at snakke om- sigt eller ikke spiser sin mad”. skuet dem på en ny måde, og kring borgerens udfordringer Derfor har Ernæ- Bind butterfl yen, stram korsettet og glæd dig til at fundet frem til, at vores op- og ønsker, og dernæst sam- ringsteamet og Madservice genopleve ånden fra Frank Sinatras legendariske ”At gave som vi løste tidligere ved mensætte en ernæringsplan. Aalborg søsat en række kon- the Sands”-koncerter. Vi skal høre en perlerække af at bringe et måltid mad frem Det, at der er mulighed for krete projekter for at bidrage 1950’ernes og 60’ernes allerstørste evergreens. til borgeren, skulle rumme at mødes ansigt til ansigt, op- til samarbejdet. Både enkle, noget mere”, siger Hanne M. lever vi som en stor fordel for men effektive tiltag som Pris 300,- Juul, der er leder af Madser- borgerne - ikke mindst for de f.eks. et postkort med kon- vice Aalborg. hjemmeboende. Vi leverer ty- taktinformationer, som ren- Med det nye tiltag byg- pisk kun et hovedmåltid om gøringspersonalet kan lægge ges der så at sige bro mellem dagen til hjemmeboende, hos borgeren, men også Caroline kommunen og byens ældre men gennem samtale med større arrangementer som vi- 08/ borgere, og samtidig med bli- borgeren har vi også mulig- densdage og undervisning af Henderson ver der skabt et tættere sam- hed for, at rådgive om alle plejepersonale. Med special guest Bo Sundström arbejde mellem kommunens dagens måltider, og snakke ”Vores mål er, at alle har i Glæd dig til koncert med Danmarks ypperste jazzstem- borgerrettede faggrupper. I med borgerne om mad og baghovedet, at ernæring er me, når Caroline Henderson sammen med Bo Kaspers dag rykker et Ernæringsteam ernæring i bredere forstand”, altafgørende for både livskva- Orkester-frontmand Bo Sundström går på scenen med fra Madservice Aalborg ud, fortæller Hanne M. Juul. litet og sundhed, og den for- de største numre fra deres respektive karrierer samt når byens borgere kæmper Det handler om samarbej- ståelse tror jeg, at vi er med nyt materiale, der er særligt udvalgt til lejligheden. med vægttab, dysfagi eller de” siger teamleder Mariann til at udbrede. Vi oplever, at svigtende appetit. Der er i Kjær Jensen. ”For vi kan ikke vi er efterspurgte, og at alle Pris fra 330,- dag mulighed for, at få besøg løfte opgaven alene. Vi er faggrupperne faktisk gerne af Ernæringsteamet fra Mad- dybt afhængige af, at pleje- vil det her. Vi sidder klart med service Aalborg på kommu- personale, rengøringsperso- en fornemmelse af, at det, vi nens plejehjem og for hjem- nale, terapeuter, sygeplejen kan, har været savnet, så no- Se hele koncertprogrammet og køb dine billetter på www.musikkenshus.dk meboende borgere over 65 og andre tager fat i os, når get må vi jo gøre rigtigt, og år. Diætisten kommer til bor- de spotter en ældre borger, det er dejligt”, slutter Mari- geren på plejehjemmet eller der taber sig uhensigtsmæs- ann Kjær Jensen. SIDE 8

- VI ARBEJDER FOR Årets mandelgave OG MED UDVIKLING I stedet for at mandelgaven bliver indkøbt i sidste øjeblik på AF HASSERIS tanken, er det måske en oplagt idé at købe en netop udgivet bog med H.C. Andersen’s eventyr Nattergalen 2018 Af Jens Skovgaard fugle fik farve, blev regn- deri tager man nok ikke BLIV buen næsten drænet for fejl. Esben Hanefelt udstiller Kunstmaleren Esben Ha- farve, og da turen kom til sine billeder på Vestjyllands MEDLEM nefelt har illustreret bogen en lille undseelig og farveløs Kunstpavillion i Videbæk. 125 år med farvestrålende bille- fugl, var farverne sluppet Søndag den 18. novem- –- SÅ SÅ STÅR STÅR VI VI der, der med kunstnerens op. Esben Hanefelt slutter ber er der fernisering, hvor velkendte univers beskriver sit eget lille eventyr således: han vil signere bogen. Lør- ALLESTÆRKERE STÆRKERE! scener fra eventyret om Gud løftede kærligt den lille dag den 24. november kan 1893 Nattergalen. fugl op til sig. Den rystede man møde kunstneren på Desuden har han skrevet voldsomt af at være i så væl- Mygdalhus i Vendsyssel og både prolog og epilog til dige hænder, og klattede af købe et signeret eksemplar GRUNDEJERFORENING bogen. Prologen er i sig selv bar forskrækkelse. Skabe- af bogen. Bogen kan købes Gennem 125 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og et lille eventyr. Den indle- ren lo af det lille uheld, og på Forlaget Eksistensen’s des således: “Gud ville ikke lige siden har det betydet hjemmeside, eller hos bog- varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med til længere være alene i sin al- lykke, når en fugl har ramt handleren. Prisen er 139 kr. at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i. mægtighed, han ville være plet. Gud velsignede den Skaberen. Derfor startede lille fugl og sagde: Dit navn han det store rabalder. I en skal være Nattergal, og du overvældende eksplosion skal glæde alle med din vid- VI LEVER AF GLADE KUNDER! blev tomheden forvandlet underlige sang. til et univers fyldt med my- I bogens epilog fortæller riader af galakser, stjerne- Esben Hanefelt sin version tåger, mælkeveje, sole og af hvordan H.C. Andersen supernovaer, planeter med fik inspirationen til eventy- UDSALG deres måner, asteroider, ret om Nattergalen, og slut- kometer og stjernedrys. Alt ter af med en lille historie i denne vrimmel havde sin om en lille dreng i Vendsys- bane og sin helt bestemte sel, der 120 år senere ligger kurs, helt ned til det mind- syg i sin seng og får læst ste stjerneskud. Ud af intet eventyret om Nattergalen 25% kom alt, for Gud rummer af sin mor. Den lille historie HVID GREBSFRI alt og kan alt. Intet er for om drengen slutter sådan: stort, og intet er for småt, “Årene gik, og drengen fik DESIGN alt er tænkt på og har sin sin prinsesse. Han blev far helt egen mening lige fra til fire børn og bedstefar til alle tings begyndelse. otte børnebørn, som ikke Prologen fortsætter med blev snydt for eventyr. Han at fortælle, at da Gud op- blev ved at holde af H.C. dagede Jorden, besluttede Andersen. Som voksen for- han at den skulle befolkes stod han flere lag i den store af liv i alle dets former. Da digters eventyr, somme tider han nåede til fuglene, satte måske for mange.” Mange, han en regnbue, som skul- der kender Esben Hane- KAMPAGNEPRIS le bruges til at udsmykke felt vil nok tænke, at den deres fjerdragter. Men ef- lille historie om drengen er KR. 37.086,- terhånden som alverdens historien om ham selv, og Prisen er for skabe, sokkel og bordplade.

UDSALG 50% PÅ SKYDEDØRE

KAMPAGNEPRIS KR. 3.591,- Prisen er for skydedøre samt top- og bundskinne.

designakitchen DESIGNA

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE PÅ DESIGNA.DK TIL DIN HVERDAG STENBUKKEN 3C . 9200 AALBORG SV . TLF. 96 35 20 10

Tilbuddet på hvid grebsfri design gælder modellerne Orra Opaco, Orra Lucido, Apollo, Cassiopeia og Va Bene samt alle elementer og tilbehør til 11/3-18 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,-. Tilbuddet på skydedøre gælder alle modeller i struktur og spejl til 11/3-18. Levering inden 26/4-18. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

SIDE 9 Urimelig byggesagsbehandling Efter mere end 5 måneder, 2 naboorienteringer og masser af tegninger og mails havde Lars Milling fortsat ikke udsigt til en byggetilladelse. I sin frustration vælger han den utraditionelle løsning at rejse kritik over sagsforløbet overfor sagsbehandleren, og samtidig kontakte hasserisavis.dk. Dette er så historien om et usædvanligt byggesagsforløb, der dog ser ud til at have fået en lykkelig afslutning

Af Jens Skovgaard havde indsendt efter den anden naboorientering. Gl. Hasseris Landsby: I en Vi er nu nået frem til den mail til den byggesagsbe- 4. september, hvor Lars Mil- handler, som har ansva- ling sender sin klage over ret for byggesagen skriver sagsforløbet til sagsbe- Lars Milling: “Ved opstart handleren. Ud over at rejse havde vi en forventning kritik af det meget langva- om en byggesagsbehand- rige sagsforløb skriver han, ling på maks. 2-3 måneder, at han på baggrund af po- og det føles som mangel sitive tilkendegivelser fra på respekt for andres tid forvaltningen havde fået og arbejde, at man ikke er udarbejdet en række tek- kommet længere i forløbet niske dokumenter, idet han efter 5 måneder.” Mailen havde den opfattelse, at er sendt den 4 september der ikke ville komme flere 2018, og den direkte årsag krav om ændringer. Men i er, at Lars Milling samme en telefonsamtale samme dag havde talt med byg- dag, havde byggesagsbe- gesagsbehandleren, og her handleren oplyst, at man fået at vide, at der ville blive “påtænker større ændrin- stillet nye krav til byggeriet. ger i vores byggeprojekt”. Diana Helby og Lars Mil- Sagsbehandleren svarer ling køber ejendommen Lars Milling i en mail den Skomagergyden 3 i Gl. Has- Det omstridte køkkenvindue i Skomagergyden. 6. september. Her skriver seris Landsby i 2014. Huset hun bl.a.: “Vi bestræber os er i en ret dårlig forfatning, et dokument til Byggesags- lem sagsbehandleren og huset ligger ligger meget fra naboen i nr. 5. Klagen på at være grundige i vores så forinden får de foretaget afdelingen i By- og Land- Lars Milling, hvorefter selve tæt på skel mod nr. 5, og går igen på at det nye hus sagsbehandling i området en byggeteknisk undersø- skabsforvaltningen med tit- byggesagen oprettes 9. da lokalplanen bestemmer, skygger for deres køkken- Gammel Hasseris, hvor vi gelse af huset, som konklu- len: ‘Redegørelse i forhold april 2018. at et nybyggeri skal place- vindue. Den 27. august har fokus på at bevare om- derer, at huset formentlig til lokalplan og lovgivning’. Den bevarende lokal- res samme sted som det svarer Lars Milling i en mail rådets karakter, og varetage vil være beboeligt i ca. 5 år. Over 6 sider redegøres der plan, som gælder for hele oprindelige hus, bortfalder til byggesagsbehandleren, naboernes interesser. I den Samtidig konkluderes det, for hvilke tanker de gør Gl. Hasseris Landsby fore- Byggereglementets krav til at han allerede har reduce- bevarende områder kræver at det ikke vil give mening sig om det hus de gerne skriver ret detaljeret hvor- skelafstand og skrå højde- ret husets med 10 m2, høj- det en ekstra indsats og vi at foretage en renovering vil bygge. Desuden gør de dan nybyggeri skal udfor- grænseplan mod vest. den med en halv meter, og ønsker gode resultater, som af huset, bl.a. fordi de gæl- opmærksom på, at det vil mes, ligesom der findes Den 14. maj 2018 sen- skåret et hjørne af huset, er med til at bevare kultu- dende krav til isolering vil være nødvendigt at dis- bestemmelser for materia- der Forvaltningen en na- hvilket samlet set vurde- ren og arkitekturen i områ- reducere boligarealet til 70- pensere fra den gældende levalg. Disse bestemmelser boorientering til samtlige res at have kostet ham ca. det.” Desuden indeholder 80 m2. Familien besluttede lokalplan og Byggeregle- overholder Lars Milling, beboere i Skomagergyden 500.000 kr. Endvidere næv- mailen oplysning om, at at købe huset, og foretage mentet for at muliggøre et men han søger om dis- samt til Gl. Hasseris Lands- ner han, at såvel Gl. Hasse- man efter interne drøftelser hvad de selv beskriver som byggeri med en volumen, pensation fra bebyggelses- byforening og Hasseris ris Landsbyforening, Has- er nået frem til at hele hu- en “Hollywood renovering, der kan opfylde deres be- procenten, som er 25 for Grundejerforening. Af na- seris Grundejerforening og set skal rykkes mest muligt dvs. gips udenpå de gamle hov, som de vurderer til delområdet, ligesom der boorienteringen fremgår, øvrige naboer har udtrykt mod øst, hvis Lars Milling træpaneler etc.”. 160 m2. Sammen med Re- søges dispensation fra Byg- at Aalborg Kommune vil ros og accept af det nye skal forvente en byggetil- Lars Milling, som er degørelsen fremsendes der gereglementets bestem- kunne godkende bygge- byggeri. Mailen afsluttes ladelse. Imidlertid har Lars bygningskonstruktør går tegningsmateriale i form af melse om det såkaldte skrå riet, idet overskridelsen af med ordene: “Vi håber at vi Milling allerede i sit svar i foråret 2018 i gang med et projektforslag med situa- højdegrænseplan for den det skrå højdegrænseplan kan komme videre i proces- den 27. august været inde at beskrive deres ønsker til tionsplan, facadetegninger østlige gavl. mod øst ikke vil medføre sen nu, da vi oplever frem- på, at man ved projektets familiens fremtidige hus. I og plantegninger. Derefter Skomagergyden 3 er op- indblikgener for naboen i skreden nedbrud på huset opstart var inde på denne april 2018 sender han en afholdes der et møde mel- rindeligt bygget sådan, at nr. 1, ligesom en overskri- for tiden, hvilket giver en mulighed. delse af bebyggelsespro- del utryghed, når man bor Men bl.a. det forhold, at centen er acceptabel, fordi med to børn i huset.” det ville medføre at place- der er tale om meget små Den 29. august besig- ringen af en carport i det grunde i området. Ved fri- tiger sagsbehandleren og vestlige skel ville medføre stens udløb den 28. maj en kollega huset, angiveligt væsentlig større gener i.r.t. GASPEJS 2018 er der indkommet én på baggrund af den indsi- naboens køkkenvindue Slip for aske, støv og brændekløvning indsigelse fra Skomagergy- gelse, som naboen i nr. 5 gjorde, at man gik væk den 5, som er nabo mod Få samme varme som i almindelig brændeovn. Kom og få en snak med fagmanden vest. Naboen klager over at Få en totalløsningFå samme på montering varme af gaspejse. som i almindeligog få den rigtige brændeovn. vejledning, det det nye hus vil skygge for GASPEJSFå en leveringsaftale på gas til pejsen. betaler sig bedst i den sidste ende. deres køkkenvindue. For Slip forFå aske, en totalløsning støv og brændekløvning på montering af gaspejse. at imødekomme naboens Få en leveringsaftale på gas til pejsen. klage, skærer Lars Milling Få sammeKom varme og som få eni almindelig snak med brændeovn. fagmanden Komog fåog denfå en snakrigtige med vejledning, fagmanden et hjørne af huset, og for- Få en totalløsning på monteringdet betaler af gaspejse. sig bedst i denog få sidste den rigtige ende. vejledning, det korter det både i længde Få en leveringsaftale på gas til pejsen. betaler sig bedst i den sidste ende. og bredde, ligesom huset rykkes mest muligt mod øst. Imidlertid fortsætter byggesagsbehandleren med at kræve yderligere tegningsmateriale, hvilket Lars Milling løbende leve- Kosan Gascenter Åbningstider: rer, idet han forventer en Gugvej 136 Mandag - fredag 7.30 -16.00 9210 Aalborg SØ snarlig afslutning på sagen. T. 9814 9966 Men den 12. juli modtager www.kosangas.dk www.kosangas.dk/shop han et brev, der oplyser, at der nu er udsendt en ny Kosan Gascenter Åbningstider: naboorientering. Fristen er Gugvej 136 Mandag - fredag 7.30 -16.00 9210 Aalborg SØ udvidet til 4 uger til den 9. T. 9814 9966 august, og to dage før fri- www.kosangas.dk www.kosangas.dk/shop stens udløb modtager for- valtningen endnu en klage Familien Lars Milling. SIDE 10 vi kan give alle, der kom- trods alt født i Aalborg og mer her, en ”arkitektonisk voksede op her, og yderli- Et spændende møde med en mand, krammer”. Vi vil vise mo- gere er , som derne arkitektur og ikke tidligere anført, hans sidste mindst komme ind bag bygningsværk. om, og også beskæftige Et andet tema vi dyrker der har modtaget ”Dristighedsprisen” os med arkitekternes inspi- er, at etablere forskellige rationskilder. udstillinger, der kan for- Hasserisavis.dk mødte manden, kreativ direktør Lasse Andersson fra Utzon Center i Aalborg Utzon Center skal være tælle hvad arkitektur be- en del af en stor kultur tyder og kan gøre for os Af Palle Bjørnstrup er egentlig opvokset ved fortælling, der er interna- mennesker. Og her handler Svendborg først på Thurø tional. Visionen er også, at det om, som sagt at være i Man er lidt ydmyg når man og siden i Øster Aaby. Se- Utzon Center i 2023 skal øjenhøjde med både børn møder op for at få en sam- nere blev det Aarhus, hvor være blandt de tre bedste og voksne. Derfor har vi tale med en person, der for jeg startede i skole i 1996 kulturbrands i Danmark. altid div. weekend aktivite- kort tid siden har modtaget og blev færdig i 2003. Jeg Herunder handler det ter på programmet til både ”Dristighedsprisen” for sin lavede dengang forskellige også om, at blive det sted, børn og voksne - og skulle indsats. Man bliver godt firmaer og aktiviteter, der hvor de bedste arkitekter i man side derhjemme en modtaget i Utzon Center relaterede sig til arkitektur. hele verden ønsker og har weekend, og ikke have no- af en medarbejder, der ef- I 2005 startede jeg på lyst til at komme for at ud- get program, så kan man ter at have fået at vide, at Aarhus Universitet som stille deres værker. blot komme en tur på Ut- jeg har en aftale med Lasse Ph.d. studerende, som var Vi er selv rundet af Jørn zon Center og se og lege Andersson, straks oplyser gennemført i 2009. Utzon, Utzon Center i Aal- med arkitektur. mig op, at han desværre Derefter arbejdede jeg borg blev hans sidste byg- Og målet er jo, at for- er blevet forsinket fra et som lektor og senere blev geri. Og hans mest kendte midle værdien og mulighe- tidligere møde. Men han jeg afdelingsleder for Arki- er selvfølgelig Operaen i derne i god arkitektur - og vil gerne byde på en god tektur og Medieteknik på Sydney. her føler jeg, at vi her i Ut- kop kaffe til at klare ven- Aalborg Universitet. Side- Vi har i år på bedste vis zon Center, mine medar- tetiden. løbende hermed drev jeg fejret, at Jørn Utzon ville bejdere og jeg, er godt på Kort tid efter dukker stadig egen virksomhed, være blevet 100 år i 2018. vej. De seneste besøgstal Lasse Andersson op og da mit temperament ikke Det er bl.a. sket med en fortæller om en forøgelse beklager sin forsinkelse - kun var til at være i univer- Kreativ direktør Lasse Andersson Utzon Center. udstilling ”Utzon 100”, på 29% flere gæster i må- men vi kommer hurtigt vi- sitetsverdenen. der også har været at se i nederne juli, august og dere, og han spørger, hvad I 2015 blev det så Utzon i Hasseris. Lidt kuriøst kan Ja - lige fra starten her, Operaen i Sydney. september 2018. emnet er for samtalen. Center, hvor jeg startede jeg fortælle, at jeg var med har min indstilling været, Vi vil også i fremtiden Og vi er glade for at kun- Jeg fortæller, at jeg gerne som udstillingschef, og i til at starte Platform 4, som at Utzon Center ikke skulle her i Utzon Center have ne bidrage - Aalborg har et vil have et billede af hvem 2017 fik mit nuværende nu aktuelt må indstille sit være et mausolæum for fokus på Operahuset. Ope- rigt kulturliv med et stort manden, der har fået til- job, som Kreativ direktør virke grundet økonomi, Jørn Utzon, men et leven- rahuset er en world wide udbud, hvor vi alle i kultur- delt dristighedsprisen er, for Utzon Center. i 2008, som er samme år de og spændende sted for fortælling, der trækker livet har vores forskellige samt samtidig den kreative Og jeg må sige, at det som Utzon Center åbnede. mennesker at komme. ikke mindre end 8.2 mil- roller, hvor resultatet i fæl- direktør i Utzon Center. har været nemt for mig og Du er jo blevet tildelt Derfor arbejder jeg på, lioner mennesker til sig om lesskab gerne skulle være, Og vi går straks i gang. dejligt at skifte til denne ”Dristighedsprisen” for dit at Utzon Center skal være året. Det er helt forrygen- at Aalborgs kulturliv bliver Jeg er født i Odder, fortæl- verden. arbejde og engagement nærværende og i øjenhøj- de, og vi arbejder på flere boostet yderligere. ler Lasse Andersson, men Privat er jeg gift med en her i Utzon Center, for at de med publikum. fronter om, at forstærke Og det er bare rigtig her boede mine forældre arkitekt, og familien tæller gå nye veje omkring udstil- Sagt på en anden måde, samarbejdet med Sydney spændende, alt det der sker, og jeg ganske kort, så jeg også 2 børn, og vi er bosat linger og arkitektur. handler det for mig om, at Operaen. Jørn Utzon var slutter Lasse Andersson.

Aalborg Stenhuggeri - åbner på Vesterbro 42-44 Danmarks mest moderne stenhuggeri er flyttet til Vesterbro 42-44.

Kom og oplev 350 m2 inspirationsudstilling og se mulighederne for både traditionelle gravsten samt moderne og alternative gravminder.

Se udvalget af danske gravsten fra vore egne brud på Bornholm. Bornholmsk granit er smukt og optimalt til det krævende danske klima.

Prøv også vores nye interaktive designteknologi til visualisering af gravsten.

Danske Stenhuggerier Vesterbro 42-44, 9000 Aalborg E-mail: [email protected] Tlf. 98 12 33 00 www.danske-stenhuggerier.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag 10.00 - 16.30 Fredag 10.00 - 16.00 Lørdag 10.00 - 13.00 Eller efter aftale.

SIDE 11 Den ærlige købmand Thorkild Christensen. Eksempel på Sensoforms køkkenløsninger. Et strejf af luksus fra den ærlige køkkenmand Indehaver af Sensoform løsning, som han ved, at ler Thorkild Christensen, aldrig to køkkener, der er som ikke fungerer opti- derefter fortsætter samar- i Aalborg, Thorkild Chri- kunden på længere sigt vil der netop har fået opsat ens. Vi starter altid med en malt i hverdagen. Det kan bejdet, fortæller Thorkild, stensen, har indrettet og fortryde… endnu flere dugfriske køk- dialog, hvor kunden har godt koste mig en ordre, der er stolt af, at han for rådgivet om køkkener - Der findes rigtig mange kennyheder i forretningen en masse tanker, ønsker men hellere det, end at jeg nogle år siden kunne fejre stort set hele sit liv. De sid- køkkenleverandører, hvor på Gugvej i Aalborg. og behov. Dem tager jeg hjælper en kunde med en 25-års jubilæum med egen ste mange år ikke helt al- man stort set kan få samme - Jeg var på messe i Milano naturligvis udgangspunkt løsning, der ikke fungerer, virksomhed i en branche, mindelige køkkener, men stil og farver - blot i forskel- først på sommeren og har i, men jeg tilsætter helt lyder det fra Thorkild Chri- der er meget påvirkelig af unikke, arkitekttegnede lige mærker. Der er et stort nu fået nogle af nyhederne sikkert også mine egne stensen, der lige nu invite- samfundets konjunkturer. luksuskøkkener med kant, publikum til disse køkke- hjem i forretningen. Jeg tør erfaringer. Så min rådgiv- rer køkkeninteresserede til - Ja, det har været en fan- fornyelse og unikke detal- ner, så det er jo helt forstå- godt love, at der er køk- ning indeholder altid min et inspirationsmøde, hvor tastisk rejse, og jeg glæder jer. Fremstillet af de absolut eligt og helt fair. Men hos kener, som man aldrig før uforbeholdne mening. Jeg man efterfølgende kan få mig hver eneste dag til at bedste kvalitetsmaterialer. Sensoform har vi valgt at har set i Danmark, fortæl- er den 100 % ærlige sæl- to gratis arkitekttimer. skulle på arbejde. At levere På toppen af det krydrer gå en anden vej. Vi får vo- ler Thorkild, der gør rigtig ger, der altid siger, hvad jeg - Det er altid inspire- et luksuskøkken handler han det hele med en ærlig res køkkener fremstillet på meget ud af rådgivning og mener. rende at indlede en dialog om at hjælpe kunden med og uforbeholden rådgiv- danske snedkerværksteder dialog med kunden. - Jeg siger ikke bare ja, hvis med en kunde, så derfor at udleve en drøm, der kan ning, hvor Thorkild hellere og importerer køkkener fra - Når man leverer og desig- kunderne har et ønske, tilbyder jeg både møde og nydes i mange år fremover. vil sige nej tak til en ordre de bedste leverandører og ner køkkener på den måde, som jeg ved, at de bliver to gratis arkitekttimer, selv- Det kan du kun blive glad end at levere en køkken- mærker i Italien, fortæl- som jeg gør, leverer man trætte af i længden, eller følgelig med det håb, at vi af, slutter Thorkild.

Kvalitets- handværk -En del af det nye Tandlægefælleskab Kræver faglig kompetence og de rigtige materialer.

Vores holdning til godt håndværk er kundens bedste garanti for godt arbejde.

Vi kommer gerne til ■ God KvAlitet Tandlægerne en uforbindende snak ■ en God tone og giver et uforbindende ■ God Service Michael Decker, Lisbeth Lynderup ■ GlAde fArver Mette Løth Munkholm og Stine Ørkild Hansen tilbud på en opgave ■ God behAndlinG – lille eller stor. ■ et Godt tilbud

BoulevardenBoulevarden 55 •• 90009000 AalborgAalborg •• Tlf.Tlf. 98139813 48704870 Malermester John Pedersen ApS Boulevarden [email protected]@tandklinikken.dk • 9000 Aalborg • Tlf. 9813 4870 – altid et strøg foran...! [email protected] haraldtand.dkharaldtand.dkharaldtand.dk tlf. 98 19 34 34 eller 40 68 32 22 Se os på SeSe osos påpå Mail: [email protected]

SIDE 12 Aalborg Stenhuggeri er flyttet til Vesterbro 42-44 Det er første gang i 100 år, at forretningen flytter. Kom og oplev den nye forretning med 350 kvm indendørs inspirationsudstilling

Aalborg Stenhuggeri har vil Aalborg Stenhuggeri de seneste 23 år været en også have produktion, del af Danske Stenhug- der håndteres af faglærte gerier og startede som to stenhuggere på Østre Fæl- selvstændige stenhugger- ledvej 18 i Nørresundby. firmaer i Kirkegårdsgade, Her er der både inden- for mere end 100 år siden. og udendørs udstilling. Danske Stenhuggerier Forretningen på Vesterbro har udviklet et helt nyt vil naturligvis kunne træk- forretningskoncept, som ke på disse stenhuggere, kan opleves i den nye for- når der er behov for fag- retning på Vesterbro. Bag lig stenhugger viden til en forretningens 25 meter opgave. lange facade er etableret Man er netop ved at en helt ny inspirationsud- foretage den sidste finish stilling. Her udstilles tradi- på Vesterbro -men der er tionelle løsninger, og man åbent på hverdage fra kl. kan gå på opdagelse i helt 10,00 -16,30 (fredag til kl. nye modeller, der er ud- 16.00) og på lørdage kl. viklet til næste generation 10.00-13.00. af kirkegårdsbrugere og Man er også parate til den trend, der for øjeblik- at åbne på andre tidspunk- ket pågår på kirkegårdene ter, hvis f.eks. familien skal med mere natur og mindre samles, og det er også mu- pleje ligt at få hjemmebesøg, Regionschef, stenhug- Stenhugger Preben Pedersen i den nye udstilling på Vesterbro. hvis man har vanskeligt ger Preben Pedersen siger: ved at komme i forretnin- ”Med det danske klima, bedste oplevelse for vore ningen over ny interaktiv denne proces, og her kan alle forhold”. I udstillingen gen. er det rart for kunderne kunder”. I udstillingen er teknologi, hvor kunderne man opleve resultatet med på Vesterbro vil der også ”Vi er helt klar på, at at komme indendørs. Her der skabt rammer, hvor kan være aktivt med til, at det samme. Ligeledes kan blive vist et stort udvalg i vi arbejder med minder & bliver der ikke mørkt om gravstenene kan ses i et tilpasse inskription og de- vi sende oplægget til evt. bornholmske granitter, der mennesker, som vort slo- eftermiddagen og her kan givet miljø, der er med til korationer i naturlig stør- øvrige familiemedlemmer kommer fra virksomhe- gan siger, og netop dette man være i fred for andres at understrege den enkelte relse, på en kæmpestor eller andre, der dermed dens egne stenbrud. har vi tilstræbt, at indbyg- blikke. Det giver mere ro gravstens udtryk, så kun- berøringsfølsom skærm. kan deltage i den endelige Dansk granit er meget ge i den nye forretning på til den vigtige samtale om den bedre kan opleve de Stenhugger Preben Pe- godkendelse. smuk og hårdfør, og er Vesterbro, så vi kan rådgive afdøde og hvordan man muligheder og kvaliteter dersen siger: ”Det er vo- Vi stiller selvfølgelig vo- derfor meget velegnet som bedst muligt med respekt ønsker at mindes. Vi har den enkelte sten rummer. res oplevelse, at kunderne res faglige viden til rådig- gravsten i det krævende for dette”, slutter stenhug- ønsket at skabe Danmarks Derudover råder forret- gerne vil involvere sig i hed, og hjælper gerne i danske klima. I fremtiden ger Preben Pedersen.

V VID A Den perfekte gave Overrask den du holder af med forkælelse i VIDA

Vi tilbyder et bredt udvalg at skønhed, velvære og eller om det er til ham eller hende vil du med et gavekort Vi værdsætter at forskønne livet luksuriøse behandlinger hos VIDA. til en valgfri behandling give en uforglemmelig oplevelse. Giv en oplevelse DU ikke vil blive glemt for. En julegave, Du kan købe gavekort online på  vida-klinik.dk eller en fødselsdagsgave, en mors dags gave, en morgengave, kigge ind til VIDA. en bryllupsgave, en valentinsgave. Uanset anledningen  Færøgade 51, 9000 Aalborg  98 11 02 04 Hos VIDA er vi eksperter i hudproblemer, forskønnelse og forkælelse. Vi analysere din problemstilling og skræddersyer en løsning tilpasset dig, så du opnår de bedst mulige resultater. Vi opdaterer os altid løbende med de nyeste behandlinger og trends. Vi dygtiggør os jævnligt via kurser og uddannelse for at være specialister indenfor vores felt. ”Det gør at mine piger og jeg er eksperter i, at skræddersy den bedste kombination af produkter og behandlinger, som skaber de allerbedste resultater for dig” -- Lene, Indehaver af VIDA.

Jeg har modtaget forskellige behandlinger på klinikken og alle behandlinger er ”givet af yderst kompetent personale med dybdegående viden omkring den enkelte behandling.

-- Marlene Bjerregaard, Kunde i VIDA ” SIDE 13 Handymand HANDYMAND PREBEN ADRIANSEN 9200 AALBORG SV. TØMRER & SNEDKER 21 45 27 54 • eller mail [email protected]

STOR ERFARING INDENFOR: JEG LOVER… Det stolte team hos Designa Køkkener. • Diverse reparationer…. i dit hus eller lejlighed ...OG SKUFFER IKKE! • Køkken, bad eller garderobe Stor glæde hos Designa • Døre og vinduer • Carport eller haveskur Køkkener i Aalborg • Rens og imprægnering, mur og træværk Indehaver Johnny Thomsen fortæller stolt, at butikken netop er • Vedligeholdelse af lystbåde! blevet kåret som ”Årets køkkenbutik” • Og meget mere… til aftalt pris Kåringen er sket blandt 50 Designa Køkkenbutikker i Danmark, og vi er blevet kåret på baggrund af, at vi har ydet særdeles god ser- vice overfor vore kunder, og at vi har haft en god vækst. Og det med den slags priser har vi det godt med, siger Johnny Thomsen. Vi er knapt kommet os over, at vi i 2017 modtog Designa Køkkeners Erhvervspris, for at have gjort det bedst på erhvervskøkken markedet af alle Designa butikkerne - og dette marked kan jeg sige, at vi også stadigvæk har god gang i. Jeg overtog Designa Køkkener i Aalborg i starten af 2015, og jeg lidt stolt af, at vi siden overtagelsen har præsteret at fordoble om- sætningen, og jeg er ikke mindst stolt af, at det er De tilhørende diplomer. sket med de samme og det samme antal medarbejdere ducerede køkkener og det folk - drejer det sig om nyt som i 2015. Jeg vil også er simpelthen den bedste køkken, så kig ind eller sige, at der er godt gang i kvalitet til prisen. book et møde hos os, så markedet, sådan oplever vi Og vi er altid med parat kan vi gå køkkenvejen sam- det i hvert fald, og det er med et godt tilbud - bare men. ikke kun de hvide køkke- spørg os! Som et lille kuriosum ner, der sælger, i dag må Derudover handler det kan jeg fortælle, at Designa VI HAR der gerne være farver på, om kreative løsninger, og Køkkener, Aalborg er i færd og det gør det ikke mindre her er jeg og mine medar- med at opstarte 2 nye bu- GJORT spændende. bejdere parat med ideer, til tikker i Spanien, nærmere Baggrunden for at der at lytte til ideer og hjælp til betegnet i Malaga og Mar- ET KUP er travlt, er uden tvivl også, at gennemføre ideerne, og bella. Den første af butik- at vi hos Designa Køkke- ikke mindst servicere til det kerne bliver klar til februar ner har Danmarks bedste nye køkken står færdigt. 2019. Også i Spanien kan garanti - det er dansk pro- Så jeg vil gerne sige til vi levere køkkener til alle typer boliger, og det bliver selvfølgelig i dansk kvalitet, Aalborg og med vores service set-up fra Aalborg. Så Designa Køkkener, Aalborg kommer også til at kunne levere køkkener i Spanien - Olé! SIDE 14 Så er Lions Club Hasseris klar med Hasseris-kalenderenDet gode måltid Også i år 2019 kalenderen kan man opleve fotos af bydelens mange smukke huse, der er med til at skabe det Hasseris, vi kender!- en delDet af gode din hverdagmåltid Udover at vise de smukke -4563849784, og så skal Håndbolds U14 piger, der huse i Hasseris, er der for- man huske at oplyse navn gennem dette kan tjene - en del af din hverdag uden den naturlige kalen- og tlf. Nr. Lions Club Hasse- penge til spillertrøjer, eller der funktion, også andre ris fortæller med glæde, at tilskud til deltagelse i tur- kvaliteter indbygget i ka- flere virksomheder har støt- neringer. MenAt ud overfå be mad- At få fra mad fraMadservice Madservice Aalborg erAalborg en god oplevelse er - en god oplevelse - lenderen fra Lions Club tet projektet, og det giver talingen vil Lions Club Has- Hasseris. mulighed for at generere seris også gerne sige tak for hver dag. Du kan vælge frit mellem mange spændende Der er igen i år mulig- et overskud på aktiviteten indsatsen. menuer, der afspejler årstiderne. hed for at vinde gavekort -et overskud som Lins Club Så også ihver 2019 har bor dag.- Du kan vælge frit mellem mange spændende til Mortens Kro til en samlet Hasseris vil anvende til at gerne i Hasseris, udover værdi af kr. 10.000,-. For støtte humanitære formål i at følge med datoen, hver Madservice Aalborg at deltage i lodtrækningen nærområdet samt til inter- måned glædenmenuer, ved at kun- der afspejler årstiderne. skal man indbetale min. nationale hjælpearbejder. ne se på endnu et af de Køkkenet Riishøj kr. 50,- til en konto i Spar I år bliver kalenderen mange dejlige huse, som Nord , der hedder 9286 omdelt af Aalborg KFUM Hasseris rummer. Petersborgvej 69, 9000 Aalborg Tlf. 99 31 55 00 Madservice Aalborg Køkkenet Riishøj Petersborgvej 69, 9000 Aalborg Tlf. 99 31 55 00

Forsiden på Hasseris-kalenderen 2019. Det gode måltid SIDE 15 -Det en del godeaf din hverdag måltid - en del af din hverdag At få mad fra Madservice Aalborg er en god oplevelse - hverAt få dag.mad Du fra kan Madservice vælge frit Aalborg mellem er mange en god spændende oplevelse - menuer,hver dag. der Du afspejlerkan vælge årstiderne. frit mellem mange spændende menuer, der afspejler årstiderne. Madservice Aalborg KøkkenetMadservice Riishøj Aalborg PetersborgvejKøkkenet Riishøj 69, 9000 Aalborg Tlf.Petersborgvej 99 31 55 00 69, 9000 Aalborg Tlf. 99 31 55 00 Det er altid rart at blive påskønnet for sit arbejde! Ordene falder fra Anette Wibæk initiativtager og daglig leder af Terapihaven Aurora på Nørholmsvej i kanten af Nørholm Skov Af Palle Bjørnstrup

Baggrunden for ordene Det er hurtigt at komme frem med min tuk-tuk siger Preben Adriansen. skyldtes, at Terapihaven Aurora fik tildelt en dona- tion fra Den Danske Fri- Handymand eller alt mulig mand! murerorden, der holder til i Saxogade i Aalborg. Fri- Handymand Preben Adriansen er klar til at løse mangeartede murerordenen var repræ- senteret af Ordførende opgaver for folk mester Uffe Niebuhr og broder Søren Mejer Jen- Den første opgave jeg hav- kom jeg så ind i køkkenver- det kan være div. reparatio- sen. Søren Mejer Jensen de, da jeg startede Handy- den med opstilling af alle ner, eller rens og impræg- kunne fortælle, at frimu- mand var rensning af tag- slags køkkener, rundt om- nering af mur og træværk rerordenen gerne støtter render, fortæller han. kring i huse og lejligheder. eller bygning af en carport værdige formål, og her Siden er det blevet til et I midten af 2016 tog jeg eller et haveskur. Men f.eks. havde man fundet Anette væld af opgaver med f.eks. så initiativ til, at blive selv- at bygge et hus, påtager Wibæks arbejde og resul- at forny køkkener ved at stændig med at starte Han- jeg mig ikke. tater med at hjælpe ve- indsætte nye låger og skuf- dymand. Og her beskæfti- En ting jeg også kommer teraner, altså folk der har Anette Wibæk modtager donationen. fer (og her kan der være ger jeg mig generelt med ud for, er at mange folk ikke været udsendt fra Dan- mange penge at spare), det mindre opgaver –firmaet længere vil kravle op på en mark til div. krigsområder, kan også være udskiftning skal ikke have flere ansatte, stige, for at udbedre et el- og her har pådraget sig buhr kunne overrække et tag, hvilket var heldigt, da af døre og vinduer i et hus, så derfor påtager jeg mig ler andet i en given højde, PTSD, stress, angst og de- beløb til Anette Wibæk på der kom regn. Det uden- eller nye gulve eller lofter, ikke opgaver, der tager og her oplever jeg at kun- pression. Vi har tidligere kr. 13.500,-. dørs er en væsentlig del af eller blot udbedring af ska- mere end 4 uger at løse. derne ringer til mig for lige besøgt Aurora for at sætte Et beløb som glædede behandlingen på stedet - der, der er sket på forskel- Jeg vil gerne kunne stå at kravle op og istandsætte, os ind i og opleve, det ar- Anette Wibæk særdeles som Annette Wibæk siger, lige husdele. Skal planke- inde for tingene, som jeg det de ikke selv kan nå. bejde som Aurora skaber meget på Auroras vegne. vi arbejder praktisk taget værket males kan jeg også også udtrykker med: ”Jeg Man kan også finde gode resultater med. Hun overdrog efterføl- ude fra og ind, forstået på klare det. lover… Og skuffer ikke”. Handymand – Preben Adri- Baggrunden for dona- gende beløbet til Auroras den måde, at vores klien- Min baggrund for Han- Jeg vil gerne løse tingene ansen på Facebook, og her tionen er skabt af Dansk Venner, som p.t. rummer ter generelt trives bedst i dymand er, at jeg oprinde- til kundernes tilfredshed, så se fotos af nogle af de op- Frimurerorden, bl.a. ved 7 medlemmer, der hjælper udendørs regi. ligt er udlært som snedker/ de også ringer næste gang, gaver, han har løst gennem en indsamling i forbin- til med alle mulige prakti- Det har vi indrettet os tømrer, og på et tidspunkt de har en lille opgave, og tiderne. delse med et foredrag i ske ting hos Aurora - og på, både bygningsmæs- ordenen af Peter Duetoft. nu måtte de så i fælles- sigt men også med omgi- Her havde produktions- skab i gang med at finde velserne, som er en terapi- skolen bl.a. leveret dejligt frem til, hvad de rare og og sansehave, der er en bagværk, der bidrog til at uventede penge skulle ideel ramme, til at hjælpe indsamlingen gav et pænt omsættes til. folk med de problemer, Normalpris kr. 249,- resultat. Overrækkelsen fore- som de har fået fra deres Det betød, at Uffe Nie- gik udendørs, men under indsats for Danmark. SÆRPRIS Giv os nøglen, 149,- Juletradition så vasker vi din bil -mens du får en kop kaffe! - træet tændes på Skippertorvet KOM OG FÅ ET VASKEKORT MED PENSIONISTRABAT, SÅ ER DU SIKRET Det sker den 1. søndag i advent - søndag d. 2. december Kl. 14-16 RABATTEN FREMOVER... Også i år afholder Skipper Samrådet den årlige Juletræ- VI KÆLER VIRKELIG FOR DIN BIL MED DENNE VASK - SE HER: stænding i samarbejde med • Manuel skumforvask de lokale erhvervsdrivende, UCN, beboerforeningerne • Manuel afrensning med varmt vand og Skipperens Erindrings- • Manuel vask af hjul værksted. • Manuel aftørring af spejle og vinduer Alle gode lokale kræfter • Ekstra skumforvask sættes ind på at lave en her- • Ekstra hjulvask lig søndag - og der er også • 2 x Supershine lakpolering flere butikker i området, der • Ekstra tørring holder åbent og lokker med • Gratis opfyldning af sprinklervæske gode tilbud. Der bliver opstillet forskel- Kommer du udenfor arbejdstid kl. 8.00.15.30 kan du også få vasket, lige boder på Skippertorvet, men så må du klare det manuelle selv. Men det letteste er at du lader os klare det. hvor der vil være lidt godt til DU KOMMER BARE, DER SKAL IKKE BESTILLES TID! ganen, fortæller formand for Den kendte invitation på Skippertorvet. Skippersamrådet Inger Tvo- Jeg garanterer for at du bliver tilfreds. rup. Ligeledes bliver der dej- Kl. 14.00 - åbnes boderne hovedpræmien i lotteriet. lig julemusik og ikke mindst på Skippertorvet. Dennis Lindstrøm amerikansk lotteri med fine Kl. ca. 14.30 - underholder Når juletræet er blevet Indehaver præmier. Brass´n Harmony med jule- tændt, er der dans om sange. træet og julesange - og til Mosevangen 2 Der er så mange aktivi- Kl. ca. 14.30 - åbnes boden de fremmødte børn, er der teter, at det er nødven- med gløgg, kaffe kakao og godteposer,­ som selvfølge- (Lige ved Tulip på den gamle hovedvej) digt med et program, så æbleskiver. lig uddeles af Julemanden. 9230 Svenstrup • tlf. 30 12 61 14 ­gæsterne kan se hvornår, Kl. 15.00 - velkomst og ju- www.nordjyskbilpleje.dk der foregår hvad. letræet tændes. Og så kan alle rigtig glæde Kl. 15.30 - udtrækning af sig til det bliver juleaften! SIDE 16 Må vi komme med et uforpligtende forslag til et smukt, elegant og funktionelt luksuskøkken?

Villa istandsat af A Byg Snedker & Tømrer ApS. Ring til indretningsarkitekt Vi er vel det, man kan betegne som en Thorkild Christensen på tlf. 98 11 39 99 allerede i dag og aftal et gratis mindre håndværksvirksomhed, siger inspirationsmøde, inkl. 2 arkitekttimer. Tømrermester Thomas Andersen A Byg Jeg startede som selvstændig med firmaet A Byg tilbage i 2009, og i 2017 blev det til A Byg Snedker & Tømrer ApS I 2009 herskede der stadig til den aftalte tid - og også Foruden vore øvrige op- lidt krisestemning ovenpå at det er godt håndværk og gaver, er vi også lige nu ved finanskrisen i 2008, men gode materialer hele vejen at lægge sidste hånd på et for mit vedkommende var igennem - altså kort sagt byggeri af to dobbelthuse tiden til at blive selvstæn- kvalitetstømrerarbejde. på Præstelunden 11 i Aal- dig. Jeg startede med mig Jeg og mine medarbej- borg Ø. Præstelunden er en selv, og fik ret hurtigt ansat dere sætter en ære i at tin- sidevej til Lemvigvej. en lærling. Det er en ting, gene er i orden og er udført Husene har opfører vi i jeg har holdt fast i siden, og efter aftale - og det bety- samarbejde med en kollega derfor har jeg altid haft lær- der heldigvis, at kunderne - og de to huse er til salg. linge i næsten hele firmaets kommer igen, når de skal ”Men vi er selvfølgelig levetid. have lavet noget nyt. altid parat til nye opgaver, Som mindre håndværks- Vi giver gerne et tilbud og det er min mening at virksomhed, i dag er vi 5 på en hvilken som helst holde firmaet A Byg medarbejdere i virksomhe- tømreropgave. Snedker & Tømrer ApS den, startede jeg ud med at Som en mindre virksom- nogenlunde på det nuvæ- have målgruppen, som jeg hed vægter vi vores forhold rende niveau. I øjeblikket Hos Sensoform oplevede vi en meget kalder ”Hr. Og Fru Jensen” til kunderne meget højt, og har virksomheden en stør- ærlig rådgivning, hvor vi kom hele - altså private folk, der skal vi sætter en ære i at være relse, som gør at mester vejen rundt, og hvor der blev taget have repareret tag, have pligtopfyldende og over- kan overskue det hele, så udgangspunkt i både æstetik og bygget om, have isoleret, holde alle aftaler. de aftaler mester har la- have skiftet vinduer, have En del af vores arbejde vet med kunderne, også funktionalitet på en måde, vi ikke bygget en carport eller ga- handler om udskiftning af kan blive overholdt”, slut- havde oplevet andre steder. Det var rage, som har brug for en vinduer, og her er vi også ter tømrermester Thomas en rigtig positiv oplevelse. håndværker, der kan sit Velfac-Vinduesmester, som Andersen, A Byg Snedker Flemming Møller Mortensen og kram til fornuftige priser, for os også er et kvalitets- & Tømrer ApS med et lille Erik Elgaard Sørensen, Aalborg og som kan levere tingene stempel. smil.

Thorkild hos Sensoform fi k hurtigt fornemmelsen af vores ønsker og stil og lavede forskellige skitser og tegninger, som vi kunne vurdere. Han Specialtilbud var rigtig god til at læse os og var 200 mm loftisolering også meget ærlig i sin rådgivning. kr.SpecialtilbudSpecialtilbud 90 Specialtilbudpr.Specialtilbud m² Specialtilbud Han forklarede tydeligt fordelene 200 mm loftisolering ved de skitserede løsninger. Så vi var 200 Tilbuddetmm200 200loftisolering er mm gældende mm200 loftisolering loftisoleringiincl. restenmm afmomsloftisolering 2017. kr.kr. 9090 kr.pr.pr.kr. 90m²m² 90 pr.kr. pr. m² 90 m² pr. m² ikke længe om at beslutte os for, at Husk derincl.incl. er håndværkerfradrag! momsmomsincl.incl. moms momsincl. moms TilbuddetTilbuddet er er Tilbuddetgældende gældendeTilbuddet er i i restengældenderesten erTilbuddet gældende af af 2017. 2017.i restener gældendei resten af 2017. af i 2017.resten af 2017. det var Sensoform, der skulle levere HuskHusk der der er er håndværkerfradrag! håndværkerfradrag!Husk derHusk er der håndværkerfradrag! er Huskhåndværkerfradrag! der er håndværkerfradrag! det meste af inventaret til vores DN ISOLERING drømmehus. DNDNDNDNLoftisolering ISOLERINGISOLERINGDN ISOLERING ISOLERING ISOLERING• Hulmurisolering LoftisoleringLoftisoleringLoftisolering •• HulmurisoleringHulmurisolering • Hulmurisolering Marlene Kirial og EtagedækisoleringLoftisoleringLoftisolering • •Hulmurisolering Skunkisolering• Hulmurisolering Heine Hylleberg, Viborg EtagedækisoleringEtagedækisoleringEtagedækisoleringEtagedækisoleringKrybekælderisoleringLoftisoleringEtagedækisolering •• SkunkisoleringSkunkisolering · Hulmurisolering • Skunkisolering• Skunkisolering • Skunkisolering · Skunke KrybekælderisoleringKrybekælderisoleringLoftisoleringLoftisoleringKrybekælderisoleringLoftisoleringKrybekælderisoleringLoftisolering Etageisolering ·· HulmurisoleringHulmurisoleringKrybekælderisoleringLoftisolering · Hulmurisolering · Hulmurisolering · ·Lydisolering Hulmurisolering·· SkunkeSkunke · Skunke · Skunke · Skunke EtageisoleringEtageisoleringEtageisoleringEtageisoleringSpecialtilbud ·· LydisoleringLydisoleringEtageisolering · Lydisolering · Lydisolering · Lydisolering DN Isolering v/DennisSpecialtilbud200Specialtilbud Nielsen mmSpecialtilbudSpecialtilbud loftisoleringSpecialtilbud DNDNDN IsoleringIsoleringISOLERINGDNDN Isolering Isolering DN v/Dennisv/Dennis Isolering v/Dennis200200 v/Dennis NielsenNielsen mmmm200 v/Dennis200 loftisoleringNielsenloftisolering mm Nielsen 200mm loftisolering Nielsen loftisoleringmm loftisolering DNLiljevejDNLiljevejDN 38DNISOLERINGISOLERING 38· 9800 ISOLERING· 9800ISOLERING Hjørring Hjørring · Tlf.kr. 30· Tlf.90 91 pr.30 90 m² 9100 90 00 LiljevejLiljevej 38Liljevej · 9800DN Liljevej38 38 · 9800Hjørring · 980038ISOLERING Hjørring· kr.kr.9800 Hjørring · 90Tlf.90 kr.Hjørring pr. pr. 30·kr. Tlf.90 m²·m²91 Tlf.90 pr. kr.30 90 pr.·30 m²91Tlf.90 00 m²91 incl.90 pr.30 90 00m²91 moms00 90 00 Mail:Mail:Mail: v/ [email protected]:[email protected] [email protected] Aut. [email protected] Isolatør ·· www.dn-isolering.dk www.dn-isolering.dkDennis ·Tilbuddet ·www.dn-isolering.dk www.dn-isolering.dk er gældendeincl.incl. Nielsen momsmoms incl.i restenincl. moms af 2017.momsincl. moms v/v/ Aut.Aut.Mail:v/v/ Aut. Mail: Isolatø[email protected] IsolatørAut.v/ [email protected] IsolatørAut. Isolatør DennisDennisIsolatørTilbuddetTilbuddet Dennis er TilbuddetDenniser gældende gældende· Tilbuddet Nielsenwww.dn-isolering.dkNielsen Dennis er i ·gældendeTilbuddet i resten erresten www.dn-isolering.dk Nielsengældende Nielsenaf af eri2017. 2017.resten gældende i restenNielsen af 2017. afi resten 2017. af 2017. Husk der er håndværkerfradrag! Tlf. 30 91 90 00 HuskHusk der der er er håndværkerfradrag! Huskhåndværkerfradrag! Huskder er der håndværkerfradrag! erHusk håndværkerfradrag! der er håndværkerfradrag! Tlf.Tlf. 3030Tlf. Tlf. 9191 30 909030Tlf. 91 000091 3090 90 9100 00 90 00 Her må I godt forvente lidt mere…

Mail:Mail:Mail:Mail:Mail: [email protected]@dn-service.dkMail: [email protected] [email protected]@dn-service.dkMail: [email protected] [email protected] Gugvej 91 • 9210 Aalborg SØ • [email protected] • Tlf. 98 11 39 99 • www.sensoform.dk www.dn-isolering.dkwww.dn-isolering.dkwww.dn-isolering.dkwww.dn-isolering.dkwww.dn-isolering.dkwww.dn-isolering.dk SIDE 17

Specialtilbud 200 mm loftisolering kr. 90 pr. m² Tilbuddet er gældende iincl. resten afmoms 2017. Husk der er håndværkerfradrag! DN ISOLERING Loftisolering • Hulmurisolering Etagedækisolering • Skunkisolering KrybekælderisoleringLoftisolering · Hulmurisolering · Skunke Etageisolering · Lydisolering Specialtilbud DN Isolering v/Dennis200 Nielsen mm loftisolering DNLiljevej 38ISOLERING · 9800 Hjørringkr. · Tlf.90 pr.30 91m² 90 00 incl. moms Mail:v/ [email protected] Aut. Isolatør Dennis ·Tilbuddet www.dn-isolering.dk er gældende Nielsen i resten af 2017. Tlf. 30 91 90 00 Husk der er håndværkerfradrag!

Mail: [email protected] www.dn-isolering.dk At kunden får flere mu- skyldes ikke mindst, at ligheder det er det samme slogan, Vi mener, at Danmarks største sparekasse At vi vil være tæt på som vores Damelandshold kunderne både direkte og i håndbold betjener sig indirekte af, og det er naturligvis At det er lokalkendte med baggrund i, at vi er også skal være repræsenteret i Aalborg medarbejdere, der betje- hovedsponsor for Dame- ner kunderne landsholdet. Udsagnet kommer fra erhvervskundechef Morten Lybæk Zimmer, Sparekassen Kronjylland At vores medarbejdere Så ligesom de gerne kender lokalområdet vil give danskerne nogle Han fortæller til hasseri- Sønderbro, skal fuldstæn- Håndværkervej til Nåle- ten Lybæk Zimmer. Vi Det har også betydet, gode oplevelser, vil vi også savis.dk at Sparekassen dig istandsættes efter at magervej. Vi synes selv, at satser på privatkunder og at de 8 nye filialer først er som Sparekasse give gode Kronjylland er i fuld gang have været anvendt som vi er kommet rigtig godt små- og mellemstore er- blevet startet op, når der oplevelser til vore kunder i det nordjyske. møbelforretning. fra start. Vi er foreløbig 9 hvervsvirksomheder som er fundet en kvalificeret - så det skulle glæde, hvis Adressen er Nålemager- Vi får ganske vist faca- medarbejdere her på ste- vore kunder. medarbejderstab, det på- kunderne er ”på vej” til vej 6 i Aalborg. Her er man de til Sønderbro og bliver det opdelt i en privat- og Og vel at mærke kun- gældende sted. at booke et møde, for at startet i nogle midlertidige her meget synlige i frem- erhvervskundedel, og så er der, der lide vores måde Sparekassen Kronjyl- tage en snak med os om lokaler, da de reelle loka- tiden, men indkørslen til der ansat endnu en med- at gøre tingene på, som land er med andre ord - på deres ønsker og økonomi, ler, der er beliggende ud til os vil fortsat skulle ske ad arbejder, der tiltræder 1. f.eks.: vej! slutter erhvervskundechef Januar. At kunden får et hurtigt Det er et slogan, som Morten Lybæk Zimmer - vi Sparekassen Kronjyl- svar på sit andragende vi betjener os af, og det er klar! lands filosofi går bl.a. på, at være tæt på vore kun- BYENS der, og derfor kan man også sige at Sparekassen BILLIGSTE går lidt i mod strømmen i branchen på den vis, at KRONER der i de senere år er åb- Dansk krone i keramik net 8 nye filialer rundt omkring, hvor vi gerne vil være i markedet. Sparekassen Kronjylland udspringer fra Randers, 2.900,- hvor også hovedsædet for Sparekassens aktiviteter er beliggende. I alt beskæfti- ges ca. 700 medarbejdere i hele landet. Sparekassen Kronjylland arbejder langsigtet, og her derfor startet og starter nye filialer op, placeret i markedet, hvor man ser en forretningsmulighed. Sparekassen Kronjyl- Bispensgade 10 - Aalborg - Tlf. 98120845 land er et pengeinstitut, der vil fremad siger Mor- Teamet hos Sparekassen Kronjylland i Aalborg.

SIDE 18 ƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌŽŐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ ŝ,^^Z/^ŝŶĚŚĂƌĚƚdŽĨƚƐLJŶŐĞƌͬƐƉŝůůĞƌĨŽƌ͘ >LJƚ͕ƐLJŶŐŵĞĚŽŐƐůƵƚĂĨŵĞĚĞŶŬŽƉŬĂĨĨĞ͊ dŝƌƐĚĂŐĚ͘ϮϬ͘ϭϭ͘Ŭů͘ϭϵ͘ϯϬ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŬŽƌŬŽŶĐĞƌƚ ĂůďŽƌŐ<ĂƚĞĚƌĂůƐŬŽůĞƐŬŽƌŽŐǀĞŶƐŬĂďƐŬŽƌĨƌĂdũĞŬŬŝĞƚ͕ƐĂŵƚ ,ĂƐƐĞƌŝƐ<ŝƌŬĞƐhŶŐĚŽŵƐŬŽƌŚŽůĚĞƌŝƐĂŵĂƌďĞũĚĞŬŽŶĐĞƌƚ͘ WƌŽŐƌĂŵŵĞƚŝŶĚĞŚŽůĚĞƌďĊĚĞƐĞƉĂƌĂƚĞŝŶĚƐůĂŐĨƌĂŬŽƌĞŶĞ͕ƐĂŵƚ ĨčůůĞƐŽƉƚƌčĚĞŶ͕ďů͘Ă͘ŵĞĚŵŽƌŐĞŶƐĂŶŐĨƌĂůǀĞƌƐŬƵĚĂĨ'ĂĚĞ͘ KŶƐĚĂŐĚ͘Ϯϭ͘ϭϭ͘Ŭů͘ϭϰ͘ϬϬ<ŽŵŽŐƐLJŶŐŵĞĚ DĞĚƵĚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝŚƆũƐŬŽůĞƐĂŶŐďŽŐĞŶĞƌĚĞƌŚĞƌŵƵůŝŐŚĞĚ Mette Møller Nielsen i arbejde. ĨŽƌ͕ŽǀĞƌĞŶŬŽƉŬĂĨĨĞ͕ŝĨčůůĞƐƐŬĂďĂƚƐLJŶŐĞƐĂŵŵĞŶ͕ƐŶĂŬŬĞ ƐĂŵŵĞŶ͕ƵŶĚĞƌŵƵƐŝŬĂůƐŬůĞĚĞůƐĞĂĨŽƌŐĂŶŝƐƚĞŶƚĞ&ƌĞŶĚƌƵƉ͘ ^LJŶŐŵĞĚƉĊĚĞƚŬĞŶĚƚĞŽŐůčƌĚĞƐĂŶŐĞĚƵŝŬŬĞŬĞŶĚĞƌ͘ ^ƆŶĚĂŐĚ͘Ϯϱ͘ϭϭ͘Ŭů͘ϭϭ͘ϭϱ<ŝƌŬĞŶƐŬŽƌƐŚčƌƐ>ĂŶĚƐŝŶĚƐĂŵůŝŶŐ I februar 2018 skrev vi om en >ŝŐĞĞĨƚĞƌŚƆũŵĞƐƐĞŶ͘DĂŶŐĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌŝĂŶŵĂƌŬůĞǀĞƌƉĊ ŬĂŶƚĞŶĂĨƐĂŵĨƵŶĚĞƚ͘,ũĞŵůƆƐĞ͕ƉƐLJŬŝƐŬƐĊƌďĂƌĞ͕ŵŝƐďƌƵŐĞƌĞ͕ ďƆƌŶĞĨĂŵŝůŝĞƌƵĚĞŶƉĞŶŐĞƚŝůƚƆũŽŐŵĂĚ͘/<ŝƌŬĞŶƐ<ŽƌƐŚčƌ ny Body Mind Balance klinik ĂƌďĞũĚĞƌĨŽƌĂƚŚŽůĚĞŚĊŶĚĞŶƵŶĚĞƌĚĞŵ͘sčƌŵĞĚ͘ KŶƐĚĂŐĚ͘Ϯϴ͘ϭϭ͘Ŭů͘ϭϵ͘ϯϬ,ĂƐƐĞƌŝƐĂĨƚĞŶƐϯϬĊƌƐũƵďŝůčƵŵ͘ ,ĂŶƐĚŽůĨƌŽƌƐŽŶ͘:ƵůĞŶƐĚŝŐƚĞƌ͘&ŽƌĞĚƌĂŐǀĞĚĞŶƚĞ ƌĂŵŵŝŶŐ͕ƐŽŐŶĞƉƌčƐƚŽŐĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌĂĨdĂĂƌŶďŽƌŐ͕Ğƚ på Hobrovej 76 ƌŽƌƐŽŶĐĞŶƚĞƌŝZŝďĞ͘ƌŽƌƐŽŶŚĂƌƐĂƚŽƌĚƉĊƐũčůĞŶƐŬĂŵƉĞ͕ŽŐ ĨĊŚĂƌƐŽŵŚĂŶĚŝŐƚĞƚŽŵũƵůĞŶƐĨƌLJĚŽŐĨƌĞĚ͘ Det var samtidig fortællingen om Mette Møller Nielsens skift af dŽƌƐĚĂŐĚ͘Ϯϵ͘ϭϭ͘Ŭů͘ϭϲ͘ϭϱ<ŝƌŬĞŽŐŬŽŬŬĞƌŝĞƌĨŽƌƐŵĊĨŽůŬ͘ sčƌŵĞĚƚŝůŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŽŐŐĊƉĊŽƉĚĂŐĞůƐĞŝŬŝƌŬĞŶ͘^LJŶŐŵĞĚ erhverv fra Cand. Oecon til behandler ŽŐǀčƌŵĞĚŽŐĨĊĂĨƚĞŶƐŵĂĚ͕ŝŶĚĞŶ/ƚĂŐĞƌŚũĞŵŝŐĞŶ͘ dĞŵĂĞƚĚĞŶŶĞŐĂŶŐĞƌĚǀĞŶƚ͘ Hasserisavis.dk synes ,at i et tempo som jeg og mine at arrangere velværerejser >ƆƌĚĂŐĚ͘ϭ͘ϭϮŬů͘ϭϲ͘ϬϬ:ƵůĞƚƌčƐƚčŶĚŝŶŐǀĞĚŬŝƌŬĞŶ det var et bemærkelses- klienter styrer. eller Yoga ferier bl.a på <ŽŵŽŐŚƆƌƚĂůĞƌŽŐĨĊƌƆƌƚƐƚĞŵŵĞďĊŶĚĞŶĞŝĞƚƉĂƌĨčůůĞƐƐĂŶŐĞ͘ værdigt skift af erhverv, og Jeg har fået en dejlig kun- Kreta og her i Danmark i sčƌŵĞĚƚŝůĂƚƚčŶĚĞƚƌčĞƚŽŐĚĂŶƐĞŽŵĚĞƚ͕ĞĨƚĞƌĨƵůŐƚĂĨ'ůƆŐŐ synes at nu her knap et år dekreds, både når det gæl- Thy. Her handler det om, at ŽŐčďůĞƐŬŝǀĞƌŽŐƐŽĚĂǀĂŶĚ͘<ŝƌŬĞŶƐďƆƌŶĞŽŐƵŶŐĚŽŵƐŬŽƌ senere, at det kunne være der kropsterapi og yoga. få folk helt ned i gear, og ƐLJŶŐĞƌĨŽƌ͘ interessant igen at besøge Det hele handler dybest set det starter vi egentlig på ^ƆŶĚĂŐĚ͘Ϯ͘ϭϮ͘ĨƚĞƌŚƆũŵĞƐƐĞŶ͗<ŝƌŬĞĨƌŽŬŽƐƚ͘ Mette Møller Nielsen og om at få kroppen i balance, før rejserne. På rejserne og ϭ͘ƐƆŶĚĂŐŝĂĚǀĞŶƚĨĞũƌĞƌ,ĂƐƐĞƌŝƐ<ŝƌŬĞƐŝŶĨƆĚƐĞůƐĚĂŐǀĞĚĂƚ høre om hendes erfaringer og her er det, at jeg møder weekenderne arbejder vi ŝŶǀŝƚĞƌĞƚŝůĨƌŽŬŽƐƚŝƐĂůĞŶĞĨƚĞƌŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞŶ͘&ƌŽŬŽƐƚĞŶĞƌ og oplevelser. den enkelte klient med de med Yin Yoga, der handler ŐƌĂƚŝƐŵĞŶǀŝŽƉĨŽƌĚƌĞƌŝƐƚĞĚĞƚƚŝůĂƚŐŝǀĞǀĞĚĚĂŐĞŶƐŝŶĚƐĂŵůŝŶŐ͘ Og på spørgsmålet - udfordringer hun eller han om medianbanerne og ån- ^ƆŶĚĂŐĚ͘Ϯ͘ϭϮ͘Ŭů͘ϭϵ͘ϯϬ:ƵůĞŬŽŶĐĞƌƚŵĞĚ”>ŝǀƐǀčƌŬ” hvad så? Svarer hun lyn- har - og så starter og giver dedrættet. Det er en relativ ĞƚƌLJƚŵŝƐŬĞŬŽƌ͕>ŝǀƐǀčƌŬǀŝůŝŐĞŶŝĊƌƐLJŶŐĞũƵůĞŶŝŶĚŝ,ĂƐƐĞƌŝƐ hurtigt: Jeg er klart blevet en behandling herudfra. mindful yogaform. Lige- <ŝƌŬĞ͘<ŽƌĞƚǀŝůƐLJŶŐĞǀĂƌŵĞũƵůĞŬůĂƐƐŝŬĞƌĞ͕ũƵůĞŬĂůĞŶĚĞƌŵƵƐŝŬĨƌĂ bekræftet i, at det var den Jeg arbejder i dag med ledes arbejder vi med Chi ďĊĚĞŐĂŵůĞŽŐŶLJĞƚŝĚĞƌ͕ƐĂŵƚĚĞůŝĚƚŵĞƌĞǀŝŶƚĞƌŬŽůĚĞũƵůĞƐĂŶŐĞ͘ helt rigtige beslutning at givne forløb, som jeg kal- Gong, som de i Kina kalder ŶƚƌĞ͗sŽŬƐŶĞ͗ϱϬŬƌ͕͘ƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞŽŐďƆƌŶƵŶĚĞƌϭϮĊƌ͗ϮϱŬƌ͘ skifte spor og starte Body der pakkeløsninger. Et for- ”Øvelserne til et langt liv”. Mind Balance op. løb der er tilpasset den en- Meningen er, at delta- dŽƌƐĚĂŐĚ͘ϲ͘ϭϮ͘Ŭů͘ϭϵ͘ϯϬ:ƵůĞŬŽŶĐĞƌƚŵĞĚ<ŝƌŬĞŶƐŬŽƌŽŐŵƵƐŝŬ ,ĂƐƐĞƌŝƐŬŝƌŬĞƐ Arbejdet giver mig stor keltes behov, f.eks. 12 uger gerne får en forandring, og ”EngleklĂŶŐŽŐũƵlesang for små & store”. ďƆƌŶĞŬŽƌ͕,ĂƐƐĞƌŝƐŬŝƌŬĞƐWŝŐĞŬŽƌ͕,ĂƐƐĞƌŝƐŬŝƌŬĞƐsͲŬŽƌŽŐ tilfredsstillelse, det, at jeg med en blanding af yoga får så meget med hjem, at har fundet ud af, at jeg er og kropsterapi, og her kan de selv kan fortsætte, og ŬŝƌŬĞŶƐĞŶƐĞŵďůĞƐĂŵŵĞŶŵĞĚDĂƌŝĂŶŶĞ,ĂůĚƌƵƉŽŐWĞƚĞƌ i stand til gøre noget godt jeg virkelig hjælpe i forhold selv kan skabe sig nye og >ŝŶĚŚĂƌĚƚdŽĨƚĨŽƌĞŶĞƌĂůůĞũƵůĞŬƌčĨƚĞƌ͘&ƌŝĞŶƚƌĠ for andre mennesker er til stress og velvære. Og bedre vaner. KŶƐĚĂŐĚ͘ϭϮ͘ϭϮ͘Ŭů͘ϭϵ͘ϯϬ<ŽŶĐĞƌƚŵĞĚ”sŽdžϭϭ” bare dejligt, så det er egent- jeg anvender mine teknik- Så jo tak, jeg befinder ”VOX 11 i forrygende JULEstemning”KŐƐĊŝĊƌŚĂƌǀŝĨŽƌŶƆũĞůƐĞŶ lig blevet sådan et job med ker individuelt i forhold til mig fint med Body Mind ĂĨďĞƐƆŐĂĨĚĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚĂŶĞƌŬĞŶĚƚĞƌLJƚŵŝƐŬĞǀŽŬĂůͲ en dobbelteffekt, det at jeg behovet. Og så er den der Balance, og har da den ĞŶƐĞŵďůĞsKyϭϭ͕ĚĞƌĂůůĞƌĞĚĞŚĂƌϯͲƵĚŐŝǀĞůƐĞƌďĂŐƐŝŐ͘ kan hjælpe andre, giver mig igen, når jeg kan gøre men- glæde, at der er flere og ŶƚƌĠϭϬϬŬƌͬ͘ƐƚƵĚ͘ϱϬŬƌƉĊďŝůůĞƚƚŽ͘ĚŬͬ<ŝƌŬĞŶƐŬŽŶƚŽƌ͘ selv en hel masse, og jeg er nesker glade, så bliver jeg flere der kommer her på ^EZDZKDZZE'DEdZEW ƆƌĚĂŐ Ě͘ϭ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϭ͘ϬϬĊďƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚDŝŬĂĞůLJƌŝĂů:ĞŶƐĞŶ Vi Viordner ordner heleViBEDEMÆND begravelsen startordner 2242hele til sluthele fra - begravelsen begravelsen alle1866 ugens dage fra fra BEGRAVELSERBEGRAVELSERstartstartstart tiltil slutstart slut-start alletiltil slut ugenstil slutslut-start- alle dage-alle alle ugenstil slut ugens- dage -alle ugensalle dage ugens ugens dage dage dage ^ƆŶĚĂŐ Ě͘Ϯ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚDŝŬĂĞůLJƌŝĂů:ĞŶƐĞŶ BEGRAVELSERstartstart tiltil slut slut-start alle ugenstil slut - dage -alle alle ugens ugens dage dage Pris Prisfra kr. fra9620 Vi96 7.500,00ordner kr.20109620 Vi96 1070 7.500,00CERTIFICERETordner hele2010 70 1070 CERTIFICERETbegravelsen hele 70 begravelsen fra fra ^ƆŶĚĂŐ Ě͘ϵ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚŐŶĞƚĞƌŝŶŬ Pris fra kr.9620 Vi96 7.500,00ordner 2010 1070CERTIFICERET hele 70 begravelsen fra Vi ordner Vihele ordner begravelsen hele begravelsenMaj-Britt fra Maj-Britt ogfra Per Strøm og Per Strøm Vi ordner hele begravelsenMaj-Britt fra og Per Strøm trøm Prisen 96 96 indeholder: 201096 962010 702010 962010 2010 70 7070 70 dŝƌƐĚĂŐ Ě͘ϭϭ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϯ͘ϯϬůĚƌĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚ͍ trøm Prisen 96 96 indeholder: 2010 962010 702010 70 70 trøm Prisen 96 indeholder: 2010 70 Vi ordnerVi ordner hele hele [email protected] fra tilTELEFONEN slut SVARER fra - alle SVARER ugens dage Vi ordnerVi ordner hele hele [email protected] fra til slut SVARER fra - alle ugens dage Vi Viordner Viordner hele ordner begravelsenstart2242 heleMaj-Britt tilVi slut Maj-Brittbegravelsen startordner 2242 helefra- alleMaj-Britt 1866til slutugensheleMaj-Britt og fra -Maj-Brittbegravelsen alle Perdage1866 ugens Strøm og [email protected] Perdageogstart fra PerStrøm Per ogStrøm tilog Perslut Per Strøm Strømfra - alle Strøm ugens dage Vi ordner hele begravelsenstart2242Maj-Britt til slutMaj-Britt fra- alle1866 ugens ogMaj-Britt Perdage Strøm og og Per Per Strøm Strøm Sstart til slutstart tilKiste slut - -alle/ alle UrneKiste ugens /ugens Urne dageHELE DØGNET HELEdageBEDEMÆND DØGNETBEDEMÆND ^ƆŶĚĂŐ Ě͘ϭϲ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϲ͘ϬϬĞŶŝůčƐŶŝŶŐĞƌǀĞĚ,ĞŶƌŝĞƚƚĞZŽƐĞŶĚĂů Sstart til slutstart tilKiste slut - -alle/ alle Urne ugens ugens dageHELE DØGNET dageBEDEMÆND Sstart til slutstart til slut - -alle alle ugens ugens dage dage BEGRAVELSERstart til slut - [email protected] ugens [email protected] [email protected]@danskebegravelser.dk BEGRAVELSERstart til slut - [email protected] ugens dage [email protected] BEGRAVELSERstart til slut [email protected] alle ugens dage [email protected] 9620 Vi96Opredning ordner 20109620 Vi96Opredning 1070 [email protected] helei2010 kiste70 1070ALLE CERTIFICERETbegravelsen helei kiste70 UGENSALLE begravelsen UGENSDAG fra E DAG fraE ^ƆŶĚĂŐ Ě͘Ϯϯ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚDŝŬĂĞůLJƌŝĂů:ĞŶƐĞŶ 9620 Vi96Opredning ordner 2010 1070CERTIFICERET helei kiste70ALLE begravelsen UGENS DAG fraE 96 96 201096 96 962010Maj-Britt Honorar2010 702010 962010Maj-Britt ogHonorar Per 702010 Strøm70 og Per Strøm709670 96201070 2010 70 70 DĂŶĚĂŐ Ě͘Ϯϰ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϭ͘ϬϬŽŐϭϮ͘ϯϬ&ĂŵŝůŝĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚ,ĞŶƌŝĞƚƚĞZŽƐĞŶĚĂů 96 96 2010 962010Maj-BrittHonorar 702010 og Per Strøm70 9670 2010 70 Maj-Britttrø[email protected] [email protected] tilTELEFONENogstart Perslut PerSVARER ogStrøm tilog - Peralleslut PerSVARER StrømStrøm ugens- alle Strøm ugens dage dage Maj-Britttrø[email protected] og tilog Perslut PerSVARER Strøm - alle Strøm ugens dage trøm Maj-Britt og Per Strøm Maj-Britt og Per Strøm Maj-Britt og PerI lægningStrømI lægning Maj-Britt og Per Strøm Maj-Britt og PerI lægningStrøm SS Maj-BrittHELE og Per DØGNET HELEStrømBEDEMÆND DØGNETBEDEMÆND  SŬů͘ϭϰ͘ϯϬ:ƵůĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚŐŶĞƚĞƌŝŶŬ HELE DØGNETBEDEMÆND [email protected]@[email protected]@danskebegravelser.dk [email protected]@danskebegravelser.dk [email protected]@danskebegravelser.dkEn rustvognskørselEn rustvognskø[email protected] [email protected] 15 incl. kmMaj-Britt 15 kmMaj-Britt  Ŭů͘ϭϲ͘ϬϬ:ƵůĞŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚDŝŬĂĞůLJƌŝĂů:ĞŶƐĞŶ og og Per Per Strøm Strøm [email protected] rustvognskø[email protected] incl. 15 kmMaj-Britt Maj-BrittBEGRAVELSERMaj-BrittBEGRAVELSERALLE og UGENSALLE Perog UGENSDAG E PerStrøm DAGE Strøm Maj-BrittBEGRAVELSERALLE og UGENS Per DAGE Strøm + Km96 takst+ Km 962010 takst 2010 70 70 dŝƌƐĚĂŐ Ě͘Ϯϱ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚ/ŶŐĞdŚŽŵƐĞŶ + Km96 takst 2010 70 trøm [email protected]@danskebegravelser.dk trøm [email protected] trøm Maj-Britt og Per Strøm KŶƐĚĂŐ Ě͘Ϯϲ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚŐŶĞƚĞƌŝŶŬ Maj-Britt og Per Strøm www.danskebegravelser.dk/strømwww.danskebegravelser.dk/strømMaj-Britt og Per Strøm www.danskebegravelser.dk/strøm SS ^ƆŶĚĂŐ Ě͘ϯϬ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϬ͘ϬϬ,ƆũŵĞƐƐĞǀĞĚ,ĞŶƌŝĞƚƚĞZŽƐĞŶĚĂů S Maj-BrittBEGRAVELSERMaj-BrittBEGRAVELSER og Perog [email protected] PerStrø[email protected] Strøm Maj-BrittBEGRAVELSER og [email protected] Strøm Maj-BrittMaj-Britt og ogPer Per Strøm Strøm DĂŶĚĂŐ Ě͘ϯϭ͘ĚĞĐĞŵďĞƌŬů͘ϭϱ͘ϯϬELJƚĊƌƐŐƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞǀĞĚDŝŬĂĞůLJƌŝĂů:ĞŶƐĞŶ Maj-Britt og Per Strøm [email protected]@danskebegravelser.dk [email protected] BeckersvejBeckersvej 6, 9330 6, Dronninglund 9330 Dronninglund <ŝƌŬĞŶƐ<ŽŶƚŽƌdůĨ͘ϵϲϯϰϲϱϬϬ Beckersvej 6, 9330 Dronninglund www.danskebegravelser.dk/strømHadsundvejwww.danskebegravelser.dk/strømHadsundvej 34, 9000 34, Aalborg 9000 Aalborg www.danskebegravelser.dk/strømHadsundvej 34, 9000 Aalborg SS DĂŝů͗ŚĂƐƐĞƌŝƐ͘ƐŽŐŶΛŬŵ͘ĚŬ S [email protected] - www.jyskebegravelser.dk [email protected] - www.jyskebegravelser.dk [email protected] - www.jyskebegravelser.dk ,ũĞŵŵĞƐŝĚĞ͗ǁǁǁ͘ŚĂƐƐĞƌŝƐŬŝƌŬĞ͘ĚŬ 96209620 1070 1070 - 2242 - 2242 1866 1866 9620 1070 - 2242 1866 JYSKE BEGRAVELSER JYSKE JYSKE BEGRAVELSER JYSKE JYSKE BEGRAVELSER JYSKE DøgnvagtDøgnvagt Døgnvagt SS SIDE 19 S AKKC PRÆSENTERER GAVEIDÉER TIL DIG

1. - 2. oktober

Alle Star Wars fans kan allerede nu sætte kryds i kalenderen. Den første Star Wars film, og den fjerde episode i Star Wars sagaen, med titlen ’A New Hope’ fra 1977, spiller på det store lærred i Aalborghallen, mens Aalborg Symfoniorkester bringer den verdensberømte musik til live. En stor oplevelse er i vente! Billet: Kr. 295 - 425

24. - 28. april AALBORGHALLEN

Nu kan du opleve filmen ”Terkel i knibe” som ”motherfårking’” musical, i en fantasi- og effektfuld, chokerende og underholdende sceneudgave. Oplev Martin Brygmann, Ruben Søltoft, Clemens og Thomas Bo Larsens grænseover-

PRESENTATION LICENSED BY DISNEY CONCERTS IN ASSOCIATION WITH 20TH CENTURY FOX, LUCASFILM LTD., AND WARNER/CHAPPELL MUSIC. ALL RIGHTS RESERVED. AND WARNER/CHAPPELL FOX, LUCASFILM LTD., WITH 20TH CENTURY IN ASSOCIATION LICENSED BY DISNEY CONCERTS PRESENTATION skridende komik, selvfede sange og IN CONCERT WITH AALBORG SYMFONIORKESTER skizofrene karakterer. Billet: Kr. 295 - 625

©2018 & TM LUCASFILM LTD. ALL RIGHTS RESERVED©DISNEY.

16. - 18. maj AALBORGHALLEN Annette Heick indtager rollen som den karismati- ske og ikoniske Eva Perón i Andrew Lloyd Webber og Tim Rices musicalklassiker Evita. 100 år efter Eva Peróns fødsel, opfører MCH Herning Kongre- scenter den legendariske musical, der kommer til Aalborg som det eneste andet sted i Danmark, udover Herning. Billet: Kr. 305 - 425

Prag Statsopera Sinatra Giselle Fast Love Emil fra Lønneberg - historien om en legende Den Kgl. Ballet - a Tribute to George Michael Fam.forestilling i efterårsferien LA Torsdag 24. januar kl. 20 Tirsdag 29. januar kl. 20 Lørdag 2. februar kl. 20 Fredag 22. februar kl. 17 Europahallen Aalborghallen Aalborghallen Aalborghallen BOHÈME Billet: Kr. 295 - 234 Billet: Kr. 275 - 375 Billet: Kr. 295 - 375 Billet: Kr. 98 - 295

18. januar AALBORGHALLEN

Prag Statsopera opfører Giacomo Puccinis mesterværk La Bohème - en prægtig opera om intens kærlighed mellem den fattige kunstner Livet - hvor svært ka’ Anne Sanne Lis Cirkusrevyen 2019 Jonatan Spang Rodolfo og den tuberkuloseramte Mimi. det være I samarbejde med Live Nation Instruktør: Lisbet Dahl - Typisk Operaen fremføres af intet mindre end 20 kor- Onsdag 6. marts kl. 20 Torsdag 16. maj kl. 20 5.-8. september Fredag 4. oktober kl. 19 sangere og 40 musikere. Europahallen Aalborghallen Aalborghallen Billet: Kr. 300 - 390 Billet: Kr. 295 - 345 Billet: Kr. 550 Billet: Kr. 375 - 585 Billet: Kr. 320 - 420

HAR DU SVÆRT VED AT BESLUTTE DIG, SÅ GIV ET GAVEKORT - KAN KØBES PÅ AKKC.DK, HVOR DU OGSÅ KAN SE FLERE JULEGAVEIDÉER

Billetkontor: Mandag - torsdag kl. 10-16 · Fredag kl. 10-15 · Tlf. 9935 5566 SIDE 20