<<

Nobelstiftelsen Verksamhetsberättelse 2013

1 Nobelstiftelsen Verksamhetsberättelse 2013

REDAKTION: Annika Pontikis, Informationsansvarig och Jonna Petterson, Informatör DESIGN/PRODUKTION: Martin Zetterquist, Formalix AB TRYCK: Göteborgstryckeriet AB PAPPER: Galerie Art Matt

Alla bilder i verksamhetsberättelsen är © Nobelstiftelsen, © Nobel Media AB eller © Nobelmuseet AB där inget annat anges.

OMSLAGSBILDER: François Englert och James E. Rothman, foto: Alex Ljungdahl, Randy W. Schekman och Mario J. Molina, foto: Niklas Elmehed, skylt Nobel Week Dialogue, foto: Alexander Mahmoud, Toastmaster Emma Johansson, foto: Helena Paulin-Strömberg

Med reservation för ändringar avseende utställningar, program och evenemang under 2014 För frågor rörande verksamhetsberättelsen, vänligen kontakta: [email protected]

© Nobelstiftelsen 2014 Nobelpriset®, Nobelprize.org®, Nobel Media®, Nobelmuseet®, Nobel Center®, Concert®, Concert® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken

Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 , Sverige Nobelstiftelsens vd har ordet

lfred Nobels vision var att belöna de att 2013 var ett bra år för Nobelstiftelsen ur som gjort mänskligheten den största ett ekonomiskt perspektiv. Det är glädjande Anytta. Den visionen är vägledande både eftersom de medel vi förvaltar i första hand går i de Nobelprisutdelande institutionernas arbete till prissumman och till Nobelkommittéernas med att utse pristagare och i alla de insatser vi arbete med att utse pristagare – själva kärnan gör för att sprida kunskap om Nobelpriset och i vår verksamhet. När det gäller våra publika inspirera till lärande och engagemang. enheter kommer finansieringen från annat håll Nobelprisets kombination av ämnesom­ och samarbeten med externa parter är i de sam- råden – naturvetenskap, litteratur och fred – är manhangen avgörande. helt unik och den ger oss möjlighet att beröra Nu ser vi fram emot att förverkliga Nobel många av vår samtids och framtids stora frågor. Center på Blasieholmen i Stockholm. Det ska Nobelpristagarnas fantastiska upptäckter, insat- bli en plattform för en mängd gränsöverskri- ser och berättelser löper som en röd tråd genom dande möten och aktiviteter med utgångspunkt de aktiviteter som bedrivs inom ramen för vår i Nobelpriset. En internationell arkitekttävling Lars Heikensten är verkställande direktör för publika verksamhet i Stockholm, och runt avgörs i april 2014 och det vinnande förslaget Nobelstiftelsen sedan 2011 om i världen. kommer att utgöra underlag till en ny detalj- Under vintern 2013 har Nobelstiftelsen plan som stad ska hålla samråd inlett ett arbete med att pröva verksamhetens kring under den kommande hösten. långsiktiga, strategiska inriktning. Det handlar På den internationella kvinnodagen den 8 om att ta ställning till vilka grundvärderingar mars 2014 anordnade vi på Nobelmuseet ett och ambitioner som ska vägleda verksam­ möte med fredspristagaren . heten framöver, men också om hur arbetet ska Inför en entusiastisk publik höll hon ett tal om bedrivas mer konkret. Det här är nödvändigt kvinnors situation i världen och knöt an till både för att hålla samman verksamheten på ett konflikterna i bl.a. Syrien, Ukraina och Jemen. effektivt sätt och att möta de utmaningar som Med budskapet att ”walk and talk” verkligen Nobelsfären står inför. kan leda till förändring lämnade hon till muse- Underlag för detta arbete är bl.a. ekonomis- ets samling sin megafon och sina skor, som hon ka bedömningar på längre sikt samt en inter- hade slitit ut när hon tågade genom Jemens nationell varumärkesstudie om Nobelpriset. huvudstad Sana under den arabiska våren. Studien visar tydligt både hur välkänt Nobel- Nobel Center kommer att ge oss fantas- priset är och vilken oerhört stark ställning det tiska möjligheter att skapa fler sådana möten, har. Samtidigt ser vi att det finns skillnader att bygga upp utställningar kring pristagarnas i hur Nobelpriset uppfattats i olika delar av berättelser och ta upp frågor som är avgörande världen och i olika åldersgrupper, något vi både för vår värld och vår framtid. Hit kommer bör fundera över och lära av. vi inte bara att kunna bjuda in fler Nobel- När det gäller ekonomin är frågan inte pristagare utan också ta till vara den enorma minst vilken ambition Nobelstiftelsen bör ha. outnyttjade potential som finns i Nobelprisets Även om Nobelpriset rensat för svensk inflation förmåga att attrahera världens främsta forskare har hållit sitt värde sedan 1901 har det fallit i och tänkare inom olika ämnesområden. Vår jämförelse med en genomsnittlig professorslön. ambition är att Nobel Center ska vara en unik En annan fråga är hur kostnaderna ska kunna plats med en bred publik verksamhet, veten- hållas nere samtidigt som Nobelprisets position skapliga konferenser, skolprogram, möten och bevakas och helst förstärks i en alltmer kompli- evenemang. En plats som inspirerar, engagerar cerad och integrerad värld. och väcker ­nyfikenhet. Möjligen kan det trots de långsiktiga LARS HEIKENSTEN

FOTO: ALEXANDER MAHMOUD utmaningarna vara på sin plats att nämna VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

1 Under Nobelveckan får studenter möjlighet att träffa Nobelpristagarna, här skriver Peter W. Higgs autografer Thomas C. Südhof med familj och vänner efter Nobelprisutdelningen Innehåll

1 Nobelstiftelsens VD har ordet

4 2013 års Nobelpristagare

8 En ordförande med stark förankring i forskarvärlden

10 Nobel Center tar form

12 Världsberömd italiensk dirigent på Nobel Prize Concert

14 Idéer som förändrar världen

16 Prata, skjut inte!

18

20 Nobelpriset

Presentationstalet om medicinpriset hölls av Juleen Zierath

Jenny Munro tar emot Nobel Week Dialogue 2013 Nobelpriset i litteratur i ägde rum i Göteborg sin mors ställe

2 fångas på bild av studenter vid ett besök på Nobelstiftelsen

22 Organisationen runt Nobelpriset

24 Institutionerna som väljer Nobelpristagare

26 Nobelstiftelsen

28 Nobel Media AB

30 Nobelmuseet AB Robert J. Shiller i Aula Magna

32 Stiftelsen Nobels Fredssenter

34 Nobels Fredspris – Forskning og Informasjon AS

36 Nobelhuset AB

Konstnär: Susanne Jardeback. Kalligraf: Annika Rücker. Bokbindare: Ingemar Dackéus.

Tanken med denna verksamhetsberättelse är att ge en övergripande bild av Nobelsfären som helhet och de organisationer som kan räknas hit. Kompletterande information finns i Nobelstiftelsens årsredovisning för 2013 samt i övriga organisationers egna årsredovisningar.

NOBELDIPLOMET, FOTO: LOVISA ENGBLOM MARTIN KARPLUS, FOTO: NIKLAS ELMEHED ROBERT J. SHILLER, FOTO: VICTORIA HENRIKSSON © KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN ÖVRIGA BILDER: ALEX LJUNGDAHL OCH ALEXANDER MAHMOUD

3 Medicinpristagarna i nya Aula Medica på Karolinska Institutet

Alice Munro mottog medalj och diplom i sitt hem i Kanada

Pristagarna4 i fysik, kemi och ekonomi Ahmet Üzümcü representerade på Kungl. Vetenskapsakademien fredsprisbelönade OPCW i Oslo 2013 års Nobelpristagare

NOBELPRISET I FYSIK NOBELPRISET I KEMI TILLDELADES TILLDELADES François Englert och Martin Karplus, Michael Levitt Peter W. Higgs och ”för den teoretiska upptäckten av en mekanism som ”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa bidrar till förståelsen av massans ursprung hos suba- kemiska system” tomära partiklar, och som nyligen, genom upptäckten PROFESSOR EMERITUS MARTIN KARPLUS, född 1930, av den förutsagda fundamentala partikeln, bekräftats Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard av ATLAS- och CMS-experimenten vid CERN:s acce- University, USA. lerator LHC” PROFESSOR MICHAEL LEVITT, född 1947, Stanford PROFESSOR EMERITUS FRANÇOIS ENGLERT, född 1932, University School of , USA. Université Libre de Bruxelles, Belgien. PROFESSOR ARIEH WARSHEL, född 1940, University of PROFESSOR EMERITUS PETER W. HIGGS, född 1929, Southern California, Los Angeles, USA. University of Edinburgh, Storbritannien. VÄRLDEN OMKRING OSS byggs upp av atomer samman- ENLIGT DEN MODERNA fysiken är materien uppbyggd av fogade i molekyler. När en kemisk reaktion inträffar en uppsättning partiklar som fungerar som byggste- bildar atomerna nya konstellationer. För att noggrant nar. Mellan dessa verkar krafter som förmedlas av en beskriva förloppen i de punkter reaktionen sker krävs annan uppsättning partiklar. Den mest grundläggande omfattande kvantmekaniska beräkningar, men för egenskapen hos materia och de partiklar som bygger delar av molekylerna räcker den klassiska mekani- upp dem är att de har massa. François Englert och kens mindre krävande beräkningar. Martin Karplus, Robert Brout, och oberoende av dessa , Michael Levitt och Arieh Warshel utvecklade under lanserade 1964 teorin om en partikel som förklarar att 1970-talet metoder där kvantmekanik och klassisk partiklar har massa. 2012 bekräftade två experiment mekanik kombineras för att med datorer beräkna vid CERN-laboratoriet att partikeln finns. kemiska reaktioners förlopp.

François Englert med familj efter Nobelprisutdelningen Arieh Warshel med sina döttrar

BILD FRÅN KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, FOTO: MARCUS MARCETIC, © KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN , FOTO: SHEILA MUNRO BILD PÅ MEDICINPRISTAGARNA: © NOBELKOMMITTÉN FÖR FYSIOLOGI ELLER MEDICIN BILD PÅ AHMET ÜZÜMCÜ, FOTO: KEN OPPRANN 5 NOBELPRISET I FYSIOLOGI NOBELPRISET I LITTERATUR ELLER MEDICIN TILLDELADES TILLDELADES Alice Munro James E. Rothman, Randy W. ”den samtida novellkonstens mästare” Schekman och Thomas C. Südhof FÖRFATTAREN ALICE MUNRO, född 1931, Kanada. ”för deras upptäckter rörande maskineriet som reg- ALICE MUNROS FÖRFATTARSKAP består nästan ute­ lerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra slutande av noveller. Den kanadensiska småstadsmiljö celler” som Munro växte upp i bildar oftast också fond i hennes berättelser. Dessa rymmer på några få PROFESSOR JAMES E. ROTHMAN, född 1950, Yale sidor den goda romanens hela episka komplexitet. University, USA. Underliggande teman är ofta relationsproblem och PROFESSOR RANDY W. SCHEKMAN, född 1948, University moraliska konflikter. Förhållandet mellan minne och of California, USA och Howard Hughes Medical verklighet är ett annat återkommande spänningsfält. Institute, USA. Med subtila medel förmår hon visa vilken betydelse PROFESSOR THOMAS C. SÜDHOF, född 1955, Stanford till synes triviala händelser kan ha i en människas liv. University, USA och Howard Hughes Medical Institute, USA.

I CELLERNA I VÅR KROPP produceras mängder av olika molekyler som skickas till bestämda platser. Under transporten är molekylerna samlade i små paket, vesiklar, som hjälper till att flytta ämnen till olika platser i cellen och från cellens yta skickar ut moleky- ler som signaler till andra celler. studerade under 1970-talet jäst- celler där transporten inte fungerade. Han visade att orsaken låg i jästcellernas gener, vilka gener det gällde och vilka aspekter av transporten de styrde. James Rothman visade under 1980- och 1990-talen hur vesiklar kan kopplas ihop med spe- cifika ytor i cellen så att transporten hamnar på rätt ställe. Thomas Südhof visade genom studier av hjärncel- ler under 1990-talet hur vesiklar binds vid cellens yta och där hålls redo för att vid en given signal i form av kalciumjoner sända ut signalbärande­ molekyler.

Efter Nobelbanketten tar Kungafamiljen emot Nobelpristagarna i Prinsens Galleri Konstnär: John Stenborg, Kalligraf: Annika Rücker, Bokbindare: Ingemar Dackéus, Foto: Lovisa Engblom PRISTAGARPORTRÄTT, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD PORTRÄTT ALICE MUNRO, FOTO: JENNY MUNRO GRUPPBILDER, FOTO: ALEX LJUNGDAHL OCH ALEXANDER MAHMOUD

6 NOBELS FREDSPRIS SVERIGES RIKSBANKS PRIS TILLDELADES I EKONOMISK VETENSKAP Organisation for the Prohibition TILL ALFRED NOBELS MINNE of Chemical Weapons (OPCW) TILLDELADES ”för dess omfattande arbete med att avskaffa kemiska Eugene F. Fama, Lars Peter vapen” Hansen och Robert J. Shiller

KEMISKA VAPEN användes för första gången under ”för deras empiriska analys av tillgångspriser” första världskriget. Trots att användning av kemiska PROFESSOR EUGENE F. FAMA, född 1939, University of vapen förbjöds 1925 har de ändå använts av både Chicago, USA. stater och terrorister. En internationell konvention PROFESSOR , född 1952, University som också förbjöd tillverkning och lagring av kemiska of Chicago, USA. vapen trädde i kraft 1997. Samma år bildades Orga- PROFESSOR ROBERT J. SHILLER, född 1946, Yale nisation for the Prohibition of Chemical Weapons University, USA. (OPCW), en internationell samarbetsorganisation som AKTIEKURSERNAS UPPGÅNG OCH NEDGÅNG är för många bland annat genom inspektioner och förstörelse av av oss sinnebilden för den ekonomiska utvecklingen. kemiska vapen verkar för att konventionen följs. Sedan Eugene F. Fama visat att aktiepriser är svåra att förutse på kort sikt, medan Robert J. Shiller upptäckt att de går att förutspå på längre sikt, utvecklade Lars Peter Hansen 1982 en statistisk metod för att testa denna typ av teorier. Med dess hjälp har Hansen och andra forskare visat att utvidgade versioner av dessa teorier till en del kan förklara tillgångspriserna.

Konstnär: Jan Erik Willgohs, Kalligraf: Inger Magnus, Lars Peter Hansen med familj efter Nobelprisutdelningen Bokbindare: Julius Johansen, Foto: Thomas Widerberg

7 Nobelpriset har en unik internationell ställning och jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till Nobelstiftelsens arbete med att behålla denna position och utveckla verksamheten vidare. CARL-HENRIK HELDIN Traditionsenligt intåg i Blå Hallen den 10 december

Carl-Henrik8 Heldin tillsammans med Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare och Barbara Cannon, Kungl. Vetenskapsakademiens preses En ordförande med stark förankring i forskarvärlden

”Nobelpriset har en unik internationell ställning och jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till Nobelstiftelsens arbete med att behålla denna position och utveckla verksamheten vidare”, meddelande Carl-Henrik Heldin när han tillträdde som Nobelstiftelsen styrelseordförande i början av 2013.

CARL-HENRIK HELDIN är professor i molekylär och två suppleanter utsedda av Nobelstiftelsens cellbiologi och chef vid Ludwiginstitutet för fullmäktige. En central uppgift för Nobelstiftel- cancerforskning i Uppsala. Bland övriga upp- sen är att förvalta Alfred Nobels förmögenhet. drag kan nämnas att han är vice ordförande i Den ekonomiska basen ska säkras i ett lång- European Research Council, ett uppdrag som siktigt perspektiv och de Nobelprisutdelande löper ut under 2014, samt ledamot av Kungl. institutionernas oberoende i deras arbete med Vetenskapsakademien. Carl-Henrik Heldin att välja pristagare ska vidhållas. Man förvaltar är också ordförande för den sakkunniggrupp även ett mycket värdefullt immaterialrättsligt som granskar ansökningarna till utlysningen av kapital. Ragnar Söderbergforskare i medicin, ett stöd till Carl-Henrik har tillträtt som styrelseordfö- lovande unga forskare i början av sin karriär. rande i en spännande tid med mycket aktivitet Med uppdraget som styrelseordförande i i Nobelsfären, bland annat har planerna på ett Nobelstiftelsen och alla andra åtaganden så und- Nobel Center i Stockholm kommit långt och rar man om Carl-Henrik Heldin hinner forska? en arkitekttävling avslutas under våren 2014. ”Ja, det är mycket viktigt för mig att Dessutom har informationsaktiviteterna med avsätta tid till forskningen. Om man ska utföra koppling till Nobelpriset utvecklats avsevärt ett bra arbete med att t.ex. utvärdera annan på senare år och resulterat i bildandet av nya forskning, och ta beslut rörande stipendier och enheter eftersom Nobelstiftelsens medel i första liknande så måste man ha en seriös förankring hand är avsedda att användas till Nobelkom- inom området”, säger Carl-Henrik. mittéernas arbete med att utse pristagare och Det var i mars 2013 som han blev tillfrågad till prissumman. om uppdraget som Nobelstiftelsens styrelseord- förande. Han gav ett positivt besked tämligen ENLIGT PRAXIS håller Nobelstiftelsens styrelse- omgående eftersom han ansåg uppdraget vara ordförande ett hälsningsanförande på Nobel- både hedrande såväl som en utmaning. prisutdelningen i Stockholms Konserthuset ”Vänner och bekanta trodde att jag skulle den 10 december. 2013 års tal hade fokus vara del av arbetet med att utse Nobelprista- på vikten av grundforskning, en fråga som gare, vilket dock inte är fallet då den processen ligger Carl-Henrik varmt om hjärtat: ” (…) sker hos respektive prisutdelande ”, det är viktigt att stödja ren grundforskning berättar Carl-Henrik som företräds av 12 som inte har något annat syfte än att svara på tidigare ordföranden, varav den förste var poli- frågor. Erfarenheten­ visar nämligen att sådan tikern Gustaf Boström och den senaste direktör nyfikenhets­driven forskning ofta leder till Marcus Storch. resultat som kan användas inom andra helt PORTRÄTT CARL-HENRIK HELDIN, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD nya och oväntade områden”. Nobelstiftelsens SKYLT NOBELSTIFTELSEN, FOTO: ORASIS UPPDRAGET SOM STYRELSEORDFÖRANDE innefat- styrelseordförande agerar även värd på den MOTTAGNING PÅ NORDISKA MUSEET, FOTO: ALEX LJUNGDAHL tar i huvudsak arbetet med att leda styrelsens efterföljande Nobelbanketten i Stadshuset INTÅG I BLÅ HALLEN, FOTO: HELENA PAULIN-STRÖMBERG arbete. En styrelse som består av sju ledamöter samma kväll.

9 A Room and a Half, Johan Celsing Arkitektkontor

Nobelhuset, David Chipperfield Architects

10 The Nobel Snowflake, Wingårdh Arkitektkontor Nobel Center tar form I juni 2013 inleddes en internationell arkitekttävling för att utforma den byggnad som ska bli Nobel Center – Nobelprisets nya hemvist i Stockholm. Från start deltog elva framstående arkitekter. Tre gick vidare till tävlingens sista etapp där deras bearbetade bidrag bedöms under våren 2014.

NOBEL CENTER på Blasieholmen ska bli en plats Johan Celsing Arkitektkontor (Sverige) med som engagerar och väcker nyfikenhet. En plats förslaget A Room and a Half. där Nobelpriset och Nobelpristagarnas berät- En av de kompletteringar som gjordes i telser står i fokus. Ambitionen är att Nobel tävlingsprogrammet inför det andra steget var Center ska bli ett av Stockholms mest attraktiva att programytan reducerades. Det resulterade besöksmål med publika rum för utställningar, i att de föreslagna byggnaderna minskade i program- och skolverksamhet, evenemang och storlek. Samtliga tre byggnader är lokaliserade i vetenskapliga konferenser. Byggnaden ska även tomtens nordvästra hörn, mot Hovslagargatan innehålla bibliotek, restaurang, café och butik. och övrig kvartersbebyggelse på Blasieholmen, Ett omfattande program ligger till grund vilket ger förutsättningar för en attraktiv öppen för den internationella arkitekttävling rörande plats, i soligt läge med gott om utrymme för en utformaningen av Nobel Center på Blasiehol- levande hamnmiljö och en kajpromenad längs men som genomförs i två steg under 2013 vattnet. Arkitekterna bearbetade också sina och 2014. Juryn lade i sitt inledande bedöm- förslag utifrån juryns önskemål om en större ningsarbete stor vikt vid anpassningen till öppenhet gentemot de omgivande publika den omgivande bebyggelsen och kulturmiljön ytorna och gångstråken. I linje med tävlingspro- på Blasieholmen, samt den yttre gestaltning- grammet innefattar dessa förslag även en hörsal ens överensstämmande med Nobelpriset och där bland annat Nobelprisutdelningen den 10 Nobelverksamheternas identitet. december ska kunna äga rum.

DEN JURY som bedömer tävlingsförslagen I FEBRUARI 2014 lämnade de tre arkitekterna in består av elva personer med kompetens inom sina bearbetade förslag. Dessa presenteras såväl arkitektur, museiverksamhet, byggnads- och på Nobelcenter.se som på Nobelmuseet till dess fastighetsfrågor samt om Nobelverksamheten. att tävlingen är avgjord, så att allmänheten kan Juryn hade i uppdrag att av ursprungligen ta del av materialet. elva förslag, välja ut två till fem som erbjöds att gå vidare till ett andra steg i tävlingen. Tre AVSIKTEN ÄR ATT DET VINNANDE FÖRSLAG som arkitekter fick möjlighet att vidareutveckla och utses i april 2014 ska utgöra underlag till en ny bearbeta sina förslag. detaljplan som Stockholm stad avser att hålla De tävlande i andra steget är David samråd kring under påföljande höst. Plan- Chipper­field och Christoph Felger från David processen ska även resultera i detaljplan och Chipperfield Architects Berlin (Tyskland) med bygglov. Enligt den preliminära tidplanen kan förslaget Nobelhuset, Gert Wingårdh från Win- Nobel Center stå klart för invigning i december gårdh Arkitektkontor (Sverige) med förslaget 2018. The Nobel Snowflake och Johan Celsing från

OM ARKITEKTTÄVLINGEN Under hösten 2012 inleddes en process för att välja 25 länder och fyra världsdelar. Tjugo arkitekter bjöds in ut de arkitekter som skulle bjudas in att delta. En att personligen presentera sig för utvärderingsgruppen ambition fanns att få en bredd bland arkitekterna, innan tolv utvalda arkitekter rekommenderades som med välkända namn såväl som mindre och inte lika deltagare av utvärderingsgruppen. Av dessa deltog internationellt uppmärksammade kontor. Via svenska slutligen elva arkitekter i en tävling uppdelad i två och internationella kontakter, med god kunskap steg. Tävlingsjuryn valde ut tre bidrag som bearbetats och överblick på området, inkom förslag på ca 170 i tävlingens andra steg. I samband med detta bröts arkitekter som kunde tänkas ha lämplig erfarenhet anonymiteten och juryn har därmed kunnat föra en för att rita det planerade Nobel Center. 142 av dessa dialog med arkitekterna om deras bidrag samtidigt som SAMTLIGA ILLUSTRATIONER anmälde sitt intresse för att delta. De var spridda över förutsättningarna för en publik diskussion har varit goda. © NOBELHUSET AB

11 2010 års gästsolist Joshua Bell

We would like to thank the Laureates for their work and their sacrifice. They have tried, and they have succeeded to make our destiny better in this world. UR RICCARDO MUTIS TAL TILL 2013 ÅRS NOBELPRISTAGARE Den världsberömda sopranen Renée Fleming, 2006

Riccardo Muti dirigerar Kungliga Filharmonikerna, 2013

12 Tenoren Joseph Calleja och dirigenten Nobelpristagarna är konsertens hedersgäster Marcello Mottadelli, 2011 Världsberömd italiensk dirigent på Nobel Prize Concert Den årliga Nobel Prize Concert arrangeras av Nobel Media och är ett samarbete mellan Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Verdi och Respighi var två av de italienska tonsättare som framfördes under 2013 års konsert under ledning av Riccardo Muti, en av världens främsta dirigenter.

DEN ITALIENSKA REPERTOAREN har varit och familjen. Cirka hälften av biljetterna säljs till förblir helt central i Mutis karriär, med Verdi allmänheten. och hans operor som stöttepelare. När Muti Nobel Prize Concert är en klassisk konsert dirigerade de Kungliga Filharmonikerna för av högsta internationella kvalitet där solister första gången, under Nobel Prize Concert och dirigenter tillhör toppskiktet av världens 2013, gjorde han det i ett program som bestod främsta artister. Konserten har gästats av bland av Verdis Le quattro stagioni från akt III ur I andra cellisten Yo-Yo Ma, sopranen Renée vespri siciliani, Martuccis Notturno op 70:1 Fleming, violinisten Joshua Bell, pianisten Lang samt Respighis Roms pinjer. Extranumret var Lang tillsammans med dirigenten Vladimir Verdis uvertyr till Ödets makt. Askenazy, Sir John Eliot Gardiner och Monte­ Detta var den nionde konserten sedan den verdikören, pianisten Martha Argerich och 2005 etablerades som ett årligt återkommande dirigenten Yuri Temirkanov, violinisten Joshua inslag i Nobelveckans officiella program. Syftet Bell, tenoren Joseph Calleja samt dirigenten är att skapa ett högkvalitativt, internationellt Christoph Eschenbach. evenemang samt att erbjuda ett Nobelrelaterat Konserten tv-sänds vanligtvis både i Sverige tv-format lämpligt för internationell distribu- och andra länder men kan även ses live online. tion. De två senaste konserterna finns tillgängliga som video-on-demand på www.konserthuset- NOBEL PRIZE CONCERT hålls den 8 december play.se. i Stockholms Konserthus. Hedersgäster är Nobelpristagarna och deras sällskap, Nobel- NOBEL PRIZE CONCERT är externt finansierad med stiftelsens gäster samt medlemmar ur kunga- DNB som huvudsponsor.

RICCARDO MUTI, ORKESTER OCH PUBLIK, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD JOSEPH CALLEJA OCH MARCELLO MOTTADELLI, FOTO: CLAES LÖFGREN RENÉE FLEMING, FOTO: TORBJÖRN ZADIG STOCKHOLMS KONSERTHUS, FOTO: CLAES LÖFGREN

13 Framtidens energitillgångar diskuterades under Nobel Prize Dialogue

Utställningen The Nobel Prize: Ideas Changing the World visar hur Nobelprisbelönade upptäckter har format vår värld och fortsätter att förändra den.

David Gross föreläser på universitetet i São Paulo

Vandringsutställningen The Nobel Prize: Ideas Changing the World

Cirka 150 14studenter deltog i föreläsningen som hölls av Idéer som förändrar världen

I november 2013 invigdes den nyproducerade utställningen The Nobel Prize: Ideas Changing the World i São Paulo. I samband med öppnandet hölls seminariet Nobel Prize Dialogue samt en föreläsning i serien Nobel Prize Inspiration Initiative. Dessutom arrangerades en middag med både svenska och brasilianska gäster i närvaro av svenske Kung Carl XVI Gustaf.

ARRANGEMANGET I BRASILIEN har möjliggjorts Nobelpriset i vårt dagliga liv visar på genom att Nobelmuseet och Nobel Media samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten under 2013 ingick i ett samarbete med fem och vardagliga företeelser inom områden som svenska företag; Saab, Sandvik, Scania, Volvo exempelvis mobiltelefoni, vacciner och nya och Ericsson. Projektet består av en utställning, material. ett seminarium och en föreläsning i São Paulo Nobelpriset och framtiden inbjuder besöka- och Rio de Janeiro. I båda städerna används ren till diskussion kring frågan om hur Nobel- utställningen, och aktiviteterna runt den, som en prisbelönade upptäckter kan påverka framtiden plattform för de företag som stödjer projektet. och vad framtida Nobelpris kan innebära. De gemensamma värderingarna kring innova- tion, kreativitet och internationalism är närva- UTSTÄLLNINGEN INVIGDES av den svenske rande i både utställning och seminarium. Projek- Kungen den 11 november 2013 i FIESPs (Fede- tet i sin helhet vänder sig till en bred allmänhet, ração das Indústrias do Estado) lokaler i São grundskolan och universitetsstuderande. Paulo. Bland gästerna fanns delegater från IVA, representanter från brasilianskt och svenskt UTSTÄLLNINGEN The Nobel Prize: Ideas Chan- näringsliv samt diplomater. ging the World är en ny, internationell vand- Invigningen av utställningen föregicks av ringsutställning producerad av Nobelmuseet. seminariet Nobel Prize Dialogue – Exploring Utställningen handlar om Alfred Nobel, Nobel- the Future of Energy med Nobelpristagaren priset, Nobelpristagarna och om hur Nobelpris- och partikelfysikern David Gross. Seminariet belönade arbeten har format och fortsätter att organiserades av Nobel Media och belyste en förändra vår värld. I utställningen finns unika för auditoriet angelägen fråga om framtidens föremål och dokument, konstnärliga tolkningar energitillgångar. Panelen bestod av Nobelpris- och avancerad utställningsteknik. Utställ- tagaren professor David Gross (fysik, 2004), ningen visar tydligt, som alla Nobelmuseets Sérgio Rezende (brasiliansk vetenskaps- och utställningar, att idéer verkligen kan förändra teknikminister, 2005–2010), Bernardo Gradin världen. Utställningen består av fem paviljonger (vd, GranBio Investimentos) och professor med fem olika teman. Semida Silveira (KTH, Stockholm). Cirka 250 Nobelpriset ger en introduktion till Nobel- specialinbjudna gäster deltog. priset och dess områden. Här visas originalfö- Den 12 november anordnades föreläsningen remål som speglar Nobelpristagarnas banbry- Nobel Prize Inspiration Initiative – the Fron- tande arbete. tiers of Fundamental på universitetet i Alfred Nobel presenterar entreprenören São Paulo. Omkring 150 studenter från olika Alfred Nobel, hans uppfinningar och industrier, fakulteter deltog i föreläsningen som hölls av och bakgrunden till hans visionära testamente. Nobelpristagaren David Gross. Nobelpriset genom decennierna ger en Den 12 mars 2014 invigdes samma vand- översikt av Nobelprisets historia samt över ringsutställning i Rio de Janeiro, på Getúlio Nobelpristagarna och deras arbeten. Här visas Vargas Foundation (FGV). Ett seminarium och Nobelprisets växelverkan med världshändelser, ett föreläsningsprogram genomfördes med eko- samhällsutveckling, ekonomiska konjunkturer nomipristagaren Erik Maskin som huvudgäst.

FOTO: MÁRIO HENRIQUE PINTO och idéströmningar.

15 Upplevelse i kombination med interaktion ger en bra utgångspunkt för lärande

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

I Nobelkammaren finns en magisk bok som med avancerad projektionsteknik berättar om Alfred Nobels liv

I utställningen Eye on Gandhi fanns många spännande objekt

16 Dalai Lama i interaktion med ungdomar på Nobels Fredssenter Prata, skjut inte!

Nobels Fredssenter sätter stort fokus på dialog och kommunikation med sina unga besökare. Frågor som är relevanta och meningsfulla för eleverna används som språngbräda för diskussioner om fred. Praktiska övningar spelar också en viktig roll i centrets utbildningsprogram, som i första hand är inriktad på mekanismerna bakom konflikter och konflikthantering.

ÄR DET MÖJLIGT att lära ut fred? Ja, det menar renheter visar vi på den allmängiltiga längtan i alla fall Toril Rokseth, pedagogisk ledare på efter fred, och skapar den trygga miljö som Nobels Fredssenter och ansvarig för ett team är nödvändig för att ungdomarna ska våga som utöver henne själv består av tre musei­ dela med sig av sina tankar och attityder inför lärare. Tre av medlemmarna i teamet är behö- varandra”. riga lärare med lång erfarenhet från skolvärl- den, och en är socialarbetare med internationell FOKUS I UTBILDNINGSPROGRAMMET ligger på att kompetens. Till teamet hör också några av uppmuntra eleverna att bli ansvarstagande centrets guider som har specialutbildats för att och socialt medvetna medborgare. Nobelpris- medverka i utbildningsprogrammet. Målsätt- tagarnas arbete används som utgångspunkt ningen är inte i första hand att eleverna ska få för diskussioner om demokrati och mänskliga svar på komplexa frågor, utan framför allt att rättigheter. I fjol deltog ett stort antal elever de ska få nya tankar och insikter. Bara under i programmet Snakk, ikke skyt! (Prata, skjut 2013 tog teamet emot 970 skolgrupper. inte!), som delvis byggde på utställningen om 2012 års fredspristagare Europeiska Unionen. NOBELS FREDSSENTER arrangerar två till tre nya Intresset för de olika utbildningsprogram- utbildningsprogram om året. Programmen men växer, trots blygsam marknadsföring i utgår från centrets utställningar och den norska form av ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas läroplanen. ut till skolor i samband med de nya program- ”Många barn och unga upplever inte att men. Framgången är i stället ett resultat av fred och mänskliga rättigheter angår dem. Krig högkvalitativa program, skärpt och fokuserad och brott mot mänskliga rättigheter är något kommunikation samt muntliga rekommenda- som händer långt borta”, säger Toril Rokseth. tioner från de lärare och skoladministratörer ”Genom att utgå från elevernas egna erfa- som redan har besökt Nobels Fredssenter.

ELEVER I HANDUPPRÄCKNING, FOTO: JOHANNES GRANSETH ©NOBELS FREDSSENTER

DALAI LAMA, FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN ©NOBELS FREDSSENTER

ÖVRIGA FOTON: SARA JOHANNESSEN ©NOBELS FREDSSENTER

17 Om jag får 300 idéer på ett år och bara en är användbar, då är jag nöjd. ALFRED NOBEL

18 Dynamiten och tändhatten En målning föreställande Alfreds mor – Alfred Nobels mest kända uppfinningar Andriette Nobel målad av Anders Zorn Alfred Nobel

Alfred Nobel var uppfinnare, entreprenör och dessutom en mycket framgångsrik affärsman, ständigt på resande fot mellan sina olika fabriker. Till mångas förvåning testamenterade han större delen av sin förmögenhet till ett pris som skulle belöna framstående insatser inom de olika områden som engagerade honom mest under hans livstid.

ALFRED NOBEL FÖDDES i Stockholm 1833. Hans ALFRED NOBEL LEDDE en snabb industriell far Immanuel var uppfinnare och ingenjör och exploatering av sina uppfinningar och byggde modern Andriette kom från en förmögen släkt. upp fabriker och laboratorier över hela världen När Immanuels företag gick i konkurs begav – Vinterviken i Sverige, Krümmel i Tyskland han sig till Ryssland och blev framgångsrik och Ardeer i Skottland var några av de första. inom krigsindustrin. 1842 följde resten av Sammanlagt startades drygt 90 fabriker i 20 familjen efter och Alfred och hans bröder fick länder. Vid sin död hade Alfred Nobel hela 355 där förstklassig utbildning av privatlärare. Vid patent och lämnade efter sig en enorm förmö- 17 års ålder talade Alfred fem språk; svenska, genhet. ryska, engelska, franska och tyska. Alfred Nobel var en man av sin tid som Vid denna tidpunkt var Alfred intresserad förkroppsligade flera av upplysningens centrala av poesi och skrev även själv. Fadern, som ogil- idéer, både i sin praktiska verksamhet och i sitt lade Alfreds litterära intresse, skickade honom tänkande. Han vävde samman sina religiösa utomlands för studier med mer naturvetenskap- tvivel med tron på naturvetenskapen, han var lig inriktning. en sann teknikoptimist och entreprenör som deltog aktivt i industrialiseringsprocessen. HAN BESÖKTE en rad länder och hamnade slutligen i där han studerade kemi hos ALFRED NOBEL AVLED den 10 december 1896 i professor T. J. Pelouze. Där kom Alfred också sitt hem i San Remo, Italien och det blev stor i kontakt med , som uppfanns uppståndelse när hans testamente offentliggjor- av italienaren Ascanio Sobrero. Det var en des. Han hade angivit att större delen av hans högexplosiv vätska som ansågs alltför farlig för förmögenhet skulle användas till att belöna att vara användbar. Alfred Nobel återvände till framstående insatser inom fysik, kemi, fysiologi Sverige och började snart experimentera med eller medicin, litteratur och fred. Testamentet nitroglycerinet. Experimenten var riskfyllda ifrågasattes av släktingar, myndigheter i ett och ledde till flera dödsolyckor. I en av dessa flertal länder och av Sveriges Kung Oscar II. dog Alfreds yngre bror Emil. Slutligen löste Så inleddes en lång process att förverkliga Alfred Nobel problemet med den svårhanter- Alfred Nobels vision. Efter några års kompli- liga vätskan genom att blanda den med en typ cerade processer, ledda av testamentsexekuto- av sand; kiselguhr. Resultatet blev en formbar rerna och Rudolf Lilljequist, massa, som var lätt att paketera och som kunde kunde Nobelstiftelsen bildas år 1900 och året fraktas och hanteras säkert. Den patenterades därpå delades de första Nobelprisen ut. 1867 under namnet dynamit. Med patentering- Alfred Nobel är begravd på Norra Begrav- en av dynamit i olika former tillsammans med ningsplatsen, strax utanför Stockholm. tändhatten, vilken han uppfunnit tidigare, kom Alfred Nobels stora tekniska och industriella

FOTO AV BYST: HANS MEHLIN genombrott.

19 Utdelningen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus

… som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta … antingen han är Skandinav eller ej.

Kemipristagaren Arieh Warshel med sin medalj

20 Nobelprisutdelning i Stockholms Konserthus Nobelpriset

När Alfred Nobels testamente öppnades blev det något av en sensation som fick stor uppmärksamhet i internationella medier och debatterades flitigt. Där stod att hans förmögenhet skulle utgöra en fond, vars ränta årligen skulle utdelas ”… som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta … antingen han är Skandinav eller ej”.

ENLIGT INSTRUKTIONERNA i Alfred Nobels testa- till att Sverige var i union med Norge och att mente inrättades fem Nobelpris; i fysik, kemi, någon prisutdelande institution därmed borde fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Det ha sin hemvist i Norge. Han kan också ha är en unik blandning av ämnesområden som ansett att Norge faktiskt hade bättre förut- återges i dessa fem kategorier. Det gör Nobelpri- sättningar att utse fredspristagare. Norge set till ett gränsöverskridande pris som speglar hade ingen egen utrikespolitik och inte samma Alfred Nobel som person och de intressen han militäriska traditioner och starka koppling till hade under sitt liv. kungahuset som Sverige. Det Norska Stortinget Det framgick tydligt i testamentet att ingen hade vid slutet av 1800-talet också engagerat hänsyn skulle tas till pristagarens nationalitet, sig starkt i den interparlamentariska unionen något som blev mycket uppmärksammat i och dess arbete med konfliktlösning. dåtidens Sverige som starkt präglades av natio- nalistiska strömningar. Här fanns även tydliga NOBELPRISET HAR UNDER ÅREN erhållit en unik direktiv gällande de prisutdelande institutio- särställning, och orsakerna är flera. En av nerna; Kungl. Vetenskapsakademien skulle utse anledningarna är att det anses vara det första pristagarna i fysik och kemi, Karolinska Institu- internationella priset, i och med instruktionen tet skulle ansvara för medicinpriset, Svenska i testamentet att ingen hänsyn skulle tas till Akademien för litteraturpriset och en kommitté nationalitet i valet av pristagare, en annan är utvald av Stortinget i Oslo skulle välja freds- att prissumman över tid har varit hög. Men pristagare. viktigast är troligen de prisutdelande institutio- nernas oberoende arbete med att välja prista- SVERIGES RIKSBANKS PRIS i ekonomisk vetenskap gare – en uppgift som genom åren har utförts till Alfred Nobels minne instiftades 1968, i med integritet och stor kompetens. samband med Riksbankens 300-årsjubileum, Som mest får tre pristagare dela på ett och delades ut för första gången året därpå. Nobelpris och de mottar då sin del av prissum- Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att man, ett diplom samt en medalj. Nobelmedal- utse pristagarna i ekonomisk vetenskap och har jen för fysik, kemi, fysiologi eller medicin och valt att tillämpa samma modell som för fysik- litteratur skapades av gravören Erik Lindberg. och kemipriserna. Ekonompriset skiljer sig från Den norska skulptören Gustav Vigeland utfor- övriga priser främst genom att det bekostas av made fredsprismedaljen och ekonomiprismedal- . jen skapades av Gunvor Svensson-Lundqvist.

ANLEDNINGEN TILL ATT Alfred Nobel angav att SAMTLIGA PRISTAGARE bjuds till Stockholm och

FREDSPRISUTDELNINGEN, fredspriset skulle delas ut i Norge och att den Oslo för att presentera en Nobelföreläsning och FOTO: KEN OPPRANN NOBELPRISUTDELNINGEN, kommittén skulle väljas av Stortinget är inte för att ta emot sitt pris. Sedan 1901 har 876 FOTO: ALEX LJUNGDAHL ARIEH WARSHEL, angiven i testamentet, eller beskriven i något pristagare utsetts, varav 847 individer och 22 FOTO: ALEXANDER MAHMOUD NOBELMEDALJEN® annat dokument. Nobel kan ha tagit hänsyn organisationer.

21 ORGANISATIONEN RUNT NOBELPRISET Nobelpriset omges av flera organisationer och institutioner som har olika uppgifter med anknytning till priset. Under det senaste decenniet har organisationsstrukturen växt, framför allt när det gäller verksamheter med syfte att sprida information om Nobelpriset.

VEM FINANSIERAR NOBELPRISET? VEM VÄLJER NOBELPRISTAGARE? KUNSKAPSFÖRMEDLING Nobelpriset finansieras av NOBEL­­ Processen att självständigt och med kom- KOPPLAD TILL NOBELPRISET STIFTELSEN, en privat stiftelse etablerad petens utse Nobelpristagare enligt Alfred Till Nobelsfären hör också ett antal 1900 med utgångspunkt i Alfred Nobels Nobels intentioner hanteras uteslutande externfinansierade enheter vars främsta testamente. av de institutioner som omnämns i uppgift är att sprida information och Nobelstiftelsens främsta uppgift är testamentet: kunskap om Nobelpriset och genom

att förvalta Alfred Nobels efterlämnade KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN – Nobelpristagarnas berättelser engagera kapital och de stora immateriella värden Nobelpriset i fysik och kemi samt Sveri- och inspirera människor världen över. kopplade till Nobelpriset som har utveck- ges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap Den ideella föreningen lats över tiden. Det är stiftelsen som till Alfred Nobels minne Rights Association, har har en övergri- finansierar de prisutdelande institutioner- pande funktion som paraplyorganisation nas arbete med att utse Nobelpristagare NOBELFÖRSAMLINGEN VID KAROLINSKA för följande sex enheter: INSTITUTET – Nobelpriset i fysiologi eller och själva prissumman. Nobelstiftelsen är medicin NOBEL GROUP INTERESTS AB, Stockholm inte engagerad i nomineringar eller val av Nobelpristagare. SVENSKA AKADEMIEN – Nobelpriset i NOBEL MEDIA AB, Stockholm litteratur NOBELMUSEET AB, Stockholm

NORSKA NOBELKOMMITTÉN – en kom- NOBELHUSET AB, Stockholm mitté bestående av fem personer som utses av Norska Stortinget – Nobels NOBELS FREDSPRIS – FORSKNING fredspris OG INFORMASJON AS, Oslo STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER, Oslo Läs mer om de prisutdelande institutio- nerna och hur de utser Nobelpristagare Enheterna ovan är alla externt finansie- på sidorna 24–25. rade, t.ex. via bidrag från statliga eller lokala myndigheter, utbildningsorganisa- tioner eller filantropiska enheter eller via samarbeten med företag. Företagen inom Nobelsfären har inte något inflytande över eller tillgång ORGANISATIONSSTRUKTUR I MARS 2014 till nominerings- eller beslutsprocesserna kopplade till Nobelpriset. Först efter Nobelstiftelsen godkänner styrelsernas offentliggörandet av Nobelpristagarna kan NOBEL­STIFTELSEN sammansättning i Nobel Foundation Rights Association och Stiftelsen Nobels Fredssenter dessa organisationer sprida information om innevarande års pristagare.

NOBEL ­FOUNDATION RIGHTS ASSOCIATION

NOBEL ­GROUP INTERESTS AB

STIFTELSEN NOBEL­S NOBELS FREDSPRIS NOBEL­- NOBEL NOBEL- FREDS­- – FORSKNING OG MUSEET AB MEDIA AB HUSET AB SENTER INFO. AS

Nobelaffischer. Foto: Orasis. >

22 Att fortsätta utveckla våra internationella informationsinsatser är nödvändigt för att bevara Nobelsprisets ställning och sprida dess budskap till en global publik. Det finns också goda skäl att på olika sätt stimulera insatser i Nobelprisets anda som uppmuntrar kreativitet och nytänkande och som därmed kan bidra till lösningar på vår samtids och framtids stora utmaningar. Det stöd som bolagen får via sina respektive sponsorer är en förutsättning för att kunna driva och expandera dessa verksamheter. LARS HEIKENSTEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR NOBELSTIFTELSEN

23 Göran K Hansson, sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, intervjuas vid tillkännagivandet av 2013 års medicinpris INSTITUTIONERNA SOM VÄLJER NOBELPRISTAGARE

I SITT TESTAMENTE anger Alfred Nobel mottagarna av Sveriges Riksbanks pris i fram sitt förslag avseende Nobelpristaga- vilka institutioner som ska utse pristagare ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels re för respektive prisutdelande institution. inom respektive prisområde. Han väljer minne, instiftat 1968 i samband med Själva beslutet om vilka som ska tilldelas förmodligen de akademiska institutioner Riksbankens 300-årsjubileum. Akade- Nobelpris fattas således inte av respektive i samhället som han anser mest lämpade mien har cirka 440 svenska och cirka Nobelkommitté utan av den prisutde- för uppgiften. Alfred Nobel är däre- 175 utländska ledamöter. lande institutionens samtliga ledamöter. mot mindre specifik när det gäller den Nobelförsamlingen vid Karolinska När det gäller fredspriset hänvisar organisation som ska förvalta pengarna. Institutet utser Nobelpristagarna i fysio- Alfred Nobel i sitt testamente till Stor- Det som sedermera blev Nobelstiftelsen logi eller medicin. Nobelförsamlingen har tinget i Norge. De utser de fem ledamö- omnämns i testamentet endast som en 50 ledamöter. ter som bildar Norska Nobelkommittén. fond. Svenska Akademien utser Nobel- Norska Nobelkommittén skiljer sig från Nobelprisets internationella särställ- pristagarna i litteratur. Akademien har övriga prisutdelande institutioner på så ning beror i stor utsträckning på de 18 ledamöter. sätt att den ansvarar både för utrednings- prisutdelande institutionernas sekellånga Samtliga dessa institutioner utser arbetet och prisbeslutet. oberoende arbete med att utse Nobel- särskilda Nobelkommittéer med tre till pristagare. Att man i det här arbetet har fem ledamöter, en sekreterare och i vissa I SEPTEMBER VARJE ÅR skickar respek- engagerat framstående kompetens inom fall även adjungerade. Ledamöterna väljs tive Nobelkommitté ut individuella de egna organisationerna och omfat- för en period om tre år och får sitta max inbjudningar till tusentals ledamöter av tande internationell expertis har spelat en tre perioder i följd. Nobelkommittéerna akademier, universitetsprofessorer och avgörande roll. bearbetar nomineringarna till respektive andra vetenskapsutövare i ett stort antal Nobelpris och gör omfattande utred- länder, tidigare pristagare, ledamöter av KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN utser ningar angående ett urval av de nomi- parlamentariska församlingar, m.fl. Valet Nobelpristagarna i fysik och kemi. Dess- nerade. av adressater sker på ett sådant sätt, att utom utser Kungl. Vetenskapsakademien Nobelkommittéerna lägger därefter så många länder och universitet som

24 Intresset från media vid tillkännagivandet på Kungl. Vetenskapsakademien är stort

VAL AV NOBELPRISTAGARE

KOMMITTÉN PRESENTERAR SISTA DATUM FÖR REKOMMENDATIONER FÖR DEN NOMINERING PRISUTDELANDE INSTITUTIONEN NOBELPRISUTDELNING NOMINERINGS- INBJUDNINGAR UTREDNINGSARBETE MED BESLUT OM NOBELPRISTAGARE SKICKAS UT ASSISTANS AV EXTERN EXPERTIS OCH TILLKÄNNAGIVANDE

SEPTEMBER 31 JANUARI FEBRUARI–AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER 10 DECEMBER

möjligt blir representerade över tiden. De en lista. Denna lista bearbetas i olika faser stadgar kan prisen fördelas lika på två som har fått en inbjudan får möjlighet under våren och består till en början av arbeten men högst mellan tre personer. att föreslå Nobelpriskandidater för det ett större urval som sedan reduceras till Alla dokument kopplade till nomine- kommande året. Nomineringarna, som ett mindre antal kandidater. Om dessa ringsförfarandet och utredningsarbetet är är konfidentiella, ska vara kommittéerna kandidater gör man utredningar med sekretessbelagda i 50 år. tillhanda senast den 31 januari det år assistans av inhemska och utländska prisförslaget gäller. experter. Under sommaren sammanstäl- MER INFORMATION om de prisutdelande Rutinerna kan variera något mellan ler Nobelkommitténs medlemmar en institutionerna finns på deras respektive webbplatser: de olika Nobelkommittéerna men urval- omfattande rapport om den eller de kan- www.kva.se sprocessen är i stora drag densamma didater som föreslås för årets Nobelpris. www.nobelprizemedicine.org för alla priskategorier. Man kontrollerar Förslaget presenteras för ledamöterna i www.svenskaakademien.se först att nomineringarna har skickats den prisutdelande institutionen under www.nobelpeaceprize.org in av personer som faktiskt har rätt att september månad. nominera. Eftersom en nominering bara Det slutgiltiga valet av Nobelpris- är giltig för innevarande år är det vanligt tagare sker genom en omröstning. att vissa kandidater föreslås gång på gång. Prisbesluten tillkännages på respektive Vissa kandidater föreslås också av flera prisutdelande institution omedelbart olika nominerare under samma år. Nomi- efter omröstningen, vanligen under första neringarna registreras och sammanställs i hälften av oktober. Enligt Nobelstiftelsens GÖRAN HANSSON, FOTO: JINGCHENG ZHAO, © MEDICOR PRESSKONFERENS KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, FOTO: VICTORIA HENRIKSSON, © KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN

25 NOBELSTIFTELSEN

NOBELSTIFTELSEN är en privat stiftelse NORSKA NOBELINSTITUTET instiftades ledamöter utser Vetenskapsakademien som upprättades år 1900 med utgångs- 1904 och fungerar som Norska Nobel- fyra och övriga prisutdelare två supplean- punkt i Alfred Nobels testamente och de kommitténs sekretariat och Nobelstif- ter. Fullmäktige väljer inom sig ordfö- grundstadgar som fastställdes i anslutning telsens förlängda arm i Oslo. Institutet rande. Fullmäktiges viktigaste uppgift till testamentet. En central uppgift för administrerar aktiviteterna kring utdelan- är att utse Nobelstiftelsens styrelse och stiftelsen är att tillvarata de prisutdelande det av Nobels fredspris, som prisutdel- granska Nobelstiftelsens bokslut. Vid sitt institutionernas gemensamma intressen ning och bankett. årliga sammanträde, alltid i slutet av april, samt att representera hela Nobelgemen- godkänner fullmäktige föregående års skapen utåt. Detta innefattar bland annat MARKNADSVÄRDET på Nobelstiftelsens bokslut och ger Nobelstiftelsens styrelse en bred informationsverksamhet med totala investerade kapital uppgick vid ansvarsfrihet. syfte att sprida kunskap om Nobelpriset slutet av 2013 till 3 437 mkr. Placerings- Nobelstiftelsens förvaltning och och att vårda de varumärken som under kapitalet fördelade sig på 56 % aktier, räkenskaper granskas årligen av sex mer än ett sekel inarbetats i samband 15 % räntebärande tillgångar samt 29 % revisorer, vilka samverkar i det s.k. med utdelandet av Nobelpriset. alternativa tillgångar. Årets avkastning på revisorskollegiet. Fullmäktige utser en av Stiftelsen ska även förvalta den för- placeringskapitalet var 16,4 %. stiftelsens revisorer, som ska vara auktori- mögenhet som ställts till förfogande för Under 2013 uppgick den totala serad. Övriga revisorer utses av prisutde- utdelande av Nobelpriset på ett sådant summan för samtliga Nobelpris och larna, utom ordföranden, som förordnas sätt att den ekonomiska basen säkerställs verksamhetens kostnader till 99,6 mkr. av regeringen. Samtliga revisorer väljs för och oberoendet garanteras för de Nobel- Den fördelar sig på tre huvudkatego- en period om ett år i taget. prisutdelande institutionernas arbete rier; priserna och ersättningarna till avseende val av pristagare. prisgrupperna (66,0 mkr), Nobelveckan NOBELSTIFTELSENS STYRELSE, som har sitt Nobelstiftelsens arbete blir mer i Stockholm och Oslo (16,4 mkr) samt säte i Stockholm, består av sju ledamöter intensivt under hösten eftersom den administration, Nobelsymposier mm och två suppleanter utsedda av Nobel- ansvarar för Nobelveckan i december i (17,2 mkr). Närmare information om stiftelsens fullmäktige. Styrelseledamöter Stockholm. Det är en vecka med omfat- Nobelstiftelsens ekonomiska förvaltning och suppleanter väljs för en period av tande program för Nobelpristagarna som finns i stiftelsens årsredovisning för 2013 två år i taget. Styrelsen väljer inom sig kulminerar i Nobelprisutdelningen och som publicerats på Nobelprize.org. ordförande, vice ordförande och verkstäl- Nobelbanketten den 10 december. Båda lande direktör. Direktör Marcus Storch, dessa evenemang planeras och genom- DE NOBELPRISUTDELANDE institutionerna, MD h.c., ordinarie ledamot i Nobelstiftel- förs av stiftelsen. Kungl. Vetenskapsakademien, Nobel- sens styrelse sedan 1996 och ordförande Nobelstiftelsen ansvarar även för församlingen vid Karolinska Institutet, sedan 2005, avgick den 30 april 2013 publikationen av pristagarnas Nobelföre- Svenska Akademien samt Norska Nobel- sedan hans mandatperiod löpt ut och läsningar samt administrerar och bekostar kommittén, utser för två kalenderår i sän- han fyllt 70 år. Professor Carl-Henrik Nobelsymposier inom respektive prisom- der femton ledamöter till Nobelstiftelsens Heldin utsågs till ny styrelseordförande råde. Under 2013 hölls ett Nobelsympo- fullmäktige. Av dessa väljer Vetenskapsa- från den 1 maj 2013. sium; Large Hadron Collider, NS 154, som kademien sex representanter, de övriga organiserades av professor Tord Ekelöf. prisutdelarna vardera tre. Utöver dessa

26 Nobelveckan avslutas med en mottagning på Nobelstiftelsen

Antal anställda: 11 VD: Lars Heikensten Etablerat: 1900 Org nr: 802002-4462 Adress: Sturegatan 14, Stockholm Kontakt: [email protected], 08-663 09 20 Webbplats: www.nobelprize.org/ nobel_organizations/nobelfoundation/

Randy W. Schekman och James E. Rothman STYRELSE 2013 Marcus Storch, direktör, MD h.c., ordförande (t.o.m. 30 april 2013) Carl-Henrik Heldin, professor, ordförande (fr o m 1 maj 2013) Göran K. Hansson, professor, vice ordförande, sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen Peter Englund, professor, Svenska Akademiens ständige sekreterare Tomas Nicolin, MSc , rådgiver, vice ordförande i Norska Nobelkommittén Staffan Normark, professor, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Lars Bergström, professor, suppleant, sekreterare i Nobelkommittén för fysik Astrid Gräslund, professor, suppleant, sekreterare i Nobelkommittén för kemi Peter W. Higgs inspekterar sin medalj

PETER HIGGS, FOTO: NIKLAS ELMEHED DE ANDRA TVÅ BILDERNA FRÅN MOTTAGNINGEN, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

27 NOBEL MEDIA AB

NOBEL MEDIAS UPPGIFT är att sprida serade kunskapsspel som i första hand i diskussioner om globala frågor som kunskap om Nobelprisbelönade insatser vänder sig till hög­stadieelever. berör oss alla. Temat 2013 var Exploring och stimulera intresse för vetenskap, lit- Som ett led i Nobel Medias ambi- the Future of Energy, och deltagarna teratur och fred i linje med Alfred Nobels tion att göra innehållet på webbplatsen utgjorde en unik konstellation bestående vision. För att långsiktigt värna Nobelpri- tillgängligt via flera digitala plattformar, av sex Nobelpristagare, världsledande sets ställning, utvecklar företaget en rad lanserades i slutet av 2013 en ny podcast- forskare, politiska beslutsfattare och medierelaterade rättigheter och pro- serie, Nobel Prize Talks. Intervjuerna ger opinionsledare som mötte en intresserad duktioner: Nobelprize.org, Nobel Prize lyssnaren en unik inblick i Nobelprista- publik för att diskutera globala utma- Concert, internationella föreläsningsserier garnas motivation och kreativitet. Avsnit- ningar inom energiområdet. samt tvärvetenskapliga möten. Bolaget ten finns tillgängliga gratis på Nobelprize. Evenemanget direktsändes på förvaltar även en portfölj av utgivnings- org och iTunes, och har hamnat på topp www.nobelweekdialogue.org. rättigheter för ljud- och filmmaterial samt tio-listorna i kategorin för vetenskap och direktsändningar av Nobelprisutdel- medicin i iTunes Store i , Kanada, NOBEL PRIZE INSPIRATION INITIA- ningen. , Storbritannien och USA. TIVE är ett återkommande evenemang där studenter och forskare får ta del UNDER 2013 hade den officiella webb­ UPPDRAGET ATT PRODUCERA den årliga av Nobelpristagares erfarenheter och platsen Nobelprize.org 23 miljoner direktsändningen från prisceremonierna i inspirerande berättelser genom föreläs- besökare. Webbplatsen omarbetades Stockholm och Oslo har gått till Sveri- ningar och rundabordssamtal. År 2013 under året för att bli mer lättillgänglig, ges Television (SVT) och norska NRK. arrangerades dessa evenemang i Moskva enklare att navigera och bättre anpassad Upphovsrätten och de internationella och St. Petersburg i Ryssland, i Maryland i till smartphones och surfplattor. Ett större sändningsrättigheterna förvaltas av Nobel USA och i São Paulo, Brasilien. I Brasilien fokus på sociala medier har resulterat i Media och distribueras till internationella arrangerade Nobel Media även ett särskilt upp till 500% fler följare. TV-kanaler via internationella nyhets­ seminarium inom ramarna för Nobel På webbplatsen presenteras alla byråer samt European Broadcasting Prize Dialogue i samband med premiären Nobelpristagare sedan 1901. Besökaren Union. För nionde året i rad organiserade av Nobelmuseets vandringsutställning kan utforska pristagarnas insatser och Nobel Media även Nobel Prize Concert The Nobel Prize: Ideas Changing the livsberättelser genom Nobelföreläsningar, (läs mer på sidan 12–13). World. Mer om aktiviteterna i São Paulo biografier, intervjuer, fotografier, artiklar finns att läsa på sidorna 14–15. och videofilmer. Nobelprize.org visar 2013 UTVIDGADES det officiella program- livesändningar från såväl tillkännagivan- met under Nobelveckan i Sverige från NOBEL MEDIAS främsta sponsorer och dena i oktober som Nobelprisceremo- Stockholm till Göteborg, där Nobel samarbetspartner är Akamai, AstraZeneca, nierna i Stockholm och Oslo den 10 Media höll sin andra Nobel Week Carl Bennet AB, Göteborgs stad, DNB, december. Här publiceras också andra Dialogue. Syftet med det kostnadsfria Ericsson, Region Västra Götaland, SAAB, Nobelrelaterade nyheter. Utbildningssek- heldagsseminariet var att ge allmänheten Sandvik, Stockholms Konserthusstiftelse tionen innehåller ett femtiotal webba- möjlighet att lyssna på forskare och delta samt Volvo.

Den andra upplagan av Nobel Week Dialogue hölls i Göteborg

28 Nobelpristagaren Mario J. Molina besökte It- och energiminister Anna-Karin Hatt talar under Nobel Week Dialogue Universeum i samband med Nobel Week Dialogue

Intervjuer med pristagarna publiceras på Nobelprize.org Inspelning av Snillen Spekulerar (Nobel Minds) i produktion av BBC

PROGRAM 2014 MARS 10 DECEMBER Ett Nobel Prize Dialogue och ett Direktsändning av Nobelpris­ Nobel Prize Inspiration Initiative ceremonierna i Oslo och Antal anställda: 11 i Stockholm och 3 i London arrangeras i Rio de Janeiro, Stockholm Omsättning: 40 579 tkr Brasilien med deltagande av Ekonomipristagaren 11 DECEMBER VD: Mattias Fyrenius (fr.o.m. februari 2013) Inspelning av debattprogrammet Etablerat: 2004 OKTOBER Snillen Spekulerar (Nobel Minds) i Org nr: 556667-5194 Direktsändning av tillkänna-­ produktion av BBC Adress: Sturegatan 14, Stockholm givandet av 2014 års Nobelpris Kontakt: [email protected], 08-663 17 22 på Nobelprize.org Som en del av Nobel Prize Webbplats: www.nobelprize.org/nobel_ Inspiration Initiative deltar organizations/nobelmedia DECEMBER Nobelpristagare i ett internationellt Intervjuer med årets seminarieprogram på olika STYRELSE 2013 Nobelpristagare på Nobelprize.org universitet och på AstraZenecas Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen, ordförande forskningscentra i världen. Direktsändning av Nobelföre­ ­ Under 2014 kommer ett antal Patrik Hadenius, vd och chefredaktör, läsningarna på Nobelprize.org föreläsningsserier att hållas Forskning & Framsteg i Brasilien, Danmark, Kina, Ove Joanson, vd för Media Conglomerate 8 DECEMBER Storbritannien och Sverige. Lisa Lindström, vd för Doberman Nobel Prize Concert i Stockholms konserthus Geir Lundestad, professor, direktör, Norska Nobelinstitutet Marie Nilsson, vd för Mediavision 9 DECEMBER Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande för Norstedts Nobel Week Dialogue, kostnads- Förlagsgrupp (t.o.m. april 2013) fria seminarier om vetenskap och samhälle, på Stockholm Gunnar von Heijne, professor, tidigare styrelseledamot i City Conference Centre Nobelkommittén för kemi Barbro Jonsson, administrativ chef, Nobelstiftelsen, Podcasten Nobel Prize Talks suppleant

ANNA-KARIN HATT OCH PANELEN, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD ROBERT SHILLER, MARIO J MOLINA OCH NOBEL MINDS, FOTO: NIKLAS ELMEHED 29 NOBELMUSEET AB

NOBELMUSEET har uppdraget att långsik- om sitt arbete att stoppa landminor. INTERNATIONELLT har museet haft tigt värna Nobelprisets ställning genom Utställningen besöktes även av Mairead flera aktiviteter. Utställningen Sketches of att bl.a. bedriva musei-, informations- Corrigan (Nobels fredspris 1976). har visats i Tyskland, Singapore och forskningsverksamhet med koppling I slutet av september ordnade Nobel- och Malaysia. Utställningen The Nobel till Nobelpriset. Museet vill sprida kun- museet tillsammans med IPCC (Nobels Prize: Ideas Changing the World invigdes i skap om de ämnesområden som Alfred fredspris 2007) ett publikt program om november i São Paulo, Brasilien – mer om Nobel nämner i sitt testamente. Museet den nya klimatrapport som presentera- detta på sid 14–15. Ett antal föreläsningar vill också vara ett kulturhus och en mång- des i Stockholm. På grund av platsbrist och seminarier har ordnats i Kina och i facetterad mötesplats där besökarna kan flyttades evenemanget till Kulturhuset där Indien – framför allt med fokus på Alfred välja att delta i samtal, föredrag, famil- åhörare i en full hörsal, samt tusentals föl- Nobel och Nobelpriset, men också på jeprogram och många andra aktiviteter. jare på nätet, kunde ta del av denna nya kreativitetsprogrammet Spark of Creativity. Idag bedriver Nobelmuseet sin verksam- forskning. Att vara en plattform för denna I Stockholm ordnades ca 60 program för het i provisoriska lokaler i Börshuset, typ av aktiviteter är något Nobelmuseet allmänheten i form av Science Café, Litte- Gamla stan i Stockholm. vill stärka – för det krävs dock betydligt ratursamtal, Forskning i Fokus, Afternoon rymligare lokaler. tea, filmvisningar, familjedagar, teaterfö- EN AV 2013 ÅRS STORA satsningar var Från den 3 oktober blev Nobel­ reställningar, synskadevisningar m.m. Det en utställning om Tomas Tranströmers museet platsen där arkitektförslagen var ett rikt och mångfacetterat program författarskap, Att gå in i själva verklighe- för ett Nobel Center på Blasieholmen man erbjöd de 183 000 besökare som ten, som visades mellan 16 februari och presenterades. Ritningar och modeller under 2013 sökte sig till Nobelmuseet i 2 juni. Utställningen, som producerades i lockade ett stort antal besökare, både Stockholm. Publiksiffran är den högsta ljuset av 2011 års Nobelpris i litteratur till arkitekter och allmänhet. Utställningen någonsin men museet kan återigen kon- den svenske författaren, växte fram i nära pågår till dess att tävlingen är avgjord. statera att många skolklasser tvingas avstå samarbete med familjen Tranströmer, besök på grund av platsbrist. inte minst Tomas själv. En stor mängd FÖR TREDJE ÅRET I RAD fortsatte samarbe- personliga bilder och föremål som aldrig tet med Beckmans Designhögskola genom DENNA RIKA VERKSAMHET vore inte möj- tidigare visats ställdes ut och bidrog till en Fashion Innovation 3. Deras modeelever lig utan stöd från Stockholms stad samt unik helhetsbild av Tranströmers författar- bjöds in för skapa klädkreationer inspire- Kultur- och Utbildningsdepartementen. skap. Centralt i utställningen var också ett rade av 2013 års Nobelpris. Nobelmuseet Vidare har Handelsbanken och Samsung hundratal bokband, vackert inbundna av inledde även ett samarbete med Kungliga Electronics varit Nobelmuseets huvud- bokbindare från ett 20-tal länder. Musikhögskolan vars elever komponerade sponsorer under 2013. Akzo Nobel, Den 15 juni invigdes utställningen musik enligt samma princip. Bonnier AB, Postkodlotteriet och Svenskt Making Peace, en utställning producerad En lång rad mindre utställningar Näringsliv har varit projektsponsorer med anledning av den Internationella visades också under året såsom pre- och dessutom har Vetenskapsrådet och Fredsbyråns 100-årsjubileum (Nobels sentationer av årets Nobeldiplom, en Stiftelsen för Strategisk Forskning lämnat fredspris 1910) som visades fram till fotoutställning med molekylstrukturer bidrag till museets forskningsverksamhet. den 19 november. I samband med m.m. Stora investeringar har också utställningen höll (Nobels gjorts för att uppdatera den permanenta fredspris 1997) en föreläsning i museet utställningen.

På den internationella kvinnodagen den Jody Williams besökte Nobelmuseet i 8 mars 2014 talade Tawakkol Karman på samband med utställningen Making Peace Nobelmuseet

30 Både Nobelmuseet och Svenska Akademien har sin hemvist i Börshuset i Gamla Stan.

Traditionsenlig stolsignering av Eugene F. Fama vid pristagarnas besök

Tomas Tranströmer var mycket aktiv i produktionen av utställningen Att gå in i själva verkligheten

PROGRAM & UTSTÄLLNINGAR 2014 18 FEBRUARI 15 MAJ – 19 OKTOBER Forskning i Fokus – Upptäckten av Antal anställda: 41 Higgspartikeln 150-årsjubiléet av författaren Erik Axel Omsättning: 53 816 tkr Karlfeldts födelse uppmärksammas i VD: Olov Amelin, fil. dr. 8 MARS en mindre utställning Etablerat: 2004. Verksamheten drevs dessförinnan Heldag i och med internationella inom Nobel Foundation Rights Association kvinnodagen med föredrag av bl.a. 16 OKTOBER Org nr: 556667-5210 Tawakkol Karman (Nobels fredspris Presentation av 2014 års Nobelpris Adress: Stortorget 2, Stockholm 2011), visningar och samtal Kontakt: [email protected], 08-534 818 00 21 OKTOBER webbplats: www.nobelmuseum.se 25 MARS Alfred Nobels födelsedag Science Café uppmärksammas STYRELSE 2013 Kreativitet, en väg till framgång? Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen, 2 DECEMBER – MARS 2015 ordförande 6 APRIL Fashion Innovation – en utställning Jim Bennett, professor och f.d. museichef, Museum of Familjedag om kristallografi där Beckmans Designhögskola och the History of Science i Oxford Internationella Kristallografiåret Kungliga Musikhögskolan tolkar Peje Emilsson, styrelseordförande i Kreab Gavin uppmärksammas med aktiviteter för Nobelpriset 2014 Anderson hela familjen 10 DECEMBER Barbro Osher, honorär generalkonsul i San Francisco 9 MAJ – NOVEMBER Guld glitter och champagne. Fira Nina Wormbs, docent, Kungliga Tekniska högskolan Idéer som förändrar världen. En Nobeldagen på Nobelmuseet Per Molander, generaldirektör, Inspektionen för utställning om Nobelpriset i vardagen socialförsäkringen och i framtiden. Program i anslutning till utställningen Programpunkter i urval. For komplett Klas Kärre, professor, vice ordförande för program se www.nobelmuseum.se Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet Barbro Jonsson, administrativ chef, Nobelstiftelsen, suppleant

JODY WILLIAMS, FOTO: NIKLAS ELMEHED, TRANSTRÖMERUTSTÄLLNINGEN, FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN, EUGENE F. FAMA, FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT, ÖVRIGA FOTON: HANS NILSSON

31 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER

NOBELS FREDSSENTER arrangerar utställ- aktivism i utställningen Eye on Gandhi. tretton år reste fotografen Peter Menzel ningar, guidade visningar, utbildnings­ Den omfattande utställningen bestod av och författaren Faith D’Aluisio jorden runt program, evenemang och familjeak- två delar: en egenproducerad biografi och fotograferade vanliga familjer och tiviteter, och utgör en plattform för över Gandhis liv och verk samt fotoserien deras matkonsumtion under en vecka. kunskapsförmedling, reflektion och In India av den legendariske fotografen I samband med Nelson Mandelas diskussioner kring krig, fred och kon- Henri Cartier-Bresson. I anknytning bortgång den 5 december ordnade flikthantering. Permanentutställningarna till utställningen arrangerades en rad Nobels Fredssenter en minnesvägg och berättar om Alfred Nobel och presenterar aktiviteter, med ett särskilt omfattande öppnade en digital kondoleansbok för Nobelpristagarna och deras banbrytande program under premiärhelgen. alla som ville visa sin aktning. arbeten. De tillfälliga utställningarna visar Utställningen Cartoons in Conflict aspekter av pristagarnas liv och arbete, visade konflikten i Mellanöstern ur ett INFÖR FREDSPRISUTSTÄLLNINGEN 2013 och belyser aktuella frågor. annorlunda perspektiv. Den bestod av 40 fick Magnum-fotografen Paolo Pellegrin i Sedan etableringen för nio år sedan karikatyrer av 29 tecknare i 23 länder och uppdrag att dokumentera OPCW-inspek- har Nobels Fredssenter varit ett inter- var ett samarbete med organisationen törernas arbete i Libyen, Serbien och Bel- nationellt välrenommerat museum och The Parents Circle Families Forum. Under gien. Utställningen Combating Chemical en viktig turistattraktion i Norge. Centret 2013 visades också 2012 års fredspris- Weapons hade premiär den 11 december är en levande och aktiv institution och utställning Europe from War to Peace på och invigdes av OPCW:s generalsekre- inhyser en mängd olika aktiviteter, bland centret. terare, ambassadören Ahmet Uzümcü. annat föreläsningar, offentliga debatter Mellan 7 och 15 mars kunde besö- Tillsammans med bildserien visades och aktiviteter för barn. kare utforska den europeska identiteten också den utrustning som inspektörerna genom 12 unga fotografers kameralins i använder i sitt farliga arbete med att hitta UNDER 2013 arrangerade Nobels Freds- utställningen European Photo Exhibition och oskadliggöra kemiska vapen. senter åtta utställningar, flera separata Award 01 – European Identities. Utställ- För att högtidlighålla hundraårsdagen evenemang och ett omfattande utbild- ningen visades även i Hamburg, Lucca av Willy Brandts födelse den 18 decem- ningsprogram som lockade sammanlagt och Paris. Initiativet till utställningen ber 2013 arrangerade Nobels Fredssenter 225 466 besökare. De flesta av evene- kom från fyra europeiska välgörenhets- en mindre utställning med dokumentär- mangen sändes live online och flera organisationer, bland andra Fritt Ord foton och karikatyrer till minne av 1971 av centrets utställningar visades även Foundation. En tävling för ungdomar på års fredspristagare. utomlands. Fjolårets utställningar och Instagram, #hvemerjeg, arrangerades i Nobels Fredssenters främsta spon- evenemang fick god kritik i såväl norska samband med utställningen. sorer och samarbetspartner är Hydro, som internationella medier. Fotoutställningen What the World Telenor Group, ABB och Norges Fotball- Fram till den 17 februari kunde Eats hade premiär den 27 september. Där forbund. allmänheten bekanta sig med Mahatma bjöds besökarna in i köket hos familjer i Gandhi och hans tankar om icke-vålds- hela världen, bland annat i Norge. Under

PROGRAM & UTSTÄLLNINGAR 2014 3 MARS 4 JUNI FRI ENTRÉ VID BL.A. FÖLJANDE TILLFÄLLEN The European Photo Exhibition Award 02 – en mindre utställning om / The New Social – med Blick på Europa 2010 års fredspristagare 27 APRIL 17 AUGUSTI har tolv utvalda fotografer tolkat sociala, Turist i egen by Melafestivalen kulturella och politiska förändringar i 22 SEPTEMBER Europa Martin Luther King Jr. – en mindre 27 JUNI 12 SEPTEMBER utställning om 1964 års fredspristagare Firandet av EuroPride Oslo Kulturnatt 14 MAJ Festival Be Democracy – En utställning om hur 12 DECEMBER sociala media påverkar vårt samhälle och Fredsprisutstillningen 2014 Programpunkter i urval, för komplett program, utmanar makten Fri entré 12 – 30 december se www.nobelpeacecenter.org

32 I The Nobel Field presenteras samtliga fredspristagare

I utställningen What the World Eats har fotografen Peter Menzel studerat matvanor i över 13 år

Antal anställda: 27,6 Adress: Brynjulf Bulls Plass 1, Omsättning: 50 800 tnok Rådhusplassen, Oslo, Norge VD: Bente Erichsen Kontakt: [email protected], Etablerat: 2005 +47 48 30 10 00 Org nr: 985226237 Webbplats: www.nobelpeacecenter.org

STYRELSE 2013 Geir Lundestad, professor, direktör, Norska Nobelinstitutet, ordförande Kaci Kullmann Five, vice ordförande i Norska Nobelkommittén Siri Hatlen, civilingenjör och MBA, egenföretagare Olav Aaraas, historiker, museidirektör, Norsk Folkemuseum

Inspektörer från OPCW iklädda skyddsdräkter Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet

BYGGNADEN OCH BILD MED FOTOGRAF, FOTO: SARA JOHANNESSEN © NOBELS FREDSSENTER ÖVRIGA BILDER, FOTO: JOHANNES GRANSETH © NOBELS FREDSSENTER

33 NOBELS FREDSPRIS – FORSKNING OG INFORMASJON AS

2013 VAR ETT HÄNDELSERIKT ÅR för GÄSTFORSKARPROGRAMMET som I SAMARBETE MED IMG arrangerade Nobels Fredspris – Forskning og Infor- återuppstod i början av 1990-talet är en organisationen den 11 december Nobel masjon AS, en forskningsgren vid det förlängning av institutets ursprungliga Peace Prize Concert, en musikalisk hyll- Norska Nobelinstitutet. Bolagets verk- ambition att vara en mötesplats i direkt ning i Oslo Spektrum till årets fredsprista- samhet finansieras genom intäkter från kontakt med den senaste utvecklingen gare Organisation for the Prohibition of Nobel Peace Prize Concert och genom inom internationella relationer. 2013 Chemical Weapons (OPCW). Konserten ett licensavtal med Norska Myntverket. års gästforskarprogram ägde rum under presenterades av skådespelarna Claire Verksamheten kretsar kring forskning vinjetten A World Renewed: Examining Danes och Aaron Eckhart och på scen om fred och konflikter som komplement the Post-Cold War Legacy. Forskarna stod bland annat Mary J. Blige, James till Nobelkommitténs arbete. Dessutom fokuserade på arvet efter de två decen- Blunt, Jake Bugg, Timbuktu, Morrissey, anordnas varje år gästforskarprogram, nierna sedan murens fall. Vilka aspekter Omar Souleyman, Zara Larsson och Envy. föreläsningar och seminarier. Enheten av det internationella samfundet har efter Global sponsor av konserten var Thomas står också som värd för Nobelinstitutets det kalla kriget visat sig vara bestående L. Pearson och The Pearson Family Mem- årliga lärarseminarier, en tradition som och vilka tankar och ramverk har visat bers Fund. går tillbaka till 1949. Under lärarsemina- sig mindre bestående? För att disku- riet 2013 fick 28 utvalda norska gymna- tera dessa frågor bjöds tolv av världens sielärare delta i ett intensivt tredagarsse- ledande ekonomer, statsvetare, historiker, minarium om en multipolär värld, under politiker och journalister in från Asien, ledning av landets mest respekterade Europa och USA för att bedriva forskning historiker och statsvetare. vid Nobelinstitutet i Oslo. Allt kulmine- rade i en serie populära seminarier på Nobelinstitutet under våren 2013. Semi- narierna var öppna för allmänheten.

PROGRAM 2014 NOBEL SYMPOSIA 157 20 JUNI 21 JUNI Does the rise and fall of great powers lead to What Role for China in the Global Order? China’s internal contradictions – bound for conflict and war? David Shambaugh, George Washington greatness? University, Zhang Ruizhuang, Nankai Johan Lagerkvist, utrikespolitiska institutet, 19 JUNI University Minxin Pei, Claremont McKenna College Rise and fall of great powers – the liberal and US Foreign Policy: What role do the Norms and rules: dividing or unifying the realist case Americans and Europeans see for China? established and emerging powers? Stephen Walt, Harvard University and G. John Aaron Friedberg, , Zaki William Wohlforth, , Ikenberry, Princeton University Laidi, Po, Paris Martha Finnemore, George Washington Rise and fall of great powers – the uses of history How well can China and the United States University Geir Lundestad, Norska Nobelinstitutet, cooperate on global issues? How to avoid the past? Patterns of conflict and Michael Cox, London School of Rosemary Foot, Oxford University, Liselotte cooperation in the 2000s The ’peaceful rise’ of China and views from its Odgaard, Köpenhamns Universitet Odd Arne Westad, London School of neighbors Economics and Christopher Layne, Texas A&M Jonathan Holslag, Vrije Universiteit, Bryssel, Tanaka Akihiko, Japan International 11 DECEMBER Cooperation Agency Nobel Peace Prize Concert i Oslo Spektrum

34 Ahmet Üzümcü representerade OPCW och var hedersgäst på Nobels Fredspriskonsert Ett fullsatt Oslo Spektrum hyllade fredspristagaren under Nobel Peace Prize Concert

”I image that many of STYRELSE 2013 you had not heard of the Geir Lundestad, professor, direktör, Norska Nobelinstitutet, ordförande OPCW, very few people Antal anställda: 1 Kaci Kullmann Five, vice ordförande i knew about us before” Omsättning: 3 247 tnok Norska Nobelkommittén Etablerat: 2010 (hette tidigare Nobels Odd Arvid Strømstad, vd för Eyeworks OPCW:S GENERALDIREKTÖR Fredspriskonsert AS) Dinamo AHMET ÜZÜMCÜ Org nr: 996179397 Adress: Henrik Ibsens gate 51, Oslo Asle Toje, statsvetare, forskningsdirektör Kontakt: +47 22 12 93 00, [email protected] Annika Pontikis, informationsansvarig, Webbplats: www.nppri.org Nobelstiftelsen

AHMET ÜZÜMCÜ, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD NOBELS FREDSPRISKONSERT, FOTO: KEN OPPRANN

35 NOBELHUSET AB

ÄNDA SEDAN NOBELSTIFTELSEN bildades nytänkande ska Nobel Center verka i mer förberedande tekniska arbeten att år 1900 har det funnits planer på en samma anda. inledas. Målet är att påbörja byggnads- byggnad för Nobelpriset där Nobelprista- Nobelpriset, Nobelpristagarnas insat- arbetet under 2015. Enligt denna tidplan garna och deras insatser kunde presen- ser och livshistorier, och framtidsperspek- kan Nobel Center stå klart för invigning i teras för allmänheten. I december 2011 tiven inom Nobelprisets områden utgör december 2018. nåddes en överenskommelse mellan den rika källa som centret ska bygga Sedan starten för projektet i decem- Stockholms Stad och Nobelstiftelsen om sina utställningar, medieproduktioner ber 2011 har ambitionen varit att att uppföra ett Nobel Center på en tomt och aktiviteter kring. Med Nobelpriset finansiera den nya byggnaden för Nobel som ägs av staden, på Blasieholmsuddens som utgångspunkt ska centret stimulera Center genom donationer. Den framtida norra sida. Byggprojektet genomförs av nyfikenhet och lärande hos en yngre verksamheten kommer att bedrivas med Nobelhuset AB, ett bolag som bildats på generation och vara ett komplement till långsiktigt stöd som redan nu utlovats Nobelstiftelsens initiativ. I februari 2014 skolundervisning och högre utbildning. av svenska staten och Stockholms stad. tillsattes Susanne Lindh som VD. Bolagets Delar av verksamheten kommer att rikta Eftersom Nobelstiftelsens kapital inte får uppgift är att projektera, uppföra, äga sig mer specifikt mot det svenska och det användas är den externa finansieringen och förvalta samt utveckla Nobel Center, internationella vetenskapssamhället. av byggnaden och verksamheten en en byggnad för kulturell och vetenskaplig I den nya byggnaden skapas möj- förutsättning. verksamhet på Blasieholmen i Stockholm, ligheter att, i egen regi och i samverkan Kostnaden för Nobel Center är samt bedriva därmed förenlig verksam- med vetenskapliga institutioner och beräknad till sammanlagt 1,2 miljarder het. organisationer, arrangera konferenser och kronor i 2012 års penningvärde. Tack vare Byggnadens utformning avgörs symposier. I centret kommer det också en generös donation från Familjen Erling- genom en arkitekttävling i två steg. att bedrivas forskning relaterat till Nobel- Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Läget på Blasieholmsudden kräver stort priset och dess områden. Utöver rum för Wallenbergs Stiftelse i juni 2013 är mer- hänsynstagande gentemot omgivande utställningar, vetenskapliga konferenser, parten av finansieringen för Nobel Center institutioner, stads- och vattenrum. Att möten och evenemang ska byggnaden säkrad. Tillsammans bidrar donatorerna förhållandet mellan byggnaden å ena innehålla bibliotek, restaurang, café och med 800 miljoner kronor, vilket gör det sidan och staden och vattenrummet å butik. Ambitionen är att Nobel Center till en av de större privata donationerna andra sidan fungerar väl är en förutsätt- ska bli ett av Stockholms mest attraktiva till ett liknande projekt i Sverige. Vidare ning för ett lyckat genomförande av besöksmål. har Bernard och Barbro Osher donerat projektet. 1,2 miljoner USD till genomförandet av ETT OMFATTANDE PROGRAM ligger till projektet. MED UTGÅNGSPUNKT i Alfred Nobels grund för den internationella arkitekttäv- testamente tilldelas Nobelpriset dem som ling som genomförs i två steg under 2013 genom sina upptäckter och gärningar har och 2014, läs mer om den på sid 10–11. gjort mänskligheten den största nytta. När det vinnande förslaget och dess Genom att uppmuntra kreativitet och kostnadsberäkningar har detaljerats kom-

”Now more than ever we all need to come together and support the sciences so that we can improve the future and improve on the human condition going forward. We have a lot of work to do. This is such an important tribute that you pay to science and to the human Craig C. Mello är en av många pristagare som spirit of discovery”. uttryckt sitt stöd till ett Nobel Center CRAIG C. MELLO (FYSIOLOGI ELLER MEDICIN 2006)

36 Blasieholmen i Stockholm

NOBELHUSET AB Antal anställda: 2 Omsättning: 11 169 tkr VD: Susanne Lindh (fr.o.m februari 2014) Etablerat: 2012 Org nr: 556884-6421 Adress: Sturegatan 14, Stockholm Kontakt: [email protected]

STYRELSE Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen, ordförande Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet Lars Anell, styrelseordförande för Vetenskapsrådet Staffan Normark, professor, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Anders Nylander, tidigare vd för Atrium Ljungberg Hans Dalborg, ek. dr., tidigare vd och Den 4 juni hölls en presskonferens rörande donationen styrelseordförande för Nordea från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Deltog gjorde bland annat Barbro Jonsson, administrativ chef, Nobelmuseets VD Olov Amelin Nobelstiftelsen, suppleant

BLASIEHOLMEN, FOTO: JEPPE WIKSTRÖM ÖVRIGA BILDER, FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

37 EFTER NOBELPRISUTDELNINGEN I KONSERTHUSET tar Nobelbanketten i Stadshuset vid. Den inleds med de Kungligas och övriga hedersgästers intåg i procession i Blå Hallen. Från 113 gäster vid den första banket- ten, i Spegelsalen på Grand Hôtel år 1901, hade Nobelbanketten 2013 ungefär 1 250 gäster på plats i Stockholms stadshus. Kvällens middag genomfördes med en insats från 43 kockar och en serveringspersonal om cirka 260 personer. Den omsorgsfulla dukningen med Nobelser- visen omfattade cirka 470 meter linneduk, 7 000 delar i porslin, 5 400 glas och 10 000 bestick. Kvällens underhållning framfördes av Divine – The Opera Trio som bjöd på ett färgsprakande divertissemang med såväl gammal som nyskriven musik. Underhållningens tre akter kretsade kring Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe, tre mycket framgångsrika svenska operasångerskor som kom att uppträda över hela världen. Blå Hallen var dekorerad i en blomsterprakt signerad Gunnar Kaj som ansvarade för arrangemangets utformning för fjortonde året i rad. Under senare delen av middagen gav en pristagare från varje priskategori bankettal medan studenter uppvaktade med fanborg. Därefter inleddes dansen i Gyllene Salen där även pristagarnas Nobel- medaljer och Nobeldiplom ställdes ut under kvällen.

FRANÇOIS ENGLERT OCH H.M. DROTTNING SILVIA VID HONNÖRSBORDET, FOTO: ALEX LJUNGDAHL DUKNING, FOTO OCH COPYRIGHT: CHARLOTTE GAWELL ÖVRIGA FOTON: HELENA PAULIN-STRÖMBERG

38 The power for change has pushed all science ahead. It propelled the field we pioneered to the point where it was recognized by the 2013 Committee. I thank them, not for the obvious reason that they selected me and my fellow Laureates, Martin Karplus and Arieh Warshel. No, it is because they were brave and daring enough to recognize a new field. MICHAEL LEVITT

39 40 Kören Stockholms Studentsångare deltog i kvällens divertissemang i Blå Hallen Foto: Helena Paulin-Strömberg

3 Box 5232, 102 45 Stockholm Tel: 08-663 09 20, Fax: 08-660 38 47 E-post: [email protected], Webb: Nobelprize.org