Acta Junta de govern

Identificació de la sessió

Sessió: Junta de Govern del dia 15-4-19 Òrgan: Junta de govern Caràcter: Ordinària President/a: Francesc Benet Ribé Secretari/ària: Xavier Salvado Vives Dia: 15 d'abril de 2019 Hora d'inici: 19:00 Lloc: Sala de Juntes

Assistents:

Sr. Antoni Gutiérrez Torregrosa (FIC) Sr. Josep Amill Canela (PDeCAT) Sr. Magí Trullols Trull (FIC) Sr. Enric París Daran (ERC-AM) Sr. Ramon Mullerat Figueras (ERC-AM) Sr. Marc Vinya Miralles (PDeCAT)

ACORDS

ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. JUNTA DE GOVERN 18-3-19

S'aprova per unanimitat

PROPOSTES

2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS DE LA COMARCA 2019

Unanimitat

Fets

1.El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per dur a terme un seguit d’actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera a la comarca, per tal de permetre la integració a l’ esmentada xarxa d’aquells municipis que no gaudeixen de cap servei de transport públic de viatgers per carretera i també per millorar les comunicacions existents donant solucions específiques a les necessitats de desplaçament de la població. 2. A la comarca, l’any 2018 es van portar a terme un total de vuit línies de transport de viatgers.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 3. Pel que fa als serveis per al 2019, un cop revisades totes les línies, tant pel que fa al nombre d’usuaris i els horaris es creu convenient modificar el servei de la línia 2, i passar-lo a la demanda els mateixos divendres. I la resta de serveis mantenir-los igual com l'any 2018 Les línies que es proposen són les següents: Línia 1: – Vimbodí – L’Espluga de Francolí – Montblanc (en període no escolar) Línia 2.1: Lilla - Montblanc Línia 2.2: – Montblanc Línia 3: Forès – Passanant – Belltall – Tàrrega Línia 4: Belltall – – Blancafort- La Guàrdia dels Prats – Montblanc Línia 5: - Savallà del Comtat – Segura – Conesa – - Vallespinosa – - Seguer -Sta. Coloma de Queralt Línia 6: Senan – L’Espluga de Francolí Línia 7: Barberà de la Conca - Montblanc Línia 8: - - Vilaverd- Montblanc - L’Espluga de Francolí - Vimbodí i Poblet 4. Per fer front al dèficit d’explotació de les millores introduïdes en el transport comarcal de viatgers per a l’any 2018, el Consell Comarcal sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat una aportació econòmica de 58.500€.

Fonaments de dret

1. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, articles del 303 al 311.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar el projecte del transport comarcal de viatgers per a l’any 2019, que es presenta al Departament de Territori i Sostenibilitat. Segon. Sol·licitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat per un import de 58.500 € per tal de cobrir el dèficit de l’explotació del transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari de la comarca.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

3. APROVACIÓ BESTRETA DELS AJUTS DE MENJADORS ESCOLARS PERÍODE GENER-JUNY, CURS 2018-2019

Unanimitat

Fets

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 1. El Consell Comarcal té assumides les competències delegades pel Departament d’ Ensenyament per a la gestió del transport i menjadors escolars entre d’altres matèries, per al curs 2018-2019. 2. Per Decret de presidència núm. 443/2018 de 30 d'agost, es van resoldre les sol·licituds de gratuïtat i d'ajuts per a l’assistència als menjadors. 3. Per Decret de presidència núm. 491/2018 de 3 d'octubre, es van resoldre les sol·licituds dels ajuts de menjadors que estaven pendent de resoldre per part del Departament d'Ensenyament. 4. Per Decret de presidència núm. 598/2018 de 22 de novembre, es van resoldre noves les sol·licituds dels ajuts de menjadors. 5. Per Decret de presidència núm. 594/2018 de 22 de novembre, es van resoldre els recursos presentats sobre la resolució dels ajuts per a l’assistència a menjadors.

Fonaments de dret

1. Els articles del 118 al 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, aproven el Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals. 2. Els articles 239 i següents del DL2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:

Per tant, proposo que s’acordi: Primer: Aprovar la bestreta dels menjadors escolars del curs 2018-2019 corresponent al 60% del període gener-juny, per un import total de 61.668,30 € amb càrrec a la partida 421- 326-48904. Gestor del menjador Import

MD de la Serra, Montblanc 8.786,64

MD del Carme, Sta. Coloma de Queralt 10.546,20

MD del Carme, l’Espluga de Francolí 8.317,92

AMPA Cor de Roure, Sta. Coloma de Queralt 17.184,54

AMPA Martí Poch, l'Espluga de Francolí 10.750,80

EEE Tilmar, Montblanc 6.082,20

TOTAL 61.668,30

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

4. ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES URBANÍSTIQUES DEL MES D'ABRIL

Unanimitat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Fets

1. Des dels serveis tècnics d’aquest Consell Comarcal es porten a terme serveis urbanístics en setze ajuntaments de la comarca, i serveis d’ assistència tècnica en la resta de municipis, prèvia petició.

2. Els tècnics, que desenvolupen els serveis tècnics, poden exercir competències municipals per delegació o per conveni, d’acord amb l’article 26.b) del DL 2 /2003, de 4 de novembre, text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.

Fonaments de dret

1. L’art. 127 en relació amb el punt 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix el preu públic per la prestació del servei de redacció i direcció de projectes tècnics als ajuntaments, en aplicació de l’ ordenança reguladora núm. 12, aprovada pel Ple del Consell, en la sessió que es va fer en data 27 de novembre de 2017, i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en data 17 d’abril de 2018.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar la concessió de l’ajuda tècnica dels serveis urbanístics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per dur a terme les actuacions que es detallen a continuació:

Expedient Ajuntament Tipus d'actuació Títol de l'actuació

Direcció i coordinació 279/2019 Conesa Millora de la piscina municipal d'obra

280/2019 Pontils Projecte tècnic Arranjament de la piscina municipal

Impugnació del PCAD pel contracte de serveis d'anàlisi de 313/2019 Senan Informe tècnic la potabilitat de l'aigua

Sta. Coloma Investigació, neteja i aforament del pou del camí del 358/2019 Informe tècnic de Queralt Codony

Vallfogona de Direcció d'obra i 359/2019 Arranjament del camí de les Serres Riucorb coordinació d'obra

Barberà de la Construcció de llosa per punt d'emergència de residus 360/2019 Estudi previ Conca municipals

Canvi de sistema de climatització de l'edifici Punt TIC i de 361/2019 Senan Estudi previ l'enllumenat

362/2019 Senan Estudi previ Reparació puntual d'esquerdes de l'església Sta. Maria

363/2019 Solivella Estudi previ Millora de l'eficiència energètica enllumenat 3ra fase

Vilanova de Implantació d'un sistema de bombament solar a la 369/2019 Estudi previ Prades instal·lació municipal d'abastament en alta

Vilanova de 370/2019 Estudi previ Desmontatge coberta fibrociment Prades

Savallà del 376/2019 Estudi previ Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de Segura comtat

L'Espluga de 378/2018 Projecte tècnic Ampliació de la instal·lació elèctrica del col·legi Martí Poch Francolí

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 398/2019 Pontils Estudi previ Millora enllumenat públic

399/2019 Pira Estudi previ Canvi de lluminàries

400/2019 Sarral Estudi previ Millora enllumenat sala recreativa

401/2019 Forès Estudi previ Millora de l'enllumenat públic amb sistema LED, 2a. fase

402/2019 Conesa Estudi previ Millora enllumenat públic

Modificacio puntual 403/2019 Blancafort Modificació puntual de les NNSS Estació depuradora planejament

Segon. Nomenar com a tècnic director i coordinador de l’obra el Sr. Josep Monné i Fort del projecte tècnic “Millora de la piscina municipal” de Conesa.

Tercer. Nomenar com a tècnic director i coordinador de l’obra el Sr. Josep Monné i Fort del projecte tècnic “Arranjament del camí de les Serres” de Vallfogona de Riucorb.

Quart. Denegar les sol·licituds d'assistència tècnica que es relacionen a continuació per la manca de recursos humans per poder realitzar aquestes sol·licituds.

Expedient Ajuntament Tipus d'actuació Títol de l'actuació

371/2019 Vimbodí i Poblet Altres Pla d'accessibilitat del municipi

372/2019 Vallclara Altres Pla d'accessibilitat del municipi

373/2019 Barberà de la Conca Altres Pla d'accessibilitat del municipi

Cinquè. Notificar els ajuntaments esmentats en aquest acord.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

5. PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AMB EL RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE DIVERSES DESPESES

Unanimitat

Fets

1. Vistes les despeses originades pels diferents serveis del Consell Comarcal, les quals es detallen en l’Annex I que s’adjunta a aquesta proposta.

2. Vist que existeix crèdit pressupostari en les partides corresponents.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Fonaments de dret

L’acte d’autorització, compromís de la despesa i reconeixement de l’ obligació per a despeses superiors a 3.000 euros correspon a la Junta de Govern, d’acord amb l’acord del ple d’organització del dia 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar l’autorització, compromís de la despesa i reconeixement de l’obligació de les despeses relacionades per import de 326.451,60 euros d’ acord amb els annexos d’ aquesta proposta i amb càrrec a les partides corresponents i també relacionades.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

INFORMES

6. INFORME DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI SOCIAL, ANY 2018 INFORME DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI SOCIAL

La Cartera de serveis socials és l’instrument que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, per determinar el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’ Atenció Pública. El servei d’ajuda a domicili (d’ara endavant, SAD) es configura, també, com una prestació derivada de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència D’acord amb aquesta normativa, el SAD és un “conjunt organitzat i coordinat d’accions que es fan a la llar de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials”. I té per objectius:

Allargar el temps d’estada al domicili Potenciar la qualitat de vida de la persona i del seu entorn familiar Fer detecció precoç de situacions de risc Mantenir i promoure l’autonomia

Es distingeixen dos modalitats de servei: el SAD social i el SAD dependència, d’aquest últim se’n beneficien les persones reconegudes amb grau de dependència.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Una de les principals funcions del SAD social és la de prevenció de situacions de possibles desintegracions del nucli familiar i/o de possibles internaments, i de situacions de deteriorament personal progressiu. Des del moment que el/la professional de serveis socials bàsics de referència decideix prescriure el SAD a una família o persona s’està fent la funció de prevenció , que es concreta en les tasques següents:

L’observació, per detectar l’aparició precoç d’altres indicadors no descoberts en l’inici de la intervenció social La comunicació amb les persones usuàries per ensenyar nous hàbits

Una altra de les funcions del SAD és l’educació per a l’adquisició i millora dels hàbits domèstics i personals, que es concreta en tasques educatives referides a processos d’ adquisició i/o recuperació d’hàbits de la vida quotidiana i de relació entre els membres de la família.

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es gestiona el SAD a tots els municipis de la comarca. Durant el 2018, el serveis socials bàsics han atès 42 persones amb un total de 5.309 hores d’aquest servei. El quadre que es mostra a continuació, recull les dades de les persones usuàries del SAD d’ acord amb el sexe i l’edat i el nombre d’hores.

SAD SOCIAL

0 a 17 18 a 64 de 65 a 84 85 anys total total anys anys anys o més TOTAL homes dones H D H D H D H D

Persones 2 2 4 11 5 9 3 6 14 28 42 usuàries

Hores 503 679 774 937 367 608 215 1.226 1.859 3.450 5.309

Hores totals 1.182 1.711 975 1.441

Durant aquest darrer any s’ha impulsat el SAD Social educatiu com a mesura d’ acompanyament a les famílies amb infants i adolescents en situacions de risc per poder treballar les habilitats marentals i parentals, una necessitat detectada a la qual li hem pogut donar una resposta adequada.

Pel que fa al cost econòmic del SAD social durant l’any 2018 ha estat de 86.643,80 euros. L’aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aquest servei ha estat de 61.509,22 euros.

La coordinadora de serveis socials bàsics

7. INFORME DE LA SENYALITZACIÓ DE L'ITINERARI DE LA RUTA DEL CISTER, EL GR®175, EN LA COBERTURA 112

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 S’han instal.lat els senyals del 112 al llarg de l’itinerari de La Ruta del Cister GR®175 en punts de muntanya i punts on hi pugui haver un perill i/o pèrdua, ja sigui pel tipus de ferm, per la climatologia (zones de boira), indrets que reben una afluència massiva -amb públic poc coneixedor de la muntanya-, punts de conflictivitat/accidentalitat comprovada, i punts que són inici o final de cobertura. La iniciativa ha estat coordinada des del servei de turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà conjuntament amb el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112), i es du a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona. Aquesta actuació s’ha complementat amb la revisió d’algunes infraestructures com les baranes que accedeixen a la pista de la Barceloneta, les de la Roca del Cogulló i del coll de la Vena i també s’ha revisat el cablejat del grau de la Roca del Cogulló. El cost total d’aquesta actuació és de 4.488,75€. S’han implantat un total de 78 senyals que tenen cobertura comprovada i verificada. Amb aquesta iniciativa, les persones que transcorrin per l’itinerari de La Ruta del Cister GR®175, trobaran en alguns punts amb un senyal que indica PUNT DE COBERTURA 112 EMERGÈNCIES, i un número de matrícula que quan la persona truqui al telèfon d’ emergències 112 i indiqui la matrícula que figura en el pal de senyalització, de forma automàtica els cossos d’emergències sabran on es troba, sense que no hagi d’indicar la seva posició, ja que les dades d’aquell senyal estan introduïdes a la cartografia del 112.

8. INFORME SOBRE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A L’ACTUACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ EN EL MARC DEL PO FEDER 2014-2020, EIX PRIORITARI 6: “PRESERVACIÓ, DIFUSIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ” El Departament de la Presidència de la va publicar al DOCG la RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va presentar en data 30/11/2018, la sol·licitud de subvenció de l’actuació “Preservació, difusió i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de la Conca de Barberà” en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014- 2020, eix 6, amb un pressupost de 2.353.247,10€, IVA exclòs. Aquesta actuació s’emmarca en relació amb els resultats obtinguts en la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2018-2025, sublínia 1.4. Potenciar l’atractiu turístic i cultural de la comarca. L’ actuació “Preservació, difusió i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de la Conca de Barberà” es desenvolupa a partir de tres operacions principals:

La creació del Centre d’Interpretació i divulgació del patrimoni cultural de la Conca de Barberà La millora de la senyalització dels recursos patrimonials i naturals. El pla de comunicació i màrqueting de l’actuació.

En data, 28/03/2019 la directora General d’Administració Local va signar la resolució provisional de concessió de subvencions a les operacions de les administracions locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,eixos prioritaris 4 i 6. D’acord amb aquest resolució provisional, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà consta com a entitat beneficiària provisional del cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6, amb les següents dades:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 ACTUACIÓ PRESENTADA DESPESA DESPESA PROPOSADA COFINANÇAMEN ELEGIBLE PROVISIONALMENT FEDER PROPOSAT PRESENTADA ACCEPTADA PER LA PROVISIONALMENT A LA DGAL DGAL PER LADGAL (50%) (sense IVA)

Preservació, difusió i desenvolupament del 2.353.247,10€ 2.353.247,10€ 1.176.623,55€ patrimoni natural i cultural de la Conca de Barberà

Pressupost detallat actuació “Preservació, difusió i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de la Conca de Barberà”:

PRESERVACIÓ, DIFUSIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

IMPORT IMPORT SUBVENCIÓ IVA TOTAL IVA Sense IVA FEDER inclòs

ACTUACIONS D'INVERSIÓ DE

L'OPERACIÓ

OBRES ADEQÜACIÓ CENTRE 1.776.972,16 373.164,15 2.150.136,31 888.486,08 INTERPRETACIÓ

MUSEÏTZACIÓ CENTRE INTERPRETACIÓ PATRIMONI 105.157,02 22.082,96 127.239,99 52.578,51 CULTURAL CONCA DE BARBERÀ

Museïtzació : elements físics 88.595,04 18.604,96 107.200,00 44.297,52

Museïtzació: elements visuals 16.561,98 3.478,00 20.039,98 8.280,99

MILLORA CAMÍ VELL I RESTAURA ACCÉS PLAÇA ENTORN ERMITA 67.685,27 14.213,91 81.899,18 33.842,64 SANTS METGES SARRAL.

ITINERARI RUTA DEL CISTER A PEU I 81.896,15 16.544,35 98.440,50 40.948,08 BTT .

millora senyalització vertical 44.760,00 9.399,60 54.159,60 22.380,00

nova variant Rocafort- Montbrió de la 3.315,00 696,15 4.011,15 1.657,50 Marca

Recuperació camins 12.450,00 2.614,50 15.064,50 6.225,00

actualització mapa topogràfic 3.846,15 153,85 4.000,00 1.923,08

APP gestió d'avisos 4.700,00 987,00 5.687,00 2.350,00

Instal·lació de nous Eco-comptadors 12.825,00 2.693,25 15.518,25 6.412,50

SENYALITZACIÓ IDENTIFICACIÓ 33.771,20 7.091,95 40.863,15 16.885,60 ELEMENTS PATRIMONIALS

45 monolits gama Compacta alumnini. 13.291,20 2.791,15 16.082,35 6.645,60

Instal·lació, disseny i suport 5 pantalles 20.480,00 4.300,80 24.780,80 10.240,00 info 24h.

CAMPANYES DE PROMOCIÓ I

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE

PLA DE COMUNICACIÓ 2.066,12 433,88 2.500,00 1.033,06

PLA DE MÀRQUETING 66.115,70 13.884,30 80.000,00 33.057,85

REDACCIÓ DE PROJECTES I

DIRECCIÓ D'OBRES

Redacció porjecte Centre interpretació 86.000,00 18060 104.060,00 43.000,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Redaccio i disseny projecte 10.515,70 2.208,30 12.724,00 5.257,85 museïtzació

Redacció i direcció obra Itinierari Ruta 3.500,00 735 4.235,00 1.750,00 Cister

Redacció i disseny i direcció elements 6.953,42 1.460,22 8.413,64 3.476,71 patrimonials

PERSONAL ASSIGNAT A LA GESTIÓ

DE L'EQUIPAMENT

Dinamitzadora activitats turístiques a 97.925,52 0,00 97.925,52 48.962,76 la Conca

DESPESES INDIRECTES (15% despesa 14.688,83 0,00 14.688,83 7.344,41 personal)

TOTAL 2.353.247,10 469.879,01 2.823.126,11 1.176.623,55

D’acord amb la resolució provisional rebuda, s’entendrà que l’ entitat local proposada com a beneficiària de la subvenció, el Consell Comarcal, accepta tàcitament la proposta de resolució provisional, en cas que no hi renunciï expressament. Segons ORDRE PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, les operacions han d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021. Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2021, i només per part de les entitats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'han d'aprovar mitjançant una resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023. Un cop finalitzat el termini d'execució i pagament de l'operació, caldrà acreditar-ne la finalització i operativitat.

9. INFORME DEL MAPA TURÍSTIC DE LA RUTA DEL TREPAT OBJECTIUS:

Crear un producte enoturístic a la Conca de Barberà diferent de la resta de productes relacionats amb el vi, al tractar-se d’una varietat de raïm autòcton de la comarca i única al món. Promocionar i dinamitzar turísticament la Conca de Barberà a través de l’enoturisme. Fomentar la comercialització dels cellers productors de Trepat de la DO Conca de Barberà que ofereixen alguna activitat turística. Difusió de les agrobotigues de la Conca de Barberà i comercialització dels seus productes km 0. Difusió i comercialització d’experiències de turisme actiu i els museus vinculats amb l’ enoturtsme de la Conca de Barberà. Impulsar la valorització del paisatge del Trepat a la comarca

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL:

Incloure en la ruta únicament aquells cellers que són turístics i satisfan les necessitats des de la perspectiva del turista: ofereixen experiència turistíca (visites guiades, cata de vins, etc...); i únicament els que formen part de la DO Conca de Barberà.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Diferenciar-nos de la resta de rutes turístiques existents ressaltant la possibilitat d'oferir activitats per nens (turisme familiar), al mateix moment que les persones adultes realitzen la cata de vins. Incou un incentiu per fomentar la visita a més d'un celler (forfait amb segells de 3 cellers) S'incorporen aquells equipaments , que no són cellers, però tenen relació directa amb el coneixement i experiència del Trepat al territori (museus, agrobotigues, festes, activitats de turisme actiu) Destacar el paisatge de la comarca incorporant en el mapa els "Paisatges Trepat"

MATERIAL EDITAT:

Mapes turístics promocionals Rollers i tótems de promoció Distintius pels equipaments Expositors de material

10. INFORME SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL SERVEI DE CONNECTIVITAT DE LA XARXA GIGABIT WIRELESS A LA CONCA DE BARBERÀ Per acord de Junta de Govern de data 17 de setembre de 2018, es va adquirir el material i elements necessaris pel correcte desplegament de la xarxa Gigabit Wireless a la comarca de la Conca de Barberà per dotar de serveis d’Internet i telefonia a Ip a diferents municipis de la comarca, a l'empresa INFORMÀTICA I WIRELESS, SLU. per import de 12.210,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 10.000 €, pressupost net, i 2.100,00 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%.

Des de dita compra, l'empresa INFORMÀTICA I WIRELESS, SLU, s’obliga a la prestació del servei, al seu càrrec, exclusiu de la connectivitat de Banda Ampla de la xarxa Gigabit Wireless en la zona de desenvolupament del projecte, al manteniment dels equips per garantir el funcionament de la xarxa, així com, la renovació i actualització dels equips per adaptar-se als canvis tecnològics durant la durada d’aquesta prestació i també s’obliga a la resolució d’incidències en la xarxa de comunicació per a que aquesta estigui resolta en un termini màxim de 12 hores comptats a partir de la comunicació de la incidència.

Per la seva banda, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va cedir l’ús, com a propietari dels equips relacionats seguidament a l’empresa INFORMÀTICA I WIRELESS, SLU mentre aquesta presti el servei. En el moment que l’empresa cessi de l’activitat les instal·lacions/equips cedits retornaran automàticament al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

RELACIÓ D’EQUIPS CEDITS NODE CENTRAL ALBIÓ Instal·lació d'una torre de telecomunicacions a les coordenades: 41.565526, 1.270662 6 TORRETA 360mm, fixació per enllaços roscats, tram Intermig 3mts 1 Base fixa torreta 360 Empotrable galvanitzada. 1 Vents de torreta d'acer i accessoris 1 Suports de muntatge d'antenes 1 Muntatge quadre elèctric en armari IP66 en base de la torre. 1 Servei d'obra civil amb base de formigó

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 1 Transport de materials i muntatge 2 Lloguer de camió ploma ALTRES NODES 6 Torreta 250mm fixació per enllaços roscats, tram intermig 2,5mts 6 Base fixa torreta 250 empotrable galvanitzada 6 Suports de muntatge d'antenes. 6 Transport de materials i muntatge NODE DE TRANSPORT 2 Torreta 250mm fixació per enllaços roscats, tram intermig 2,5mts 1 Base fixa torreta 250 empotrable galvanitzada 1 Suports de muntatge d'antenes. 1 Transport de materials i muntatge. 2 Bateria Ecosolar Gel 220Ah 12v. 1 Carregador Blue-Power-IP22-Charger-180-265-VAC-ES 1 Phoenix-Inverter-350VA-1200VA-EN Cable d’acer 5mm.

El manteniment i renovació d’aquest equips van a càrrec de l’empresa INFORMÀTICA I WIRELESS, SLU. i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà no té cap obligació econòmica derivada d’aquesta prestació.

Àrea de Serveis Informàtics

11. INFORME EN RELACIÓ A LES ADDENDES AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA I L’ORGANISME AUTÒNOM PER AL FINANÇAMENT DE LA CREACIÓ DE L’ESPAI BASEACTIVA I PER A L’HOMOLOGACIÓ D’AULES FORMATIVES. El dia 12 de juny de 2017 l’Ajuntament de i l’OAD van signar un conveni de col·laboració en matèria de promoció econòmica que té per objecte formalitzar el mecanisme de col·laboració entre les dos entitats. Des de l’Organisme Autònom de desenvolupament s’estan preparant dos addendes al conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt per al finançament de l’espai BASEACTIVA i per a l’homologació d’aules de formació al municipi. La primera addenda recollirà l’aportació que realitzarà l’Organisme Autònom a les actuacions que s’estan realitzant a l’espai BASEACTIVA per a convertir l’edifici actual en un centre dedicat a l’emprenedoria i a la promoció econòmica. Les inversions preveuen la creació de diversos despatxos, una aula de formació i d’un espai dedicat a la elaboració de cerveses. El 28 de desembre l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt va adjudicar l’obra per un valor de per un valor de 114.845,12 € més 24.117,48€ d’IVA, en total 138.962,8€. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt aportarà al finançament del projecte un import total de 113.502,27 euros de la següent forma:

la quantitat de 86.018,99€,corresponents al 74,90% de l’adjudicació (sense IVA), provinents del programa d’ajuts Leader. La quantitat de 27.483,28€, corresponents al 51,91% de la inversió no finançada per els fons Leader, amb fons propis

L’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà es compromet a efectuar una aportació per al finançament del projecte per un import màxim de 25.460,33€, corresponents al 48,09% de la inversió no finançada per els fons Leader, amb de fons propis.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 La segona addenda al conveni serà en relació a l’homologació d’aules a Santa Coloma de Queralt per part de Concactiva. Aquests espais de titularitat municipal seran homologats perquè es puguin utilitzar com espais formatius per a cursos per aturats i joves. Els espais que es preveu homologar són els següents:

Espai Baseactiva Residencia municipal (homologació per a la realització de cursos de geriatria) Escorxador municipal (homologació per a la realització de cursos d’indústria agroalimentària)

Aquesta homologació es preveu realitzar al llarg de l’any 2019.

12. INFORME SOBRE EL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) CONCA DE BARBERÀ PER A LES PERSONES LGBTI INFORME SOBRE EL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) CONCA DE BARBERÀ PER A LES PERSONES LGBTI

Per donar compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI), que té entre els seus objectius vetllar per la protecció dels drets d’aquest col·lectiu, des de la Generalitat a través de la Direcció General d'Igualtat, s’està impulsant una xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI) que es coordina des de diferents àmbits: central, territorial i local. El SAI està concebut com un servei de proximitat per oferir una atenció de qualitat pel que fa atendre persones que hagin patit o estiguin en risc de partir una situació de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. El SAI és una prestació d'un servei per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI. Aquests serveis tramiten la targeta sanitària amb el nom sentit. En el Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 6 de maig, el Consell Comarcal i la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, subscriuran un acord per a impulsar un nou SAI a la comarca per a defensar els drets de les persones LGBTI.

13. INFORME SOBRE L'ACTA DE VALORACIÓ DE LA COMISSIÓ DELS PREMIS D'HONOR DE LA CONCA DE BARBERÀ Reunida la Comissió de Valoració dels Premis d’Honor de la Conca de Barberà a la seu del Consell Comarcal el dimecres, dia 19 d’abril de 2019, formada per les següents persones:

Sr. Francesc Benet i Ribé, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, qui actua com a president de la Comissió de Valoració

Sr. Josep Amill i Canela, conseller comarcal, en presentació del grup comarcal PDeCAT

Sr. Jordi Miró i Andreu, conseller comarcal, en representació del grup comarcal d’ Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal,

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Sr. Magí Trullols i Trull, conseller comarcal, en representació del grup comarcal de la Federació d’Independents de Catalunya

i el Sr. Gabriel Serra, cap de l’Àrea de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del Consell Comarcal i secretari del jurat

La sra. Carme Amenós i Fabregat, consellera comarcal de Cultura, excusa la seva absència, però tramet la seva proposta de guardonats que es presentada pel secretari del Jurat.

En aplicació de l’article 13 del Reglament especial d’honors i distincions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i després d’haver analitzat les propostes presentades per diferents ajuntaments, entitats i associacions de la comarca, per tal de redactar l’ informe valoratiu preceptiu per al lliurament dels guardons,

Proposa al Ple del Consell Comarcal els següents acords:

Primer. En la categoria de Diplomes de Reconeixement Comarcal, regulat pels articles 10 i 11 del Reglament especial d’honors i distincions, i que distingeixen aquelles actuacions remarcables portades a terme per persones a títol individual, empreses o entitats sense ànim de lucre i també la celebració d’aniversaris destacats, a:

1. Amics dels Gegants (Montblanc), amb motiu de la celebració dels 25 anys de la seva creació, 2. Club Atlètic Montblanc (Montblanc), amb motiu de la celebració dels 25 anys de la seva creació, 3. Torraires de Montblanc (Montblanc), amb motiu dels 25 anys de la seva creació 4. Club Tennis Montblanc (Montblanc), amb motiu dels 40 anys de la seva creació, 5. Club Bàsquet Montblanc (Montblanc), amb motiu de la celebració dels 50 anys de la seva creació, 6. Construccions Teixidó-Garrell (l’Espluga de Francolí), amb motiu dels 50 anys de funcionament de l’empresa, 7. Associació Pastorets de Montblanc (Montblanc), amb motiu dels 80 anys de celebració ininterrompuda dels Pastorets a Montblanc, 8. Ferreria Freixas (Sarral), com a empresa centenària de la comarca, 9. Fusteria Cortada (Sarral), com a empresa centenària de la comarca, 10. Cal Feliuet de Belltall (), com a empresa centenària de la comarca 11. Cooperativa Vinícola (Sarral), com a empresa centenària de la comarca

Segon. En la categoria de Mencions de Serveis Distingits, regulada pels articles 8 i 9 del Reglament anteriorment esmentat, adreçada a posar en valor els serveis prestats des de la funció pública o en l’àmbit dels serveis públics, ja sigui per persones a títol individual com per entitats sense ànim de lucre, a:

1. Associació Juvenil Som de Poble (Vimbodí i Poblet), amb motiu dels 35 anys de funcionament de l’associació, 2. Revista La Segarra (Santa Coloma de Queralt), pels seus 40 anys de funcionament, 3. Comissió del Centenari de Mn. Ramon Muntanyola (l’Espluga de Francolí), per la tasca de difusió de la figura de mn. Ramon Muntanyola, 4. Josep M. Caffarel Serra, amb motiu amb motiu de la seva jubilació i en reconeixement dels 35 anys de serveis prestats com a secretari-interventor dels ajuntaments de l’Espluga de Francolí i de Barberà de la Conca.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 5. Joan Fuguet i Sans i Carme Plaza Arqué, en reconeixement a la tasca de recerca i divulgació de la memòria històrica de la comarca i dels seus municipis 6. Ramon Viñas Vallverdú, arqueòleg i ex-director del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, en reconeixement a la tasca de recerca i divulgació de la memòria històrica de la comarca així com la seva preservació des del Museu Comarcal.

Tercer. En la categoria de Distinció d’Honor de la Conca de Barberà, regular pels articles 6 i 7 del Reglament, que vol reconèixer aquelles entitats o per•so•nes que hagin sobresortit per la seva tasca continuada i meritòria en favor la Conca de Barberà i dels seus municipis, a:

1. Associació Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca, amb motiu dels 60 anys de la creació de l’associació i en reconeixement a la tasca realitzada en favor de la preservació i difusió del patrimoni cultural de la Conca de Barberà i dels seus municipis. 2. Museu de la Vida Rural (l’Espluga de Francolí). Amb motiu dels 30 anys de la seva creació i en reconeixement a la tasca que està portant a terme des de la seva seu a l’ Espluga de Francolí per preservar i difondre del patrimoni etnològic i els valors del món rural català.

El secretari

Gabriel Serra Cendrós

Montblanc, 10 d’abril de 2019

PRECS I PREGUNTES

Sense precs ni preguntes i sense cap més assumpte a tractar el president aixeca la sessió quan són les vuit del vespre, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. president.

Secretari President

Xavier Salvado Vives Francesc Benet Ribé

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 CXavier Salvadó Vives eldia 17/04/2019 ales 10:36:14 iCPISR-1 CFrancesc Benet Ribé eldia 17/04/2019 ales 12:27:47 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Annex 1 del punt 2

PREUS UNITARIS LÍNIES TRANSPORT VIATGERS, 2019

IMPORT IMPORT TOTAL TOTAL LÍNIA ITINERARI DIA AMB SERVEI AMB SERVEIS TOTAL ANUAL DIES ANY IVA IVA ANY Vilanova de Prades - Vallclara - Vimbodí 1 75,75 24,00 1.818,01 - l'Espluga - Montblanc 2.1 Montblanc - Vilaverd 11,26 25 281,60

2.2 Montblanc -- Lilla 11,12 25 278,08

3 Fores - Passanant - Belltall - Tàrrega 76,60 100,00 7.659,52 Solivella - Blancafort - Montblanc 4 1 39,42 146 5.755,90 (dilluns,dimecres,divendres) Solivella - Blancafort - Montblanc 4.2 82,37 103 8.483,90 (dimarts i dijous) 4.3 Belltall - Solivella 13,09 50 654,72 Vallfogona de Riucorb - Sta. Coloma de 5.1 25,34 50 1.267,20 Queralt 5.2 Segura - Sta. Coloma de Queralt 24,64 15 369,60 Savallà del Comtat - Sta. Coloma de 5.3 20,42 15 306,24 Queralt 5.4 Llorac - Sta. Coloma de Queralt 15,91 50 795,52

5.5 Les Piles - Sta. Coloma de Queralt 10,28 15 154,18

5.6 Conesa - Sta. Coloma de Queralt 17,74 50 887,04

5.7 Vallespinosa - Sta. Coloma de Queralt 24,78 15 371,71

5.8 Pontils - Sta. Coloma de Queralt 13,52 15 202,75

5.9 Seguer - Sta. Coloma de Queralt 22,25 50 1.112,32

6 Senan - l'Espluga de Francolí 19,01 100 1.900,80

7 Barberà de la Conca - Montblanc 32,52 102 3.317,53

8 Tarragona - Montblanc 165,27 52 8.594,56

9 Serveis nocturs 3 4.000,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47

PRESSUPOST, ANY 2019

- INGRESSOS ENTITAT IMPORT € Conveni Direcció General de Transports 58.478,26 €

Preu públic usuaris * 5.752 € - transport comarcal 5.448€ - transport nocturn 304€ TOTAL 64.230,26 €

- DESPESES CONCEPTE IMPORT € Línia 1 1.818,01 € Línia 2 559.68 € Línia 3 7.659,52 € Línia 4 14.894,52 € Línia 5 5.466,56 € Línia 6 1.900,80 € Línia 7 3.317,53 € Línia 8 8.594,56 € Línies nocturnes 4.000,00 € Actuacions de promoció del servei 2.500,00 € SUBTOTAL 50.151,50 €

Gestió del servei 14.078,76 € TOTAL 64.230,26 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Annex 1 del punt 3

BESTRETA DE MENJADOR CORRESPONENT AL 60 % DEL PERÍODE GENER - JUNY CURS 2018-2019

1a Resolució 30/08/2018 (set-des) 2a Resolució 3/10/2018 (set-des) 3a resolució 22/11/2018 4a resolució 22/11/2018 recursos TOTAL GENER-JUNY Bestreta 60% Centre socio Obligatoris total socio Obligatoris total socio Obligatoris total socio Obligatoris total socio Obligatoris gener-juny total Socio Obligatori MD de la Serra 4.358,60 9.796,00 14.154,60 489,80 489,80 - - - - - 4.358,60 10.285,80 14.644,40 8.786,64 2.615,16 6.171,48 MD del Carme, Sta. Colom 3.379,00 13.516,00 16.895,00 - 341,00 - 341,00 341,00 - 341,00 4.061,00 13.516,00 17.577,00 10.546,20 2.436,60 8.109,60 MD del Carme, l'Espluga F. 6.758,00 4.730,60 11.488,60 1.351,60 1.351,60 - - 1.023,00 - 1.023,00 7.781,00 6.082,20 13.863,20 8.317,92 4.668,60 3.649,32 AMPA Cor de Roure (+ Joan Segura) 11.590,90 14.756,00 26.346,90 - 806,00 - 806,00 1.488,00 - 1.488,00 13.884,90 14.756,00 28.640,90 17.184,54 8.330,94 8.853,60 AMPA Martí Poch 12.164,40 4.054,80 16.219,20 675,80 675,80 1.023,00 - 1.023,00 - - - 13.187,40 4.730,60 17.918,00 10.750,80 7.912,44 2.838,36 EEE Tilmar - 9.461,20 9.461,20 675,80 675,80 - - - - - 10.137,00 10.137,00 6.082,20 - 6.082,20 TOTAL 38.250,90 56.314,60 94.565,50 - 3.193,00 3.193,00 2.170,00 2.852,00 43.272,90 59.507,60 102.780,50 61.668,30 25.963,74 35.704,56

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 CXavier Salvadó Vives eldia 17/04/2019 ales 10:36:14 iCPISR-1 CFrancesc Benet Ribé eldia 17/04/2019 ales 12:27:47 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Annex 1 del punt 5

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERA Pàgina: 1 Data: 09/04/2019

Exercici comptable: 2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00013 - JUNTA DE GOVERN 15/04/2019 Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern

N. Asse. Núm. Ope. B. Data Ope. C. Text NIF. Raó social interessat Exer. C.Org. C.Fun. C. Eco. Sp.Projecte Rec-Des/I.V.A. Import Import líquid Doc. O

000985 2019001060 20/03/2019 001 Realització de les actuacions 39676546M ENRIC FONTS FERRER 2019 400 432 69200 01 4.275,00 4.275,00 subvenció 112 CP1035

TOTAL O: 4.275,00 4.275,00 TOTAL RELACIÓ: 4.275,00 4.275,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 CXavier Salvadó Vives eldia 17/04/2019 ales 10:36:14 iCPISR-1 CFrancesc Benet Ribé eldia 17/04/2019 ales 12:27:47 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Annex 2 del punt 5

CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERA Pàgina: 1 Data: 09/04/2019

Exercici comptable: 2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00016 - JUNTA DE GOVERN 15/04/2019 Estat: Oberta

Tipus d'acord: Junta de Govern

N.Reg. Núm. Ope. D.Reg. B. Data Ope. C. Text NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Data Fac. Exer. C.Org. C.Fun. C. Eco. Sp.Projecte Rec-Des/I.V.A. Import Import líquid Departament Doc. O

000272 2019001370 04/03/2019 15/04/2019 001 20 ORDINADORS B73347494 PC COMPONENTES Y 12019/054665 12/02/2019 2019 500 459 69200 01 3.998,50 3.998,50 Informàtica PORTÀTILS MULTIMEDIA SLU

000285 2019001308 06/03/2019 15/04/2019 002 FEBRER 2019/SERVEI U55542955 UTE CONCA DE BARBERÀ II 1000494F190000428/02/2019 2019 410 1621 22799 04 94.381,08 PÚBLIC DE RECOLLIDA

IVA 4.536,74 98.917,82 Medi Ambient

000320 2019001305 12/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/2019 SERVEI B59844050 GIBERT I GIBERT SL 190112 28/02/2019 2019 421 326 22302 01 4.510,00 4.510,00 Ensenyament DE TRANSPORT ESCOLAR

000321 2019001307 12/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/2019 SERVEI A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 119 28/02/2019 2019 421 326 22302 01 19.639,40 19.639,40 Ensenyament DE TRANSPORT ESCOLAR SEGURES, SA

000322 2019001304 12/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/2019 SERVEI U27483163 UTE CONCA DE BARBERA B1/19 28/02/2019 2019 421 326 22302 01 12.107,48 12.107,48 Ensenyament DE TRANSPORT ESCOLAR RUTAS 6 Y 7

000323 2019001306 12/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/2019 SERVEI B43642222 CUINA I GESTIÓ, SLU 2019/FAC/849 28/02/2019 2019 421 326 22799 01 12.363,80 12.363,80 Ensenyament MENJADORS ESCOLARS

000343 2019001301 14/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/19 SERVEI G43932797 FUNDACIÓ VILANIU ENT2019/0006 28/02/2019 2019 420 231 22799 05 5.607,80 5.607,80 Benestar D'AJUDA A DOMICILI Social (SOCIAL)

000344 2019001302 14/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/19 SERVEI G43932797 FUNDACIÓ VILANIU ENT2019/0005 28/02/2019 2019 420 231 22799 06 6.188,17 6.188,17 Benestar D'AJUDA A DOMICILI Social (DEPENDENCIA)

000362 2019001303 18/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/19 - SERVEI B46934311 AMBULANCIAS CIVERA, SL 381 28/02/2019 2019 420 231 22301 01 7.363,25 7.363,25 Benestar DE TRANSPORT ADAPTAT Social

000365 2019001465 22/03/2019 15/04/2019 001 SERVEI TRANSPORT A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 582 21/03/2019 2019 421 320 22699 01 840,00 840,00 Ensenyament ACTIVITAT ESCOLA AL SEGURES, SA TEATRE

000366 2019001462 22/03/2019 15/04/2019 001 FEBRER/18 SERVEI A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 155 18/03/2019 2019 421 326 22302 01 269,50 269,50 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR SEGURES, SA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERA Pàgina: 2 Data: 09/04/2019

Exercici comptable: 2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00016 - JUNTA DE GOVERN 15/04/2019

Tipus d'acord: Junta de Govern 000375 2019001364 26/03/2019 15/04/2019 001 Adquisició cubells B62604806 AMTEVO MEDIO AMBIENTE, 190181 25/03/2019 2019 410 1621 22699 01 11.265,10 11.265,10 Medi Ambient S.L.

000379 2019001371 28/03/2019 15/04/2019 001 RENOVACIÓ CABLEJAT B55740922 GESTIÓ I PROJECTES DE F19190009 07/03/2019 2019 200 920 62600 01 18.135,40 18.135,40 Informàtica PLANTA 1A I PLANTA TELECOMUNICACIONS, S.L. BAIXA

000384 2019001473 01/04/2019 15/04/2019 001 TAULES VITRINA,KIT B55103196 VITTER EUROPE, SL 13020-19 30/03/2019 2019 200 920 62200 01 5.469,20 5.469,20 Serveis IL·LUMINACIÓ PER Generals ARXIU COMARCAL

000389 2019001372 02/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 NETEJA B55698005 EVOBAC INTEGRAL 7231 31/03/2019 2019 200 920 22700 01 5.229,22 5.229,22 Serveis MENSUAL CONSELL SERVICES, SLU Generals

000391 2019001460 03/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI B59844050 GIBERT I GIBERT SL 190230 31/03/2019 2019 421 326 22302 01 4.510,00 4.510,00 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR

000393 2019001464 03/04/2019 15/04/2019 001 SERVEI TRANSPORT A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 710 31/03/2019 2019 421 320 22699 01 440,00 440,00 Ensenyament ACTIVITAT VISITA SEGURES, SA EMPRESES COMARCA

000394 2019001463 03/04/2019 15/04/2019 001 SERVEI TRANSPORT A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 588 21/03/2019 2019 421 320 22699 01 370,00 370,00 Ensenyament ACTIVITAT VISITA SEGURES, SA EMPRESES COMARCA

000399 2019001461 03/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI 46659378Z SANTIAGO MOIX FABREGAT 2739 31/03/2019 2019 421 326 22302 01 2.709,30 2.709,30 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR RUTA 11 I 13

000418 2019001377 05/04/2019 15/04/2019 002 MARC 2019 GESTIO U87170171 UTE SANEJAMENT CONCA DE 19 05/04/2019 2019 410 161 22799 01 15.406,76 EDAR MONTBLANC BARBERÀ

IVA 1.540,68 16.947,44 Medi Ambient

000419 2019001378 05/04/2019 15/04/2019 002 MARC 2019 GESTIO U87170171 UTE SANEJAMENT CONCA DE 18 05/04/2019 2019 410 161 22799 01 14.074,20 EDAR LESPLUGA DE BARBERÀ FRANCOLI

IVA 1.407,42 15.481,62 Medi Ambient

000420 2019001379 05/04/2019 15/04/2019 002 MARC 2019 GESTIO U87170171 UTE SANEJAMENT CONCA DE 21 05/04/2019 2019 410 161 22799 01 10.079,32 EDAR STA COLOMA DE BARBERÀ QUERALT

IVA 1.007,93 11.087,25 Medi Ambient

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47 CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERA Pàgina: 3 Data: 09/04/2019

Exercici comptable: 2019

RELACIONS A L'APROVACIÓ

Relació: 00016 - JUNTA DE GOVERN 15/04/2019

Tipus d'acord: Junta de Govern 000421 2019001380 05/04/2019 15/04/2019 002 MARC 2019 GESTIO U87170171 UTE SANEJAMENT CONCA DE 22 05/04/2019 2019 410 161 22799 01 4.945,08 EDAR SOLIVELLA BARBERÀ

IVA 494,51 5.439,59 Medi Ambient

000422 2019001381 05/04/2019 15/04/2019 002 MARC 2019 GESTIO U87170171 UTE SANEJAMENT CONCA DE 20 05/04/2019 2019 410 161 22799 01 2.140,81 EDAR SENAN BARBERÀ

IVA 214,08 2.354,89 Medi Ambient

000449 2019001459 08/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI DE U27483163 UTE CONCA DE BARBERA C1/19 31/03/2019 2019 421 326 22302 01 12.670,90 12.670,90 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR RUTAS 6 Y 7

000450 2019001458 08/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI B43009091 EMPRESA PLANA SL 869/19 29/03/2019 2019 421 326 22302 01 7.590,00 7.590,00 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR RUTA 3 i 10

000451 2019001457 08/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI B43009091 EMPRESA PLANA SL 870/19 29/03/2019 2019 421 326 22302 01 7.524,00 7.524,00 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR RUTA 8 i 9

000452 2019001456 08/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI B43642222 CUINA I GESTIÓ, SLU 2019/FAC/966 31/03/2019 2019 421 326 22799 01 11.966,98 11.966,98 Ensenyament MENJADORS ESCOLARS

000455 2019001455 08/04/2019 15/04/2019 001 MARÇ/19 SERVEI DE A12000071 LA HISPANO DE FUENTE EN 197 31/03/2019 2019 421 326 22302 01 20.381,35 20.381,35 Ensenyament TRANSPORT ESCOLAR SEGURES, SA

TOTAL O: 322.176,60 331.377,96 TOTAL REC/DES O: 0,00 TOTAL I.V.A. O: 9.201,36 TOTAL RELACIÓ: 322.176,60 331.377,96

TOTAL REC/DES RELACIÓ: 0,00 TOTAL I.V.A. RELACIÓ: 9.201,36

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:

Aquest document és una còpia autèntica del electrònic original custodiat per Consell Comarcal de la Conca Barberà. Podeu verificar seva autenticitat a través del servei de validació la Seu Electrònica l'Ens amb el CVE 5AA779B9423442E198F6343F01BD2559 i data d'emissió 12/06/2019 a les 09:43:20 CPISR-1 C Xavier Salvadó Vives el dia 17/04/2019 a les 10:36:14 i CPISR-1 C Francesc Benet Ribé el dia 17/04/2019 a les 12:27:47