3 „Rybie oko”

GMINA Kępka Szlachecka 1, 87-820 Kowal

www.rybieoko.com 1

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK

ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA:

rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych

[email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 25 58 812 12 L L

PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata JóźwiakGMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR MTM STOLAR GRA AK GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS ryczałt • księga przychodówKURSY i rozchodów PRAWA JAZDY• rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: PRODUKCJA:

rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy rozliczenia VAT rolnikówKAT: •AM, wsparcie A1, A2, przy A, B, zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T B+E,SPRZEDAŻ C, C+E, D, T OPON I FELG SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec87-820 Parcele Kowal 5A Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanietel. 662 GOK, 192 w 837każdą środę godz. 16 Lubanie GOK, w każdą środę godz. nowych16 i używanych nowych i używanych [email protected] Włocławek,[email protected] ul. Rysia 5 601 233 108 Włocławek,✆ 661 ul. 58 Rysia 28 5 42 PRZYDATKI 601 WOLSKIE233 108 58 ✆Rakutowo 661 1058 28 602 42 762 677PRZYDATKIwww.mtmstolar.pl WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 46 69 9 Unikalna w skali kraju przyroda, Unikalna w skali kraju przyroda,

ostoja dla wielu cennych gatunków ostoja dlaRedaktor wielu wydania: cennych Piotr Zielińskigatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. zwierzątKorekta: Agnieszka i roślin. Kajak Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Kowal Tekst i zdjęcia: Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam

tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl tel. 54 284Bydgoszcz 22 26 2019 | www.gwpk.pl oraz danych dotyczących gminy Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 710 10 KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA GMINA GMINA CHŁODNICTWO CHŁODNICTWO LUX WENT LUXWENTYLACJA WENT Krzysztof Stanisławski WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPYDariusz Wyżykowski CIEPŁA POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: SKLEP FIRMOWY: Włocławek Włocławek FIRMA OFERUJE: FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie • projektowanie 11 11 • przygotowanie oferty • przygotowanie oferty w zakresie systemów w zakresie systemów klimatyzacyjnych klimatyzacyjnychPRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji • montażPOŻARNICZYCH klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji serwisPERFEKT klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A Nakonowo 9A tel. 792 801 590 tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl [email protected],www.perfekt-auta.pl www.lux-went.pl www.perfekt-auta.plKAPELA SPOD KOWALA KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. inwestycyjnych. śniewice. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- międzynarodowychCHŁODNIA, i linii MAGAZYNY kolejowych, FRESH stwarzają FROZEN zachęcające FOOD PARK warunki do in- ZabudowaniaCHŁODNIA, zostały MAGAZYNYpoddane kompleksowej FRESH FROZEN termomodernizacji FOOD PARK w latach Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- 3.W Przedsiębiorstwo 2018 roku zmodernizowane Budowy Dróg zostały i Mostów również KOBYLARNIA gminne obiekty S.A. – komplek- oświato- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- sowewe w wykonawstwo Nakonowie (szkoła robót Podstawowa,drogowych i mostowych,przedszkole produkcjawraz z salą mas gimnastycz- mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. no-bitumicznychną), których organem i betonowych prowadzącym – Bogusławice, jest Fundacja 87-820 Familijny Kowal. Poznań. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- 4.Od FRUGA wielu lat– sortowanie,wizytówką kulturalną pakowanie gminy i sprzedaż są: Kapela hurtowa spod owocówKowala oraz krajo- Or- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. wych,kiestra sady Dęta, własne działająca – Ossówek przy Ochotniczej 22, 87-820 StrażyKowal. Pożarnej w Grabkowie. kiestrastępowała Dęta, na działająca festi walach przy i Ochotniczej przeglądach Straży kapel Pożarnej ludowych w Grabkowie.w Płocku oraz Byd- stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, PARK87-820 INWESTYCYJNY Kowal. strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje sięGMINY w sprzedaży KOWAL używanych 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km – MazowieckiSZKOŁA Port Lotniczy PODSTAWOWA Warszawa Modlin:W GRABKOWIE ok. 120 km KOMPLEKSSZKOŁA JEZIORPODSTAWOWA W MIEJSCOWOŚCI W GRABKOWIE KRZEWENT KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91 – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91

2 5 8 12 L PLAN GMINY PLAN Wiesława Małgorzata Jóźwiak MTM STOLAR GRA AK ryczałt • księga przychodów i rozchodów • rozliczenia VAT, PIT, ZUS KURSY PRAWA JAZDY PRODUKCJA: rozliczenia VAT rolników • wsparcie przy zakładaniu firmy KAT: AM, A1, A2, A, B, MEBLE KUCHENNE INFORMATOR ul. Kościuszki 8 B+E, C, C+E, D, T SPRZEDAŻ OPON I FELG 87-820 Kowal Lubraniec Parcele 5A SCHODY • SZAFY PRZESUWNE tel. 662 192 837 Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16 nowych i używanych [email protected] Włocławek, ul. Rysia 5 601 233 108 ✆ 661 58 28 42 PRZYDATKI WOLSKIE 58 Rakutowo 10 602 762 677 www.mtmstolar.pl

4 6 9

Unikalna w skali kraju przyroda, ostoja dla wielu cennych gatunków Redaktor wydania: Piotr Zieliński zwierząt i roślin. Korekta: Agnieszka Kajak Kowal Tekst i zdjęcia: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK Urząd Gminy Kowal Zbigniew Klimczak www.wydawnictwo-pik.pl Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam tel. 54 284 22 26 | www.gwpk.pl Bydgoszcz 2019 oraz danych dotyczących gminy

7 10 KLIMATYZACJA GMINA CHŁODNICTWO LUX WENT WENTYLACJA Krzysztof Stanisławski Dariusz Wyżykowski POMPY CIEPŁA ul. Kołłątaja 20, 87-820 Kowal Zakrzewiec 2A tel. 607 049 654 SKLEP FIRMOWY: Włocławek FIRMA OFERUJE: ul. Spółdzielcza 10 • projektowanie 11 • przygotowanie oferty w zakresie systemów klimatyzacyjnych PRODUKCJA LEKKICH SAMOCHODÓW • montaż klimatyzacji POŻARNICZYCH i systemów wentylacyjnych • gwarancyjny i pogwarancyjny serwis klimatyzacji PERFEKT Nakonowo 9A tel. 792 801 590 [email protected], www.lux-went.pl www.perfekt-auta.pl KAPELA SPOD KOWALA

ORKIESTRA DĘTA GRABKOWO Serdecznie zapraszamy do Gminy Kowal – położonej na Kuja- – Najbliższe miasta wojewódzkie: Bydgoszcz ok. 124 km, wach, w urokliwym zakątku naszej ojczyzny, gminy o ciekawej historii, pięk- Łódź: ok. 110 km nych zabytkach architektury, unikalnych walorach przyrodniczych i krajobra- • Przewidywana jest gazyfi kacja gminy Kowal. Trwają prace projektowe zowych oraz bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Le- inwestycyjnych. śniewice. Gmina Kowal jest gminą wiejską, której atutem jest atrakcyjna lokalizacja • W przyległych miejscowościach oraz w oddalonym o około 15 km Wło- komunikacyjna w centrum Polski, co daje niezliczone możliwości na rozwój biznesu i pozwala na wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technolo- cławku istnieją placówki szkolnictwa zawodowego z możliwością utwo- gicznych przychylnych przedsiębiorczości. Tereny inwestycyjne ujęte w miej- rzenia konkretnych kierunków nauczania. scowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w bezpośred- BAZA OŚWIATOWO-KULTUROWA nim sąsiedztwie jednej z najistotniejszych arterii komunikacyjnych, czyli przy Na terenie gminy Kowal funkcjonuje Zespół Szkół w Grabkowie wraz z od- węźle KOWAL (w sołectwie Dąbrówka), będącym skrzyżowaniem autostrady działem szkoły fi lialnej w Więsławicach. Kompleks obiektów oświatowych ze- A1 z drogą krajową nr 91 w centralnej części kraju. Posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy i przyłączenia społu stanową: budynek Szkoły Podstawowej w Grabkowie wraz z Przedszko- do sieci według potrzeb inwestora. Niedalekie odległości od portów, lotnisk lem oraz budynek Szkoły Podstawowej w Więsławicach wraz z pawilonem. międzynarodowych i linii kolejowych, stwarzają zachęcające warunki do in- CHŁODNIA, MAGAZYNY FRESH FROZEN FOOD PARK Zabudowania zostały poddane kompleksowej termomodernizacji w latach westowania i lokowania działalności. Na terenie Gminy Kowal działalność 2015-2016. prowadzą m.in. takie fi rmy jak: Orkiestra Dęta występuje w konkursach i przeglądach orkiestr dętych od 3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – komplek- W 2018 roku zmodernizowane zostały również gminne obiekty oświato- 1. Fresh Frozen Food Park Sp. z o.o. – magazynowanie, składowanie, szczebla rejonowego do wojewódzkiego, otrzymując wiele wyróżnień i dy- sowe wykonawstwo robót drogowych i mostowych, produkcja mas mineral- we w Nakonowie (szkoła Podstawowa, przedszkole wraz z salą gimnastycz- chłodnia towarów – Dziardonice 14A, 87-820 Kowal. plomów. no-bitumicznych i betonowych – Bogusławice, 87-820 Kowal. ną), których organem prowadzącym jest Fundacja Familijny Poznań. 2. SMAK Sp. J. – produkcja szerokiej gamy suszonych gryzaków mięsnych Kapela szlifów artystycznych nabierała podczas występów na znanych 4. FRUGA – sortowanie, pakowanie i sprzedaż hurtowa owoców krajo- Od wielu lat wizytówką kulturalną gminy są: Kapela spod Kowala oraz Or- dla psów – Dziardonice 15A, 87-820 Kowal. festi walach m.in. w Kazimierzu Dolnym. Kilkakrotnie od 1969 r. kapela wy- wych, sady własne – Ossówek 22, 87-820 Kowal. kiestra Dęta, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. stępowała na festi walach i przeglądach kapel ludowych w Płocku oraz Byd- 5. Montex Sp. J. – kompleksowa budowa stacji bazowych telefonii ko- goszczy. Podczas swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności kapela była mórkowej, konstrukcje stalowe, fundamenty studniowe i monolityczne, kon- wielokrotnie nagradzana na arenie ogólnopolskiej. PARK INWESTYCYJNY strukcje słupów i wiele innych – Unisławice 43, 87-820 Kowal. WALORY TURYSTYCZNE GMINY KOWAL GMINY KOWAL 6. FHUP PERFEKT Nakonowo – specjalizuje się w sprzedaży używanych pojazdów pożarniczych z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo- Można tutaj znaleźć wiele wspaniałych terenów sprzyjających wypoczyn- żarowej. kowi i rekreacji, m.in. trasy turystyczne i dydaktyczno-przyrodnicze, znajdują- ce się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, będące- ATUTY GMINY go największą atrakcją przyrodniczą gminy. • Bliskość 100-tysięcznego miasta Włocławek. • Bogaty rynek pracy – zasoby ludzkie. • Przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich. • Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. • Rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy. • Odległości od terenów inwestycyjnych: – Port morski Trójmiasto: ok. 250 km – Trakcja Kutno – Piła ze stacją kolejową w miejscowości Czerniewice: ok 6 km – Istniejąca bocznica kolejowa w miejscowości Czerniewice: ok. 6 km – Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy: ok. 120 km – Port Lotniczy im Lecha Wałęsy w Gdańsku: ok. 240 km – Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi: ok. 110 km – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin: ok. 120 km SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABKOWIE KOMPLEKS JEZIOR W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT – Bezpośredni zjazd z autostrady A1 i DK 91 3 „Rybie oko”

GMINA Kępka Szlachecka 1, Kowal 87-820 Kowal

www.rybieoko.com