DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 marca 2015 r.

Poz. 811

UCHWAŁA NR V/34/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Lidzbarka, Rada Miejska w Lidzbarku uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Lidzbark na 10 stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Numer Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej obwodu (wykaz ulic lub miejscowości) komisji wyborczej głosowania Miasto Lidzbark - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chmielna, Grabowa, Jarzębinowa, Klonowa, Leśniczówka, Lipowa, Nowa Gimnazjum 1 ul. Nowa 10 Miasto Lidzbark - ulice: Bukowa, Dębowa, Jesionowa, Jaworowa, 13-230 Lidzbark Okopowa, Podleśna, Polna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa Miasto Lidzbark - ulice: Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Juliana Tuwima, Zieluńska, Stefana Żeromskiego Miasto Lidzbark - ulice: Graniczna, Hugona Kołłątaja, Stanisława Przedszkole Miejskie Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Juliusza Kraziewicza, ul. Akacjowa 19 2 Leśna, 3-go Maja, Południowa, Poprzeczna, Ignacego Potockiego, 13-230 Lidzbark Poświętna, Rejtana, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Staszica, Tartaczna, Targowa, Józefa Wybickiego, Wiejska

Miasto Lidzbark- ulice: Jeleńska, Myśliwska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 ul. Jeleńska 26 13-230 Lidzbark

Miasto Lidzbark- ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Garbarska, Garbuzy, Górka, Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Krótka, Młyńska, Ogrodowa, Piaski, Podgórna, Podzamcze, Słomiany Rynek, Stare Miasto, 4 Stefana Batorego, Szosa Lubawska, Sądowa, Wodna Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Gmina - miejscowości: Cibórz, Jeleń, Koty, Olszewo, Podcibórz ul. Sądowa 23 13-230 Lidzbark Miasto Lidzbark - ulice: Dworcowa, Działdowska, Plac Generała Józefa Hallera, Główny Dworzec, Kościelna, Mickiewicza, Nowy Rynek, Dom Strażaka 5 Przemysłowa, Strażacka, Zamkowa ul. Nowy Rynek 15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 811

Gmina – miejscowości: Bełk, Jamielnik 13-230 Lidzbark

6 Gmina - miejscowości: Chełsty, Ciechanówko, Słup, , Zalesie Szkoła Podstawowa Słup 13-230 Lidzbark Gmina – miejscowości: Kiełpiny, , Wąpiersk Niepubliczna Szkoła Podstawowa 7 im. Wincentego Witosa Wąpiersk 13-230 Lidzbark Gmina - miejscowości: Borówno, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Dębowiec, Szkoła Podstawowa 8 Glinki, Klonowo, Nowy Zieluń, Nadleśnictwo Lidzbark, Nowy Dwór Bryńsk Leśniczówka, Ostrowy, Piaseczno, Sarnia Góra, Zielonka, 13-230 Lidzbark Gmina – miejscowości: Biernaty, Miłostajki, Nick, Nowy Dwór, Zdrojek Świetlica Wiejska 9 Nowy Dwór 13-230 Lidzbark Gmina – miejscowości: Adamowo, , Nowe Dłutowo, Stare Szkoła Podstawowa 10 Dłutowo, 13-203 Stare Dłutowo”

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/217/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 lutego 2913r. w sprawie podziału gminy Lidzbark na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Dudaniec