#4 Herre Hof,

Herre Hof, bijna 15 jaar bij Gemeentebelang , waarvan vanaf december 2008 als raadslid. Lees wat hem beweegt om zich nu in te zetten voor de inwoners van de gemeente :

Mijn naam is Herre Hof en vanaf 1964 woon ik in Franeker. Ik ben gehuwd en heb een zoon en een dochter, die beide uit huis zijn. In 2016 heeft m’n dochter een dochter gekregen en ben ik voor de eerste keer opa geworden, wat een geweldige belevenis voor mij is.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Waadhoeke op 22 november as. heb ik mij als raadslid beschikbaar gesteld. De leden van Gemeentebelangen hebben dat gehonoreerd met een 4de plaats op de verkiezingslijst. Ik heb de afgelopen jaren in de raad van Franekeradeel mij beziggehouden met verschillende aandachtsgebieden, zoals ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en sport en cultuur. De komende jaren zou ik mij in de gemeente Waadhoeke ook met die aandachtspunten willen bezighouden, zoals:

bebouwing van lege plekken; serieus omgaan met klachten van burgers; goed onderhoud aan de wegen, bruggen en fiets- en wandelpaden; actieve sportbeoefening voor jong en oud en het in stand- en goede staat houden van de dorpshuizen.

Dit zijn een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma. Voor de meerdere punten waarvoor Gemeentebelangen zich de komende raadsperiode wil inzetten verwijs ik u naar deze pagina. Spreken de punten u aan, stem dan lokaal, stem Gemeentebelangen!

Ik wil mij met mijn mede raadsleden inzetten voor een leefbare gemeente Waadhoeke. Dit ga ik doen in uw belang en daar mag u mij op aanspreken.

#7 Albert Stuulen, Deinum

Van de nummer 3 gaan we door naar onze nummer 7: Albert Stuulen uit Deinum:

Graag stel ik mij even aan u voor: Albert Stuulen, 59 jaar oud en nummer 7 op de lijst van Gemeentebelangen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november. Niet “hikke en tein” in Fryslân. Maar ik woon en werk al weer zo’n dertig jaar in deze mooie provincie. Daardoor kan ik me ook goed redden in hetFrysk . De eerste periode woonde ik in een klein dorp in de buurt van Dokkum. Intussen bijna 5 jaar met veel plezier in Deinum. Daar woon ik met mijn partner Jannet. Samen hebben we de draad van ons leven weer opgepakt nadat we allebei ongeveer 10 jaar geleden onze echtgenoot verloren door een ernstige ziekte. Ik werk in het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Tot nu toe was ik niet actief in het politieke wereldje. In mijn werk en ook privé heb ik behoorlijk wat bestuurlijke vaardigheden opgebouwd door veel verschillende bestuursfuncties die ik deed en nog steeds doe. Deze bestuurlijke ervaring en mijn kennis over hoe de overheid werkt, wil ik nu graag inzetten bij het meehelpen onze gemeente een goede plek te laten zijn om te leven, te wonen, te recreëren en te werken. Dat doe je het best bij een politieke partij. En daarbij kwam ik al snel uit bij Gemeentebelangen. Een partij die praktijkgericht, met beide benen op de grond en doortastend wil zijn in je directe leefomgeving. En… voor mij ook erg belangrijk, Gemeentebelangen is niet gebonden aan landelijke of regionale partijen die dikwijls van bovenaf voorschrijven welk beleid je lokaal moet uitstralen. Daarmee verlies je slagvaardigheid die je nu juist in een plattelandsgemeente als Waadhoeke nodig hebt om snel te kunnen inspelen op lokale zaken.

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen spreken de punten over de waarde van vrijwilligerswerk mij bijzonder aan. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in onze dorpen. Niet alleen bij de sport, maar ook bij culturele en veel andere activiteiten. Daarom is het een belangrijk punt dat Gemeentebelangen vrijwilligerswerk van harte ondersteunt en stimuleert. Gemeentebelangen wil bijvoorbeeld ook kijken naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk met behoud van uitkering te kunnen doen. Mede daarvoor wil ik mij zeker inzetten in de Raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke.

#3 Kees Arendz,

Van de nummer 8 gaan we naar onze nummer 3. Kees Arendz uit Dronryp stelt zich voor:

Mijn naam is Kees Arendz. Ik ben opgegroeid in de omgeving van Wiuwert- Britswert waar mijn ouders een boerderij hadden. In de Greidhoeke dus. Een plattelandsjongen en zo voel ik mij nog steeds. Vanaf 1974 woon ik in Dronryp. Samen met mijn vrouw Annie heb ik twee kinderen en (de actuele stand) twee geweldige kleinkinderen. Dat ik in Dronryp belandde heeft te maken met mijn werk, de politie. Aanvankelijk was mijn werkgebied de gemeente Menaldumadeel. In 1980 bundelden de politiegroepen en Menaldumadeel hun krachten, ook toen al schaalvergroting. Het is vanaf deze periode dat ik het Bildt in al haar facetten goed heb leren kennen.

In 1982 raakte ik besmet met het recherchevirus. Toch besloot ik in 1996 het roer om te gooien. Ik vertrok naar Rwanda om daar voor het VN Tribunaal onderzoek te doen. U herinnert zich vast de genocide nog wel, waarbij veel mensen de dood vonden. Ik reisde veel in landen zoals Tanzania, Kenia, Oeganda en Rwanda.

Na mijn terugkeer in 1998 heb ik bij de politie Noord-Nederland in verschillende functies gewerkt. Bij de Vreemdelingenpolitie, de Jeugd- en Zedenpolitie en tot de dag van vandaag ben ik teamleider van een Expertisecentrum. Daaronder vallen de onderwerpen Eergerelateerd Geweld, Discriminatie en Diversiteit.

Ooit in mijn jeugdjaren voetbalde ik bij v.v. Oosterlittens. Dat werd later v.v. Dronrijp. Ik heb het 41 jaar als linksback volgehouden. Ook bestuurlijk ben ik altijd actief geweest. Bij de voetbalclub, de kaatsvereniging en twaalf jaar als lid van de strafcommissie van de KNKB.

In 2013 lonkte de lokale politiek. Gemeentebelangen klopte aan. Heel bewust heb ik ja gezegd. Inwoners willen in hun buurt veilig en plezierig wonen, werken en recreëren. Daarbij hoort naar mijn opvatting een integer, krachtig en faciliterend lokaal bestuur en gezag. De kiezers zorgden ervoor dat ik een jaar later raadslid in mijn woongemeente werd. Raadslid zijn is een ambt dat mij veel voldoening geeft. Mijn netwerk is nog groter geworden. Direct invloed kunnen uitoefenen op kwesties die mensen bezighouden en soms wakker van liggen, is erg waardevol. Ik ben beschikbaar om, namens u, zitting te gaan nemen in de eerste gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke. Het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen biedt u hopelijk voldoende aanknopingspunten om op 22 november a.s. een verstandige keuze te maken. Samen maken wij het verschil. Het gaat u allen goed!

#8 Sjoerd van der Vaart, Franeker

Op nummer 8 vinden we Sjoerd van der Vaart uit Franeker. Hij stelt zich voor:

Mijn naam is Sjoerd van der Vaart. Ik ben 57 jaar en getrouwd met Janny. Ik ben geboren en getogen in Franeker en ik woon hier nog steeds. Wij hebben 2 kinderen met aanhang en 2 kleinkinderen. Ik ben 40 jaar werkzaam bij de belastingdienst en heb op zeker 10 verschillende afdelingen gewerkt. Op dit moment werk ik op de bezwaarafdeling toeslagen waar ik veel met wetgeving te maken heb. Momenteel tot half oktober ook weer aan de studie. Verder houd ik mij in mijn vrije tijd bezig met filosofie, lezen en boeken schrijven.

Ik ben nu bijna 4 jaar raadslid met o.a. de taak WMO. Ik probeer in de komende 4 jaar te werken aan een doelgerichte aanpak van maatschappelijke problemen. Een taak hierbij gaat dan vooral over een gerichte controle m.b.t. de WMO wetgeving waar ik uiteraard gebruik kan maken van mijn kennis van wetten. De werkwijze van het gebiedsteam heeft hierbij mijn speciale aandacht waarbij ik probeer te letten op het invullen van de Haagse wetgeving naar onze nieuwe gemeente toe. Het kan niet zo zijn dat er mensen buiten de boot vallen, zoals Gemeentebelangen altijd al heeft gezegd. We gaan ervoor!

#2 Anita Mast,

Na onze nummer 9 gaan we weer richting de top en stellen wij aan u voor, de nummer 2 op de lijst: Anita Mast.

Mijn naam is Anita Mast, ik ben opgegroeid in Franeker en woon nu met echtgenoot Aeger en zonen Erik, Jorn en Mark, kater Sjakie en twee kippen aan de Graldasingel in Menaam. Ik werk als arbeidsdeskundige en ik ben lid van de gemeenteraad in Menameradiel namens Gemeentebelangen.

In 2010 ben ik gevraagd om raadslid te worden voor Gemeentebelangen. Hier moest ik natuurlijk wel even over nadenken, omdat ik dacht dat ik als raadslid vooral veel stukken zou moeten lezen en bij lange saaie vergaderingen aanwezig zou moeten zijn. Bovendien moet je goed tegen kritiek kunnen omdat je het natuurlijk nooit in ieders ogen goed kan doen. Toch ben ik de uitdaging aangegaan en daar heb ik tot de dag van vandaag nooit spijt van gehad. Uit ervaring weet ik namelijk nu dat het raadslidmaatschap niet alleen vergaderen, doorspitten en inlezen van stukken is, maar vooral het leren kennen van heel veel fantastische mensen die zich op verschillende vlakken inzetten voor hun dorp, stad, gemeente en inwoners. Ook heb ik veel contact met mensen die mij aanspreken, mailen of bellen. Dit geeft mij het vertrouwen dat ik iets voor hen kan en mag betekenen zoals dat bij mijn functie van volksvertegenwoordiger hoort.

Ik hoop in de gemeente Waadhoeke verder te gaan als raadslid en mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze nieuwe gemeente.

#9 Bouwe van der Veer, Winsum

Van de lijsttrekker gaan we weer terug de top 10 in; naar de nummer 9. Winsumer Bouwe van der Veer stelt zich aan u voor:

Mijn naam is Bouwe van der Veer. Ik woon in Winsum en sinds drie jaar gepensioneerd. Lang werkzaam geweest bij een stedenbouwkundig bureau in . De laatste 15 jaar bij de gemeente het Bildt als hoofd van de afdeling Wonen en loco-gemeentesecretaris. Muziek, kaatsen, klussen en bestuurlijke functies houden mij actief.

Met Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt worden ook de dorpen , Winsum, en onderdeel van Waadhoeke. Die verscheidenheid, de stad en veel dorpen en wijken vraagt om een duidelijk, helder en voor een ieder herkenbaar beleid. Bekendheid met plaatselijke problemen en weten er wat er echt speelt, daar draait het om. Dat is mij de afgelopen 15 jaar met de voorbereiding, de realisering en als voorzitter van het MFC in Winsum wel duidelijk geworden. De ideeën en de inzet van inwoners zijn de basis voor de realisering van heel veel zaken.

Na 15 jaar bezig te zijn geweest aan beleidsvoorbereiding voor college en raad, vind ik het een uitdaging om ook de beleidsbepalende kant mee te maken. Wat te kunnen betekenen voor bedrijven, dorpsbelangen, wijk- en buurtverenigingen, maar ook de gemeente als geheel. Daar wil ik mijn best voor doen.

Bij Gemeentebelangen denk ik mij optimaal voor al die belangen in te kunnen zetten. Bij de komende verkiezingen sta ik op plaats negen (9).

#1 Douwe Kamstra, Franeker

Van de nummer 10 maken we even een sprongetje naar de lijsttrekker van de het geheel. Douwe Kamstra stelt zich aan u voor:

Mijn naam is Douwe Kamstra en ben samen met mijn vrouw Hannie woonachtig in Franeker. Wij zijn ouders van twee kinderen die inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten. In het dagelijks leven ben ik handelsagent voor een werkhandschoenen fabrikant uit Sri Lanka. In mijn vrije tijd ben ik graag actief met wielrennen, en volg ik andere sporten zoals voetbal en darts passief. Ook hang ik wel eens achterover bij een film of serie.

Sinds 1998 ben ik politiek actief in de Gemeenteraad van Franekeradeel, en ben vanaf 2006 fractievoorzitter van de fractie van Gemeentebelang. U gaat vanaf januari in een nieuwe gemeente wonen, maar toch ook weer niet. Toen ik zo ongeveer acht jaar geleden over een eventuele fusie na moest gaan denken, bleef ik dat altijd vanuit mijn eigen gemeente doen. In vele discussie’s over de fusie blijft dit gebiedsdenken bij veel mensen terugkeren. Politici, bestuurders en ambtenaren hebben dit, ondanks dat zij al jaren werken aan de nieuwe gemeente Waadhoeke, nog steeds.

Ik kan mij dan ook heel goed voorstellen dat u als burger hier ook niet aan ontkomt. Misschien zelfs wel in sterkere mate, omdat het nog niet concreet is ingevuld.

Dit is de voornaamste reden om mij weer verkiesbaar te stellen. Samenwerken met iedereen in de gemeente om er zo snel mogelijk een eenheid van te maken. Er voor te zorgen dat een ieder zich snel thuis voelt in de nieuwe gemeente en het voordeel van de fusie kan ondervinden.

De Gemeentebelangen slogan is daarom “Samen naar één”. U kunt ervoor zorgen dat Gemeentebelangen een zware stem heeft in de gemeenteraad door ons nummer één te maken. Wij zorgen er dan samen met u voor dat we snel echt één gemeente zijn. Als u ons uw stem geeft op 22 november bent u van harte uitgenodigd om uw stem voortdurend aan ons te laten horen. Dat zijn wij zo gewend bij Gemeentebelangen. Wij zijn de enige partij met iedere maand een openbare fractievergadering. U bent van harte welkom. Onze Volledige Kandidatenlijst

Na eerder al de top 10 bekend gemaakt hebben volgt hieronder de volledige kandidatenlijst voor de komende verkiezingen van 22 november a.s. We zijn trots op deze grote, gevarieerde lijst met personen uit alle windstreken van toekomstig Waadhoeke.

nr. naam woonplaats 1 Kamstra, Douwe Franeker 2 Mast, Anita Menaam 3 Arendz, Kees Dronryp 4 Hof, Herre Franeker 5 Weiland, Adrie 6 Rodenburg, Klaas Franeker 7 Stuulen, Albert Deinum 8 Vaart, Sjoerd van der Franeker 9 Veer, Bouwe van der Winsum 10 Kingma, Pieter Dronryp 11 Roersma, Willem Deinum 12 Kromkamp, Sybrig Franeker 13 Plantinga, Jannetta St.-Jacobiparochie 14 Pen, Lute Dronryp 15 Jansen, Erik 16 Douma, Marian St.-Annaparochie 17 Lodewijk, Theo Franeker 18 Hovenga, Minne 19 Terpstra, Liesbeth Franeker 20 Tolsma, André Dronryp 21 Waard, Jan de Ried 22 Ynema, Lieuwe 23 Schepen, Kobus van 24 Terpstra, Hedzer 25 Baarda, Tjeerd Marsum 26 Flapper, Auke Berltsum 27 Stok, Corina 28 Bekkema, Joop 29 Boer, Tineke de Menaam 30 Cats, Jacob Menaam 31 Douma, Sebastiaan Franeker 32 Drost, Piet Menaam 33 Duinen, Piet van Franeker 34 Groothoff, Siebe Dronryp 35 Kuiper, Wietse Franeker 36 Kuipers, Haintje Spannum 37 Vries, Ruurd de Menaam 38 Sytsma, Sytze 39 Leyenaar, Sietse Dronryp 40 Rombout, Andries Johan Franeker 41 Sytema, Herman Wier 42 Wiersma, Atte Franeker 43 Tanja, Gerard Menaam 44 Ynema, Johnny Berltsum 45 Vries, Angelique de Menaam 46 Metselaar, Wil Franeker 47 Buwalda, Oane Berltsum 48 Sträter, Cees Dronryp 49 Boer, Johannes de Deinum 50 Kuperus, Folkert Franeker Verkiezingsprogramma online

Nadat het verkiezingsprogramma afgelopen ledenvergaderinggoedgekeurd is, hebben we nog wat redactionele aanpassing gedaan en de inhoud in een toonbaar jasje gestoken. Helemaal klaar om vandaag voor iedereen te publiceren.

We gaan in op verschillende onderwerpen op het gebied van o.a. financiën, veiligheid, onderwijs, cultuur en sport. Zo is er te lezen dat wij voor een vaste wijk- en dorpencoördinator zijn straks in de gemeente Waadhoeke en willen we geen verdere verschraling van het openbaar vervoer. Ook zijn we voor het behoud van de theaterfunctie van de Koornbeurs en tegen delfstofwinning in Noordwest- Fryslân. Het in stand en in goede staat houden van de dorpshuizen is voor ons ook een belangrijk punt. Slechts een kleine greep uit ons programma.

Verder staan er nog politieke feiten in die GemeenteBelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel bereikt hebben de afgelopen 8 jaar.

Op de pagina Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 (linker knop op onze homepage) is het programma te bekijken/downloaden. Een directe link vindt u hier.