<<

DanskDansk PatentPatent TidendeTidende

Dansk Varemærke- tidende

Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende

Indholdsfortegnelse

Offentliggørelse af registreringer ...... 2791 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger ...... 2811 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold...... 2812 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning ...... 2814 Fornyede registreringer ...... 2816 Udslettede registreringer ...... 2817 Ansøgningsregister ...... 2820 Navneregister ...... 2825 Mærkeregister ...... 2830 Klasseregister ...... 2831 Offentliggørelse af internationale registreringer ...... 2833 Navneregister internationale registreringer ...... 2853 Mærkeregister internationale registreringer ...... 2854 Registreringsregister internationale registreringer...... 2855

Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf. 43 50 85 35

Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf. 43 50 80 00 ISSN 1602-6683 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04506 (151) Reg.dato: 2005-11-15 Varemærker og fællesmærker (210) Ans.nr.: VA 2005 04242 (220) Ans.dato: 2005-10-06 Offentliggørelse af registreringer

Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens § 23

(111) Reg.nr.: VR 2005 04502 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (210) Ans.nr.: VA 2005 03222 (220) Ans.dato: 2005-08-04 Dreamcity (730) Indehaver: Bille & Hanstad ApS, Højgårdstoften 350, 2630 Taastrup, (730) Indehaver: Fonden Visit Aarhus, Århus Rådhus, Rådhuspladsen, 8000 Danmark Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. T-shirts. (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 Bukser. . Strømper. Sokker. Sweatshirts. Handsker. Halstørklæder. Sko. København Ø, Danmark Bælter. Jakker. Trøjer. Sportsbeklædning. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran- (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler. Fjerbolde. gering af rejser. Badmintonbolde. Badmintonketchere. Tennisketchere. Tennisbolde. Fodbolde. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- Håndbolde. Golfbolde. Golfkøller. Volleybolde. Sportsudstyr. virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04503 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (111) Reg.nr.: VR 2005 04507 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (210) Ans.nr.: VA 2005 03554 (220) Ans.dato: 2005-08-31 (210) Ans.nr.: VA 2005 04231 (220) Ans.dato: 2005-10-06 GIGANT OptikVision

(730) Indehaver: Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 Skytta, Norge (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (511) Klasse 09: Optiske briller, solbriller, etuier til briller og brillesnore. Hellerup, Danmark (511) Klasse 21: Klude af microfibre til pudsning af briller. (511) Klasse 30: Spiseis, flødeis, iscreme og spiseisprodukter samt andre kolde/frosne desserter. (111) Reg.nr.: VR 2005 04508 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (210) Ans.nr.: VA 2005 04234 (220) Ans.dato: 2005-10-06 (111) Reg.nr.: VR 2005 04504 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (210) Ans.nr.: VA 2005 04467 (220) Ans.dato: 2005-10-17 Snogo

SIMPLE (730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Briller til sport, solbriller, etuier til briller. (730) Indehaver: MN ApS, Grønnegade 36, 1107 København K, Danmark (511) Klasse 21: Klude af microfibre til pudsning af briller. (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Nørkær & Horn Andersen I/S, Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 A, 1., 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse- (111) Reg.nr.: VR 2005 04509 (151) Reg.dato: 2005-11-15 tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (210) Ans.nr.: VA 2005 04232 (220) Ans.dato: 2005-10-06 (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas- ser), senge- og bordtæpper. Optik Vision (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

(730) Indehaver: Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04505 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (511) Klasse 09: Optiske briller, solbriller, etuier til briller og brillesnore. (210) Ans.nr.: VA 2005 03556 (220) Ans.dato: 2005-08-31 511) Klasse 21: Klude af microfibre til pudsning af briller.

(730) Indehaver: Fairytale Copenhagen ApS, Bredgade 2, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

2791 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04510 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (111) Reg.nr.: VR 2005 04514 (151) Reg.dato: 2005-11-15 (210) Ans.nr.: VA 2005 03617 (220) Ans.dato: 2005-09-02 (210) Ans.nr.: VA 2005 00981 (220) Ans.dato: 2005-03-08 OXYGEN Erhvervspsykoterapeut

(730) Indehaver: Oxygen A/S, Thoravej 13, 3., 2400 København NV, Danmark (730) Indehaver: ID-Uddannelse ApS, c/o Ulla Lau, Nørreskov Bakke 51, 8600 (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, Silkeborg, Danmark 1316 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokataktieselskabet Kaalund & Partnere, Vester- (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, gade 2, 8600 Silkeborg, Danmark tryksager, tidsskrifter, magasiner og ugeblade, bogbinderartikler, fotografier, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara- forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af ter), papboxe. kontoropgaver. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kultu- et udvalg af varer, så andre, herunder via Internettet, får mulighed for - på en relle arrangementer. nem måde - at overskue og købe disse varer; markedsføring og salgsfremme (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og af magasiner og tidsskrifter; databasevirksomhed i form af kopilering, indføring mennesker. af systematisering af informationer i computerdatabaser, distribution af vare- prøver. (511) Klasse 41: Online publicering; uddannelses- og undervisningsvirksomhed, (111) Reg.nr.: VR 2005 04515 (151) Reg.dato: 2005-11-15 underholdningsvirksomhed, herunder i form af online spil herunder via (210) Ans.nr.: VA 2005 04743 (220) Ans.dato: 2005-11-01 Internettet, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, klubvirksomhed for børn og unge (underholdning eller undervisning), herunder via Internettet; information om underholdning, tilvejebringelse af interaktiv aktivitet (under- GLASLINDBERG holdning eller undervisning) i forbindelse med ovennævnte klubvirksomhed, særligt via Internettet, organisering af konkurrencer, udgivelse af tekster (730) Indehaver: GlasLindberg AB, Kosterögatan 9, S-202 11 Malmö, Sverige undtagen reklame tekster og bøger. (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige (511) Klasse 19: Bygningsglas; vinduesglas [undtagen glas til vinduer i befor- (111) Reg.nr.: VR 2005 04511 (151) Reg.dato: 2005-11-15 dringsmidler]; vinduesglas til bygninger. (210) Ans.nr.: VA 2005 03317 (220) Ans.dato: 2005-08-15

(111) Reg.nr.: VR 2005 04516 (151) Reg.dato: 2005-11-15 stories (210) Ans.nr.: VA 2005 04421 (220) Ans.dato: 2005-10-14

(730) Indehaver: Rikke Mai, Dronninggaards Alle 47, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller Liva eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (730) Indehaver: Gitte Søberg Pedersen, Svejagervej 36, 2900 Hellerup, Dan- (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas- mark ser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis- (111) Reg.nr.: VR 2005 04512 (151) Reg.dato: 2005-11-15 ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke (210) Ans.nr.: VA 2005 03862 (220) Ans.dato: 2005-09-16 indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- Cebovent virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

(730) Indehaver: Systemair A/S, Ved Milepælen 7, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 11: Ventilationssystem til bygninger (111) Reg.nr.: VR 2005 04517 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (511) Klasse 37: Reparation, installation af ventilationssystem til bygninger. (210) Ans.nr.: VA 2005 03858 (220) Ans.dato: 2005-09-14

(111) Reg.nr.: VR 2005 04513 (151) Reg.dato: 2005-11-15 AASTED (210) Ans.nr.: VA 2005 04148 (220) Ans.dato: 2005-09-30 (730) Indehaver: Aasted - Mikroverk ApS, Bygmarken 9-17, 3520 Farum, Danmark PEOPLE (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 Køben- havn SV, Danmark (730) Indehaver: Peoplegroup A/S, Vester Farimagsgade 41, 1606 København (511) Klasse 07: Maskiner og dele til maskiner til fødevare-, bageri-, eller V, Danmark konditor- og chokoladeindustrien, samt andre konfekture- eller sukkervare- (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, industrier, samt dele og tilbehør herfor. 1316 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampning, kogning, køling og (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tørring. tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til (511) Klasse 42: Forskning og udvikling af maskiner og udstyr til fødevare-, papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, bageri- eller konditori- og chokoladeindustrien, samt andre konfekture- eller skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis- sukkervareindustrier; teknisk rådgivning vedrørende maskiner og tilbehør til ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke fødevare-, bageri- eller konditori- og chokoladeindustrien, samt andre konfek- indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. ture- eller sukkervareindustrier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksom- hed, filmproduktion, udgivelse af tekster. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, form- givning af design.

2792 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04518 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (111) Reg.nr.: VR 2005 04520 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (210) Ans.nr.: VA 2005 04775 (220) Ans.dato: 2005-11-02 (210) Ans.nr.: VA 2005 04773 (220) Ans.dato: 2005-11-02

(730) Indehaver: BT Industries AB, S-595 81 Mjoelby, Sverige (730) Indehaver: BT Industries AB, S-595 81 Mjoelby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige Sverige (511) Klasse 12: Trucks. (511) Klasse 12: Trucks. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04519 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (111) Reg.nr.: VR 2005 04521 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (210) Ans.nr.: VA 2005 04774 (220) Ans.dato: 2005-11-02 (210) Ans.nr.: VA 2005 04772 (220) Ans.dato: 2005-11-02

(730) Indehaver: BT Industries AB, S-595 81 Mjoelby, Sverige (730) Indehaver: BT Industries AB, S-595 81 Mjoelby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige Sverige (511) Klasse 12: Trucks. (511) Klasse 12: Trucks. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04522 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (210) Ans.nr.: VA 2005 03758 (220) Ans.dato: 2005-09-13 GRØNNBÆK

(730) Indehaver: Grønnbæk ApS, Banevingen 14A, 2200 København N, Dan- mark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas- ser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; dameskrædderi, tekstilbehandling.

2793 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04523 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (111) Reg.nr.: VR 2005 04525 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (210) Ans.nr.: VA 2005 04451 (220) Ans.dato: 2005-10-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 04909 (220) Ans.dato: 2005-11-09 Putting the I back in IT SELLER CENTRAL

(730) Indehaver: Platon A/S, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard Danmark Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsledelse og (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 -administration i form af Business Intelligence (BI) og Information Manage- København Ø, Danmark ment. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed i forbindelse med Business Intelli- tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- gence (BI) og Information Management. ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater; software til admi- (111) Reg.nr.: VR 2005 04524 (151) Reg.dato: 2005-11-16 nistration af e-handelswebsites og salg af varer og tjenesteydelser, nemlig, (210) Ans.nr.: VA 2005 04907 (220) Ans.dato: 2005-11-09 håndtering af website ydelse, udgivelse og håndtering af produkt- og servicet- ilbud, sporing af salg og varelager, kategorisering af varer, merchandising og præsentation af produkt- og servicetilbud, analyse og rapportering af data, ASSOCIATES CENTRAL kompilering af statistikker og tilvejebringelse af rådgivning til optimering af e- handel website ydelser. (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 kontoropgaver; bistand ved forretningsledelse, herunder administration af va- København Ø, Danmark relager, ordrerapportering, afgivelse af tilbagebetaling, prisinformation; formid- (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- ling af -line søgbar database til salg af andres varer og tjenesteydelser; tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- formidling af en on-line søgbar bestillingsguide, som finder, organiserer og ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- præsenterer andres varer og tjenesteydelser; computeriserede detailsalgs- ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- ydelser, nemlig tjenesteydelser, der letter salg af varer og tjenesteydelser via lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og det globale elektroniske kommunikationsnetværk; statistiske oplysninger, nemlig gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater kompilation af statistikker til produktsalg og website ydelse; tilvejebringelse af og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, forretningsmæssig information i form af en database tilgængelig over et globalt databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater; software der kan computer netværk til brug for at finde personer, steder, organisationer, tele- downloades tilgængeligt via en globalt computer netværk til styring af salg af fonnumre, netværkshjemmesider og elektroniske postadresser. varer og tjenesteydelser fra web sites, nemlig overvågning og tilknytning (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- (affiliation) af web sites med andre web sites, merchandising og præsentation ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og af tilbud på produkter og tjenesteydelser. udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; tilveje- (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved bringelse af software, der ikke kan downloades, tilgængeligt på et globalt forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af computernetværk, og tjenesteydelser til administration af e-handelwebsites og kontoropgaver; bistand ved forretningsledelse, nemlig styring af web site salg af varer og tjenesteydelser, nemlig, håndtering af website ydelse, udgi- performance, sporing (tracking) af salg, sporing (tracking) af web site trafik, velse og håndtering af produkt- og servicetilbud, sporing af salg og varelager, analyse og rapportering af data; og formidling af rådgivning til optimering af kategorisering af varer, merchandising og præsentation af produkt- og servicet- samme; indhentning af forretningsmæssige statistiske oplysninger; tilvejebrin- ilbud, analyse og rapportering af data; og tilvejebringelse af rådgivning til gelse og distribution af informationer vedrørende salgsresultater og indtægts- optimering af samme; computer rådgivnings ydelser; formidling af muligheder udvikling; reklamevirksomhed og forretningsadministration, nemlig administra- for udveksling af information vedrørende emner relateret til e-handel website tion af et affiliate program; bistand ved forretningsledelse, nemlig tilvejebrin- drift og management. gelse af mulighed for udveksling af information og korrespondance vedrørende deltagelse i et affiliate marketing program (ikke telekommunikationsydelser). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- (111) Reg.nr.: VR 2005 04526 (151) Reg.dato: 2005-11-16 ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og (210) Ans.nr.: VA 2005 04532 (220) Ans.dato: 2005-10-19 udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand.

(730) Indehaver: Gundlach A/S, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning i naturfag. (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Udvikling og design af udstyr til undervisning og laboratorier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

2794 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04527 (151) Reg.dato: 2005-11-16 lejning af telte, borde, stole, duge, glasvarer; informations-, rådgivnings-, (210) Ans.nr.: VA 2005 03805 (220) Ans.dato: 2005-09-14 konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. AARSTIDERNE (111) Reg.nr.: VR 2005 04528 (151) Reg.dato: 2005-11-16 (730) Indehaver: Aarstiderne A/S, Barritskovvej 34, 7150 Barrit, Danmark (210) Ans.nr.: VA 2005 04416 (220) Ans.dato: 2005-10-14 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervis- ningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; publikationer i hæfte- eller bogform, herunder kogebøger og bøger om kost og ernæring, råvarer og vin; (730) Indehaver: Hollensen Energy A/S, Drejervej 22, 7451 Sunds, Danmark trykte opskrifter; kataloger; nyhedsbreve; kalendere; grafiske fremstillinger; (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, ringbind til løsblade; samlemapper og albummer; magasiner; etiketter; post- køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. kort. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, virksomhed. tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; marmelade, rosiner, oliven- olie (til brug som næringsmiddel), græskarkerner, sesamsmør, falafelmix, pinje- kerner, saltede peanuts; oliven (konserverede), kokosmælk; konserverede (111) Reg.nr.: VR 2005 04529 (151) Reg.dato: 2005-11-16 linser (grøntsager); kikærter; grøntsagschips; nødder (behandlede); mandler (210) Ans.nr.: VA 2005 04917 (220) Ans.dato: 2005-11-09 (formalede). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; BOOKSURGE honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; salt, spaghetti, pasta, lasagneplader, nud- (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard ler, oliven, kokosmælk, risvafler, knækbrød, ketchup, remoulade, majonæse, Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg kiks, soyasovs, slik, chips, popcorn, chokolade, linser, kikærter, gryn, kager; (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 kartoffel- og majschips. København Ø, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; hele papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; mandler (frugter) og nødder. skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervis- (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; spillekort; bøger, tidsskrifter og kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer i detailforretnin- andre publikationer og tryksager. ger, herunder på internettet samt i postordrekataloger så andre får mulighed (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; udbydelse af forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af forretningsmæssige og kommercielle informationer via internettet; computer- kontoropgaver; distribueringsydelser omfattende bøger, magasiner, pamflet- iseret on-line en gros og detail tjenesteydelser vedrørende kød, fisk, fjerkræ, ter, tidsskrifter, litterære værker. vildt, kødekstrakter, friske, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønt- (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- sager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk, mejeriprodukter, spiselige olier, ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og spisefedt, kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel, udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; computer- næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, programmering og computerkonsulentydelser; tekstredigeringsydelser; udlej- sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, vineddike, saucer, krydderier, ning af databehandlingsudstyr og instrumenter, computere og periferisk udstyr råis, landbrugs-, skovbrugs-, havebrugsprodukter, korn, frø, såsæd, planter, dertil; udlejning af computersoftware; kompilation, operation og leasing af blomster, malt, køkkenudstyr, madlavningsudstyr, madlavningstilbehør, computerdatabaser; leasing af adgangstid til computerdatabaser; printydelser; specialfødevarer, madlavningspublikationer og madopskrifter; on-line databa- grafisk designydelser. ser vedrørende mad, madlavning, bagning, madlavningsopskrifter, bage- opskrifter, madlavningstips og -teknikker, anmeldelser, vine, drikkevarer, er- næring, vægttab, diæt, planlægning af måltider, planlægning af menuer, anbe- (111) Reg.nr.: VR 2005 04530 (151) Reg.dato: 2005-11-16 faling af menuer, kalorieanalyser, middage, gæstebud, udvælgelse af opskrif- (210) Ans.nr.: VA 2005 04781 (220) Ans.dato: 2005-11-02 ter, udvælgelse af vine og drikkevarer, ernærings- og kalorieanalyse, køkken- udstyr, madlavningsudstyr og madlavningstilbehør; online publikationer af ko- gebøger, opskriftssamlinger og bøger vedrørende kost og ernæring, råvarer og COOLPACK vin. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arran- (730) Indehaver: HTS Hans Torgersen & Sønn as, N-3535 Krøderen, Norge gering af rejser; kurérvirksomhed; befragtning af varer; emballering og udbring- (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, ning af varer, herunder i kasser af træ, pap eller flamingo; forsendelse af varer; Sverige oplagring, pakning og opbevaring af madvarer; fragtkørsel; information vedrø- (511) Klasse 12: Tagbokse og tagbagagebærere til motorkøretøjer. rende transport og opbevaring; postordreforsendelsesvirksomhed; rundture; transport af køkken og køkkenudstyr til brug for arrangementer med bespis- ning; udlejning af opbevaringscontainere, pakhuse og lagerrum; lagring og (111) Reg.nr.: VR 2005 04531 (151) Reg.dato: 2005-11-16 opbevaring af data og dokumenter på elektroniske medier, herunder vedrø- (210) Ans.nr.: VA 2005 04488 (220) Ans.dato: 2005-10-18 rende madlavning, kost, ernæring, råvarer og vin. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdnings- virksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tilvejebringelse IS af online publikationer, herunder kogebøger, opskriftssamlinger og bøger vedrø- rende kost og ernæring, råvarer og vin; planlægning af fester for andre; (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; planlægning, afholdelse og Danmark ledelse af foredrag, møder, konferencer, seminarer, workshops og brevkurser; (511) Klasse 36: Finansiering forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af hæfter og bøger; helseklubber og - centre. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; vedli- geholdelse og administration af hjemmesider; programmering, vedligeholdelse og administration af computersoftware, herunder til on-line ordreafgivelse; tilvejebringelse af adgang til online databaser; emballagedesign. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; restaurationsvirksomhed; diner transportable; catering; caféer; kantiner; ud-

2795 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04532 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (111) Reg.nr.: VR 2005 04536 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 02642 (220) Ans.dato: 2005-06-23 (210) Ans.nr.: VA 2005 04413 (220) Ans.dato: 2005-10-14 ManuVision Profilvalg

(730) Indehaver: Manuvison I/S, Baghuset, Mariendalsvej 55, 1, 2000 Frede- (730) Indehaver: PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, Danmark riksberg, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk- (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings-, kursus- og foredragsvirksomhed, somhed, ejendomsmæglervirksomhed. helsecentre, skoler, eksaminering, træning. (511) Klasse 42: Design, udvikling installation og ajourføring af computer- programmer. (111) Reg.nr.: VR 2005 04537 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (511) Klasse 44: Terapeutisk virksomhed, kropsbehandling af personer, sund- (210) Ans.nr.: VA 2005 04194 (220) Ans.dato: 2005-10-04 heds- og skønhedspleje, kurophold, klinikker, massage.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04533 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 04046 (220) Ans.dato: 2005-09-27

(730) Indehaver: AS Ejendomsvækst A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (730) Indehaver: International Nutrition Co. Ltd. A/S, Indiakaj 20, 2100 Køben- (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 havn Ø, Danmark København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk- 1601 København V, Danmark somhed, ejendomsmæglervirksomhed; kapitalformidling, finansiel rådgivnings- (511) Klasse 05: Dietetiske præparater og drikke til medicinsk brug, nærings- virksomhed, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, ejendomsadministration, midler til spædbørn, herunder pulvermad, diætetiske næringsmidler til børn og udlejning af fast ejendom, kontorlokaler og lejligheder, forvaltning af fast invalider, vitaminpræparater, kosttilskud til medicinsk brug. ejendom, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, meje- udstykning af byggegrunde. riprodukter, mælk, fløde, mælke- og flødeprodukter, drikke og næringsmidler (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. baseret på mælk og fløde, pulvermælk og -fløde og drikke fremstillet heraf, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- proteiner til mennesker, herunder proteiner til fremstilling af sojamælk, mælke- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og erstatninger, hovedsageligt baseret på soyamel. udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; arki- (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekture- tektvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed. varer, müsli og mølleriprodukter, færdigretter, hovedsageligt bestående af ris, korn og stivelse.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04534 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 04178 (220) Ans.dato: 2005-10-04 (111) Reg.nr.: VR 2005 04538 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 04769 (220) Ans.dato: 2005-11-02 Vognstop PressPort (730) Indehaver: Dansk Lakering A/S, Møllevej 6, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægnering- (730) Indehaver: Immisceo I/S, Fændediget 1 A, 1. sal, 4600 Køge, Danmark smidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara- forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- kontoropgaver. lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater virksomhed. og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved (111) Reg.nr.: VR 2005 04535 (151) Reg.dato: 2005-11-17 forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af (210) Ans.nr.: VA 2005 02006 (220) Ans.dato: 2005-05-18 kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og toolworld udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

(730) Indehaver: Toolworld ApS, Horsbred 132, 2625 Vallensbæk, Danmark (511) Klasse 06: Stiger af metal, hængelåse, værktøjskasser af metal (tomme). (111) Reg.nr.: VR 2005 04539 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, kompressorer, generatorer til (210) Ans.nr.: VA 2005 04294 (220) Ans.dato: 2005-10-10 elektricitet; svejsemaskiner, elektriske; tandstangsdonkrafte, højtryksspulere, pumper (maskiner), løfteanordninger, nødstrømsgeneratorer, save (maskiner), slibemaskiner. Marketing Investment Management (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, økser, værktøjskasser (fyldte), skruestikker. (MIM) (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, uden- (730) Indehaver: Loyalty Management A/S, Højbro Plads 21, 1200 København dørs grill (stegeriste). K, Danmark (511) Klasse 20: Stiger af træ eller plast, værktøjskasser af plast (tomme). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

2796 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04540 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (111) Reg.nr.: VR 2005 04544 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04339 (220) Ans.dato: 2005-10-11 (210) Ans.nr.: VA 2005 03962 (220) Ans.dato: 2005-09-21 Håndværk til fingerspidserne PERSONALITY OVER IP

(730) Indehaver: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 (730) Indehaver: GN Netcom A/S, Metalbuen 66, 2750 Ballerup, Danmark Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 (740/750) Fuldmægtig: Lauritz Knudsen A/S, Patentafdelingen, Stanley-Mad- København V, Danmark sen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og reproduktion af lyd, (511) Klasse 06: Fastgørelses- og fastholdelses elementer ( ikke indeholdt i nemlig højtalere, mikrofoner, telefoner samt dele og tilbehør hertil (ikke inde- andre klasser) i form af søm, skruer, nagler, bolte, stifter, clips, klammer, holdt i andre klasser) headsets til telefoner. splitter, pinde, skiver, møtrikker og beslag. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne) (511) Klasse 19: Byggematerialer, ikke af metal (111) Reg.nr.: VR 2005 04545 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 03568 (220) Ans.dato: 2005-09-01

(111) Reg.nr.: VR 2005 04541 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 03552 (220) Ans.dato: 2005-08-31 NISSAN FINANS

(730) Indehaver: GE MONEY BANK, FILIAL AF GE MONEY BANK AB SVE- TASTYMATOES RIGE, Park Allé 295, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i (730) Indehaver: Tasty Brands ApS, Slagterivej 19 B, 4690 Haslev, Danmark vandet. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk- tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk somhed. og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, (111) Reg.nr.: VR 2005 04546 (151) Reg.dato: 2005-11-18 honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, (210) Ans.nr.: VA 2005 03569 (220) Ans.dato: 2005-09-01 saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø METROWOMAN og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Metroman Danmark v/Bajko Sandenholt, Trekronergade 126 F, 2500 Valby, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04542 (151) Reg.dato: 2005-11-17 (511) Klasse 16: Tryksager. (210) Ans.nr.: VA 2005 04815 (220) Ans.dato: 2005-11-03 (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. EDGE (111) Reg.nr.: VR 2005 04547 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (730) Indehaver: Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, (210) Ans.nr.: VA 2005 04210 (220) Ans.dato: 2005-10-05 Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø- benhavn K, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler, smø- reolier og - fedtstoffer; brændstoffer; ikke-kemiske tilsætningsstoffer til brænd- stoffer; smøremidler og fedtstoffer; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; belysningsstoffer.

(730) Indehaver: VFI Group A/S, Industriparken 10, 7182 Bredsten, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04543 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (511) Klasse 06: Kleinsmedearbejder, galvaniserede jern profiler. (210) Ans.nr.: VA 2005 04890 (220) Ans.dato: 2005-11-08 (511) Klasse 07: Glidestangsanlæg og motoriserede glidestangsanlæg ( trans- portører ) til svine, kreatur og fåre slagterier. Maskiner til bearbejdning af slagtede dyr. Transportører til transport af slagtede dyr. (511) Klasse 37: Installation af slagteriudstyr på slagterier, reparations- virksomhed nemlig, renoveringsopgaver på slagterier. (591) Farvetekst: mærket er søgt i farver

(111) Reg.nr.: VR 2005 04548 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04423 (220) Ans.dato: 2005-10-14 COSMO

(730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (730) Indehaver: Steen Oreby Nielsen, Fredskovvej 24 B, Bakkebølle, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Lilla (Pantone 2415C)

2797 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04549 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (111) Reg.nr.: VR 2005 04551 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04315 (220) Ans.dato: 2005-10-10 (210) Ans.nr.: VA 2005 04850 (220) Ans.dato: 2005-11-05 SAXO

(730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detail- og en-groshandel med computer hardware og computer software, administration af data-styrede arkiver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, elektroniske overførsler af penge, formueforvaltning, finansiel information, finansiel rådgiv-ningsvirksomhed, clearingkontorer (finansielle) finansiel clea- ring, finansielle vurde-ringer (bankvirksomhed), formueforvaltning, homebanking, inkassovirksomhed, in-vestering af kapital, investeringsforeninger, økonomi- ske vurderinger (bankvirksom-hed). (511) Klasse 39: Opbevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier, trans-portvirksomhed, nemlig distribution af computer hardware og computersoftware, op-bevaring af data eller dokumenter lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, arbitrage- virksomhed (voldgift), rådgivning vedrørende computer hardware, design af computerprogrammer, design af computersystemer, computerprogrammering installation af computersoftware, Edb-programmering, juridisk forskning, (730) Indehaver: Havetid, Søndergade 24, 6622 Bække, Danmark licensgivning af industrielle ejendomsrettig-heder, overvågning af immaterielle (511) Klasse 31: Planter. rettigheder, vedligeholdelse af computer software, Web-hosting for andre. (511) Klasse 35: Detailhandel med landsbrugs- og havebrugs- og skovbrugs- produkter, naturlige planter og blomster. (511) Klasse 44: Planteskoler. (111) Reg.nr.: VR 2005 04550 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (210) Ans.nr.: VA 2005 04094 (220) Ans.dato: 2005-09-28

(111) Reg.nr.: VR 2005 04552 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04998 (220) Ans.dato: 2005-11-14 Securityfilm

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04553 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 03274 (220) Ans.dato: 2005-08-10 LACTISWEET

(730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 29: Lactitol til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien. (511) Klasse 30: Sukker, naturlige sødemidler, konfekturevarer, spiseis, bag- værk.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04554 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04999 (220) Ans.dato: 2005-11-14 (730) Indehaver: Austria Tabak GmbH & Co KG, Koppstrasse 116, AT-1160 Wien, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Sichtschutz Hellerup, Danmark (511) Klasse 34: Tobaksvarer. (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04555 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 05000 (220) Ans.dato: 2005-11-14 Splitterschutz

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

2798 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04556 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (111) Reg.nr.: VR 2005 04560 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04287 (220) Ans.dato: 2005-10-08 (210) Ans.nr.: VA 2005 04892 (220) Ans.dato: 2005-11-08

(730) Indehaver: EasyTime International ApS, Islands Brygge 26, 2300 Kø- benhavn S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (730) Indehaver: Copsø A/S, Stormgade 55, 6700 Esbjerg, Danmark tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara- tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis- gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- kontoropgaver. ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. virksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder assistance og dokumentation i forbindelse med vedligeholdelse af maskiner og (111) Reg.nr.: VR 2005 04561 (151) Reg.dato: 2005-11-18 procesanlæg, samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel ana- (210) Ans.nr.: VA 2005 04446 (220) Ans.dato: 2005-10-15 lyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04557 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 05022 (220) Ans.dato: 2005-11-15

(730) Indehaver: A/S Søren Frederiksen, Ølgod, Viaduktvej 35, 6870 Ølgod, securitysolutions Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning i naturfag. (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (511) Klasse 42: Udvikling og design af udstyr til undervisning og laboratorier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04558 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 05021 (220) Ans.dato: 2005-11-15 Folie

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04559 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 05020 (220) Ans.dato: 2005-11-15 Sonnenschutz

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

2799 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04562 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (111) Reg.nr.: VR 2005 04565 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04629 (220) Ans.dato: 2005-10-25 (210) Ans.nr.: VA 2005 04905 (220) Ans.dato: 2005-11-09 ROTADISC

(730) Indehaver: Atlas-Stord Denmark A/S, Islevdalvej 148, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 07: Tørremaskiner. (511) Klasse 11: Tørreapparater og -installationer, dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser).

(111) Reg.nr.: VR 2005 04566 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04233 (220) Ans.dato: 2005-10-05

(730) Indehaver: Svenskt Guldsmide & Design Förvaltning AB, Majgårdsgatan 3, SE 523 31 Ulricehamn, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; (730) Indehaver: Strachotta Holding ApS, Jørgensgaardvej 24, 6240 Løgum- præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, kloster, Danmark æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (740/750) Fuldmægtig: Advokatanpartsselskabet Elmsted, Fredericiagade (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre 28, 6000 Kolding, Danmark klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske- (511) Klasse 09: Udgivelse af CD´er, video, DVD´er og andre mediebærere. ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for (511) Klasse 16: Bøger. disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse i hypnosebehandling og hypnose- terapi. (511) Klasse 44: Hypnosebehandling og hypnoseterapi. (111) Reg.nr.: VR 2005 04563 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (591) Farvetekst: Almueblå skrift med hvid baggrund på første del af mærket (210) Ans.nr.: VA 2005 04425 (220) Ans.dato: 2005-10-14 resterende del af mærket er udført i hvid skrift med almueblå baggrund. Fadeburet (111) Reg.nr.: VR 2005 04567 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04913 (220) Ans.dato: 2005-11-09 (730) Indehaver: Ninna Bertram-Nielsen, Arreskovvej 1, Øster Hæsinge, 5600 Faaborg, Danmark; Lasse Bertram-Nielsen, Arreskovvej 1, Øster Hæs- inge, 5600 Faaborg, Danmark MOBIPOCKET (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard salg af primært økologiske varer. Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04564 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (210) Ans.nr.: VA 2005 04912 (220) Ans.dato: 2005-11-09 tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- PINZON ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater; computere, især (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 bærbare computere til præsentation af multimedia data, inklusiv text, lyd og København Ø, Danmark videodata; databærere og opbevaringsmedia for computere, ikke-optaget eller (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, med computerprogrammer og/eller multimediapræsentatinsdata optaget derpå; køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; vand- computertilbehør, nemlig adaptere til at forbinde til datatransmissionsnetværk; filtreringsapparater; grill. håndholdte fremvisningsmekanismer til modtagelse af fremvisning af elektro- (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre nisk publicerede værker og software til det samme. klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske- (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstatningsstoffer for disse forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af materialer eller af plastic; madrasser, soveposer til camping, kurve ikke af kontoropgaver; Engros- og detailydelser indenfor faglitterære og skønlitterære metal, figurer af træ, voks, puds eller plastik; puder; arkivskabe og krybber. elektroniske publikationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdnings- af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; virksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; elektroniske børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller publiceringsydelser, nemlig elektronisk publicering af faglitteratur og skønlitte- halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, ratur til fjernhåndholdte fremvisningsmekanismer til lagring og fremvisning. porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); statuetter af porcelæn, terrakotta eller glas; specialkurve med service til picnic; lysestager ikke af ædelt metal; kedler (ikke elektriske).

2800 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04568 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (111) Reg.nr.: VR 2005 04573 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04867 (220) Ans.dato: 2005-11-07 (210) Ans.nr.: VA 2005 04812 (220) Ans.dato: 2005-11-03

(730) Indehaver: Tawi AB, Transportgatan 1, SE-434 23 Kungsbacka, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; godsvogne; løftevogne

(111) Reg.nr.: VR 2005 04569 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (730) Indehaver: Dansupply A/S, Kattegatvej 39, 2100 København Ø, Dan- (210) Ans.nr.: VA 2005 04980 (220) Ans.dato: 2005-11-11 mark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark KAKKUTUKKU (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af (730) Indehaver: Kakservice i Gbg AB, Aminogatan 15, SE-431 53 Mölndal, kontoropgaver; bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; import- Sverige og eksportagenturer; udlejning af salgsautomater; detail og engroshandel med (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, parfumerivarer og kosmeti- Sverige ske varer, spiritus, øl, ikke alkoholholdige drikke, tobaksvarer, fødevarer, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; konfekture og konditorvarer, elektroniske varer samt smykker; markedsføring mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; af varer; samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, at overskue og købe disse varer. saucer (krydrede); krydderier; råis.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04574 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04570 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 03159 (220) Ans.dato: 2005-07-27 (210) Ans.nr.: VA 2005 04978 (220) Ans.dato: 2005-11-11 KAKSERVICE Fit-on (730) Indehaver: SFK Systems A/S, Stålvej 7, 6000 Kolding, Danmark (730) Indehaver: Kakservice i Gbg AB, Aminogatan 15, SE-431 53 Mölndal, (511) Klasse 16: Emballage, herunder pap, papir, plasticmateriale til emballerings- Sverige brug. (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Sverige (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; herunder dekoration af emballage, beklædningsgenstande, fodtøj, hoved- mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; beklædning; tjenesteydelse i form af mekanisk eller kemisk behandling eller honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, omdannelse af genstande eller af uorganiske eller organiske substanser. saucer (krydrede); krydderier; råis.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04575 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04571 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 02840 (220) Ans.dato: 2005-07-05 (210) Ans.nr.: VA 2005 04831 (220) Ans.dato: 2005-11-04 ETON SHIRTS Briller ad libitum (730) Indehaver: Vision Gruppen A/S, Bispensgade 2, 9000 Aalborg, Danmark (730) Indehaver: Eton Systems AB, Djupadal, SE-501 71 Gånghester, Sverige (511) Klasse 09: Briller, solbriller, brilleetuier, brillestel, kontaktlinser. (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, (511) Klasse 44: Udlejning af briller, solbriller, brilleetuier, brillestel og kontakt- Sverige linser. (511) Klasse 25: Skjortebluser

(111) Reg.nr.: VR 2005 04572 (151) Reg.dato: 2005-11-18 (210) Ans.nr.: VA 2005 04829 (220) Ans.dato: 2005-11-04 (111) Reg.nr.: VR 2005 04576 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 03867 (220) Ans.dato: 2005-09-16 ETON SYSTEMS

(730) Indehaver: Eton Systems AB, Djupadal, SE-501 71 Gånghester, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S-401 22 Göteborg, Sverige (511) Klasse 07: Maskiner

(730) Indehaver: John West Foods Limited, South Building, Hayes Park, Hayes Middlesex UB4 8AL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserveret laks herunder laks på dåse.

2801 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04577 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04580 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 00612 (220) Ans.dato: 2005-02-11 (210) Ans.nr.: VA 2005 00613 (220) Ans.dato: 2005-02-11 ARCON TISANE GENESIS

(730) Indehaver: Grallert Holdings Limited, Akava Building, 24 de Castro (730) Indehaver: Grallert Holdings Limited, Akava Building, 24 de Castro Street, Wickham Caj 1, Tortola, Britiske Jomfruøer Street, Wickham Caj 1, Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og kosmetiksæt, herunder kosmeti- (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og kosmetiksæt, herunder kosmeti- ske præparater til indvortes og udvortes brug til hår og hovedbund, dermato- ske præparater til indvortes og udvortes brug til hår og hovedbund, dermato- logiske præparater og stoffer samt hudcreme præparater indeholdende urter; logiske præparater og stoffer samt hudcreme præparater indeholdende urter; præparater til rengøring af hænder, ansigt, hovedbund og krop; æteriske olier; præparater til rengøring af hænder, ansigt, hovedbund og krop; æteriske olier; sæbe; toiletpræparater; bruse- og bade -gel og -skum; kosmetiske præparater sæbe; toiletpræparater; bruse- og bade -gel og -skum; kosmetiske præparater til behandling, pleje og beskyttelse af håret, nemlig shampo, skyllemidler, til behandling, pleje og beskyttelse af håret, nemlig shampo, skyllemidler, hårgele, lotioner og lotioner til styrkebehandling, styling lotioner og styling hårgele, lotioner og lotioner til styrkebehandling, styling lotioner og styling voks, fortykkelsesmidler, toningsprodukter, vaskeprodukter, ondulerings- og voks, fortykkelsesmidler, toningsprodukter, vaskeprodukter, ondulerings- og krølningspræparater, blegemidler, balsam, fugtemidler, neutraliseringsmidler, krølningspræparater, blegemidler, balsam, fugtemidler, neutraliseringsmidler, plejepræparater og lakker, cremer, geler, lotioner, sprays og mousse, olier plejepræparater og lakker, cremer, geler, lotioner, sprays og mousse, olier samt farvepræparater; hårfjerningsmidler. samt farvepræparater; hårfjerningsmidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske, kemisk farmaceutiske, medicinske, terapeu- tiske, sanitære og antiseptiske præparater og produkter; droger til medicinske formål; natur- og homøopatiske præparater og produkter til medicinsk brug; (111) Reg.nr.: VR 2005 04581 (151) Reg.dato: 2005-11-21 smertestillende midler; vitaminer, mineral og protein præparater og produkter (210) Ans.nr.: VA 2005 04916 (220) Ans.dato: 2005-11-09 (til anvendelse som et farmaceutica); medicinske theer: planteforbindelser og -ekstrakter til brug som kosttilskud; drikkevarer til medicinsk brug, herunder mineralvand til farmaceutiske formål; medicinske præparater til udvortes og CUSTOMFLIX indvortes brug til hår og hårbund. (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg (111) Reg.nr.: VR 2005 04578 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 (210) Ans.nr.: VA 2005 04940 (220) Ans.dato: 2005-11-10 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- ARTECH ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- (730) Indehaver: Arcon A/S, Lyngbyvej 403, 2820 Gentofte, Danmark lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, kontoropgaver. databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved virksomhed. forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- kontoropgaver; Engros- og detailydelser omfattende videobånd og DVD'er for ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og andre. udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdnings- virksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udlejnings- (111) Reg.nr.: VR 2005 04579 (151) Reg.dato: 2005-11-21 service, nemlig udlejning af biograffilm, dokumentarfilm, spillefilm, film, lyd- (210) Ans.nr.: VA 2005 03963 (220) Ans.dato: 2005-09-21 optagelser, videospil, multimedia-præsentationer, elektroniske bøger og publi- kationer, videooptagelser, foroptagede videobånd, digitale videodisketter, musicaloptagelser, multimediaoptagelser, og computerspil; udlejningservice, nemlig udlejning af biograffilm, dokumentarfilm, spillefilm, film, lydoptagelser, videospil, multimedia-præsentationer, elektroniske bøger og publikationer, video- optagelser, foroptagede videobånd, digitale videodisketter, musicaloptagelser, multimediaoptagelser, og computerspil via globale kommunikationsnetværk; tilvejebringelse af information, anmeldelser og personaliseret anbefalinger in- denfor underholdning; tilvejebringelse af information, anmeldelser og personal- iseret anbefalinger indenfor underholdning via globale kommunikationsnetværk.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04582 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 05091 (220) Ans.dato: 2005-11-17 VisitUs

(730) Indehaver: Bondehuset v/Hans Jørgen Larsen, Sørupvej 14, 3480 Fre- densborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til (730) Indehaver: John West Foods Limited, South Building, Hayes Park, papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, Hayes Middlesex UB4 8AL, Storbritannien skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis- (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke København V, Danmark indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 29: Konserveret fisk, herunder fisk på dåse, fiske- og skaldyrs- (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre produkter samt fødevarer fremstillet af fisk og skaldyr til mennesker. klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske- ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

2802 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04583 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04585 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 04124 (220) Ans.dato: 2005-09-30 (210) Ans.nr.: VA 2005 04449 (220) Ans.dato: 2005-10-17

(730) Indehaver: Share IT A/S, Børstenbindervej 12, 5230 Odense M, Dan- mark; Digital Center A/S, Storstrømsvej 9, 6715 Esbjerg N, Danmark (511) Klasse 02: Farvetoner- (tryksværte), fyldte tonerpatroner-, toner-, olie- , valse- og reservedele til brug for kopimaskiner, printere, telefax, og (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Dan- multifunktions-maskiner. mark (511) Klasse 09: Bærbare computere, computere, printere til computere, com- (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Dan- puter-hukommelser, databehandlingsapparater, tastaturer til datamaskiner, mark diskdrev til computere, disketter, optiske disks, downloadable computer- (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordrings- programmer, diskdrev til computere, fotokopimaskiner, mus til computere, midler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid- printere til computere, optagne computerprogrammer, skærme til computere, ler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. computer-software, telefaxmaskiner, multifunktionsmaskiner, opkoblinger til (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, kopimaskiner, computer hardware. gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 16: Apparater og maskiner til bogindbinding, materiale til bog- (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af indbinding, strimler af papir eller lærred til bogindbinding, charteks, dokument- ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, omslag, etiketter, faner til kartotek, farvebånd til printere, telefax og skrive- børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller maskiner, hulleapparater til kontorbrug, hulleredskaber, hæfteklammer til kontor- halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn brug og kopimaskiner, kalkerpapir, kartoteker, registre til kartoteker, kontor- og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). rekvisitter, kopipapir, lamineringsapparater til kontorbrug lamineringslommer, lykønskningskort, makuleringsapparater til kontorbrug, omslag pap, papir ly- sende papir, papirark, papirhandlervarer, selvklæbende etiketter, elektriske (111) Reg.nr.: VR 2005 04584 (151) Reg.dato: 2005-11-21 og ikke-elektriske skrivemaskiner, skrivepapir, overhead, herunder transparent- (210) Ans.nr.: VA 2005 04466 (220) Ans.dato: 2005-10-17 papir, vandafvisende papir (kontorartikler). (511) Klasse 35: Administration af datastyrede arkiver, online annoncering på et computer netværk, sortering og redigering af informationer i computer- databaser, fotokopiering, indføring i computerdatabaser, indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser, systematisering af informationer i computerdatabaser, udlejning af kontomaskiner og -udstyr, kopiering af doku- menter, udlejning af kopimaskiner, udlejning af reklameplads, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af seminarer og workshops, uddan- nelse, undervisning. (511) Klasse 42: Ajourføring af computerprogrammer, analyser af computer- systemer, rådgivning vedr. computerhardware, genoprettelse af computer- data, udlejning af computere og computerprogrammel, design af computer- programmer, kopiering af computerprogrammer, computerprogrammering, in- (730) Indehaver: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København stallation af computersoftware, design af comutersystmer, EDB-programme- K, Danmark ring, genfinding af computerdata, ikke- fysisk konvertering af computer- (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø- programmer og data, kalibrering, konvertering af data eller dikumenter til elek- benhavn K, Danmark troniske medier, vedligeholdelse af computersoftware, web-hosting for andre. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød = 100% magenta + 100% yellow = transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og pantone 185. tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkram- varer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (111) Reg.nr.: VR 2005 04586 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til (210) Ans.nr.: VA 2005 05043 (220) Ans.dato: 2005-11-16 bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre Sicherheitslösungen klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiske- ben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, disse materialer eller af plastic. Tyskland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af frugter og grøntsager. kontoropgaver, (samling ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder detailhandel og engroshandel, også via Internettet; tilvejebringelse af forbruger- (111) Reg.nr.: VR 2005 04587 (151) Reg.dato: 2005-11-21 produktinformation via computernetværk. (210) Ans.nr.: VA 2005 05045 (220) Ans.dato: 2005-11-16 (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- virksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder spedition, pakning og opbe- Folien varing, herunder oplagring af varer, udlejning af opbevaringscontainere; arran- gering af rejser, (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- Tyskland ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, bolig- frugter og grøntsager. indretning, rådgivning vedrørende byggevirksomhed.

2803 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04588 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04592 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 05046 (220) Ans.dato: 2005-11-16 (210) Ans.nr.: VA 2005 04290 (220) Ans.dato: 2005-10-10 Security Jessy

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (730) Indehaver: Egmont Serieforlaget A/S, Vognmagergade 11, 1120 Køben- Tyskland havn K, Danmark (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (740/750) Fuldmægtig: Egmont International Holding A/S, Vognmagergade frugter og grøntsager. 11, 1148 København K, Danmark (511) Klasse 16: Alle tryksager, herunder plakater, albums, kalendere, notes- bøger, nyhedsbreve, magasiner, aviser, postkort, noveller, bøger. (111) Reg.nr.: VR 2005 04589 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 03990 (220) Ans.dato: 2005-09-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04593 (151) Reg.dato: 2005-11-21 PARDON (210) Ans.nr.: VA 2005 04914 (220) Ans.dato: 2005-11-09

(730) Indehaver: Harboe ApS, Tove Ditlevsens Vej 31, 7430 Ikast, Danmark A2Z (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04590 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (210) Ans.nr.: VA 2005 04070 (220) Ans.dato: 2005-09-27 tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- MOBILITETSKONSULENT lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater (730) Indehaver: TDC Mobil Center A/S, Kochsgade 31, 5000 Odense C, og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, Danmark databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater. (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 1112 København K, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, trans- udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; computer- mission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, konsulentydelser; rådgivningsydelser indenfor produktudvikling og kvalitets- lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtage- udvikling af software; computersoftwareudvikling; computerhardwareudvikling; udstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til tele- design og udvikling af online computersoftwaresystemer; design, udvikling og kommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og om- implementering af software; udvikling, opdatering og vedligeholdelse af soft- formere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, ware og databaser; konsulentydelser indenfor design, udvælgelse, fremstil- magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til ling, implementering og brug af computerhardware- og softwaresystemer for signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke andre; teknisk konsultation indenfor det tekniske område af hardware og indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. software. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommuni- kation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kom- munikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, ra- dio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-TV, udsendelse af meddelel- ser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af appara- ter til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, per- sonsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, rådgivning vedrørende IT mobil, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04591 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 04034 (220) Ans.dato: 2005-09-26 In Business

(730) Indehaver: Danske Sælgere, Nørre Farimagsgade 49, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tidsskrifter

2804 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04594 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (111) Reg.nr.: VR 2005 04597 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04868 (220) Ans.dato: 2005-11-07 (210) Ans.nr.: VA 2005 03515 (220) Ans.dato: 2005-08-29 WAMU DIRECT ELEFANT

(730) Indehaver: Washington Mutual, Inc., 1201 Third Avenue, US-98101 (730) Indehaver: Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Seattle, Washington, USA Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 (740/750) Fuldmægtig: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København Ø, Danmark København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara- honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- saucer (krydrede), krydderier, råis. lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.bar- og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. ,caf´e- og restaurationsvirksomhed (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR 2005 04598 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk- (210) Ans.nr.: VA 2005 04388 (220) Ans.dato: 2005-10-13 somhed; ejendomsmæglervirksomhed; elektroniske kontanttransaktioner; bank- ydelser, herunder tilvejebringelse af et fuldt spektrum af bankydelser med adgang til og tilvejebragt via computer og globale computernetværk; checkkonto- CHRISTIAN ydelser (bank- og finansieringsvirksomhed); opsparings- og indlånsbeviskonto- ydelser (bank- og finansieringsvirksomhed); hævekortsydelser, nemlig elek- (730) Indehaver: Jens J. Aagaard A/S, Jessens Mole 23, 5700 Svendborg, tronisk og andet overførsel af penge via hævekort, kreditkortsydelser (bank- Danmark og finansieringsvirksomhed); kontantkortsydelser (bank- og finansierings- (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, virksomhed); bankvirksomhed, nemlig håndtering af banktransaktioner og/ 2100 København Ø, Danmark eller finansielle transaktioner, herunder udbetaling af kontanter via en penge- (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, gafler og skeer. automat; elektroniske regningsbetalingsydelser (bank- og finansierings- (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller virksomhed); pant- og friværdiudlånsydelser; friværdikreditgivning; forbruger- eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juveler- udlånsydelser (finansiering); finansiel sponsorskab af sports-, kulturelle og arbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. uddannelsesbegivenheder. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-11-07 US 78661728 USA (111) Reg.nr.: VR 2005 04599 (151) Reg.dato: 2005-11-22 Bankydelser, nemlig tilvejebringelse af et fuldt spektrum af bankydelser med (210) Ans.nr.: VA 2005 02215 (220) Ans.dato: 2005-06-01 adgang til og tilvejebragt via computer og globale computernetværk; elektroni- ske kontanttransaktioner; bankydelser; checkkontoydelser; opsparings- og indlånsbeviskontoydelser; hævekortsydelser, kreditkortsydelser, kontantkorts- ydelser; pengeautomatsydelser; elektroniske regningsbetalingsydelser; pant- og friværdiudlånsydelser; friværdikreditgivning; forbrugerudlånsydelser; finan- siel sponsorskab af sports-, kulturelle og uddannelsesbegivenheder.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04595 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (210) Ans.nr.: VA 2005 03251 (220) Ans.dato: 2005-08-06 Checkitems.com

(730) Indehaver: Christoffer Casparij, Danasvej 39, 1. tv, 1910 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Klistermærker. (511) Klasse 35: Systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, de nævnte tjenesteydelser også udbud via et globalt computernetværk. (511) Klasse 36: Rådgivning vedrørende forsikringsvirksomhed, de nævnte tjenesteydelser også udbud via et globalt computernetværk. (511) Klasse 45: Konsulentvirksomhed vedrørende sikkerhedsspørgsmål, her- (730) Indehaver: Danske pelsfårs Produkter ApS, c/o Margrethe Seiersen, under rådgivning vedrørende tyveriforsikring, de nævnte tjenesteydelser også Hobro Landevej 147, 8830 Tjele, Danmark udbud via et globalt computernetværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, tryksager, fotografier, papirhandler- varer, instruktions- og undervisningsmateriale, tryktyper, klichéer, herunder strikkeopskrifter. (111) Reg.nr.: VR 2005 04596 (151) Reg.dato: 2005-11-21 (511) Klasse 22: Ubearbejdet fibermateriale af uld til tekstilfabrikation, uld (210) Ans.nr.: VA 2005 04623 (220) Ans.dato: 2005-10-25 afklippet, uld kartet, uld kæmmet, uld ubehandlet, snore af uld, polstrings- materiale af uld, herunder kasteflor. GOLDEN COAST (511) Klasse 23: Garn og tråd af uld til tekstilfabrikation, herunder spundet uld, strikkegarn, vævegarn, uldtråd. (511) Klasse 24: Vævede uldstoffer og tekstilvarer af uld, herunder plaider og (730) Indehaver: Excellent Wine Danmark A/S, Højager 92, 5270 Odense N, metervarer. Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herun- (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, der strikkede og syede trøjer, sjaler, ponchoer, frakker, jakker, huer alt frem- 1601 København V, Danmark stillet af uld. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

2805 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04600 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04603 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 01509 (220) Ans.dato: 2005-04-12 (210) Ans.nr.: VA 2005 04923 (220) Ans.dato: 2005-11-09 Capella AMAPEDIA

(730) Indehaver: Capella Play A/S, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København (730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard S, Danmark Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til København Ø, Danmark papirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, kontorartikler (dog ikke (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plastic- forretningsledelse og for-retningsadministration; bistand ved varetagelse af materiale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, kli- kontoropgaver; indsamling og/eller systematisering af information i computer- chéer. databaser; reklamevirksomhed for at promovere andres produkter, inklusiv (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodbeklædning og hovedbeklædning. bøger og andre tryksager; systematisering af informationer i computerdatabaser, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i nemlig dannelse af indekser af information tilgængelig via computernetværk; andre klasser), julepynt. computeriseret lagring og hentning af oplysninger; vedligeholdelse af interak- (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tive online databaser; levering af information i forbindelse med de førnævnte tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk tjenesteydelser som svar på brugerforespørgsler; online information omfat- og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter. tende produktbeskrivelser og -anmeldelser; information vedrørende oven- (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, nævnte tjenesteydelser udbudt på et globalt computernetværk, herunder infor- mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, mation der er tilvejebragt ved hjælp af en interaktiv database. honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdnings- saucer (krydrede), krydderier, råis, færdigretter. virksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tilvejebringelse (511) Klasse 35: Detailhandel. af visning af sider af bøger og andre publikationer bragt i et elektronisk online (511) Klasse 39: Arrangering af ture og rejser. katalog; information relateret til bøger og andre tryksager, nemlig levering af (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- referencemateriale og andre bøger og andre tryksagsrelaterede informationer virksomhed, legeland og underholdningsparker, sportsarrangementer og kul- ved hjælp af et computernetværk; levering af information i forbindelse med de turelle arrangementer, arrangering af fester, kulturelle arrangementer udbudt førnævnte tjenesteydelser som svar på brugerforespørgsler; information ved- på internetcaféer. rørende ovennævnte tjenesteydelser udbudt på et globalt computernetværk, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder på internetcaféer, herunder information der er tilvejebragt ved hjælp af en interaktiv database. midlertidig indkvartering, restauranter, herunder cafeer, cafeteriaer, snackba- (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- rer, barer, udbringning af mad og drikke, pasning af børn. ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; udvik- ling og vedligeholdelse af online websider for andre samt hosting af disse; (111) Reg.nr.: VR 2005 04601 (151) Reg.dato: 2005-11-22 computer software tjenesteydelser, nemlig tilvejebringelse af søgefunktionalitet (210) Ans.nr.: VA 2005 04356 (220) Ans.dato: 2005-10-12 til lokalisering af information og ressourcer; programmering af computersoftware og tilvejebringelse af teknisk konsulentydelser til at promovere andres produk- ter, inklusiv bøger og andre tryksager, via internettet; levering af information i nordlux - smykker til boligen forbindelse med de førnævnte tjenesteydelser som svar på brugerforespørgsler; information vedrørende ovennævnte tjenesteydelser udbudt på et globalt (730) Indehaver: Nordlux A/S, Karlskogavej 8, 9200 Aalborg SV, Danmark computernetværk, herunder information der er tilvejebragt ved hjælp af en (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 interaktiv database. Aalborg, Danmark (511) Klasse 11: Belysningsapparater og -installationer i form af indendørs og udendørs belysning samt designede belysningsprodukter. (111) Reg.nr.: VR 2005 04604 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04703 (220) Ans.dato: 2005-10-28

(111) Reg.nr.: VR 2005 04602 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04357 (220) Ans.dato: 2005-10-12 SABONA

(730) Indehaver: Sabona Rheumatic Relief Company Limited, Unit 12 Carlton nordlux - bright life Park Industrial Estate, Saxmundham, Suffolk 1P17 2NL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (730) Indehaver: Nordlux A/S, Karlskogavej 8, 9200 Aalborg SV, Danmark Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Extern Kommunikation A/S, Nyhavnsgade 9, 9000 (511) Klasse 10: Instrumenter, apparater og armbånd (bracelets), alle de Aalborg, Danmark nævnte varer til medicinske, kirurgiske eller kurative formål. (511) Klasse 11: Belysningsapparater og -installationer i form af indendørs og udendørs belysning samt designede belysningsprodukter.

2806 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04605 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04608 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04915 (220) Ans.dato: 2005-11-09 (210) Ans.nr.: VA 2005 04408 (220) Ans.dato: 2005-10-14 PHEROMONE TRAIL ACCURATIO

(730) Indehaver: Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, boulevard (730) Indehaver: Skouvgaarden´s Helseværksted v/Britta Bødker Poulsen, Grand-Duchesse Charlotte, LU-1311 Luxembourg City, Luxembourg Als Hedevej 6, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnings- København Ø, Danmark virksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn- tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs- ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; appara- virksomhed. ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efter- lering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og komme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejen- gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater dom og mennesker. og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere; ildslukningsapparater; downloadbar computersoftware til at spore besøgstrafik til og fra websider. (111) Reg.nr.: VR 2005 04609 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; formidling af en bred vifte af (210) Ans.nr.: VA 2005 04697 (220) Ans.dato: 2005-10-28 informationer via globale computernetværk; Internet navigationsydelser, nem- lig, formidling af webbrugere med en dybtgående information om hver side og en fortløbende kilde til relevante sider med en bred vifte af emner; information og/eller rådgivning vedrøren-de Internettet og andre kommunikationsnetværk; fremskaffelse af faciliteter og struk-turer i forbindelse med world wide web; konsulentbistand i forbindelse med oven-nævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; computer- ydelser, nemlig sporing af besøgstrafik til og fra websider, elektroniske søge- maskiner (programmering). (730) Indehaver: Kardek v/Karen D.Vestergaard, Kastanievej 23, 3300 Frede- riksværk, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i (111) Reg.nr.: VR 2005 04606 (151) Reg.dato: 2005-11-22 andre klasser), julepynt. (210) Ans.nr.: VA 2005 03946 (220) Ans.dato: 2005-09-21 (591) Farvetekst: Mærket udført farver.

VITAGO' (111) Reg.nr.: VR 2005 04610 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04716 (220) Ans.dato: 2005-10-28 (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, NO-0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, Danmark MAQS (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr, fjerkræ og vildt; pålæg af de nævnte; kødekstrakter; patéer (ikke indbagte); konserverede, tørrede og kogte frugter (730) Indehaver: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 og grøntsager, kartoffelmos; geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeri- København K, Danmark produkter; oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine; smør. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke (511) Klasse 30: Kaffe, te, iste, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffe- apparater). erstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved kagedej, konfekture, spiseis, iscreme; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af sennep; eddike, sovse, krydderier, is; bouillon; sukkervarer; mayonnaise; kontoropgaver, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. mayonnaisebaserede dressinger og mayonnaisebaserede salater; nudler; pa- (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. sta; postejer (bagværk); patéer (indbagte); buddinger; salatdressinger; choko- (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og lade; smørrebrød; sushi. ledelse af konferencer og seminarer. (511) Klasse 32: Frugtjuice, frugtdrikke og frugtsaft; saft; mineralvand; kul- (511) Klasse 42: Juridisk bistand. syreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04611 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04607 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04893 (220) Ans.dato: 2005-11-09 (210) Ans.nr.: VA 2005 04846 (220) Ans.dato: 2005-11-05 ARCON

(730) Indehaver: Arcon A/S, Lyngbyvej 403, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af (730) Indehaver: MINI KIDS A/S, Ryttervangen 5, 7323 Give, Danmark kontoropgaver. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas- (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installations- ser), senge- og bordtæpper. virksomhed. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

2807 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04612 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04616 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 04659 (220) Ans.dato: 2005-10-26 (210) Ans.nr.: VA 2005 05062 (220) Ans.dato: 2005-11-17 Optea

(730) Indehaver: Optea AB, Stena Center 1 A-D, SE-41292 Göteborg, Sverige (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara- ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk- somhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Den Blå Avis A/S, Marselisborg Havnevej 26, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved (111) Reg.nr.: VR 2005 04613 (151) Reg.dato: 2005-11-22 forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af (210) Ans.nr.: VA 2005 05085 (220) Ans.dato: 2005-11-17 kontoropgaver. Køb og salg - herunder detailsalg og tilbudsformidling i fysiske detailbutikker og på Internettet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed - herunder fi- securityfences nansiering af franchise, valutarisk virksomhed, handelsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, auktionsvirksomhed - fysisk og på Internettet. (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran- Tyskland gering af rejser. (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødt. frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR 2005 04617 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04614 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05097 (220) Ans.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 05086 (220) Ans.dato: 2005-11-17 solarcontrolfilm Sicherheitszäune (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR 2005 04618 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04615 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05098 (220) Ans.dato: 2005-11-17 (210) Ans.nr.: VA 2005 05094 (220) Ans.dato: 2005-11-17 film sunprotection (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørede og kogte frugter og grøntsager. frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR 2005 04619 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05099 (220) Ans.dato: 2005-11-17 Sicherheitsfenster

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04620 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05100 (220) Ans.dato: 2005-11-17 Sicherheitstüren

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

2808 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 2005 04621 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (111) Reg.nr.: VR 2005 04627 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 03577 (220) Ans.dato: 2005-09-01 (210) Ans.nr.: VA 2005 04193 (220) Ans.dato: 2005-10-04 EXTREME

(730) Indehaver: Ing. Loro Piana & C. S.p.A., C.so Rolandi 10, IT-13017 Quarona (VC), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 24: Tekstilstoffer.

(730) Indehaver: International Nutrition Co. Ltd. A/S, Indiakaj 20, 2100 Køben- (111) Reg.nr.: VR 2005 04622 (151) Reg.dato: 2005-11-22 havn Ø, Danmark (210) Ans.nr.: VA 2005 05102 (220) Ans.dato: 2005-11-17 (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Dietetiske præparater og drikke til medicinsk brug, nærings- securitydoors midler til spædbørn, herunder pulvermad, diætetiske næringsmidler til børn og invalider, vitaminpræparater, kosttilskud til medicinsk brug. (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, meje- Tyskland riprodukter, mælk, fløde, mælke- og flødeprodukter, drikke og næringsmidler (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte baseret på mælk og fløde, pulvermælk og -fløde og drikke fremstillet heraf, frugter og grøntsager. proteiner til mennesker, herunder proteiner til fremstilling af sojamælk, mælke- erstatninger, hovedsageligt baseret på soyamel. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekture- (111) Reg.nr.: VR 2005 04623 (151) Reg.dato: 2005-11-22 varer, müsli og mælleriprodukter, mælkerstatninger, hovedsageligt baseret på (210) Ans.nr.: VA 2005 05103 (220) Ans.dato: 2005-11-17 soyamel, færdigretter, hovedsageligt bestående af ris, korn og stivelse, pulver indeholdende soya til fremstilling af drikke og drikke indeholdende soya. Sicherheitsfolien (111) Reg.nr.: VR 2005 04628 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, (210) Ans.nr.: VA 2005 04192 (220) Ans.dato: 2005-10-04 Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04624 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05104 (220) Ans.dato: 2005-11-17 antishatter

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (730) Indehaver: International Nutrition Co. Ltd. A/S, Indiakaj 20, 2100 Køben- frugter og grøntsager. havn Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 04625 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (511) Klasse 05: Dietetiske præparater og drikke til medicinsk brug, nærings- (210) Ans.nr.: VA 2005 05107 (220) Ans.dato: 2005-11-17 midler til spædbørn, herunder pulvermad, diætetiske næringsmidler til børn og invalider, vitaminpræparater, kosttilskud til medicinsk brug. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, meje- film and more riprodukter, mælk, fløde, mælke- og flødeprodukter, drikke og næringsmidler baseret på mælk og fløde, pulvermælk og -fløde og drikke fremstillet heraf, (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, proteiner til mennesker, herunder proteiner til fremstilling af sojamælk, mælke- Tyskland erstatninger, hovedsageligt baseret på soyamel. (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekture- frugter og grøntsager. varer, müsli og mælleriprodukter, mælkerstatninger, hovedsageligt baseret på soyamel, færdigretter, hovedsageligt bestående af ris, korn og stivelse, pulver indeholdende soya til fremstilling af drikke og drikke indeholdende soya. (111) Reg.nr.: VR 2005 04626 (151) Reg.dato: 2005-11-22 (210) Ans.nr.: VA 2005 05096 (220) Ans.dato: 2005-11-17 (111) Reg.nr.: VR 2005 04629 (151) Reg.dato: 2005-11-22 Rollos (210) Ans.nr.: VA 2005 02564 (220) Ans.dato: 2005-06-21

(730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE-48165 Münster, opti.com Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte (730) Indehaver: Storke Vinduer A/S, Fabriksvej 4, 9640 Farsø, Danmark frugter og grøntsager. (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne J.J. Borregaard & Niels Pedersen, Strand- gade, 9240 Nibe, Danmark (511) Klasse 06: Vinduer udført i aluminium samt vinduer hovedsageligt af aluminium med træ, udvendige døre udført i aluminium samt udvendige døre hovedsageligt af aluminium med træ. (511) Klasse 19: Vinduer udført i træ samt vinduer hovedsageligt af træ med aluminium, udvendige døre udført i træ samt udvendige døre hovedsageligt af træ med aluminium.

2809 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 2005 04630 (151) Reg.dato: 2005-11-23 (210) Ans.nr.: VA 2005 02948 (220) Ans.dato: 2005-07-08 PREMIER

(730) Indehaver: Premier Tax Free A/S, Assensgade 1, 2.th, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computerhukommelse; optaget, computerprogrammel og computerprogrammer, downloadable computerprogrammer, computer software, magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Tryksager, checks, instruktionsmateriale (dog ikke appara- ter). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed nemlig markedsføring af kreditkortserviceydelser, turistvirksomhed og serviceydelser i forbindelse med turisme, hoteller, restauranter og detailhandel. (511) Klasse 36: Forsikring virksomhed nemlig tjenester ydet i forbindelse med refundering af omsætningsafgifter og moms for turister og andre rejsende, elektronisk overførelse af valuta, udbetalinger via betalingskort, checks og kontanter.

(111) Reg.nr.: VR 2005 04631 (151) Reg.dato: 2005-11-23 (210) Ans.nr.: VA 2005 04628 (220) Ans.dato: 2005-10-25 BONDO

(730) Indehaver: Kontergo ApS, Kongsvænget 39, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder kontormøbler, møbler til konferencelokaler, møbler til institutioner, møbler til undervisningslokaler, skranker og skærm- vægge.

2810 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende 2005-11-30

Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger

VA 2005 01123 VA 2005 01124 VA 2005 01511 VA 2005 02213 VA 2005 02709 VA 2005 02801 VA 2005 02807 VA 2005 03181 VA 2005 05102

2811 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 1995 08496 Varemærker og fællesmærker (730) Indehaver: Wilhelm Kaimann GmbH & Co. KG, Hansastrasse 2-5, Tilførsler af registreringer D-33161 Hövelhof, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1976 04280 Ændringer af (730) Indehaver: Thales Corporate Services Limited, 2 Dashwood Lang Road, indehaver- og/eller fuldmagtsforhold The Bourne Business Park, Addlestone, Nr Weybridge, Surrey KT15 2NX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1967 00847 (111) Reg.nr.: VR 2003 00400 (730) Indehaver: Kim Nielsen Tillegreen, Skelstedet 1A, Trørød, 2950 Vedbæk, (730) Indehaver: Proinfo A/S, Gl. Stationsvej 7, 8800 Viborg, Danmark Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1993 06861 (730) Indehaver: Monark Exercise AB, S-180 50 Vansbro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 (111) Reg.nr.: VR 1990 03681 København V, Danmark (730) Indehaver: Kim Nielsen Tillegreen, Skelstedet 1A, Trørød, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (111) Reg.nr.: VR 1993 06165 1601 København V, Danmark (730) Indehaver: Expo Retail Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 12, 2300 København S, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1992 11138 (730) Indehaver: Kim Nielsen Tillegreen, Skelstedet 1A, Trørød, 2950 Vedbæk, (111) Reg.nr.: VR 1993 03531 Danmark (730) Indehaver: TeliaSonera Aktiebolag (publ.), SE-106 63 Stockholm, Sve- (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, rige 1601 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S-203 14 Malmö, Sve- rige (111) Reg.nr.: VR 1993 08313 (730) Indehaver: Kim Nielsen Tillegreen, Skelstedet 1A, Trørød, 2950 Vedbæk, (111) Reg.nr.: VR 1986 03839 Danmark (730) Indehaver: Walter Kidde Portable Equipment, Inc. a corporation of the (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, State of Delaware, 1394 South Third Street, P.O. Box 9199, Mebane, 1601 København V, Danmark North Carolina 27302, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1993 02781 (730) Indehaver: Kim Nielsen Tillegreen, Skelstedet 1A, Trørød, 2950 Vedbæk, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1995 02347 (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (730) Indehaver: S. MARGHERITA S.P.A., Via Ita Marzotto 8, I-30025 Fossalta 1601 København V, Danmark di Portogruaro, Italien

(111) Reg.nr.: VR 1967 03443 (111) Reg.nr.: VR 1995 02263 (730) Indehaver: Water Pik, Inc., 23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport (730) Indehaver: Hiab AB, Köpmannebergsvägen 5, P.O. Box 603, S-824 01 Beach, California 92660, USA Hudiksvall, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE-200 71 Malmø, Sverige 1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2002 00992 (111) Reg.nr.: VR 1976 02549 (730) Indehaver: The Euclid Chemical Company, 19218 Redwood Road Cleve- (730) Indehaver: Water Pik, Inc., 23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport land, Ohio 44110 (an Ohio Corporation), USA Beach, California 92660, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, København V, Danmark 1601 København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1977 00723 (111) Reg.nr.: VR 1993 01309 (730) Indehaver: Cardinal Health 303, Inc., a corporation of the State of (730) Indehaver: Water Pik, Inc., 23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Delaware, 10221 Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA 92121, Beach, California 92660, USA USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 1601 København V, Danmark Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 2003 03503 (111) Reg.nr.: VR 1974 00289 (730) Indehaver: Pierre Wilhelm, c/o Vaskeholdet.dk, Omøgade 20, 1., 2100 (730) Indehaver: Cardinal Health 303, Inc., a corporation of the State of København Ø, Danmark Delaware, 10221 Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA 92121, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (111) Reg.nr.: VR 1995 07233 Hellerup, Danmark (730) Indehaver: Rolite Design ApS, Stranderød 1, 6300 Gråsten, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1956 00331 (111) Reg.nr.: VR 1997 04350 (730) Indehaver: Corus UK Ltd., 9 Albert Embankment, London SE1 7SN, (730) Indehaver: Combo Holding I ApS, Valnæsvej 3, 4700 Næstved, Danmark Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 1601 København V, Danmark København K, Danmark

2812 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 1964 03457 (111) Reg.nr.: VR 1995 08558 (730) Indehaver: Dymo AB, Sundbybergsvägen 1, S-171 27 Solna, Sverige (730) Indehaver: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., Rue de Grassi, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 F-33250 Pauillac, Frankrig København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1971 02806 (730) Indehaver: Dymo AB, Sundbybergsvägen 1, S-171 27 Solna, Sverige (111) Reg.nr.: VR 1995 08559 (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 (730) Indehaver: BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., Rue de Grassi, København V, Danmark F-33250 Pauillac, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2002 01898 (730) Indehaver: 4 winds ApS, Grønvald Nielsens Vej 5, 8752 Østbirk, Dan- mark (111) Reg.nr.: VR 1966 00715 (730) Indehaver: SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR 2002 01516 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (730) Indehaver: 4 winds ApS, Grønvald Nielsens Vej 5, 8752 Østbirk, Dan- Hellerup, Danmark mark

(111) Reg.nr.: VR 1996 00355 (111) Reg.nr.: VR 1995 07990 (730) Indehaver: Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Société en nom collectif, (730) Indehaver: Nippon Kayaku Company Ltd., 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyodea- 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, Frankrig Ku, Tokyo 102-8172, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø- (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 benhavn K, Danmark København V, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1966 00034 (111) Reg.nr.: VR 2004 03775 (730) Indehaver: L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, 75008 Paris, (730) Indehaver: Niels Immerkær, Vølvesvej 7, 5210 Odense NV, Danmark Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø- benhavn K, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1997 00632 (730) Indehaver: Arkoon Network Security, 13 A, avenue Victor Hugo, F-69160 Lyon Tassin, Frankrig (111) Reg.nr.: VR 1996 00226 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (730) Indehaver: L'Oreal Danmark A/S, Stationspark 37, 2600 Glostrup, Dan- Hellerup, Danmark mark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 Kø- benhavn K, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1981 00116 (730) Indehaver: Parfums Alain Delon SA, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham, Schweiz (111) Reg.nr.: VR 1997 05011 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (730) Indehaver: Hungarovin Borászati Korlátolt Felelosségü Társaság, Háros Hellerup, Danmark u. 2-6, 1222 Budapest, Ungarn (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1988 01897 (730) Indehaver: PrimaVita GmbH, Lüner Rennbahn 16, D-21339 Lüneburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR 1998 00952 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 (730) Indehaver: Sawgrass Denmark ApS, Rømersvej 19B, 7430 Ikast, Dan- Hellerup, Danmark mark (740/750) Fuldmægtig: ComConsult/ ved Niels P. Jensen, Hjøllundvej 27, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR 1995 07272 (730) Indehaver: Konditor Bager Kæden A.M.B.A, Bødkervej 11, 7490 Aulum, Danmark (111) Reg.nr.: VR 2005 01542 (730) Indehaver: Sawgrass Denmark ApS, Rømersvej 19B, 7430 Ikast, Dan- mark (111) Reg.nr.: VR 1995 06575 (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (730) Indehaver: Roxytron A/S, Johannesmindevej 24, 9000 Aalborg, Dan- Danmark mark

(111) Reg.nr.: VR 1966 03038 (730) Indehaver: The BOC Group, Inc., a corporation of the State of Delaware, 575 Mountain Avenue, Murray Hill, New Providence, New Jersey, 07974, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1984 03425 (730) Indehaver: Dicon Holdings Inc., 20 Steelcase Road West, Markham, Ontario L3R 1B2, Canada (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark

(111) Reg.nr.: VR 1956 00459 (730) Indehaver: Teknos A/S, Industrivej 19, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark

2813 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg.nr.: VR 1995 05581 Varemærker og fællesmærker (511) Klasse 01. Tilførsler til registreringer (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. Klasse- og varefortegnelse efter (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. begrænsning, herunder begrænsning (511) Klasse 10. efter indsigelse eller efter deling (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 13. (511) Klasse 14. (111) Reg.nr.: VR 1995 07776 (511) Klasse 15. (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 18. (511) Klasse 20. (511) Klasse 19. (511) Klasse 35. (511) Klasse 20. (511) Klasse 42. (511) Klasse 21. (511) Klasse 22. (511) Klasse 23. (111) Reg.nr.: VR 1994 06239 (511) Klasse 24. (511) Klasse 35. (511) Klasse 25. (511) Klasse 36. (511) Klasse 26. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- (511) Klasse 27. ning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og (511) Klasse 28. udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (111) Reg.nr.: VR 2005 00411 (511) Klasse 32. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- (511) Klasse 33. tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen- (511) Klasse 34. ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara- (511) Klasse 35. ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu- (511) Klasse 36. lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og (511) Klasse 37. gengivelse af lyd eller billeder"til"Mp3 afspillere PC højttalere, hovedtelefoner (511) Klasse 38. til PC'er, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer (511) Klasse 39. til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og (511) Klasse 40. databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk- køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, bolig- ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, indretning, rådgivning vedrørende byggevirksomhed. børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR 2004 02949 (511) Klasse 11: Vaske, WC-kummer, WC-sæder, WC-cisterner, WCer, toilet- sæder, vandklosetter. (511) Klasse 21: Transportable universalbeholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) til husholdningsbrug, badtilbehør i form af bægerholdere; badebørster, skåle, kasser af metal til udlevering af papirhåndklæder, ikke elektriske husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer, porcelæn og keramik, dåsesæt (kage), tøjbørster, beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) til madvarer, beholdere til husholdnings og køkkenbrug (ikke af ædle metaller), kogegrej i form af dampkogere; kopper, dekorative krystalprismer, dekorative tallerkener, opvaskebørster, dispensere til udlevering af papirhåndklæder, affaldsspande, husholdningsredskaber, herunder skrabere til gryder og pan- der, kageruller, spatler, vendere og piskere; madkasser, stegepander af me- tal, servietringe, ikke af ædle metaller, ikke elektriske køkkenbeholdere, ikke af ædle metaller, tallerkener, underkopper, sæbebeholdere, tekedler, toilet- børster, toiletbørsteholdere, toiletpapirdispensere, toiletpapirholdere, toilet- servietholdere, håndklædeholdere, håndklædestativer, håndklæderinge, red- skaber til grills (stegeriste) i form af gafler, tænger og vendere; termoflasker, vandfade, vaskekummer.

(111) Reg.nr.: VR 1976 01406 (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 09. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 17. (511) Klasse 35. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 40. (511) Klasse 42.

2814 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg.nr.: VR 1995 07365 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 37: Udryddelse af skadedyr, undtagen indenfor landbruget, bygge-, installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed samt råd- givning i forbindelse hermed, inspektion af forekomsten af skadedyr. (511) Klasse 44: Skadedyrsudryddelse for landbruget samt rådgivning i for- bindelse hermed, inspektion af forekomsten af skadedyr.

2815 Fornyede registreringer 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

VR 1995 08285 Varemærker og fællesmærker VR 1995 08358 Fornyede registreringer VR 1995 08361 VR 1995 08375 VR 1995 08550 VR 1995 08556 VR 1995 08557 VR 1995 08558 VR 1995 08559 VR 1995 08565 VR 1995 08568 VR 1995 08597 VR 1995 08615 FR 1985 00013 VR 1995 08616 FR 1995 00034 VR 1995 08707 FR 1995 00036 VR 1995 08708 FR 1995 00037 VR 1995 08718 VR 1925 01099 VR 1995 08799 VR 1936 00442 VR 1995 08843 VR 1945 00827 VR 1996 00027 VR 1946 00346 VR 1996 00039 VR 1956 00059 VR 1996 00042 VR 1956 00080 VR 1996 00165 VR 1956 00164 VR 1996 00226 VR 1956 00281 VR 1996 00232 VR 1956 00331 VR 1996 00355 VR 1956 00665 VR 1996 00506 VR 1966 00034 VR 1996 00561 VR 1966 00118 VR 1996 01062 VR 1966 00236 VR 1996 01179 VR 1966 00285 VR 1996 01198 VR 1966 00374 VR 1996 01243 VR 1966 00715 VR 1996 01822 VR 1966 00940 VR 1996 01994 VR 1966 01192 VR 1996 02196 VR 1975 03017 VR 1996 02197 VR 1975 04652 VR 1996 02199 VR 1975 04939 VR 1996 02387 VR 1975 04964 VR 1996 02436 VR 1975 05035 VR 1996 02437 VR 1976 00045 VR 1996 02689 VR 1976 00230 VR 1996 02862 VR 1976 00282 VR 1976 00317 VR 1976 00794 VR 1976 01232 VR 1976 01737 VR 1976 01745 VR 1976 01746 VR 1985 03883 VR 1985 03939 VR 1985 03949 VR 1985 03957 VR 1985 03958 VR 1985 03984 VR 1985 04089 VR 1985 04134 VR 1985 04143 VR 1985 04275 VR 1985 04295 VR 1986 00013 VR 1986 00156 VR 1986 00204 VR 1986 00394 VR 1986 00729 VR 1986 00796 VR 1986 00832 VR 1995 02931 VR 1995 06735 VR 1995 07161 VR 1995 07262 VR 1995 07677 VR 1995 07708 VR 1995 07809 VR 1995 07880 VR 1995 07893 VR 1995 07903 VR 1995 07913 VR 1995 07927 VR 1995 07944 VR 1995 07961 VR 1995 07963 VR 1995 08178 VR 1995 08221 VR 1995 08235

2816 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende 2005-11-30

VR 1985 00257 Varemærker og fællesmærker VR 1985 00263 Udslettede registreringer VR 1985 00270 VR 1985 00272 VR 1985 00276 VR 1985 00283 VR 1985 00286 VR 1985 00294 VR 1985 00302 VR 1985 00310 VR 1985 00313 VR 1985 00317 VR 1985 00319 VR 1975 00361 VR 1985 00322 VR 1975 00362 VR 1985 00325 VR 1975 00375 VR 1985 00326 VR 1975 00408 VR 1985 00328 VR 1975 00417 VR 1985 00330 VR 1975 00426 VR 1985 00331 VR 1975 00429 VR 1985 00334 VR 1975 00430 VR 1985 00344 VR 1975 00433 VR 1985 00346 VR 1975 00437 VR 1985 00353 VR 1975 00443 VR 1985 00364 VR 1975 00444 VR 1985 00370 VR 1975 00445 VR 1985 00371 VR 1975 00448 VR 1985 00377 VR 1975 00455 VR 1985 00378 VR 1975 00463 VR 1985 00381 VR 1975 00469 VR 1985 00388 VR 1975 00491 VR 1985 00389 VR 1975 00494 VR 1985 00398 VR 1975 00505 VR 1985 00404 VR 1975 00512 VR 1985 00408 VR 1985 00004 VR 1985 00412 VR 1985 00005 VR 1985 00427 VR 1985 00006 VR 1985 00428 VR 1985 00010 VR 1985 00429 VR 1985 00011 VR 1985 00431 VR 1985 00014 VR 1985 00435 VR 1985 00020 VR 1985 00436 VR 1985 00026 VR 1985 00439 VR 1985 00027 VR 1985 00442 VR 1985 00028 VR 1985 00446 VR 1985 00031 VR 1985 01952 VR 1985 00051 VR 1995 00002 VR 1985 00053 VR 1995 00005 VR 1985 00056 VR 1995 00007 VR 1985 00064 VR 1995 00008 VR 1985 00065 VR 1995 00012 VR 1985 00067 VR 1995 00015 VR 1985 00076 VR 1995 00016 VR 1985 00079 VR 1995 00018 VR 1985 00081 VR 1995 00020 VR 1985 00084 VR 1995 00021 VR 1985 00092 VR 1995 00022 VR 1985 00093 VR 1995 00023 VR 1985 00097 VR 1995 00024 VR 1985 00101 VR 1995 00027 VR 1985 00102 VR 1995 00028 VR 1985 00113 VR 1995 00029 VR 1985 00114 VR 1995 00030 VR 1985 00131 VR 1995 00031 VR 1985 00132 VR 1995 00033 VR 1985 00135 VR 1995 00036 VR 1985 00136 VR 1995 00039 VR 1985 00137 VR 1995 00043 VR 1985 00141 VR 1995 00044 VR 1985 00155 VR 1995 00046 VR 1985 00156 VR 1995 00047 VR 1985 00166 VR 1995 00049 VR 1985 00167 VR 1995 00050 VR 1985 00171 VR 1995 00051 VR 1985 00173 VR 1995 00053 VR 1985 00181 VR 1995 00061 VR 1985 00185 VR 1995 00062 VR 1985 00193 VR 1995 00063 VR 1985 00198 VR 1995 00064 VR 1985 00201 VR 1995 00065 VR 1985 00207 VR 1995 00067 VR 1985 00214 VR 1995 00071 VR 1985 00235 VR 1995 00073 VR 1985 00237 VR 1995 00074 VR 1985 00252 VR 1995 00079 VR 1985 00253 VR 1995 00080

2817 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

VR 1995 00081 VR 1995 00224 VR 1995 00084 VR 1995 00225 VR 1995 00087 VR 1995 00226 VR 1995 00089 VR 1995 00228 VR 1995 00090 VR 1995 00233 VR 1995 00091 VR 1995 00234 VR 1995 00092 VR 1995 00236 VR 1995 00096 VR 1995 00237 VR 1995 00098 VR 1995 00239 VR 1995 00099 VR 1995 00242 VR 1995 00106 VR 1995 00243 VR 1995 00107 VR 1995 00248 VR 1995 00108 VR 1995 00249 VR 1995 00109 VR 1995 00250 VR 1995 00111 VR 1995 00252 VR 1995 00112 VR 1995 00256 VR 1995 00113 VR 1995 00266 VR 1995 00114 VR 1995 00269 VR 1995 00115 VR 1995 00273 VR 1995 00116 VR 1995 00274 VR 1995 00117 VR 1995 00275 VR 1995 00118 VR 1995 00276 VR 1995 00123 VR 1995 00277 VR 1995 00124 VR 1995 00280 VR 1995 00125 VR 1995 00283 VR 1995 00126 VR 1995 00284 VR 1995 00127 VR 1995 00286 VR 1995 00128 VR 1995 00287 VR 1995 00129 VR 1995 00289 VR 1995 00130 VR 1995 00291 VR 1995 00132 VR 1995 00298 VR 1995 00133 VR 1995 00300 VR 1995 00136 VR 1995 00301 VR 1995 00137 VR 1995 00302 VR 1995 00138 VR 1995 00311 VR 1995 00139 VR 1995 00312 VR 1995 00140 VR 1995 00313 VR 1995 00141 VR 1995 00314 VR 1995 00143 VR 1995 00316 VR 1995 00144 VR 1995 00320 VR 1995 00145 VR 1995 00322 VR 1995 00146 VR 1995 00325 VR 1995 00147 VR 1995 00328 VR 1995 00150 VR 1995 00334 VR 1995 00152 VR 1995 00336 VR 1995 00155 VR 1995 00338 VR 1995 00156 VR 1995 00340 VR 1995 00157 VR 1995 00344 VR 1995 00158 VR 1995 00345 VR 1995 00160 VR 1995 00346 VR 1995 00163 VR 1995 00347 VR 1995 00164 VR 1995 00348 VR 1995 00165 VR 1995 00349 VR 1995 00166 VR 1995 00351 VR 1995 00167 VR 1995 00354 VR 1995 00168 VR 1995 00355 VR 1995 00170 VR 1995 00356 VR 1995 00171 VR 1995 00357 VR 1995 00173 VR 1995 00360 VR 1995 00174 VR 1995 00361 VR 1995 00179 VR 1995 00362 VR 1995 00182 VR 1995 00363 VR 1995 00183 VR 1995 00364 VR 1995 00187 VR 1995 00365 VR 1995 00188 VR 1995 00366 VR 1995 00189 VR 1995 00367 VR 1995 00191 VR 1995 00371 VR 1995 00194 VR 1995 00374 VR 1995 00196 VR 1995 00382 VR 1995 00197 VR 1995 00384 VR 1995 00198 VR 1995 00386 VR 1995 00205 VR 1995 00391 VR 1995 00206 VR 1995 00393 VR 1995 00207 VR 1995 00394 VR 1995 00209 VR 1995 00395 VR 1995 00210 VR 1995 00396 VR 1995 00212 VR 1995 00398 VR 1995 00214 VR 1995 00402 VR 1995 00215 VR 1995 00403 VR 1995 00216 VR 1995 00405 VR 1995 00217 VR 1995 00409 VR 1995 00218 VR 1995 00410 VR 1995 00219 VR 1995 00411 VR 1995 00220 VR 1995 00421 VR 1995 00221 VR 1995 00423

2818 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

VR 1995 00424 VR 1995 00615 VR 1995 00429 VR 1995 00616 VR 1995 00430 VR 1995 00619 VR 1995 00431 VR 1995 00620 VR 1995 00432 VR 1995 00621 VR 1995 00433 VR 1995 00622 VR 1995 00434 VR 1995 00625 VR 1995 00435 VR 1995 00626 VR 1995 00439 VR 1995 00627 VR 1995 00441 VR 1995 00628 VR 1995 00446 VR 1995 00630 VR 1995 00447 VR 1995 00632 VR 1995 00450 VR 1995 00636 VR 1995 00452 VR 1995 00637 VR 1995 00454 VR 1995 00638 VR 1995 00455 VR 1995 00640 VR 1995 00456 VR 1995 00646 VR 1995 00458 VR 1995 00647 VR 1995 00459 VR 1995 00650 VR 1995 00461 VR 1995 00651 VR 1995 00462 VR 1995 00653 VR 1995 00468 VR 1995 00656 VR 1995 00470 VR 1995 00657 VR 1995 00473 VR 1995 00659 VR 1995 00474 VR 1995 00660 VR 1995 00475 VR 1995 00661 VR 1995 00476 VR 1995 00662 VR 1995 00477 VR 1995 00663 VR 1995 00478 VR 1995 00664 VR 1995 00480 VR 1995 00665 VR 1995 00483 VR 1995 00667 VR 1995 00484 VR 1995 00668 VR 1995 00487 VR 1995 00670 VR 1995 00494 VR 1995 00671 VR 1995 00495 VR 1995 00678 VR 1995 00496 VR 1995 00680 VR 1995 00497 VR 1995 00681 VR 1995 00500 VR 1995 00682 VR 1995 00502 VR 1995 00683 VR 1995 00503 VR 1995 00684 VR 1995 00506 VR 1995 00688 VR 1995 00508 VR 1995 00689 VR 1995 00509 VR 1995 00692 VR 1995 00510 VR 1995 00693 VR 1995 00511 VR 1995 00698 VR 1995 00513 VR 1995 00699 VR 1995 00518 VR 1995 00704 VR 1995 00520 VR 1995 00705 VR 1995 00521 VR 1995 00707 VR 1995 00522 VR 1995 00710 VR 1995 00523 VR 1995 00711 VR 1995 00525 VR 1995 00716 VR 1995 00526 VR 1995 00734 VR 1995 00531 VR 1995 00736 VR 1995 00533 VR 1995 00738 VR 1995 00534 VR 1995 00739 VR 1995 00536 VR 1995 00741 VR 1995 00538 VR 1995 00744 VR 1995 00539 VR 1995 00745 VR 1995 00545 VR 1995 00749 VR 1995 00554 VR 1995 00751 VR 1995 00555 VR 1995 00557 VR 1995 00559 VR 1995 00562 VR 1995 00564 VR 1995 00565 VR 1995 00567 VR 1995 00570 VR 1995 00579 VR 1995 00584 VR 1995 00587 VR 1995 00589 VR 1995 00590 VR 1995 00592 VR 1995 00594 VR 1995 00597 VR 1995 00599 VR 1995 00602 VR 1995 00603 VR 1995 00605 VR 1995 00608 VR 1995 00611 VR 1995 00612 VR 1995 00613

2819 Ansøgningsregister 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

VA 1980 04202 VR 1985 00092 Varemærker og fællesmærker VA 1980 05216 VR 1985 00031 Ansøgningsregister VA 1981 01066 VR 1985 00020 VA 1981 04308 VR 1985 00381 VA 1981 05519 VR 1985 03984 VA 1982 00409 VR 1985 00388 VA 1982 01949 VR 1985 00389 VA 1982 01980 VR 1985 00093 Register over mærker i dette tidende VA 1982 02209 VR 1985 00102 angivet i ansøgningsnummerorden VA 1982 04424 VR 1985 00097 VA 1982 04457 VR 1985 00101 VA 1982 05080 VR 1985 00286 (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA 1982 05707 VR 1985 00173 VA 1982 05756 VR 1985 00346 VA 1982 05929 VR 1985 00113 FA 1985 00001 FR 1985 00013 VA 1983 00375 VR 1985 00026 FA 1995 00035 FR 1995 00034 VA 1983 00698 VR 1985 00027 FA 1995 00037 FR 1995 00036 VA 1983 00807 VR 1985 00028 FA 1995 00038 FR 1995 00037 VA 1983 01099 VR 1985 00214 VA 1925 00695 VR 1925 01099 VA 1983 01455 VR 1985 00377 VA 1936 00456 VR 1936 00442 VA 1983 01543 VR 1985 00378 VA 1944 01274 VR 1945 00827 VA 1983 02076 VR 1985 00294 VA 1946 00212 VR 1946 00346 VA 1983 02831 VR 1984 03425 VA 1954 01613 VR 1956 00281 VA 1983 03024 VR 1985 00056 VA 1955 01305 VR 1956 00665 VA 1983 03525 VR 1985 00053 VA 1955 01606 VR 1956 00059 VA 1983 03683 VR 1985 00064 VA 1955 02342 VR 1956 00164 VA 1983 03754 VR 1985 00065 VA 1955 02550 VR 1956 00080 VA 1983 03813 VR 1985 00302 VA 1955 02782 VR 1956 00331 VA 1983 04050 VR 1985 00067 VA 1955 02825 VR 1956 00459 VA 1983 04199 VR 1985 00114 VA 1962 00716 VR 1964 03457 VA 1983 04312 VR 1985 00004 VA 1963 03125 VR 1966 00715 VA 1983 04345 VR 1985 00310 VA 1964 00981 VR 1966 00940 VA 1983 04391 VR 1985 00319 VA 1965 01359 VR 1966 00034 VA 1983 04710 VR 1985 00005 VA 1965 01694 VR 1966 00118 VA 1983 04890 VR 1985 00313 VA 1965 02213 VR 1966 00236 VA 1983 05152 VR 1985 00317 VA 1965 02283 VR 1966 03038 VA 1983 05520 VR 1985 00006 VA 1965 03292 VR 1966 00285 VA 1983 05626 VR 1985 00181 VA 1965 03642 VR 1966 00374 VA 1983 05653 VR 1985 00198 VA 1965 04490 VR 1966 01192 VA 1983 05660 VR 1985 00051 VA 1966 03963 VR 1967 00847 VA 1983 05692 VR 1985 00201 VA 1967 00772 VR 1967 03443 VA 1983 05741 VR 1985 00207 VA 1969 05308 VR 1974 00289 VA 1983 05745 VR 1985 00185 VA 1970 03015 VR 1971 02806 VA 1983 05887 VR 1986 00204 VA 1972 01473 VR 1975 00426 VA 1983 06067 VR 1985 00132 VA 1972 03598 VR 1976 01737 VA 1983 06071 VR 1985 00131 VA 1973 01872 VR 1976 00794 VA 1983 06075 VR 1985 00412 VA 1973 03318 VR 1975 00429 VA 1983 06127 VR 1985 00141 VA 1973 03380 VR 1975 00433 VA 1983 06144 VR 1985 00135 VA 1973 03921 VR 1975 00437 VA 1983 06157 VR 1985 00136 VA 1973 04245 VR 1976 01406 VA 1983 06165 VR 1985 00137 VA 1973 04954 VR 1975 00443 VA 1983 06192 VR 1985 00193 VA 1973 05087 VR 1975 00445 VA 1983 06238 VR 1985 00344 VA 1973 05210 VR 1975 00417 VA 1983 06423 VR 1985 00334 VA 1974 00171 VR 1975 00448 VA 1983 06429 VR 1985 00326 VA 1974 00357 VR 1975 00430 VA 1984 00134 VR 1985 03883 VA 1974 00371 VR 1975 00444 VA 1984 00440 VR 1985 00322 VA 1974 00640 VR 1975 00455 VA 1984 00534 VR 1985 00325 VA 1974 00788 VR 1975 00463 VA 1984 00561 VR 1985 00237 VA 1974 01274 VR 1975 00469 VA 1984 00731 VR 1985 00328 VA 1974 02065 VR 1975 00361 VA 1984 00974 VR 1985 00330 VA 1974 02067 VR 1975 00362 VA 1984 00975 VR 1985 00331 VA 1974 02069 VR 1976 01745 VA 1984 01045 VR 1985 00404 VA 1974 02070 VR 1976 01746 VA 1984 01058 VR 1985 00371 VA 1974 02126 VR 1975 00375 VA 1984 01104 VR 1985 00283 VA 1974 02201 VR 1975 00408 VA 1984 01375 VR 1985 00398 VA 1974 02241 VR 1975 00491 VA 1984 01440 VR 1985 00166 VA 1974 02246 VR 1975 00494 VA 1984 01455 VR 1985 00167 VA 1974 02288 VR 1975 00505 VA 1984 01468 VR 1985 00155 VA 1974 02305 VR 1975 00512 VA 1984 01490 VR 1985 00156 VA 1974 03691 VR 1976 00230 VA 1984 01501 VR 1985 00252 VA 1974 04086 VR 1975 03017 VA 1984 01558 VR 1985 00010 VA 1974 04370 VR 1975 05035 VA 1984 01616 VR 1985 00171 VA 1975 00576 VR 1976 00317 VA 1984 01625 VR 1985 00076 VA 1975 01256 VR 1975 04652 VA 1984 01633 VR 1985 00079 VA 1975 01546 VR 1975 04939 VA 1984 01636 VR 1985 00257 VA 1975 01603 VR 1975 04964 VA 1984 01641 VR 1985 00263 VA 1975 02032 VR 1976 00045 VA 1984 01676 VR 1985 00408 VA 1975 02968 VR 1976 00282 VA 1984 01702 VR 1985 00081 VA 1975 04107 VR 1976 01232 VA 1984 01818 VR 1985 00427 VA 1976 00204 VR 1976 02549 VA 1984 01858 VR 1985 00428 VA 1976 00380 VR 1976 04280 VA 1984 01860 VR 1985 00429 VA 1976 03028 VR 1977 00723 VA 1984 01874 VR 1985 00431 VA 1978 03526 VR 1985 00011 VA 1984 01881 VR 1985 00370 VA 1980 00758 VR 1985 00014 VA 1984 01890 VR 1985 00442 VA 1980 02135 VR 1981 00116

2820 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

VA 1984 01993 VR 1985 04089 VA 1993 02483 VR 1995 00402 VA 1984 02310 VR 1985 01952 VA 1993 02616 VR 1995 00198 VA 1984 02413 VR 1985 00235 VA 1993 02956 VR 1995 00403 VA 1984 02448 VR 1985 00253 VA 1993 03331 VR 1995 00611 VA 1984 02465 VR 1985 00084 VA 1993 04075 VR 1995 00043 VA 1984 02479 VR 1985 00364 VA 1993 04109 VR 1993 06861 VA 1984 02538 VR 1985 00270 VA 1993 04472 VR 1995 00205 VA 1984 02539 VR 1985 00272 VA 1993 04622 VR 1995 00044 VA 1984 02560 VR 1985 00435 VA 1993 05052 VR 1995 00206 VA 1984 02576 VR 1985 00436 VA 1993 05058 VR 1995 00046 VA 1984 02604 VR 1985 00276 VA 1993 05182 VR 1995 00207 VA 1984 02635 VR 1985 00353 VA 1993 05252 VR 1995 00047 VA 1984 02655 VR 1985 00439 VA 1993 05343 VR 1995 00405 VA 1984 02728 VR 1985 00446 VA 1993 05423 VR 1995 00049 VA 1984 03832 VR 1986 00013 VA 1993 05435 VR 1995 07961 VA 1984 04018 VR 1985 04295 VA 1993 05465 VR 1995 00209 VA 1984 04680 VR 1985 04275 VA 1993 05466 VR 1995 00210 VA 1984 06393 VR 1985 03939 VA 1993 05496 VR 1995 00612 VA 1984 06631 VR 1985 03957 VA 1993 05703 VR 1995 00613 VA 1984 06632 VR 1985 03958 VA 1993 06524 VR 1995 00212 VA 1984 06894 VR 1985 03949 VA 1993 06628 VR 1995 00050 VA 1984 07027 VR 1985 04134 VA 1993 06650 VR 1995 00051 VA 1984 07028 VR 1985 04143 VA 1993 06812 VR 1995 00409 VA 1985 00072 VR 1986 00796 VA 1993 06813 VR 1995 00214 VA 1985 01015 VR 1986 00729 VA 1993 06835 VR 1995 00215 VA 1985 01016 VR 1986 00394 VA 1993 06953 VR 1995 00216 VA 1985 01041 VR 1986 00156 VA 1993 07032 VR 1995 00217 VA 1985 01671 VR 1986 00832 VA 1993 07062 VR 1995 00218 VA 1985 05850 VR 1986 03839 VA 1993 07064 VR 1995 00219 VA 1986 07427 VR 1988 01897 VA 1993 07065 VR 1995 00220 VA 1988 04127 VR 1990 03681 VA 1993 07073 VR 1995 00221 VA 1988 08489 VR 1995 00002 VA 1993 07087 VR 1995 00410 VA 1989 04187 VR 1995 00384 VA 1993 07334 VR 1995 07963 VA 1989 05083 VR 1995 00179 VA 1993 07342 VR 1995 00411 VA 1989 09226 VR 1995 00005 VA 1993 07397 VR 1995 00615 VA 1990 04781 VR 1995 00599 VA 1993 07443 VR 1995 00053 VA 1990 04856 VR 1995 00182 VA 1993 07577 VR 1995 00616 VA 1990 06687 VR 1995 00007 VA 1993 07631 VR 1995 00224 VA 1990 07019 VR 1995 00008 VA 1993 07805 VR 1995 00061 VA 1991 02039 VR 1996 01822 VA 1993 07825 VR 1995 00225 VA 1991 02431 VR 1995 00174 VA 1993 07864 VR 1995 00062 VA 1991 02509 VR 1995 00386 VA 1993 07947 VR 1995 00063 VA 1991 03909 VR 1995 00183 VA 1993 08002 VR 1995 00226 VA 1991 04860 VR 1995 00012 VA 1993 08056 VR 1995 00228 VA 1991 05149 VR 1993 03531 VA 1993 08273 VR 1995 00064 VA 1991 06650 VR 1995 00602 VA 1994 00064 VR 1995 00065 VA 1991 06651 VR 1995 00603 VA 1994 00149 VR 1995 00067 VA 1991 07601 VR 1995 00015 VA 1994 00226 VR 1995 00421 VA 1991 07602 VR 1995 00016 VA 1994 00270 VR 1995 00071 VA 1991 07751 VR 1993 01309 VA 1994 00574 VR 1995 00233 VA 1991 08849 VR 1995 00018 VA 1994 00639 VR 1995 00234 VA 1992 01203 VR 1995 00020 VA 1994 00697 VR 1995 00073 VA 1992 01413 VR 1995 00021 VA 1994 00823 VR 1995 00423 VA 1992 01546 VR 1992 11138 VA 1994 00857 VR 1995 00424 VA 1992 01547 VR 1993 08313 VA 1994 01013 VR 1995 00619 VA 1992 01655 VR 1995 00022 VA 1994 01022 VR 1995 00620 VA 1992 02032 VR 1995 00023 VA 1994 01024 VR 1995 00621 VA 1992 02494 VR 1995 00024 VA 1994 01160 VR 1995 00236 VA 1992 02534 VR 1995 00605 VA 1994 01269 VR 1995 00074 VA 1992 03267 VR 1995 00391 VA 1994 01273 VR 1995 00237 VA 1992 03722 VR 1995 08285 VA 1994 01329 VR 1995 00429 VA 1992 04421 VR 1995 00027 VA 1994 01380 VR 1995 00430 VA 1992 05095 VR 1995 00028 VA 1994 01525 VR 1995 00431 VA 1992 05237 VR 1995 00187 VA 1994 01672 VR 1995 00622 VA 1992 05452 VR 1995 00029 VA 1994 01681 VR 1995 00432 VA 1992 05453 VR 1995 00188 VA 1994 01775 VR 1995 00239 VA 1992 05586 VR 1995 00189 VA 1994 01813 VR 1995 00433 VA 1992 05811 VR 1995 00030 VA 1994 01857 VR 1995 00434 VA 1992 05888 VR 1995 00393 VA 1994 01889 VR 1995 00435 VA 1992 06316 VR 1995 00394 VA 1994 02066 VR 1995 00439 VA 1992 06325 VR 1995 00191 VA 1994 02294 VR 1995 00079 VA 1992 08932 VR 1995 00031 VA 1994 02299 VR 1995 00242 VA 1992 09018 VR 1995 00194 VA 1994 02397 VR 1995 00243 VA 1993 00086 VR 1995 00395 VA 1994 02436 VR 1995 00080 VA 1993 00254 VR 1995 00033 VA 1994 02437 VR 1995 00081 VA 1993 00614 VR 1995 00396 VA 1994 02580 VR 1994 06239 VA 1993 00687 VR 1993 02781 VA 1994 02783 VR 1995 00441 VA 1993 01055 VR 1995 00608 VA 1994 02805 VR 1995 00084 VA 1993 01097 VR 1995 00398 VA 1994 02860 VR 1995 00087 VA 1993 01616 VR 1993 06165 VA 1994 03213 VR 1995 00446 VA 1993 01700 VR 1995 00196 VA 1994 03265 VR 1995 00248 VA 1993 01820 VR 1995 02263 VA 1994 03329 VR 1995 00447 VA 1993 01873 VR 1995 00036 VA 1994 03339 VR 1995 00089 VA 1993 02248 VR 1995 00039 VA 1994 03355 VR 1995 00090 VA 1993 02255 VR 1995 00197 VA 1994 03356 VR 1995 00249

2821 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

VA 1994 03357 VR 1995 00250 VA 1994 07462 VR 1995 00521 VA 1994 03358 VR 1995 00450 VA 1994 07469 VR 1995 00522 VA 1994 03474 VR 1995 00252 VA 1994 07471 VR 1995 00523 VA 1994 03486 VR 1995 00091 VA 1994 07480 VR 1995 00126 VA 1994 03491 VR 1995 00452 VA 1994 07482 VR 1995 00525 VA 1994 03520 VR 1995 00454 VA 1994 07484 VR 1995 00127 VA 1994 03553 VR 1995 00625 VA 1994 07486 VR 1995 00128 VA 1994 03558 VR 1995 00092 VA 1994 07491 VR 1995 00129 VA 1994 03560 VR 1995 00626 VA 1994 07494 VR 1995 00298 VA 1994 03716 VR 1995 00455 VA 1994 07498 VR 1995 00130 VA 1994 03776 VR 1995 00256 VA 1994 07541 VR 1995 08597 VA 1994 03783 VR 1995 00627 VA 1994 07549 VR 1995 00300 VA 1994 03872 VR 1995 00456 VA 1994 07567 VR 1995 00526 VA 1994 04027 VR 1995 00096 VA 1994 07570 VR 1995 00132 VA 1994 04059 VR 1995 00098 VA 1994 07583 VR 1995 00301 VA 1994 04084 VR 1995 00458 VA 1994 07584 VR 1995 00302 VA 1994 04122 VR 1995 00459 VA 1994 07601 VR 1995 00133 VA 1994 04124 VR 1995 00099 VA 1994 07608 VR 1995 00136 VA 1994 04143 VR 1995 00628 VA 1994 07609 VR 1995 00137 VA 1994 04268 VR 1995 00461 VA 1994 07610 VR 1995 00138 VA 1994 04425 VR 1995 00462 VA 1994 07611 VR 1995 00139 VA 1994 04514 VR 1995 00266 VA 1994 07612 VR 1995 00140 VA 1994 04598 VR 1995 00630 VA 1994 07613 VR 1995 00141 VA 1994 04709 VR 1995 00106 VA 1994 07619 VR 1995 00143 VA 1994 04746 VR 1995 00107 VA 1994 07624 VR 1995 00144 VA 1994 04786 VR 1995 00269 VA 1994 07626 VR 1995 00145 VA 1994 04823 VR 1995 00632 VA 1994 07629 VR 1995 00146 VA 1994 05064 VR 1995 00468 VA 1994 07630 VR 1995 00147 VA 1994 05226 VR 1995 00470 VA 1994 07639 VR 1995 00150 VA 1994 05233 VR 1995 00273 VA 1994 07642 VR 1995 00152 VA 1994 05241 VR 1995 00108 VA 1994 07649 VR 1995 00155 VA 1994 05406 VR 1995 00473 VA 1994 07650 VR 1995 00156 VA 1994 05408 VR 1995 00474 VA 1994 07652 VR 1995 00157 VA 1994 05440 VR 1995 00475 VA 1994 07657 VR 1995 00158 VA 1994 05441 VR 1995 00476 VA 1994 07660 VR 1995 00160 VA 1994 05443 VR 1995 00274 VA 1994 07677 VR 1995 00163 VA 1994 05543 VR 1996 00506 VA 1994 07678 VR 1995 00164 VA 1994 05545 VR 1995 00275 VA 1994 07679 VR 1995 00165 VA 1994 05546 VR 1995 00276 VA 1994 07680 VR 1995 00166 VA 1994 05565 VR 1995 00277 VA 1994 07681 VR 1995 00167 VA 1994 05576 VR 1996 01179 VA 1994 07682 VR 1995 00168 VA 1994 05595 VR 1995 00109 VA 1994 07684 VR 1995 00170 VA 1994 05602 VR 1995 00477 VA 1994 07688 VR 1995 00531 VA 1994 05629 VR 1995 00478 VA 1994 07694 VR 1995 00533 VA 1994 05653 VR 1995 00280 VA 1994 07698 VR 1995 00534 VA 1994 05657 VR 1995 00480 VA 1994 07700 VR 1995 00536 VA 1994 05677 VR 1995 00483 VA 1994 07754 VR 1995 00311 VA 1994 05678 VR 1995 00484 VA 1994 07755 VR 1995 00312 VA 1994 05796 VR 1995 00636 VA 1994 07761 VR 1995 00313 VA 1994 05797 VR 1995 00637 VA 1994 07763 VR 1995 00314 VA 1994 05798 VR 1995 00283 VA 1994 07769 VR 1995 00316 VA 1994 05833 VR 1995 00638 VA 1994 07783 VR 1995 00320 VA 1994 05849 VR 1995 00487 VA 1994 07788 VR 1995 00646 VA 1994 05894 VR 1995 00111 VA 1994 07792 VR 1995 00322 VA 1994 05953 VR 1995 00284 VA 1994 07807 VR 1995 00538 VA 1994 06172 VR 1995 00112 VA 1994 07810 VR 1995 00325 VA 1994 06205 VR 1995 00494 VA 1994 07820 VR 1995 00539 VA 1994 06285 VR 1995 00113 VA 1994 07832 VR 1995 00545 VA 1994 06286 VR 1995 00114 VA 1994 07844 VR 1995 00328 VA 1994 06287 VR 1995 00115 VA 1994 07877 VR 1995 00647 VA 1994 06288 VR 1995 00116 VA 1994 07891 VR 1995 00554 VA 1994 06328 VR 1995 00286 VA 1994 07892 VR 1995 00555 VA 1994 06329 VR 1995 00287 VA 1994 07893 VR 1995 00650 VA 1994 06335 VR 1995 00289 VA 1994 07894 VR 1995 00651 VA 1994 06355 VR 1995 00117 VA 1994 07900 VR 1995 00334 VA 1994 06386 VR 1995 00118 VA 1994 07902 VR 1995 00336 VA 1994 06460 VR 1995 00495 VA 1994 07905 VR 1995 00338 VA 1994 06461 VR 1995 00496 VA 1994 07908 VR 1995 00340 VA 1994 06498 VR 1995 00497 VA 1994 07921 VR 1995 00653 VA 1994 06630 VR 1995 00500 VA 1994 07928 VR 1995 00344 VA 1994 06685 VR 1995 00502 VA 1994 07929 VR 1995 00345 VA 1994 06702 VR 1995 00291 VA 1994 07930 VR 1995 00346 VA 1994 06855 VR 1995 00503 VA 1994 07932 VR 1995 00347 VA 1994 06875 VR 1995 00123 VA 1994 07935 VR 1995 00348 VA 1994 06927 VR 1995 00506 VA 1994 07936 VR 1995 00349 VA 1994 07043 VR 1995 00508 VA 1994 07939 VR 1995 00351 VA 1994 07045 VR 1995 00509 VA 1994 07942 VR 1995 00354 VA 1994 07068 VR 1995 00510 VA 1994 07943 VR 1995 00355 VA 1994 07110 VR 1995 00511 VA 1994 07944 VR 1995 00356 VA 1994 07152 VR 1995 00124 VA 1994 07946 VR 1995 00357 VA 1994 07192 VR 1995 00513 VA 1994 07950 VR 1995 00360 VA 1994 07286 VR 1995 00125 VA 1994 07951 VR 1995 00361 VA 1994 07331 VR 1995 00518 VA 1994 07952 VR 1995 00362 VA 1994 07339 VR 1995 00640 VA 1994 07954 VR 1995 00363 VA 1994 07460 VR 1995 00520 VA 1994 07959 VR 1995 00364

2822 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

VA 1994 07962 VR 1995 00365 VA 1995 06272 VR 1995 07272 VA 1994 07964 VR 1995 00366 VA 1995 06330 VR 1996 00165 VA 1994 07965 VR 1995 00367 VA 1995 06537 VR 1995 07880 VA 1994 07968 VR 1995 00557 VA 1995 06641 VR 1996 00355 VA 1994 07975 VR 1995 00559 VA 1995 06992 VR 1996 01243 VA 1994 07979 VR 1995 00562 VA 1995 07368 VR 1995 07776 VA 1994 07986 VR 1995 00564 VA 1995 07424 VR 1995 07893 VA 1994 07987 VR 1995 00371 VA 1995 07432 VR 1995 07161 VA 1994 07999 VR 1995 00565 VA 1995 07499 VR 1995 07365 VA 1994 08001 VR 1995 00656 VA 1995 07767 VR 1995 08221 VA 1994 08002 VR 1995 00657 VA 1995 07768 VR 1995 07809 VA 1994 08007 VR 1995 00659 VA 1995 07808 VR 1995 07903 VA 1994 08009 VR 1995 00660 VA 1995 07892 VR 1995 07913 VA 1994 08010 VR 1995 00661 VA 1995 07998 VR 1995 07927 VA 1994 08011 VR 1995 00662 VA 1995 08074 VR 1995 08235 VA 1994 08012 VR 1995 00663 VA 1995 08105 VR 1995 07944 VA 1994 08013 VR 1995 00664 VA 1995 08128 VR 1995 08496 VA 1994 08016 VR 1995 00171 VA 1995 08262 VR 1995 08358 VA 1994 08022 VR 1995 00665 VA 1995 08267 VR 1995 08361 VA 1994 08031 VR 1995 00667 VA 1995 08390 VR 1995 08707 VA 1994 08032 VR 1995 00668 VA 1995 08391 VR 1995 08708 VA 1994 08036 VR 1995 00567 VA 1995 08400 VR 1995 08375 VA 1994 08049 VR 1995 00374 VA 1995 08527 VR 1995 08718 VA 1994 08066 VR 1995 00570 VA 1995 08712 VR 1995 08843 VA 1994 08081 VR 1995 00670 VA 1995 08831 VR 1995 08550 VA 1994 08084 VR 1995 00671 VA 1995 08849 VR 1995 08556 VA 1994 08113 VR 1995 00579 VA 1995 08850 VR 1995 08557 VA 1994 08125 VR 1995 00584 VA 1995 08888 VR 1995 08558 VA 1994 08130 VR 1995 00587 VA 1995 08889 VR 1995 08559 VA 1994 08138 VR 1995 00589 VA 1995 08969 VR 1996 00226 VA 1994 08145 VR 1995 00590 VA 1995 09027 VR 1995 08565 VA 1994 08149 VR 1995 00382 VA 1995 09036 VR 1995 08568 VA 1994 08156 VR 1995 06735 VA 1995 09103 VR 1996 00232 VA 1994 08175 VR 1995 00592 VA 1996 00386 VR 1996 02196 VA 1994 08176 VR 1995 00678 VA 1996 00387 VR 1996 02197 VA 1994 08178 VR 1995 00594 VA 1996 00389 VR 1996 02199 VA 1994 08184 VR 1995 00597 VA 1996 01062 VR 1996 02387 VA 1994 08189 VR 1995 00680 VA 1996 01276 VR 1996 01994 VA 1994 08191 VR 1995 00681 VA 1996 01323 VR 1996 02862 VA 1994 08192 VR 1995 00682 VA 1996 02091 VR 1996 02689 VA 1994 08194 VR 1995 00683 VA 1996 03542 VR 1997 00632 VA 1994 08195 VR 1995 00684 VA 1997 01466 VR 1998 00952 VA 1994 08209 VR 1995 00688 VA 1997 02247 VR 1997 04350 VA 1994 08210 VR 1995 00689 VA 1997 03993 VR 1997 05011 VA 1994 08217 VR 1995 00692 VA 2002 00314 VR 2002 00992 VA 1994 08218 VR 1995 00693 VA 2002 00619 VR 2002 01898 VA 1994 08231 VR 1995 00698 VA 2002 01111 VR 2002 01516 VA 1994 08232 VR 1995 00699 VA 2003 00068 VR 2003 00400 VA 1994 08246 VR 1995 00704 VA 2003 03235 VR 2003 03503 VA 1994 08250 VR 1995 00705 VA 2004 02052 VR 2004 02949 VA 1994 08252 VR 1995 00707 VA 2004 04195 VR 2004 03775 VA 1994 08271 VR 1995 00710 VA 2004 04891 VR 2005 00411 VA 1994 08272 VR 1995 00711 VA 2005 00612 VR 2005 04577 VA 1994 08304 VR 1995 00716 VA 2005 00613 VR 2005 04580 VA 1994 08322 VR 1995 00734 VA 2005 00981 VR 2005 04514 VA 1994 08325 VR 1995 00736 VA 2005 01039 VR 2005 01542 VA 1994 08331 VR 1995 00738 VA 2005 01123 VA 1994 08333 VR 1995 00739 VA 2005 01124 VA 1994 08341 VR 1995 00741 VA 2005 01509 VR 2005 04600 VA 1994 08354 VR 1995 00744 VA 2005 01511 VA 1994 08355 VR 1995 00745 VA 2005 02006 VR 2005 04535 VA 1994 08367 VR 1995 00749 VA 2005 02213 VA 1994 08779 VR 1995 00751 VA 2005 02215 VR 2005 04599 VA 1994 09123 VR 1995 00173 VA 2005 02564 VR 2005 04629 VA 1995 00552 VR 1995 02347 VA 2005 02642 VR 2005 04532 VA 1995 00879 VR 1995 02931 VA 2005 02709 VA 1995 01235 VR 1996 01062 VA 2005 02801 VA 1995 01479 VR 1995 08615 VA 2005 02807 VA 1995 01721 VR 1995 07677 VA 2005 02840 VR 2005 04575 VA 1995 01854 VR 1995 08616 VA 2005 02948 VR 2005 04630 VA 1995 02697 VR 1995 06575 VA 2005 03159 VR 2005 04574 VA 1995 02770 VR 1995 07990 VA 2005 03181 VA 1995 02941 VR 1995 07233 VA 2005 03222 VR 2005 04502 VA 1995 02942 VR 1996 02436 VA 2005 03251 VR 2005 04595 VA 1995 02943 VR 1996 02437 VA 2005 03274 VR 2005 04553 VA 1995 04137 VR 1996 01198 VA 2005 03317 VR 2005 04511 VA 1995 04345 VR 1996 00027 VA 2005 03515 VR 2005 04597 VA 1995 04527 VR 1995 07708 VA 2005 03552 VR 2005 04541 VA 1995 04873 VR 1995 05581 VA 2005 03554 VR 2005 04503 VA 1995 05262 VR 1995 08799 VA 2005 03556 VR 2005 04505 VA 1995 05354 VR 1995 07262 VA 2005 03568 VR 2005 04545 VA 1995 05624 VR 1996 00039 VA 2005 03569 VR 2005 04546 VA 1995 05882 VR 1996 00561 VA 2005 03577 VR 2005 04621 VA 1995 06098 VR 1995 08178 VA 2005 03617 VR 2005 04510 VA 1995 06251 VR 1996 00042 VA 2005 03758 VR 2005 04522

2823 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

VA 2005 03805 VR 2005 04527 VA 2005 05000 VR 2005 04555 VA 2005 03858 VR 2005 04517 VA 2005 05020 VR 2005 04559 VA 2005 03862 VR 2005 04512 VA 2005 05021 VR 2005 04558 VA 2005 03867 VR 2005 04576 VA 2005 05022 VR 2005 04557 VA 2005 03946 VR 2005 04606 VA 2005 05043 VR 2005 04586 VA 2005 03962 VR 2005 04544 VA 2005 05045 VR 2005 04587 VA 2005 03963 VR 2005 04579 VA 2005 05046 VR 2005 04588 VA 2005 03990 VR 2005 04589 VA 2005 05062 VR 2005 04616 VA 2005 04034 VR 2005 04591 VA 2005 05085 VR 2005 04613 VA 2005 04046 VR 2005 04533 VA 2005 05086 VR 2005 04614 VA 2005 04070 VR 2005 04590 VA 2005 05091 VR 2005 04582 VA 2005 04094 VR 2005 04550 VA 2005 05094 VR 2005 04615 VA 2005 04124 VR 2005 04583 VA 2005 05096 VR 2005 04626 VA 2005 04148 VR 2005 04513 VA 2005 05097 VR 2005 04617 VA 2005 04178 VR 2005 04534 VA 2005 05098 VR 2005 04618 VA 2005 04192 VR 2005 04628 VA 2005 05099 VR 2005 04619 VA 2005 04193 VR 2005 04627 VA 2005 05100 VR 2005 04620 VA 2005 04194 VR 2005 04537 VA 2005 05102 VR 2005 04622 VA 2005 04210 VR 2005 04547 VA 2005 05103 VR 2005 04623 VA 2005 04231 VR 2005 04507 VA 2005 05104 VR 2005 04624 VA 2005 04232 VR 2005 04509 VA 2005 05107 VR 2005 04625 VA 2005 04233 VR 2005 04566 VA 2005 04234 VR 2005 04508 VA 2005 04242 VR 2005 04506 VA 2005 04287 VR 2005 04556 VA 2005 04290 VR 2005 04592 VA 2005 04294 VR 2005 04539 VA 2005 04315 VR 2005 04549 VA 2005 04339 VR 2005 04540 VA 2005 04356 VR 2005 04601 VA 2005 04357 VR 2005 04602 VA 2005 04388 VR 2005 04598 VA 2005 04408 VR 2005 04608 VA 2005 04413 VR 2005 04536 VA 2005 04416 VR 2005 04528 VA 2005 04421 VR 2005 04516 VA 2005 04423 VR 2005 04548 VA 2005 04425 VR 2005 04563 VA 2005 04446 VR 2005 04561 VA 2005 04449 VR 2005 04585 VA 2005 04451 VR 2005 04523 VA 2005 04466 VR 2005 04584 VA 2005 04467 VR 2005 04504 VA 2005 04488 VR 2005 04531 VA 2005 04532 VR 2005 04526 VA 2005 04623 VR 2005 04596 VA 2005 04628 VR 2005 04631 VA 2005 04629 VR 2005 04562 VA 2005 04659 VR 2005 04612 VA 2005 04697 VR 2005 04609 VA 2005 04703 VR 2005 04604 VA 2005 04716 VR 2005 04610 VA 2005 04743 VR 2005 04515 VA 2005 04769 VR 2005 04538 VA 2005 04772 VR 2005 04521 VA 2005 04773 VR 2005 04520 VA 2005 04774 VR 2005 04519 VA 2005 04775 VR 2005 04518 VA 2005 04781 VR 2005 04530 VA 2005 04812 VR 2005 04573 VA 2005 04815 VR 2005 04542 VA 2005 04829 VR 2005 04572 VA 2005 04831 VR 2005 04571 VA 2005 04846 VR 2005 04607 VA 2005 04850 VR 2005 04551 VA 2005 04867 VR 2005 04568 VA 2005 04868 VR 2005 04594 VA 2005 04890 VR 2005 04543 VA 2005 04892 VR 2005 04560 VA 2005 04893 VR 2005 04611 VA 2005 04905 VR 2005 04565 VA 2005 04907 VR 2005 04524 VA 2005 04909 VR 2005 04525 VA 2005 04912 VR 2005 04564 VA 2005 04913 VR 2005 04567 VA 2005 04914 VR 2005 04593 VA 2005 04915 VR 2005 04605 VA 2005 04916 VR 2005 04581 VA 2005 04917 VR 2005 04529 VA 2005 04923 VR 2005 04603 VA 2005 04940 VR 2005 04578 VA 2005 04978 VR 2005 04570 VA 2005 04980 VR 2005 04569 VA 2005 04998 VR 2005 04552 VA 2005 04999 VR 2005 04554

2824 Navneregister Dansk Varemærketidende 2005-11-30

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. VR 1995 00018 Varemærker og fællesmærker BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A. VR 1995 00236 Navneregister BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. VR 1995 08558 BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A. VR 1995 08559 BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR 1995 00619 BASF COATINGS AG VR 1995 08285 Register over mærker nævnt i dette BASF COATINGS AG VR 1995 08615 BASF DRUCKSYSTEME GMBH VR 1996 01243 tidende angivet i alfabetisk orden efter BATMARK LIMITED VR 1995 00663 indehaver BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 1985 00092 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR 1985 00097 BAYER HEALTHCARE LLC, A DELAWARE LIMITED LIABIL VR 1995 00187 (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. BEECHAM GROUP P.L.C. VR 1985 04134 BEECHAM GROUP P.L.C. VR 1985 04143 BEKAERT SPECIALTY FILMS (UK) LTD. VR 1996 02436 AARSTIDERNE A/S VR 2005 04527 BEKAERT SPECIALTY FILMS (UK) LTD. VR 1996 02437 AASTED - MIKROVERK APS VR 2005 04517 BEROFLEX AKTIENGESELLSCHAFT VR 1985 00388 ABB HOCHSPANNUNGSTECHNIK AG VR 1995 00137 BEROL CORPORATION, VR 1975 03017 ABC-SKIND APS VR 1995 00127 BERTRAM-NIELSEN, LASSE VR 2005 04563 ABU AKTIEBOLAG VR 1975 04964 BERTRAM-NIELSEN, NINNA VR 2005 04563 AG VR 1985 00137 BG BANK DIVISION AF DANSKE BANK A/S VR 1995 00716 ADVOKATGRUPPEN ADMINISTRATION APS VR 1995 08221 BG BANK DIVISION AF DANSKE BANK A/S VR 1995 00734 AEGON N.V. VR 1985 00404 BIG FEATS ENTERTAINMENT, L.P., A LIMITED PART VR 1995 07913 AGA AKTIEBOLAG VR 1995 00432 BIKUBEN GIROBANK A/S VR 1995 00320 AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT VR 1975 00408 BILLE & HANSTAD APS VR 2005 04506 AGKNORDIC A/S VR 2005 00411 BIOMERIEUX B.V. VR 1995 00080 AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. VR 1995 00347 BIOMERIEUX B.V. VR 1995 00081 ALADDIN RADIO, FIRMAET VR 1985 00377 BLACK & DECKER CORPORATION, THE VR 1995 06735 ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED VR 1995 00158 BLOCKBUSTER INC. VR 1996 02196 ALCATEL TITN ANSWARE, SOCIETE ANONYME VR 1995 00030 BLOCKBUSTER INC. VR 1996 02197 ALFA LAVAL AGRI AB VR 1995 00626 BLOCKBUSTER INC. VR 1996 02199 ALL BLACKS B.V., THE VR 1995 00430 BOC GROUP, INC.,THE VR 1966 03038 ALSTOM (SWITZERLAND) LTD. VR 1995 00138 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH VR 1995 00382 ALSTOM (SWITZERLAND) LTD. VR 1995 00139 BOEHRINGER INGELHEIM KG VR 1995 00039 ALTADIS LUXEMBOURG S.A. VR 1995 00362 BOEHRINGER INGELHEIM KG VR 1995 00338 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04524 BONDEHUSET VR 2005 04582 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04525 BONNET NEVE VR 1995 00405 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04529 BOSTON SCIENTIFIC WAYNE CORPORATION VR 1995 00239 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04564 BRACCO INTERNATIONAL B.V. VR 1975 00505 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04567 BRAUCKMANN & PROBSTING GMBH & CO. KG VR 1995 00284 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04581 BRFKREDIT A/S VR 1995 00044 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04593 BRITISH AIRWAYS PLC VR 1995 00012 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04603 BRUNDTLAND CENTER DANMARK VR 1995 00509 AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS VR 2005 04605 BT INDUSTRIES AB VR 2005 04518 AMERICAN CYANAMID COMPANY, VR 1985 00185 BT INDUSTRIES AB VR 2005 04519 AMERICAN OPTICAL CORPORATION, VR 1985 00135 BT INDUSTRIES AB VR 2005 04520 AMERICAN TECHNICAL CERAMICS CORP. VR 1986 00832 BT INDUSTRIES AB VR 2005 04521 AMERSHAM HEALTH AS VR 1995 00109 BURBERRY LIMITED VR 1985 00439 AMFORA VINHUS AKTIEBOLAG VR 1995 00692 BUXTON FOODS LIMITED VR 1995 00365 AMFORA VINHUS AKTIEBOLAG VR 1995 00693 C. & J. CLARK INTERNATIONAL LIMITED VR 1966 00118 AMI HJEMMESERVICE K/S VR 1995 00562 C. CONRADTY NURNBERG GMBH & CO. KG VR 1995 00632 AMP V/POUL MIKKELSEN VR 1995 00625 C. LJUNGDAHL A/S VR 1985 00193 ANDERSSON, GUNILLA BERGERUD VR 1985 00102 CALDERA SYSTEMS, S.A. VR 1995 00233 ANNEBERG TRANSPORT A/S VR 1995 07677 CALLAWAY COMPANY, VR 1995 00061 ANTICIMEX AB VR 1995 07365 , VR 1995 00751 ANVANDBART LITET FORETAG SEVELIN AKTIEBOLAG VR 1995 00165 CAMPBELL SOUP COMPANY, VR 1946 00346 ARAMIS INC., VR 1995 00029 CAPELLA PLAY A/S VR 2005 04600 ARAMIS INC., VR 1995 00188 CARDIAC PACEMAKERS, INC. VR 1995 00495 ARBEITSGEMEINSCHAFT QUALITATSFORDERUNG CARDIAC PACEMAKERS, INC. VR 1995 00496 IM GAR VR 1985 00064 CARDINAL HEALTH 303, INC. VR 1974 00289 ARCON A/S VR 2005 04578 CARDINAL HEALTH 303, INC. VR 1977 00723 ARCON A/S VR 2005 04607 CARIBOU COFFEE COMPANY, VR 1995 08707 ARES TRADING S.A. VR 1995 00411 CARIBOU COFFEE COMPANY, VR 1995 08708 ARKE>SAMVIRKE VR 1975 00444 CARL C. HANSEN A/S VR 1995 00739 ARKOON NETWORK SECURITY VR 1997 00632 CARLSBERG A/S VR 2005 04597 ARLA FOODS AMBA VR 1995 00328 CARLSBERG DANMARK A/S VR 1985 00428 ARLA FOODS AMBA VR 1995 00520 CARLSBERG DANMARK A/S VR 1985 00429 ARLETH, JENS HENRIK VR 1995 07893 CASPARIJ, CHRISTOFFER VR 2005 04595 AROVIT PETFOOD, A/S VR 1995 00216 CASTROL LIMITED VR 1995 00628 AROVIT PETFOOD, A/S VR 1995 00477 CASTROL LIMITED VR 2005 04542 AROVIT PETFOOD, A/S VR 1995 00513 CELLGENIX TECHNOLOGIE TRANSFER GMBH VR 1995 00661 AS FORMA VR 2005 04606 CENTURA SOFTWARE CORPORATION VR 1995 00636 INC. & CIE., SOCIETE EN NOM COLLECTI VR 1995 00118 CENTURA SOFTWARE CORPORATION VR 1995 00637 ATLAS DESIGN AB VR 1995 00671 CEREALIA AB VR 1985 00252 ATLAS-STORD DENMARK A/S VR 2005 04565 CHARLIE ROBIN CLEMEN VR 1995 00506 AUGUST STORCK KG VR 1995 00283 CHARTEC LABORATORIES A/S VR 1995 00046 AUSTRIA TABAK GMBH & CO KG VR 2005 04550 CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED, VR 1995 08718 AUTO DISTRIBUTION INTERNATIONAL N.V. VR 1995 00036 CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG VR 1995 00622 AUTOMOBILES CITROEN VR 1995 00456 CHIRON S.R.L. VR 1995 00522 AVECIA B.V. VR 1985 00026 CHRISTENSEN, BENTE B. GAARDE VR 1985 00302 AVED VR 1995 00273 CHRISTIAN F. KEHLET A/S VR 1975 00430 AXCAN SCANDIPHARM INC. VR 1995 00248 CHRISTIAN FRIESER GMBH VR 1995 00599 AXSYS TECHONOLOGIES, INC., VR 1985 00031 CHRISTIANSEN, CHRISTIAN KIRK VR 1995 00079 B + V INDUSTRIETECHNIK GMBH VR 1956 00059 CHRISTIANSEN, SØREN KIRK VR 1995 00079 BABYGÅRDEN APS VR 1995 07809 CHROMOGENIX AB VR 1995 00225 BAHNCKE A/S VR 1975 00375

2825 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR 1975 00494 ESKOFOT KONTOR SYSTEMER A/S VR 1995 00092 CIRRUS DIAGNOSTICS, INC. VR 1995 07961 ETERNIT N.V. VR 1975 00443 CITIUS BUROTECHNIK GMBH VR 1995 00243 ETESON SYSTEMZENTRALE GMBH VR 1995 00145 INCORPORATED, VR 1995 00143 ETON SYSTEMS AB VR 2005 04571 COLOURCARE INTERNATIONAL LIMITED VR 1995 00608 ETON SYSTEMS AB VR 2005 04572 COMBO HOLDING I APS VR 1997 04350 EUCLID CHEMICAL COMPANY, THE VR 2002 00992 COMMERCIAL RISK PARTNERS LIMITED VR 1995 00616 EUGEN BLOCK HOLDING GMBH & CO. KG VR 1996 01994 COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P., A VR 1995 00518 EURO-LOG TELEKOMMUNIKATIONSMEHRWERT CONCENTRATE MANUFACTURING DIENSTE GMBH VR 1995 00266 COMPANY OF IREL, THE VR 1985 00427 EXCELLENT WINE DANMARK A/S VR 2005 04596 CONSOLIDATED FREIGHTWAYS, INC., VR 1985 00201 EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DUKDALF B.V. VR 1995 00433 CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH VR 1956 00080 EXPO RETAIL DANMARK A/S VR 1993 06165 CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH VR 1976 00282 EXXON MOBIL CORPORATION VR 1976 00230 CONTINENTAL PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. VR 1995 00510 EXXON MOBIL CORPORATION VR 1995 00402 COOP DANMARK A/S VR 1985 00257 EXXON MOBIL CORPORATION VR 1996 00027 COOP DANMARK A/S VR 1995 00173 FACIT AKTIEBOLAG VR 1995 00189 COPSØ A/S VR 2005 04556 FAIRYTALE COPENHAGEN APS VR 2005 04505 CO-RO FOOD A/S VR 1976 01737 FAVORY CONVENIENCE FOOD B.V. VR 1985 00364 CORUS UK LTD. VR 1956 00331 FENICIA S.P.A. VR 1996 00232 COTY DEUTSCHLAND GMBH VR 1995 00116 FERRER INTERNACIONAL, S.A. VR 1995 00166 CREDIN A/S VR 1995 00152 FERRER INTERNACIONAL, S.A. VR 1995 00539 CROSFIELD B.V. VR 1995 00680 FERRERO S.P.A. VR 1975 00417 CROSFIELD B.V. VR 1995 00681 FFV AEROTECH AB VR 1985 00173 CROSFIELD B.V. VR 1995 00682 FIAT AUTO S.P.A. VR 1986 00204 CUC ENGINEERING VR 1995 08178 FIAT AUTO S.P.A. VR 1996 00039 DADE BEHRING MARBURG GMBH VR 1985 00051 FINE FRAGRANCES & COSMETICS LIMITED VR 1995 08843 DAIMLERCHRYSLER AG VR 1995 00277 FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD. VR 1995 00349 DAIRY MEATS NZ LIMITED VR 1995 00073 FIREYE, INC., VR 1975 00426 DALGETY SPILLERS FOODS LIMITED VR 1995 00215 PHARMACEUTICALS LTD. VR 1995 00659 DAN CAKE A/S VR 1995 00698 FISHER-PRICE, INC., VR 1975 00361 DAN CAKE A/S VR 1995 00699 FISHER-PRICE, INC., VR 1975 00362 DAN SKI APS VR 1985 00253 FISHER-PRICE, INC., VR 1976 01745 DANISCO A/S VR 2005 04553 FISHER-PRICE, INC., VR 1976 01746 DANPO A/S VR 1985 00028 FLEGGAARD V. H.F. FLEGGAARD, FIRMAET VR 1985 03939 DANSK DATA ELEKTRONIK A/S VR 1985 00294 FLEMING FLAGSHIP FUND, SICAV VR 1995 00705 DANSK FOLKEFERIE VR 1995 00526 FLS AUTOMATION A/S VR 1995 00534 DANSK KINESISK XIANG GONG INSTITUT VR 1995 00128 FLS AUTOMATION A/S VR 1995 00536 DANSK KLOAKSERVICE VR 1995 02931 FLUIDAN APS VR 1995 00108 DANSK LAKERING A/S VR 2005 04534 FLYCHT MØBLER VR 1995 00125 DANSK MENSENDIECK FORBUND VA 2005 03181 F.M. HAMMERLE TEXTILWERKE GMBH VR 1985 00283 DANSK SUPERMARKED A/S VR 1985 00442 FONDEN VISIT AARHUS VR 2005 04502 DANSK SUPERMARKED A/S VR 2005 04548 FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, CONSORZIO DEL FR 1995 00034 DANSKE PELSFÅRS PRODUKTER APS VR 2005 04599 FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, CONSORZIO DEL FR 1995 00036 DANSKE SÆLGERE VR 2005 04591 FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, CONSORZIO DEL FR 1995 00037 DANSKE TRÆLAST A/S VR 1995 05581 FORT JAMES N.V. VR 1995 00207 DANSUPPLY A/S VR 2005 04573 FORTE INTERNATIONAL AG VR 1985 04295 DANVÆGT A/S VR 1985 00067 FRA PRODUCTION S.P.A. VR 1995 08358 DEGUSSA AG VR 1995 00363 FRANCE TELECOM, SOCIETE ANONYME VR 1995 00198 DELPHI TECHNOLOGIES, INC. VR 1985 03984 FRANCISCO LOPEZ FRANCO, S.A. VR 1995 00316 DELUXE DATA INTERNATIONAL LIMITED VR 1995 00212 FRIESLAND BRANDS B.V. VR 1995 00391 DEMERARA DISTILLERS LIMITED VR 1995 00494 FRISTAM PUMPEN F. STAMP KG VR 1975 04939 DEN BLÅ AVIS A/S VR 2005 04616 FUJITSU COMPUTERS LIMITED VR 1995 00597 DENCO INC., VR 1995 00361 GE LIGHTING A/S VR 1985 00010 DICON HOLDINGS INC. VR 1984 03425 GE MONEY BANK, FILIAL AF GE MONEY DIGITAL CENTER A/S VR 2005 04585 BANK AB SVERIGE VR 2005 04545 DIPLOM-IS AS VR 1995 00314 GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS, INC. VR 1995 00511 DIPLOM-IS AS VR 2005 04503 GEBERIT TERRAIN LIMITED VR 1985 00114 DIRECT COMMUNICATIONS GMBH VR 1995 00454 GENERAL MILLS, INC., VR 1995 00650 DITAS A.M.B.A. VR 2005 04583 GERARD PASQUIER INTERNATIONAL VR 1985 00065 DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V. VR 1995 00008 GERVAIS DANONE, COMPAGNIE VR 1995 00403 DR. FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT VR 1995 00053 GIBSON GUITAR CORP., VR 1976 01232 DR. GRANDEL GMBH VR 1995 00182 GIRVIN INC., VR 1995 00364 DR. KARL THOMAE GMBH VR 1995 00638 GLASKOCH GLASHUTTEN-NIEDERLAGE B. KOCH JR. GM VR 1995 00447 DR. ROBERT WINZER CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FA VR 1995 00662 GLASLINDBERG AB VR 2005 04515 DR. URS J. HANGGI VR 1995 00640 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. VR 1995 00462 DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. VR 1995 00394 GLOBAL TELESYSTEMS GROUP, INC. VR 1995 00683 DRAKA POLVA B.V. VR 1995 00452 GLOBAL TELESYSTEMS GROUP, INC. VR 1995 00684 DROOB APS VR 1996 02689 GLUNZ AG VR 1995 00021 DUMEX GMBH VR 1995 00209 GN NETCOM A/S VR 2005 04544 DUMEX GMBH VR 1995 00210 GRAF STEFAN KEGLEVICH NACHFOLGER W DUREZ CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION VR 1966 00940 EINBRAND GESE VR 1995 00478 DYMO AB VR 1964 03457 GRALLERT HOLDINGS LIMITED VR 2005 04577 DYMO AB VR 1971 02806 GRALLERT HOLDINGS LIMITED VR 2005 04580 DYNAMIC S.A. VR 1995 00234 GRANDSTAND LIMITED VR 1995 00589 DYRUP A/S VR 1995 00084 GREGERSEN, SANNE LINDBERG VR 1995 00525 EASYTIME INTERNATIONAL APS VR 2005 04560 GRETAG IMAGING AG VR 1995 00214 EAU ECARLATE, SOCIETE ANONYME VR 1995 00538 GRETAG IMAGING AG VR 1995 00218 EGMONT SERIEFORLAGET A/S VR 2005 04592 GRETAG IMAGING AG VR 1995 00219 E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, VR 1995 00531 GRETAG IMAGING AG VR 1995 00220 EJENDOMSVÆKST A/S, AS VR 2005 04533 GROUPE BOSSARD, SOCIETE ANONYME VR 1995 00015 EJER BOLIG APS VR 1995 07944 GROUPE BOSSARD, SOCIETE ANONYME VR 1995 00016 ELDORADO A/S VR 1995 00429 GRUNDFOS A/S VR 1996 02862 ENCOMPASS, A DELAWARE GENERAL PARTNERSHIP VR 1995 00020 GRÆSLI, THORLEIF VR 1995 00206 EPOCH COMPANY LTD. VR 1985 00093 GRØNNBÆK APS VR 2005 04522 ERICH ROHDE KG SCHUHFABRIKEN VR 1995 00656 GUNDLACH A/S VR 2005 04526

2826 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

H. LUNDBECK A/S VR 1995 00487 JOH. A. BENCKISER GMBH VR 1995 00114 HAMLET OVERSEAS LIMITED VR 1995 00410 JOH. A. BENCKISER GMBH VR 1995 00115 HANSEN BEVERAGE COMPANY VR 1995 08235 JOHN WEST FOODS LIMITED VR 2005 04576 HAPPYLIGHT B.V. VR 1995 00521 JOHN WEST FOODS LIMITED VR 2005 04579 HARBOE APS VR 2005 04589 JOHNSON & JOHNSON, VR 1995 00351 HARIBO LAKRIDS A/S VR 1975 04652 JONKER FRIS B.V. VR 1995 00194 HASBRO, INC., VR 1986 00156 JOOP! GMBH VR 1995 00312 HAUST B.V. VR 1995 00051 J.P. COMPANY AMSTERDAM B.V. VR 1995 00090 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04552 JUHLER ENTREPRISES LTD. VR 1985 00141 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04554 KAJ MØLLER & CO. AARHUS AKTIESELSKAB VR 1966 01192 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04555 KAJ NIELSEN TRIKOTAGEFABRIK A/S VA 2005 02807 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04557 KAKSERVICE I GBG AB VR 2005 04569 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04558 KAKSERVICE I GBG AB VR 2005 04570 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04559 KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR 1995 00049 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04586 KARDEK VR 2005 04609 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04587 KARL FAZER AB, OY VR 1985 00171 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04588 KARLSHAMNS AB VR 1995 00050 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04613 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA VR 1995 00136 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04614 K.E. MATHIASEN A/S VR 1995 00124 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04615 K.E. MATHIASEN A/S VR 1995 00688 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04617 K.E. MATHIASEN A/S VR 1995 00689 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04618 KEMA, N.V, VR 1995 00301 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04619 KEMA, N.V, VR 1995 00302 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04620 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. VR 1995 00024 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04622 KIMS A/S VR 1995 00144 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04623 KIMS A/S VR 1995 00322 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04624 KIRSCH GMBH VR 1985 00412 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04625 KLOSTERFRAU AG VR 1995 00107 HAVERKAMP GMBH VR 2005 04626 KONDITOR BAGER KÆDEN A.M.B.A VR 1995 07272 HAVETID VR 2005 04551 KONINKLIJKE KPN N.V. VR 1995 00047 HEIJM, A.J.F. VR 1985 00056 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR 1995 00667 HEMMINGSEN, HENRIK VR 1995 00224 KONINKLIJKE SCHEEPSAGENTUUR DIRKZWAGER B.V. VR 1995 00031 HENNIG-OLSEN IS AS VR 1995 00133 KONTERGO APS VR 2005 04631 HENNING NIELSEN ERHVERV A/S VR 1985 00167 KRAFT FOODS AS VR 1995 00091 HERA HOLDING APS VR 1995 00300 KWINTET A/S VR 1985 00270 HERMANSEN, LARS THOLSTRUP VR 1995 00525 KWINTET A/S VR 1985 00272 HET-TECH VA 2005 02801 LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER VR 1985 00198 HEUGA INTERNATIONAL B.V. VR 1995 00033 LABORATOIRES FUMOUZE, SOCIETE ANONYME VR 1975 00491 HIAB AB VR 1995 02263 L.A.G. - BUS MFG CO. N.V. VR 1995 00005 HILTON INTERNATIONAL CO., VR 1986 00013 LANCASTER GROUP AG VR 1995 00311 HILTON INTERNATIONAL CO., VR 1995 00170 LANCE MFG. LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY OF VR 1996 01822 HIS MISS FASHION AG VR 1985 00319 LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, SOCIETE EN N VR 1996 00355 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR 1985 00436 LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG VR 1995 00710 HOLLENSEN ENERGY A/S VR 2005 04528 LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION AG VR 1995 00711 HOLLISTER INCORPORATED, VR 1995 00396 LANDSFORENINGEN AF PRIVATEJEDE CAMPING HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR 1995 08361 PLADSER FR 1985 00013 HOUSE OF PRINCE A/S VR 1985 00136 LARIOS PERNOD RICARD, S.A. VR 1985 01952 HTS HANS TORGERSEN & SØNN AS VR 2005 04530 LEAF SVERIGE AB VR 1985 04275 HUHTAMAKI FINANCE B.V. VR 1995 00473 LEAF UNITED KINGDOM LIMITED VR 1976 00794 HUNGAROVIN BORASZATI KORLATOLT LIDL STIFTUNG & CO. KG VR 1995 08597 FELELOSSEGU TARS VR 1997 05011 LIF LÆGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN VR 1995 00112 HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V. VR 1975 05035 LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL HUSQVARNA AKTIEBOLAG VR 1985 00076 GMBH & CO. KG VR 1985 00053 HYPERION SOLUTIONS CORPORATION VR 1995 00252 LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL ICB, INTERNATIONAL CHAUFFØR BOOKING VR 1995 07903 GMBH & CO. KG VR 1985 00389 ID-UDDANNELSE APS VR 2005 04514 LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL IFO SANITAR AB VR 1995 00065 GMBH & CO. KG VR 1995 00421 IMIX AB, OY VR 1995 00738 L'OREAL DANMARK A/S VR 1966 00285 IMMERKÆR, NIELS VR 2004 03775 L'OREAL DANMARK A/S VR 1996 00226 IMMISCEO I/S VR 2005 04538 LORENZO, MARIO LAFUENTE VR 1995 00028 INDUSTRI KAPITAL LIMITED VR 1994 06239 LORENZO, MARIO LAFUENTE VR 1995 00027 ING. LORO PIANA & C. S.P.A. VR 2005 04621 LOTTO SPORT ITALIA S.P.A. VR 1995 08616 INTEL CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION VR 1985 00011 LOYALTY MANAGEMENT A/S VR 2005 04539 INTERNACIONAL CIFUENTES S.A. VR 1995 08799 LOZZA SPA VR 1995 08568 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, VR 1995 00434 LUCENT TECHNOLOGIES INC., A DELAWARE CORPORAT VR 1995 00286 INTERNATIONAL NUTRITION CO. LTD. A/S VR 2005 04537 LUCENT TECHNOLOGIES INC., A DELAWARE CORPORAT VR 1995 00287 INTERNATIONAL NUTRITION CO. LTD. A/S VR 2005 04627 LUER S.A. VR 1995 00064 INTERNATIONAL NUTRITION CO. LTD. A/S VR 2005 04628 LUND, CHARLOTTE VA 2005 02709 INTRA A/S VR 1995 07880 LYKA SNACKS A/S VR 1995 07262 IRMA A/S VR 1985 00330 MACDONALD & MUIR LIMITED VR 1975 00429 ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. VR 1976 01406 MACH APS VR 1995 00620 ITW CONSTRUCTION PRODUCTS APS VR 2005 04540 MACH APS VR 1995 00621 J. LYONS & COMPANY LIMITED VR 1995 00117 MANUVISON I/S VR 2005 04532 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. VR 1966 00236 MAQS LAW FIRM ADVOKATAKTIESELSKAB VR 2005 04610 JACQUART CHAMPAGNE S.A. VR 1985 00237 MARMIX S.R.L. VR 1995 00150 JANI-JACK LIMITED VR 1995 00587 MASTERFOODS A/S VR 1995 00174 JEANTEX GMBH & CO. VR 1995 00002 MASTERFOODS A/S VR 1995 00228 JENS J. AAGAARD A/S VR 2005 04598 MATH WORKS, INC., THE VR 1995 00508 JENSEN, ERIK VR 1995 00249 MATRA DATAVISION VR 1995 00062 JENSEN, ERIK VR 1995 00250 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. VR 1995 08375 JENSEN, ERIK VR 1995 00450 MAYLAND A/S VR 1985 03957 JERNIA NORDISKA AB VR 1975 00433 MAYLAND A/S VR 1985 03958 JEVA A/S VR 1995 00670 MEDICA LIMITED VR 1995 00336 JIM BEAM BRANDS CO., VR 1985 00286 MEJERIGAARDEN HOLDING A/S VR 2005 04531 JOH. A. BENCKISER GMBH VR 1995 00113 MERCK KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR 1995 00665

2827 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

MERISANT COMPANY 2 SARL VR 1985 00020 POPIK, DAVID VR 1995 00164 PHARMACEUTICALS INC., VR 1985 00346 PRECISION FASTENERS GESELLSCHAFT METROMAN DANMARK VR 2005 04546 FUR VERBINDU VR 1975 00463 MFS INTERNATIONAL, INC., VR 1995 00749 PREMIER TAX FREE A/S VR 2005 04630 MICRON ELECTRONICS, INC., VR 1995 00386 PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V. VR 1975 00469 MIKAEL LOLDRUP, ADVOKAT VR 1995 00132 PRIMAVITA GMBH VR 1988 01897 MINI KIDS A/S VR 2005 04611 PROCORDIA FOOD AB VR 1985 00381 MISSION PHARMACAL COMPANY, INC., VR 1985 00132 PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR 1925 01099 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION VR 1995 00398 PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR 1985 00166 MN APS VR 2005 04504 PROINFO A/S VR 2003 00400 MONARK EXERCISE AB VR 1993 06861 PROMEPLA SAM VR 1996 00506 MORTENSEN, BENNY VR 1995 00196 P.T.C. BRANDS, INC., VR 1985 00435 MT SPOT LTD. VR 1995 00071 PUBLIC DE CARACTERE INDUSTRIEL, ETABLISSEMENT VR 1995 00459 MUNDIPHARMA AG VR 1985 00370 PUGGAARD, SØREN VR 1995 00557 MUSIDOR B.V. VR 1995 00439 PWS WASTE SYSTEMS AB VR 1995 00089 MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. VR 1995 00126 QUANTEL LIMITED VR 1995 00183 NABI, KIM VR 1995 00242 QUEST INTERNATIONAL VR 1995 00274 NCH CORPORATION, VR 1995 00098 RECKITT & COLMAN VR 1985 00331 NEUE DEUTSCHE FILMGESELLSCHAFT MBH VR 1995 00554 RECTICEL VR 1995 00221 NEWCO, INC. VR 1995 00111 RECTICEL VR 1995 00441 NIELSEN, MICHAEL JOHANNES VR 1995 00647 RECTICEL VR 1995 00613 NIELSEN, STEEN OREBY VR 2005 04543 REFRACTORY INTELLECTUAL GMBH & CO. KG VR 1956 00281 NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION VR 1995 00348 REKLAMEBUREAUET COPYRIGHT A/S VR 1995 00346 NIPPON KAYAKU COMPANY LTD. VR 1995 07990 RENTOKIL INITIAL 1927 PLC VR 1996 01198 NIS NORDDEUTSCHE INFORMATIONSSYSTEME GMBH VR 1995 00423 RESTAURANT PROMENADEN VR 1985 00431 NOBEL CIGARS APS VR 1945 00827 REYNAERS INTERNATIONAL N.V. VR 1995 00736 NORDBERG-LOKOMO OY VR 1985 00344 REYNOLDS VR 1985 00131 NORDISK SOLAR COMPAGNI, AKTIESELSKABET VR 1995 00461 R.G. BARRY CORPORATION VR 1995 00664 NORDLUX A/S VR 2005 04601 RIBBON REVIVAL LIMITED VR 1995 00298 NORDLUX A/S VR 2005 04602 RIKKE MAI VR 2005 04511 NORTH AMERICA SYNDICATE, INC., VR 1985 03949 ROBERT HALF INCORPORATED VR 1985 00334 NOVARTIS AG VR 1995 00409 ROBERTS LABORATORIES, INC., VR 1995 00651 NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR 1985 00313 ROBIN WERKZEUG GMBH VR 1986 00394 NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR 1995 00280 ROBINSON WEBSTER (HOLDINGS) LIMITED VR 1995 00393 NYCOMED AUSTRIA GMBH VR 1995 00354 ROLITE DESIGN APS VR 1995 07233 NYCOMED AUSTRIA GMBH VR 1995 00355 RONALD A/S VR 2005 04507 NYCOMED AUSTRIA GMBH VR 1995 00356 RONALD A/S VR 2005 04508 NYCOMED AUSTRIA GMBH VR 1995 00357 RONALD A/S VR 2005 04509 NYCOMED DANMARK A/S VR 1985 00005 ROVCAL, INC. VR 1956 00665 NØRREGAARD ØKONOMISK RÅDGIVNING APS VR 1995 00646 ROXYTRON A/S VR 1995 06575 OFFICE DEPOT, INC., VR 1995 07776 ROYAL GREENLAND A/S VR 1985 00398 OLE JUHL, KOLDING A/S VR 1985 00328 ROYAL UNIBREW A/S VR 1975 00445 OLSEN, FRODE VR 1995 00224 RUZICKA VR 1995 00480 OMEGA LTD VR 1995 00237 RYF COIFFURE UND KOSMETIK AG VR 1986 00729 O.M.F. SYSTEMS B.V. VR 1995 00096 S. DYRUP & CO. A/S VR 1985 00079 OPTEA AB VR 2005 04612 S. MARGHERITA S.P.A. VR 1995 02347 OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR 1966 00034 SABONA RHEUMATIC RELIEF COMPANY LIMITED VR 2005 04604 OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR 1995 00366 SALAMANDER AG VR 1995 00007 OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR 1995 00484 SALCOMP OY VR 1995 00590 OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR 1995 00545 SANDEL, LØJE & WALLBERG VR 2005 04584 ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., VR 1995 00565 SANOFI-SYNTHELABO VR 1995 00289 ORION CORPORATION VR 1995 00340 SANOFI-SYNTHELABO VR 1995 08565 ORION-YHTYMA OY VR 1985 00378 SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD VR 1995 00043 ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR 1995 00130 SAWGRASS DENMARK APS VR 1998 00952 ORSAY GMBH VR 1995 00256 SAWGRASS DENMARK APS VR 2005 01542 OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR 1995 00559 SAXO BANK A/S VR 2005 04549 OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR 1995 00559 SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH VR 1985 00353 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR 1985 00004 SCANDIC HOTEL SVENSKA AB VR 1985 00371 OTTAVIO RICCADONNA S.P.A. VR 1985 00214 SCANSPORT A/S VR 1995 07927 OXYGEN A/S VR 2005 04510 SCHERING-PLOUGH LTD. VR 1985 00322 PALUANI S.P.A. VR 1995 00160 SCHILS B.V. VR 1985 00263 PAN-ISOVIT AG VR 1995 00611 SCHLOSRICH, JØRGEN FRANK VR 1995 00564 PANOS EMPORIO AKTIEBOLAG VR 1995 00022 SCHOELLER PLAST HOLDING GMBH VR 1995 00455 PARABOL EKSPERTEN VR 1995 00424 SCOTT PAPER COMPANY VR 1995 00367 PARFUMS ALAIN DELON SA VR 1981 00116 SEB S.A. VR 1995 08550 PARTYLITE TRADING S.A. VR 1995 00653 SEGUIN & CIE, SOCIETE ANONYME VR 1995 00313 PAY TV PROPERTIES N.V. VR 1995 00063 SENECA SPORTS, INC., VR 1995 00579 P.C. PRODUCTS VR 1995 00704 SERVA ELECTROPHORESIS GMBH VR 1995 00191 PEDERSEN, GITTE SØBERG VR 2005 04516 SFK SYSTEMS A/S VR 2005 04574 PEDERSEN, PER HOLM VR 1995 00129 SHARE IT A/S VR 2005 04585 PENAFLOR SOC.ANONIMA VR 1995 07161 SHERATON INTERNATIONAL, INC., VR 1996 00042 PENSIONDANMARK VA 2005 01123 SHERATON INTERNATIONAL, INC., VR 1996 00561 PENSIONDANMARK VA 2005 01124 SHIP'S EQUIPMENT CENTRE ROTTERDAM B.V. VR 1985 00014 PEOPLEGROUP A/S VR 2005 04513 SHORTS MISSILE SYSTEMS LIMITED VR 1995 00384 PFIZER INC., VR 1985 00325 SIDOSTE OY VR 1966 00374 PFP PRODUKTION A/S VR 1995 00612 SIMILOR SA VR 1995 00205 PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED VR 1995 00584 SIS INTERNATIONAL A/S VR 1995 00483 PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. VR 1986 00796 SKOUVGAARDENS HELSEVÆRKSTED VR 2005 04608 PIRELLI PNEUMATICI S.P.A. VR 1996 01179 SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED VR 1975 00448 PKA A/S VR 2005 04536 SMITHKLINE BEECHAM PLC VR 1995 00458 PLATON A/S VR 2005 04523 SMITHKLINE BEECHAM PLC VR 1995 00627 PLUS PACK A/S VR 1956 00164 SNAP-.ON DEUTSCHLAND HOLDING GMBH VR 1995 00123 POLITIKEN HOLDING, A/S VA 2005 01511 SNE & SNO ALPIN VR 1995 00741 POLYSHEET, A/S VR 1985 00310 SOCALFOOD SA VR 1995 00074 POPIK, DAVID VR 1995 00163 SOLID A/S VR 1995 00630

2828 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. VR 1995 00269 VFI GROUP A/S VR 2005 04547 SONNEN-LEDER KG STEVE FRANK & PARTNER VR 1995 00497 VICTORIA'S SECRET STORES, INC., VR 1995 00146 SONY KABUSHIKI KAISHA VR 1966 00715 VICTORIA'S SECRET STORES, INC., VR 1995 00147 SONY KABUSHIKI KAISHA VR 1985 00207 VINAA, ADVOKAT CHRISTIAN VR 1995 00132 SOPRALEX ET VOSMARQUES, SOCIETE ANONYME VR 1985 00326 VINCENT CADEAUX SA VR 1995 00023 SOREMARTEC S.A. VR 1995 00067 VISION GRUPPEN A/S VR 2005 04575 SPOROPTIC POUILLOUX S.A. VR 1995 00707 VOBIS MICROCOMPUTER AG VR 1995 00167 SPORTMART, INC., VR 1995 00431 VOBIS MICROCOMPUTER AG VR 1995 00168 STAFFORD-MILLER VR 1995 00523 VOBIS MICROCOMPUTER AG VR 1995 00470 STERLING H. NELSON & SONS, INC., VR 1985 00317 VOBIS MICROCOMPUTER AG VR 1995 00474 STICHTING KINDERNET CLUB VR 1995 00197 VOBIS MICROCOMPUTER AG VR 1995 00668 STICHTING ORALE DIAGNOSTIEK VR 1995 00099 VOCO GMBH VR 1995 00555 STOLLWERCK AG VR 1985 03883 VODSGAARD, CASPER VR 1985 00006 STORKE VINDUER A/S VR 2005 04629 WALTER KIDDE PORTABLE EQUIPMENT, INC. VR 1986 03839 STRACHOTTA HOLDING APS VR 2005 04566 WASHINGTON MUTUAL, INC. VR 2005 04594 STRATEGOS APS VA 2005 02213 WATER PIK, INC. VR 1967 03443 STROH BREWERY COMPANY,THE VR 1995 00592 WATER PIK, INC. VR 1976 02549 STROH BREWERY COMPANY,THE VR 1995 00594 WATER PIK, INC. VR 1993 01309 STROH BREWERY COMPANY,THE VR 1995 00678 WHITFORD B.V. VR 1985 00027 SUNSHINE MILLS, INC. VR 1995 00140 WILHELM KAIMANN GMBH & CO. KG VR 1995 08496 SUNSHINE MILLS, INC. VR 1995 00141 WILHELM, PIERRE VR 2003 03503 SUOMEN METSAYHDISTYS RY. VR 1995 00157 WINLINK SOFTWARE INTEGRATION AS VR 1995 00155 SVENSKT GULDSMIDE & DESIGN FORVALTNING AB VR 2005 04562 WINLINK SOFTWARE INTEGRATION AS VR 1995 00156 SVØMMESTADION DANMARK VR 1996 02387 WIZARDS OF THE COAST, INC., VR 1996 00165 SWEETHEART INTERNATIONAL LIMITED VR 1985 00101 WORLD CLASS SEAGULL INTERNATIONAL AB VR 1985 00446 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG VR 1995 00325 WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE VR 1985 04089 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG VR 1995 00660 WYETH HOLDINGS CORPORATION VR 1985 00084 SYNON CORPORATION, VR 1995 00475 XYRATEX TECHNOLOGY LIMITED VR 1995 00087 SYNON CORPORATION, VR 1995 00476 YGNO DESIGN DENMARK APS VR 1995 00435 SYNOPTIK HOLDING A/S VR 1995 00570 KABUSHIKI KAISHA VR 1985 00235 SYSTEMAIR A/S VR 2005 04512 ZAPA, SOCIETE ANONYME VR 1995 00599 SYVA COMPANY, A CORPORATION OF THE STATE OF D VR 1995 00605 ZELLER PLASTIK GMBH VR 1995 00615 SØREN FREDERIKSEN, ØLGOD, A/S VR 2005 04561 ZLB BEHRING L.L.C. VR 1995 07963 T. SMEDEGAARD A/S VR 1975 00455 ZONE PROPERTIES PTY LTD VR 1995 00533 TAKASAGO KORYO KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR 1996 01062 ZOTT GMBH & CO. VR 1995 00275 TALIGENT, INC., VR 1995 00468 ZOTT GMBH & CO. VR 1995 00276 TASTY BRANDS APS VR 2005 04541 ZUCCA RABARZUCCA S.P.A. VR 1995 00446 TAWI AB VR 2005 04568 3A ANTONINI S.P.A. VR 1995 00360 TDC MOBIL CENTER A/S VR 2005 04590 4 WINDS APS VR 2002 01516 TEKNOS A/S VR 1956 00459 4 WINDS APS VR 2002 01898 TELIASONERA AKTIEBOLAG (PUBL.) VR 1993 03531 TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT VR 1995 00602 TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT VR 1995 00603 TERMINIX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED PA, THE VR 1995 00500 TEVA GYOGYSZERGYAR RESZVENYTARSASAG VR 1985 00155 TG FRIEDLÆNDER A/S VR 1975 00437 TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S VR 1985 00408 THALES CORPORATE SERVICES LIMITED VR 1976 04280 THE HEATING COMPANY DENMARK A/S VR 1936 00442 THE HEATING COMPANY DENMARK A/S VR 1976 00045 THOMSON CONSUMER ELECTRONICS VR 1995 00371 TILLEGREEN, KIM NIELSEN VR 1967 00847 TILLEGREEN, KIM NIELSEN VR 1990 03681 TILLEGREEN, KIM NIELSEN VR 1992 11138 TILLEGREEN, KIM NIELSEN VR 1993 02781 TILLEGREEN, KIM NIELSEN VR 1993 08313 TIMAC S.A. VR 1995 00744 TIMAC S.A. VR 1995 00745 TIP-TOP BYG VR 1995 00374 T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH VR 1995 00334 TOLSA, S.A. VR 1985 00276 TOMS FABRIKKER A/S VR 1985 00113 TOOLWORLD APS VR 2005 04535 TOP VALVE CO., LTD. VR 2004 02949 TOPPS COMPANY, INC., VR 1975 00512 TOYO JIHOKI MANUFACTURING COMPANY LTD. VR 1985 00081 TRADE LINK AS VR 1995 00657 TREKOK-DOGGY AB VR 1995 00179 TRINOL A/S VR 1995 00344 TRINOL A/S VR 1995 00345 TROPICANA EUROPE N.V. VR 1995 00226 TROUW NUTRITION DENMARK A/S VR 1985 00181 TRYGG-HANSA AKTIEBOLIG VR 1995 00171 TYCO HEALTHCARE GROUP LP, A LIMITED PARTNERSHIP VR 1976 00317 TYGESEN A/S, BRØDRENE VR 1995 07708 T.Å.J. INVEST APS VR 1995 00106 UNGERMANN-BASS NETWORKS, INC., VR 1995 00502 UNILEVER DANMARK A/S VR 1985 00156 UNILEVER N.V. VR 1995 00217 UNILEVER N.V. VR 1995 00291 UNILEVER N.V. VR 1995 00395 UNILEVER N.V. VR 1995 00567 UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, VR 1995 08556 UNITED STATES SURGICAL CORPORATION, VR 1995 08557 VALUE LINE, INC. VR 1995 00503

2829 Mærkeregister 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

MOBIPOCKET (w) VR 2005 04567 Varemærker og fællesmærker NISSAN FINANS (w) VR 2005 04545 Mærkeregister nordlux - bright life (w) VR 2005 04602 nordlux - smykker til boligen (w) VR 2005 04601 NUGA (fig) VR 2005 04611 Optea (w) VR 2005 04612 Register over mærker offentliggjort som opti.com (w) VR 2005 04629 Optik Vision (w) VR 2005 04509 registreret i dette tidende angivet i OptikVision (w) VR 2005 04507 alfabetisk rækkefølge efter mærketekst OXYGEN (w) VR 2005 04510 PARDON (w) VR 2005 04589 PEOPLE (w) VR 2005 04513 (540) Mærke (111) Reg. nr. PERSONALITY OVER IP (w) VR 2005 04544 PHEROMONE TRAIL (w) VR 2005 04605 PINZON (w) VR 2005 04564 Cebovent (w) VR 2005 04512 PREMIER (w) VR 2005 04630 (fig) VR 2005 04537 PressPort (w) VR 2005 04538 (fig) VR 2005 04560 Profilvalg (w) VR 2005 04536 (fig) VR 2005 04627 Proton (fig) VR 2005 04506 (fig) VR 2005 04628 Putting the I back in IT (w) VR 2005 04523 AARSTIDERNE (w) VR 2005 04527 QA Consulting Masters Of Maintenance (fig) VR 2005 04556 AASTED (w) VR 2005 04517 Rollos (w) VR 2005 04626 ACCURATIO (w) VR 2005 04608 RONSON (fig) VR 2005 04550 AMAPEDIA (w) VR 2005 04603 ROTADISC (w) VR 2005 04565 antishatter (w) VR 2005 04624 ROYAL Pacific (fig) VR 2005 04579 ARCON TISANE (w) VR 2005 04577 SABONA (w) VR 2005 04604 ARCON (w) VR 2005 04607 SANDBERG (fig) VR 2005 04562 ARTECH (w) VR 2005 04578 SAXO (w) VR 2005 04549 ASSOCIATES CENTRAL (w) VR 2005 04524 Security (w) VR 2005 04588 A2Z (w) VR 2005 04593 securitydoors (w) VR 2005 04622 bl.eu (fig) VR 2005 04616 securityfences (w) VR 2005 04613 BONDO (w) VR 2005 04631 Securityfilm (w) VR 2005 04552 BOOKSURGE (w) VR 2005 04529 securitysolutions (w) VR 2005 04557 Briller ad libitum (w) VR 2005 04575 SELLER CENTRAL (w) VR 2005 04525 Capella (w) VR 2005 04600 SENATOR (fig) VR 2005 04576 CD (fig) VR 2005 04573 SHARE IT (fig) VR 2005 04585 Checkitems.com (w) VR 2005 04595 SHARK (fig) VR 2005 04583 CHRISTIAN (w) VR 2005 04598 Sicherheitsfenster (w) VR 2005 04619 COOLPACK (w) VR 2005 04530 Sicherheitsfolien (w) VR 2005 04623 COSMO (w) VR 2005 04548 Sicherheitslösungen (w) VR 2005 04586 CROWN CONVEYOR (fig) VR 2005 04547 Sicherheitstüren (w) VR 2005 04620 CUSTOMFLIX (w) VR 2005 04581 Sicherheitszäune (w) VR 2005 04614 Dansk pelsuld (fig) VR 2005 04599 Sichtschutz (w) VR 2005 04554 Dreamcity (w) VR 2005 04502 SIMPLE (w) VR 2005 04504 dT Group (fig) VR 2005 04584 Snogo (w) VR 2005 04508 Easi WATER COLOUR (fig) VR 2005 04543 SNORRE (fig) VR 2005 04609 EDGE (w) VR 2005 04542 solarcontrolfilm (w) VR 2005 04617 ejendomsvækst (fig) VR 2005 04533 Sonnenschutz (w) VR 2005 04559 ELEFANT (w) VR 2005 04597 Splitterschutz (w) VR 2005 04555 Erhvervspsykoterapeut (w) VR 2005 04514 stories (w) VR 2005 04511 ETON SHIRTS (w) VR 2005 04571 sunprotection (w) VR 2005 04615 ETON SYSTEMS (w) VR 2005 04572 TASTYMATOES (w) VR 2005 04541 EXTREME (w) VR 2005 04621 toolworld (w) VR 2005 04535 Fadeburet (w) VR 2005 04563 Vacuumlifter (fig) VR 2005 04568 film and more (w) VR 2005 04625 VisitUs (w) VR 2005 04582 film (w) VR 2005 04618 VITAGO' (w) VR 2005 04606 Fit-on (w) VR 2005 04574 Vognstop (w) VR 2005 04534 FOCUS ENERGY (fig) VR 2005 04528 WAMU DIRECT (w) VR 2005 04594 Folie (w) VR 2005 04558 års træ (fig) VR 2005 04551 Folien (w) VR 2005 04587 Forklift truck (fig) VR 2005 04519 Forklift trucks (fig) VR 2005 04518 Frederiksen (fig) VR 2005 04561 GENESIS (w) VR 2005 04580 GIGANT (w) VR 2005 04503 GLASLINDBERG (w) VR 2005 04515 GOLDEN COAST (w) VR 2005 04596 GRØNNBÆK (w) VR 2005 04522 Gundlach (fig) VR 2005 04526 Hand pallet truck (fig) VR 2005 04521 Hand pallet trucks (fig) VR 2005 04520 hypnoshop (fig) VR 2005 04566 Håndværk til fingerspidserne (w) VR 2005 04540 In Business (w) VR 2005 04591 IS (w) VR 2005 04531 Jessy (w) VR 2005 04592 KAKKUTUKKU (w) VR 2005 04569 KAKSERVICE (w) VR 2005 04570 LACTISWEET (w) VR 2005 04553 Liva (w) VR 2005 04516 ManuVision (w) VR 2005 04532 MAQS (w) VR 2005 04610 Marketing Investment Management (MIM) (w) VR 2005 04539 Mermaid FAIRYTALE COPENHAGEN (fig) VR 2005 04505 METROWOMAN (w) VR 2005 04546 MOBILITETSKONSULENT (w) VR 2005 04590

2830 Klasseregister Dansk Varemærketidende 2005-11-30

16 VR 2005 04529 Varemærker og fællesmærker 16 VR 2005 04546 Klasseregister 16 VR 2005 04556 16 VR 2005 04561 16 VR 2005 04566 16 VR 2005 04574 16 VR 2005 04582 16 VR 2005 04585 Register over mærker off. som registreret 16 VR 2005 04591 i dette tidende angivet efter klasse 16 VR 2005 04592 16 VR 2005 04595 16 VR 2005 04599 (551) Klasse (111) Reg. nr. 16 VR 2005 04600 16 VR 2005 04610 16 VR 2005 04630 02 VR 2005 04534 18 VR 2005 04504 02 VR 2005 04585 19 VR 2005 04515 03 VR 2005 04543 19 VR 2005 04540 03 VR 2005 04562 19 VR 2005 04584 03 VR 2005 04577 19 VR 2005 04629 03 VR 2005 04580 20 VR 2005 04535 04 VR 2005 04542 20 VR 2005 04562 05 VR 2005 04537 20 VR 2005 04564 05 VR 2005 04577 20 VR 2005 04582 05 VR 2005 04627 20 VR 2005 04584 05 VR 2005 04628 20 VR 2005 04631 06 VR 2005 04535 21 VR 2005 04507 06 VR 2005 04540 21 VR 2005 04508 06 VR 2005 04547 21 VR 2005 04509 06 VR 2005 04584 21 VR 2005 04564 06 VR 2005 04629 21 VR 2005 04583 07 VR 2005 04517 22 VR 2005 04599 07 VR 2005 04535 23 VR 2005 04599 07 VR 2005 04547 24 VR 2005 04504 07 VR 2005 04565 24 VR 2005 04511 07 VR 2005 04572 24 VR 2005 04522 07 VR 2005 04583 24 VR 2005 04599 08 VR 2005 04535 24 VR 2005 04611 08 VR 2005 04540 24 VR 2005 04621 08 VR 2005 04583 25 VR 2005 04504 08 VR 2005 04598 25 VR 2005 04506 09 VR 2005 04507 25 VR 2005 04511 09 VR 2005 04508 25 VR 2005 04522 09 VR 2005 04509 25 VR 2005 04546 09 VR 2005 04524 25 VR 2005 04548 09 VR 2005 04525 25 VR 2005 04571 09 VR 2005 04526 25 VR 2005 04574 09 VR 2005 04538 25 VR 2005 04589 09 VR 2005 04544 25 VR 2005 04599 09 VR 2005 04560 25 VR 2005 04600 09 VR 2005 04561 25 VR 2005 04611 09 VR 2005 04566 26 VR 2005 04611 09 VR 2005 04567 28 VR 2005 04506 09 VR 2005 04575 28 VR 2005 04600 09 VR 2005 04581 28 VR 2005 04609 09 VR 2005 04585 29 VR 2005 04527 09 VR 2005 04590 29 VR 2005 04537 09 VR 2005 04593 29 VR 2005 04541 09 VR 2005 04594 29 VR 2005 04552 09 VR 2005 04605 29 VR 2005 04553 09 VR 2005 04612 29 VR 2005 04554 09 VR 2005 04630 29 VR 2005 04555 10 VR 2005 04604 29 VR 2005 04557 11 VR 2005 04512 29 VR 2005 04558 11 VR 2005 04517 29 VR 2005 04559 11 VR 2005 04528 29 VR 2005 04576 11 VR 2005 04535 29 VR 2005 04579 11 VR 2005 04564 29 VR 2005 04586 11 VR 2005 04565 29 VR 2005 04587 11 VR 2005 04601 29 VR 2005 04588 11 VR 2005 04602 29 VR 2005 04600 12 VR 2005 04518 29 VR 2005 04606 12 VR 2005 04519 29 VR 2005 04613 12 VR 2005 04520 29 VR 2005 04614 12 VR 2005 04521 29 VR 2005 04615 12 VR 2005 04530 29 VR 2005 04617 12 VR 2005 04545 29 VR 2005 04618 12 VR 2005 04568 29 VR 2005 04619 14 VR 2005 04505 29 VR 2005 04620 14 VR 2005 04511 29 VR 2005 04622 14 VR 2005 04598 29 VR 2005 04623 16 VR 2005 04510 29 VR 2005 04624 16 VR 2005 04513 29 VR 2005 04625 16 VR 2005 04516 29 VR 2005 04626 16 VR 2005 04526 29 VR 2005 04627 16 VR 2005 04527

2831 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

29 VR 2005 04628 41 VR 2005 04506 30 VR 2005 04503 41 VR 2005 04510 30 VR 2005 04527 41 VR 2005 04513 30 VR 2005 04537 41 VR 2005 04514 30 VR 2005 04541 41 VR 2005 04516 30 VR 2005 04553 41 VR 2005 04523 30 VR 2005 04569 41 VR 2005 04527 30 VR 2005 04570 41 VR 2005 04532 30 VR 2005 04597 41 VR 2005 04539 30 VR 2005 04600 41 VR 2005 04566 30 VR 2005 04606 41 VR 2005 04567 30 VR 2005 04627 41 VR 2005 04581 30 VR 2005 04628 41 VR 2005 04585 31 VR 2005 04527 41 VR 2005 04597 31 VR 2005 04541 41 VR 2005 04600 31 VR 2005 04551 41 VR 2005 04603 32 VR 2005 04606 41 VR 2005 04608 33 VR 2005 04596 41 VR 2005 04610 34 VR 2005 04550 42 VR 2005 04513 35 VR 2005 04510 42 VR 2005 04517 35 VR 2005 04513 42 VR 2005 04523 35 VR 2005 04514 42 VR 2005 04524 35 VR 2005 04523 42 VR 2005 04525 35 VR 2005 04524 42 VR 2005 04526 35 VR 2005 04525 42 VR 2005 04527 35 VR 2005 04527 42 VR 2005 04529 35 VR 2005 04529 42 VR 2005 04532 35 VR 2005 04534 42 VR 2005 04533 35 VR 2005 04538 42 VR 2005 04538 35 VR 2005 04539 42 VR 2005 04539 35 VR 2005 04543 42 VR 2005 04549 35 VR 2005 04546 42 VR 2005 04556 35 VR 2005 04549 42 VR 2005 04560 35 VR 2005 04551 42 VR 2005 04561 35 VR 2005 04556 42 VR 2005 04578 35 VR 2005 04563 42 VR 2005 04584 35 VR 2005 04567 42 VR 2005 04585 35 VR 2005 04573 42 VR 2005 04590 35 VR 2005 04578 42 VR 2005 04593 35 VR 2005 04581 42 VR 2005 04603 35 VR 2005 04584 42 VR 2005 04605 35 VR 2005 04585 42 VR 2005 04607 35 VR 2005 04594 42 VR 2005 04610 35 VR 2005 04595 42 VR 2005 04612 35 VR 2005 04600 43 VR 2005 04502 35 VR 2005 04603 43 VR 2005 04527 35 VR 2005 04607 43 VR 2005 04597 35 VR 2005 04610 43 VR 2005 04600 35 VR 2005 04616 44 VR 2005 04532 35 VR 2005 04630 44 VR 2005 04551 36 VR 2005 04531 44 VR 2005 04566 36 VR 2005 04533 44 VR 2005 04575 36 VR 2005 04536 44 VR 2005 04608 36 VR 2005 04545 45 VR 2005 04514 36 VR 2005 04549 45 VR 2005 04595 36 VR 2005 04594 45 VR 2005 04608 36 VR 2005 04595 36 VR 2005 04610 36 VR 2005 04612 36 VR 2005 04616 36 VR 2005 04630 37 VR 2005 04512 37 VR 2005 04528 37 VR 2005 04533 37 VR 2005 04534 37 VR 2005 04547 37 VR 2005 04556 37 VR 2005 04578 37 VR 2005 04584 37 VR 2005 04590 37 VR 2005 04607 38 VR 2005 04516 38 VR 2005 04560 38 VR 2005 04590 38 VR 2005 04593 38 VR 2005 04605 39 VR 2005 04502 39 VR 2005 04527 39 VR 2005 04549 39 VR 2005 04584 39 VR 2005 04600 39 VR 2005 04616 40 VR 2005 04522 40 VR 2005 04574 41 VR 2005 04502

2832 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende 2005-11-30

Internationale registreringer (111) Reg. nr.: MP540277 (800) Design. dato: 2004-11-03 Offentliggørelse af registreringer SUPER U

(730) Indehaver: GIE U, Le Moulin-Boisseau, F-44470 CARQUEFOU, Frankrig Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra (740/750) International fuldmægtig: CABINET WEINSTEIN, 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS, Frankrig dato, jf. §23 i bekendtgørelse nr. 1264 af (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, as well as 23 december 1996 in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (111) Reg. nr.: MP412372 (800) Design. dato: 2004-12-15 (511) Klasse 02: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists. JUSTOR (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, (730) Indehaver: JOSÉ MARÍA TREPAT DESSY, 97-105, calle La Llacuna, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. E-08018 BARCELONA, Spanien (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting (740/750) International fuldmægtig: Mª LUISA ISERN CUYAS, Travesera de and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, Gracia, nº 30 1º, E-08021 BARCELONA, Spanien wicks. (511) Klasse 06: Dampers for closing doors and windows, security apparatus (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic for doors, furniture and windows, door closers and window closers, metallic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for building joinery, locks, bolts, espagnolettes, hinges, iron fittings and stops for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products doors and windows; all the aforesaid goods are metal. for destroying vermin; fungicides, herbicides. (800) International registreringsdato: 1974-12-07 (511) Klasse 06: Common metals and their alloys; building materials of metal; Gazette No.: 30/2005 transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non- electrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of common metals not included in other classes; ores. (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles); machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); agricultural implements; egg incubators. (511) Klasse 08: Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervi- sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; mag- netic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and in- struments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water distribution and sanitary installations. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (511) Klasse 13: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (511) Klasse 15: Musical instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks. (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semi-processed pla- stics; packing, stopping and insulating materials; flexible non-metallic pipes. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (511) Klasse 19: Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; non- metallic monuments. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic materials. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (other than of rubber or plastics), raw fibrous textile materials. (511) Klasse 23: Yarns and threads for textile use. (511) Klasse 24: Woven fabrics and textile goods not included in other clas- ses; bed and table covers.

fortsættes

2833 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (111) Reg. nr.: MP549834 (800) Design. dato: 2005-06-15 (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers. (511) Klasse 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials DIVINE for covering floors; non-textile wall hangings. (511) Klasse 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in (730) Indehaver: YVON MOUCHEL, Villa Bel Event, 7, rue Coppinger, F-35800 other classes; Christmas tree decorations. DINARD, Frankrig (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried (740/750) International fuldmægtig: CABINET LOYER, 78, avenue Raymond and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; Poincaré, F-75116 PARIS, Frankrig edible oils and fats; salad dressings; canned goods. (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial dentifrices. coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and (800) International registreringsdato: 1990-01-29 confectionery, edible ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, Gazette No.: 31/2005 mustard; vinegar, sauces (excluding salad dressings); spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains, (111) Reg. nr.: MP552231 (800) Design. dato: 2005-06-13 not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (511) Klasse 34: Tobacco; smokers'' articles; matches. (511) Klasse 35: Advertising and business: advertising, distribution of prospectuses and samples; rental of advertising material; business manage- ment assistance to industrial or commercial companies; business advice, information or inquiries; computer service bureau for statistical, mechanical data processing and stenotyping work; accounting; document reproduction; employment agencies; typewriter and office equipment rental. (511) Klasse 36: Insurance and financial services: insurance services; savings banks; insurance underwriting services; banks; foreign exchange bureaux; portfolio management; pawnbrokerage; debt collection; operating lotteries; issuance of travelers'' checks and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of business assets and buildings); real estate appraisal; manage- ment of buildings. (730) Indehaver: Life Safety Products BV, Wiltonstraat 1, NL-2722 NG (511) Klasse 37: Construction and repair services: construction of buildings; ZOETERMEER, Holland stove-making companies, painting, plastering, plumbing and roofing; public (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Bouma B.V., Postbus works; rural works; rental of building tools and equipment, of bulldozers, of tree 30177, NL-3001 DD Rotterdam, Holland extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade cleaning (511) Klasse 08: Hand-operated tools and instruments included in this class. and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning of various (800) International registreringsdato: 1990-03-27 objects (laundries); repairs, alteration of clothing; retreading of tires; Gazette No.: 30/2005 vulcanization; repair; furniture, instrument and tool repair. (511) Klasse 38: Communications: press and information agencies; radio, telegraph or telephone communications; teletypewriter services; transmission (111) Reg. nr.: MP557741 (800) Design. dato: 2005-06-06 of messages, of telegrams. (511) Klasse 39: Transport and storage: transport of passengers or goods; distribution of electricity and water; furniture removal services; ferryboat opera- POSSESSION ting; marine towing, unloading and refloating of ships; packaging of goods; travel information, tourist offices and travel agencies, seat booking; horse and (730) Indehaver: RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., Route des Biches 10, transport vehicle rental; storage; storage of merchandise in a warehouse for Villars-sur-Glâne - Fribourg, Schweiz protection or safekeeping purposes; storage and safekeeping of clothes; (740/750) International fuldmægtig: Berkeley Intellectual Property Services, vehicle parking; refrigerator rental; garage rental. 8 Boulevard James-Fazy, B.P. 2161, CH-1211 Genéve 2, Schweiz (511) Klasse 40: Treatment of materials: services rendered during production (511) Klasse 14: Goods of precious metals or coated therewith; jewelry, of items other than buildings; processing of agricultural goods for others precious stones, timepieces and chronometric instruments. (winemaking, distillation, threshing, fruit pressing, milling, and so on), sawing, (800) International registreringsdato: 1990-07-30 planing; embroidery, dressmaking; dyeing; cutting, polishing, metal coating; Gazette No.: 25/2005 services consisting in preserving an object through transformation; fabric or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproofing; document binding; tin-plating; air purification and regeneration. (111) Reg. nr.: MP694265 (800) Design. dato: 2005-04-21 (511) Klasse 41: Education and entertainment: education; teaching instituti- ons; publication of books, magazines; newspaper subscriptions; book loaning; animal training; entertainment, shows; radio or television entertainment; film POLDER production; agencies for performing artists; rental of films, phonographic recordings, cinematographic projection apparatus and accessories, of theater (730) Indehaver: Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, NL-4906 CV Oosterhout, stage sets; newspaper delivery; arranging of competitions in the field of Holland education or entertainment. (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg (511) Klasse 42: Hotel services, providing of food and drink; rest and con- 3, P.O. Box 22722, NL-1100 DE Amsterdam, Holland valescent homes; day-nurseries; escorting in society; marriage bureaux; beauty (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well and hairdressing salons; undertaking, crematorium furnaces; reservation of as in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbicides and hotel rooms for travelers; engineering work, professional consultancy and products for destroying vermin); fertilizers; chemical products used for drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering work (not for protecting plants included in this class. construction), prospecting; drilling; testing of materials; laboratory work; rental (511) Klasse 05: Products for destroying vermin; fungicides, herbicides and of farming equipment, clothing, bedding and vending machines; printing; com- similar products. puter programming. (800) International registreringsdato: 1998-05-29 (800) International registreringsdato: 1989-08-10 Gazette No.: 30/2005 Gazette No.: 30/2005

2834 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP704505 (800) Design. dato: 2005-02-24 (111) Reg. nr.: MP826420 (800) Design. dato: 2005-03-31

(730) Indehaver: Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG, Industriepark Ponholz 1, 93142 Maxhütte-Haidhof, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dr. Rauscher & Kollegen, Rechtsanwälte, Ludwig-Eckert-Str. 10, 93049 Regensburg, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; fabric softeners; cleaning, polishing and scouring preparations, except substances for cleaning leather and ; washing-up products; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; tinned meat, fish, vegetable and fruits; dried and cooked fruits and vegetables; vegetable, meat and fish jellies; jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, particularly butter and margarine. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, fine pastries and confectionery, ices; chocolate and chocolate goods; confectionery, honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces and salad dressings; (730) Indehaver: GRUNNTECH HOLDING AG, Untermuli 6, CH-6302 Zug, Schweiz spices. (740/750) International fuldmægtig: OOO "Soyuzpatent", 13 str. 5, (511) Klasse 31: Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, living plants Myasnitskaya Street, RU-101000 Moscow, Russiske Føderation and natural flowers; foodstuffs for animals, malt. (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (except for (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic land vehicles); machine coupling and transmission components (except for drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators beverages. for eggs. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers), particularly wines, (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. sparkling wines and spirits. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; (591) Farvetekst: Red, yellow. office functions. (800) International registreringsdato: 1998-10-05 (591) Farvetekst: White, grey, orange. Gazette No.: 30/2005 (800) International registreringsdato: 2004-03-09 Gazette No.: 29/2005 (111) Reg. nr.: MP778872 (800) Design. dato: 2005-02-05 (111) Reg. nr.: MP834558 (800) Design. dato: 2005-07-14 DMEGC CAPROS (730) Indehaver: HENGDIAN GROUP DMEGC CO., LTD., Hengdian Industrial Zone, Dongyang, Zhejiang, Kina (730) Indehaver: Natreon, Inc., 14A Jules Lane, New Brunswick, NJ 08901, (740/750) International fuldmægtig: Zhejiang Guangyu Trademark Agency USA Co., Ltd, No. 551 Shengli Street, Jinhua, Zhejiang 321000, Kina (740/750) International fuldmægtig: Todd A. Denys; Mathews, Collins, Shepherd (511) Klasse 09: Magnetic materials and components, magnets, graphite & Mckay, P.A., 100 Thanet Circle, Suite 306, Princeton, NJ 08540-3674, electrodes, computers and peripheral equipment of computers. USA (800) International registreringsdato: 2002-04-22 (511) Klasse 05: Dietary supplements adapted for medical use. Gazette No.: 25/2005 (800) International registreringsdato: 2004-04-23 Gazette No.: 30/2005 (111) Reg. nr.: MP782340 (800) Design. dato: 2005-05-03 (111) Reg. nr.: MP836469 (800) Design. dato: 2004-02-24 ALLWAVES TITANIA (730) Indehaver: AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L., Viale dell''Industria, 2, I-37060 NOGAROLE ROCCA VR, Italien (730) Indehaver: TITANIA-Fabrikations-GmbH Gesellschaft für (740/750) International fuldmægtig: MONDIAL MARCHI S.R.L., Via Guercino, Körperpflegeprodukte, Kruppstrasse 41-47, D-42489 Wülfrath, Tyskland 58, I-44042 CENTO (FE), Italien (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Buse, Mentzel, Ludewig, (511) Klasse 03: Hair mousses, hair sprays, hair dyes, cosmetics, hair care Kleiner Werth 34, D-42275 Wuppertal, Tyskland products. (511) Klasse 03: Pumice sponges, swabs, perfumery, cosmetics. (800) International registreringsdato: 2002-05-16 (511) Klasse 08: Apparatus for body and beauty care included in this class, Gazette No.: 27/2005 cutlery, manicure and pedicure instruments and apparatus; thinning instru- ments for hairdressers. (511) Klasse 21: Apparatus for body and beauty care included in this class, namely comb and brush cleaning apparatus, toothpicks; sponges for car cleaning and household, sponges for body care, small household articles, namely soap dishes, toothbrush boxes, soap holders, toothbrush cups, sif- ters. (800) International registreringsdato: 2004-02-24 Gazette No.: 40/2004

2835 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP837752 (800) Design. dato: 2004-05-17 (111) Reg. nr.: MP849660 (800) Design. dato: 2004-12-28 BIOFIBRE

(730) Indehaver: INC., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-shi, Osaka 590- 8577, Japan (740/750) International fuldmægtig: OGURI Shohei, Eikoh Patent Office, 13th Floor, ARK Mori Building, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6013, Japan (740/750) National fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 28: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides, hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers, landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves, rod cases and tackle containers. (300) Prioritetsoplysninger: (730) Indehaver: Project Italia Promotions S.r.l., Via Gaeta, 64, I-00185 Roma, 2004-04-06 JP 2004-32314 Japan Italien (800) International registreringsdato: 2004-05-17 (740/750) International fuldmægtig: Sneider Massimo c/o Studio Lenzi, Via Gazette No.: 42/2004 Lucania, 13, I-00187 ROMA, Italien (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious (111) Reg. nr.: MP842398 (800) Design. dato: 2005-05-06 stones, horological and chronometric instruments. (591) Farvetekst: Orange. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-12-10 IT RM 2004 C 006852 Italien (800) International registreringsdato: 2004-12-28 Gazette No.: 22/2005

(111) Reg. nr.: MP849775 (800) Design. dato: 2005-02-28 (730) Indehaver: TOBACCO''S IMEX S.p.A., Strada Villanova n° 43, VALFENERA, Asti, Italien (740/750) International fuldmægtig: STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9, I- 10121 TORINO, Italien (511) Klasse 09: Batteries, accumulators. (800) International registreringsdato: 2004-08-27 Gazette No.: 30/2005

(111) Reg. nr.: MP842834 (800) Design. dato: 2005-06-06 Web To Date

(730) Indehaver: DATA BECKER GmbH & Co. KG, Merowingerstrasse 30, 40223 Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hertin Anwaltssozietät, Kurfürstendamm 54/55, D-10707 Berlin, Tyskland (511) Klasse 09: Magnetic and optical media for recording sound and images, including cassettes, phonograph records, compact discs, CD-ROMs, mini (730) Indehaver: Geely Group Co., Ltd., Lunan Geely Road, Luqiao District, discs, DVDs, digital audio tape (DAT), video cassettes and diskettes; magnetic Taizhou, Zhejiang, Kina recording media, magnetic data media and optical media; computer operating (740/750) International fuldmægtig: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW, 7th programs (stored); computer hardware and software (included in this class). Floor, Scitech Place, No. 22, Jian Guo Men Wai Ave, Beijing 100004, (511) Klasse 16: Photographic and printed products, namely printed publications; Kina hard copy printouts of electronic data. (511) Klasse 12: Traction engines; automobiles; pickup trucks; agricultural (511) Klasse 38: Rental of access time to computer databases. vehicles for transport; motor buses; trucks; waggons; motors for land vehicles; (511) Klasse 42: Creation and design of home pages and web pages; computer motor cars; motorcycles. programming of data processing programs; updating, design and rental of (591) Farvetekst: Gray, dark blue, light blue. computer software; computer consultancy services. (800) International registreringsdato: 2005-02-28 (800) International registreringsdato: 2004-08-20 Gazette No.: 22/2005 Gazette No.: 28/2005

(111) Reg. nr.: MP850360 (800) Design. dato: 2005-01-12 (111) Reg. nr.: MP849220 (800) Design. dato: 2004-09-10 Sun

(730) Indehaver: World-Pac International AG, 170 Industriestraße, FL-9486 Schaanwald, World-Pac International AG, 21, Parkstrasse, Karlsruhe, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Lemcke, Brommer & Partner - Patentanwälte -, Bismarckstrasse 16, D-76133 Karlsruhe, Tyskland (511) Klasse 16: Wrapping foils of cellulose or plastic for foodstuffs as flat foil or in form of tubes or bags, such foils eventually designed to include spices, herbes, liquid smoke, marinades, flavouring substances, colours. (730) Indehaver: SENSI VIGNE & VINI S.R.L., Via Cerbaia, 107, I-51035 (511) Klasse 29: Algae extracts for foodstuffs, especially food additives LAMPORECCHIO (PT), Italien obtained from algae for human nutrition. (740/750) International fuldmægtig: BERNESCHI CIRO, Via Paolo Uccello, 6, (300) Prioritetsoplysninger: I-52100 AREZZO, Italien 2004-03-11 DE 304 14 303.0/16 Tyskland (511) Klasse 33: Wines. (800) International registreringsdato: 2004-09-10 (800) International registreringsdato: 2005-01-12 Gazette No.: 21/2005 Gazette No.: 23/2005

2836 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP850373 (800) Design. dato: 2005-05-07 (111) Reg. nr.: MP850892 (800) Design. dato: 2005-02-07 EXPANLIFT

(730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, decorative cosmetics. (511) Klasse 21: Brushes for body and beauty care. (800) International registreringsdato: 2005-05-07 Gazette No.: 23/2005

(111) Reg. nr.: MP850383 (800) Design. dato: 2004-11-10 SchindlerExcellence

(730) Indehaver: Schindler Aufzüge AG, Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Inventio AG, Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW, Schweiz (511) Klasse 07: Elevators and freight elevators, escalators, conveyor belts and other vertical, horizontal and inclined conveyor installations; electric mo- (730) Indehaver: GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, tors and their parts (included in this class); electric and hydraulic drives (other Schweiz than for land vehicles); generators. (740/750) International fuldmægtig: STUDIO RAPISARDI S.A., Via Ariosto 6, (511) Klasse 37: Assembly, control in terms of maintenance, maintenance and CH-6901 Lugano, Schweiz repair of elevators and freight elevators, escalators, conveyor belts and other (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry vertical, horizontal and inclined conveyor installations, master key systems, use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, access facilities for buildings. essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 42: Architectural consultation, construction drafting, surveying (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, and engineering services for electric and hydraulic elevators and freight optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving elevators, escalators, conveyor belts and other vertical, horizontal and inclined and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for con- conveyor installations of any kind, electric motors, electric generators and ducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling master key systems, access facilities for buildings; consultancy, programming, electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or elaboration, installation and maintenance of computer software; creating and images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines maintaining Web sites for others; rental of access time to databases (compu- and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ter services); technical research; technical project studies; licensing of machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. intellectual property. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these (800) International registreringsdato: 2004-11-10 materials or plated therewith included in this class, jewellery, precious stones, Gazette No.: 23/2005 horological and chronometric instruments. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (111) Reg. nr.: MP850446 (800) Design. dato: 2004-10-29 for stationery or household purposes; artists'' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching KETOFLEX material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers'' type; printing blocks. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made thereof included in (730) Indehaver: ACO Hud AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols (740/750) International fuldmægtig: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box and walking sticks; whips, harness and saddlery. 10316, SE-100 55 Stockholm, Sverige (511) Klasse 24: Fabrics and textiles included in this class; bed and table (511) Klasse 03: Soap, soap for medical purposes; cosmetic preparations for covers. skin care, cosmetic creams, lotions and oils, lotions for bleaching of the skin, (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. essential essences and oils; deodorants for personal use, anti-perspiration (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and agents, scented water, eau de Cologne, eau de toilette; petroleum jelly for eyes, pins and needles; artificial flowers. cosmetic purposes, shampoo for medical use. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and hygienic preparations; greases office functions. for medical purposes, pharmaceutical preparations for skin care, lotions for (300) Prioritetsoplysninger: pharmaceutical purposes; chemical preparations for pharmaceutical, medical 2004-12-03 CH 530490 Schweiz and veterinary purposes, disinfectants; dietetic substances adapted for medical (800) International registreringsdato: 2005-02-07 use; balsam for medical purposes; preparations for exterminating fungus; Gazette No.: 24/2005 petroleum jelly for medical use. (800) International registreringsdato: 2004-10-29 Gazette No.: 23/2005 (111) Reg. nr.: MP851054 (800) Design. dato: 2004-12-08 AXCENT

(730) Indehaver: KLOCKGROSSISTEN I NORDEN AB, Box 934, SE-194 29 Upplands Väsby, Sverige (740/750) International fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM, Sverige (511) Klasse 09: Sun glasses. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, paste jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, wrist watches. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-08-30 SE 2004/05586 Sverige (800) International registreringsdato: 2004-12-08 Gazette No.: 24/2005

2837 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP851558 (800) Design. dato: 2005-06-09 (111) Reg. nr.: MP851573 (800) Design. dato: 2005-04-28

(730) Indehaver: Ningbo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd., Nanxing S.R, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo Zhejiang Province, Kina (740/750) International fuldmægtig: UNITALEN ATTORNEYS AT LAW, 7th Floor, Scitech Place, No. 22, Jian Guo Men Wai Ave, Beijing 100004, Kina (511) Klasse 11: Electric radiators; water purification installations; water fountains; sterilized cupboard; ice chests; refrigerators; electric cookware; hot plates; bakers'' ovens; pressure cooking saucepans, electric; coffee (730) Indehaver: Björn Berg, Kirchweg 5, CH-4532 Feldbrunnen, Schweiz roasters; bread toasters; coffee filters, electric; microwave ovens (cooking (740/750) International fuldmægtig: Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse apparatus); electrical water heater; kettles, electric; deep fryers, electric. 16 A, CH-3007 Bern, Schweiz (800) International registreringsdato: 2005-04-28 (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette No.: 26/2005 (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-04-28 CH 534409 Schweiz (800) International registreringsdato: 2005-06-09 Gazette No.: 26/2005

(111) Reg. nr.: MP851563 (800) Design. dato: 2005-02-14 EAU NOIRE

(730) Indehaver: PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, 33, avenue Hoche, F-75008 PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction Juridique, Madeleine VENDEUIL-DENISE, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET, Frankrig (511) Klasse 04: Perfumed candles. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-09-09 FR 04 3 311 879 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-02-14 Gazette No.: 26/2005

(111) Reg. nr.: MP851571 (800) Design. dato: 2005-02-23 MEN AT WORK

(730) Indehaver: Thijm B.V., Sportlaan 8, NL-5683 CS Best, Holland (740/750) International fuldmægtig: Algemeen Octrooibureau, Postbus 645, NL-5600 AP Eindhoven, Holland (511) Klasse 14: Gold plated and silver plated products, not included in other classes; jewellery, bracelets, chains, trinketry. (511) Klasse 18: Leather goods not included in other classes; wallets; bags. (511) Klasse 25: Clothing including boots, shoes and slippers; belts (waistpants). (800) International registreringsdato: 2005-02-23 Gazette No.: 26/2005

2838 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP851776 (800) Design. dato: 2004-01-26 (111) Reg. nr.: MP852147 (800) Design. dato: 2004-11-11 WÜRTH ONLINE WORLD

(730) Indehaver: Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Straße 12-16, D-74653 Künzelsau, Tyskland (511) Klasse 07: Motors (except motors for land vehicles); gears, filters, filters for motor vehicles, air filters, oil filters, as parts of machines and motors; sucking machines, pneumatically and hydraulically driven filling devices for aerosol cans and sprayers; valves as machine parts; electrical wet pick-up (730) Indehaver: "STS Holding Group" OOD, oulitsa "Stancionna" 14, BG-5300 vacuum cleaners and dry vacuum cleaners for industrial use; sparking plugs GABROVO, Bulgarien for internal combustion engines and distributor plugs; mechanical starting (740/750) International fuldmægtig: Dr. EMIL BENATOV & Dr. SAMUIL aids. BENATOV, Bl. 36B, oulitsa "Liuliakova gradina", BG-1113 SOFIA, Bulga- (511) Klasse 09: Computers, PCs, computer periphery devices, scanners, rien readers, in particular bar code readers; data capture devices, visual display (511) Klasse 03: Cosmetics and perfumery; scented eaux de toilette; hair, units, liquid crystal displays; software recorded on data carriers, CD-ROMs; eyebrow, beard and mustache dyes and colorants; shaving stones (antiseptics); electric and electronic apparatus and instruments (as far as included in this cosmetic preparations for baths; mouthwashes not for medical use; cosmetic class) and their parts; printed boards, wire connections which are sealed in products for skin care; deodorants for personal use (perfumery); make-up; plastic material, flexible circuits, multichip modules; electric cables and lines, depilatories; deodorant soaps; perfumes made from flower extracts; essential electric wires; conductors and connecting elements for the aforementioned oils; ethereal essences; cream for whitening the skin; bleaching preparations goods; electric sockets and distribution boxes; contacts for electric plugs, for cosmetic use; shaving soap; shaving foam; antiperspirant soaps; bath electric plug-in clamps, electrical switches and safety switches; plug-in couplings salts not for medical use; colorants for toilet purposes; cosmetic powder; and electric clamps, screwed cable glands; cable coverings and cable clamps; cosmetic sets; toiletries; beauty masks and cosmetic creams; cosmetic electrical fuses, particularly for motor vehicles; battery clips, cable connectors, preparations for slimming purposes; shining creams and products for shoes; cable bushings, cable ties, cable chips, cable grips, cable drums, cable hair, beard and mustache waving preparations; tissues impregnated with cosmetic conduits, sheathes for wires, cable shoes, wires and ferrules; electrical earthing lotions; lotions for cosmetic use; hair lotions; pre-shave and after-shave strips (electric cables in the form of strips) and anti-interference devices, clips lotions; washing products; cleansing milks; eau-de-Cologne; breath-freshening and clamps for loading, cables, lead; electric plugs and couplings for sprays; dyes for toilet purposes; pomades for cosmetic purposes; pastes for towed vehicles as well as testing instruments therefore, batteries, accumulators, razor strops; washing powders; teeth and denture polishing preparations; loading devices for accumulators; electronic appliances for use in cars to cleaning products; dentifrices; cosmetic sunscreen preparations and creams; reset information after completion of garage service, brake lining wear sensors, shampoos; shampoos for pets; cotton buds for cosmetic purposes; mouth testing apparatus for incandescent lamps, voltage testers, spark plug testers, hygiene products not for medical use; laundry soaking materials; fabric softeners; antifreeze testing apparatus, battery reserve testers, compression gauges, color-brightening chemicals for household purposes (for laundry use); scale- radiator system testers; protective suits for workers, protective suits, protective removing preparations for household purposes; stain removers; shining aprons, safety helmets, breathing masks, protective gloves, protective glas- products; make-up removing products; make-up powder; scouring solutions; ses, protective screens, welding gloves, welding mirrors, welding electrodes; blueing for laundry; bleaching soda; washing soda for cleaning; hair sprays; fire extinguishers; electrical soldering apparatus, plasma cutting apparatus, alum stones (antiseptics); neutralizers for permanent waves; lipsticks. welding apparatus and spot welding apparatus; adhesion magnets, sensing (511) Klasse 08: Cutlery; razors; razor blades; electric or non-electric razors; elements and adjusting gauges, measuring apparatus and meas razor boxes and sheaths and shaving cases; penknives; leather strops, (511) Klasse 12: Vehicles; parts of land, air and water vehicles; grease manicure and pedicure kits, manicure and pedicure sets (electric); curling nipples, covers for motor vehicles; valves for vehicles tires; fastening elements tongs; non-electric hand-held hair-curling apparatus; eyelash curling tongs; for mufflers and exhaust silencers; tubes and nipples for brake conduits, electric and non-electric hair clippers for personal use and nail scissors (electric brake blocks, brake lines, brakes and parts thereof, brake rings, brake linings, or non-electric); cuticle scissors; nail polishers (electric or non-electric); electric carriages, tool cars, tool trolleys; windscreen wipers, windscreen washer or non-electric depilation appliances; nail files; hair-removing tweezers and nozzles; theft alarms for vehicles; mechanical anti-theft devices in the form of cuticle nippers; nail clippers (electric or non-electric); apparatus for piercing steering wheel locks; alarm beepers that signal when a car drives backwards; ears and other parts of the human body (for inserting earrings). equipment for trucks and trailers, namely cables, connecting rods, coupling (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious heads, pneumatic couplings; compressed air brakes and hydraulic brakes, metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); driving chains, tires, repair sets for tires, vehicles mirrors, mudguards, trans- toothbrushes, toothbrushes (electric); eyebrow brushes, hair brushes, beard mission belts; brake hoses made of non-metal. and mustache brushes; shaving brushes; nail brushes; stands for brushes; (511) Klasse 35: Advertising, market research, marketing, business manage- brush-making materials; water apparatus for cleaning teeth and gums; ment, office functions, professional business consultancy including accounting toothpicks. and cost price analysis, all the aforesaid services by means of all media, (300) Prioritetsoplysninger: particularly electronic and online; negotiation and conclusion of commercial 2004-07-15 BG 72591 Bulgarien transactions for third parties, within the scope of an electronic warehouse; (800) International registreringsdato: 2004-11-11 negotiation of sales transactions and billing of the same (online shopping) in Gazette No.: 26/2005 computer networks and/or other electronic sales channels; online negotiation of contracts for the procurement of goods and services for third parties, via virtual marketplaces, particularly on the Internet; management of auctions; collection and supply of data; collection of information. (511) Klasse 36: Leasing of clothing and work equipment and equipment for personal protection; leasing of tools, machine tools and machines; leasing of computers, readers, displays, computer peripheral equipment and software; leasing of instruments for work namely handheld tools, electric and pneumatic driven handheld machine tools like rotary hammer drills and small electric machines like vacuum cleaners. (511) Klasse 38: Telecommunication, providing user access to the Internet and data bases; transmission of sound, picture and information; electronic mail services; collection and supply of news; supply of information about telecommunications. (511) Klasse 42: Renting of computers, readers, displays, computer peripheral equipment and software; legal advice; supply of information relating informa- tion technology that are extracted from the Internet; computer programming; creation, design and support of websites, support of websites of third parties, rental of access time to data bases (computer services); rental of data proces- sing equipment and computers; service of a designer; service of an engineer; with the exception of services in the field of hairdressing. (300) Prioritetsoplysninger: 2003-11-28 DE 303 46 486.0/06 Tyskland (800) International registreringsdato: 2004-01-26 Gazette No.: 26/2005

2839 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP852242 (800) Design. dato: 2004-09-17 (111) Reg. nr.: MP852341 (800) Design. dato: 2005-04-21 SLAPE

(730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 01: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); fertilizers. (511) Klasse 05: Preparations for killing weeds and destroying vermin, (730) Indehaver: OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Temasek Boulevard, insecticides, herbicides, fungicides. #11-02, Suntec Tower Two, Singapore 038989, Singapore (800) International registreringsdato: 2005-04-21 (740/750) International fuldmægtig: KHATTAR WONG & PARTNERS, 80 Raffles Gazette No.: 27/2005 Place, #25-01 UOB Plaza 1, SINGAPORE 048624, Singapore (511) Klasse 29: Milk and milk products; dairy products containing milk; dairy products; dairy products flavoured with cheese; cheese products; butter; (111) Reg. nr.: MP852343 (800) Design. dato: 2005-04-26 butter preparations; cocoa butter; edible nuts; preserved soya beans for food; edible seeds; roasted nuts; salted nuts; edible oils and fats; processed nuts; mixtures of processed nuts and of raisins; preserved beans; prepared savoury COURAGE meals in this class; preserved lentils; pulses (foodstuffs); all included in this class. (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, 51368 Leverkusen, Tyskland (511) Klasse 30: Coffee beans; coffee; instant coffee; cocoa powder; cocoa (511) Klasse 01: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; and cocoa products; sugar; rice; artificial coffee; preparations made from chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); cereals; pastry; spices; sesame seeds; all included in this class. fertilizers. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains; (511) Klasse 05: Preparations for killing weeds and destroying vermin, wheat; maize; fresh soya beans; edible seeds (unprocessed); unprocessed insecticides, herbicides, fungicides. cereals; raw cocoa beans; nuts; raw nut kernels; unprocessed nuts; malts; all (800) International registreringsdato: 2005-04-26 included in this class. Gazette No.: 27/2005 (511) Klasse 35: Business management for a supply chain; provision of business information, business planning, business management organization, business consultancy, management of business (for others) and business (111) Reg. nr.: MP852344 (800) Design. dato: 2005-04-23 advice services in the fields of logistics, facilities management, warehouse management, warehouse efficiency and design, procurement and purchasing, supplier management, supplier selection, supplier evaluation, stock, inventory DESIMO and merchandising, assembly and operations, supply chain matters, transportation and fleet management; business management services relating (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, 51368 Leverkusen, Tyskland to third party contract; business project management of warehouse development (511) Klasse 01: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; and equipment installations; business management of logistics in the field of chemical preparations for the treatment of seeds (included in this class); delivery services; risk management consultancy (business); all included in fertilizers. this class. (511) Klasse 05: Preparations for killing weeds and destroying vermin, (511) Klasse 36: Insurance services; insurance services relating to property insecticides, herbicides, fungicides. and transit, motor loss or damage, cash and cash in transit, fidelity guarantee, (800) International registreringsdato: 2005-04-23 and excess legal liability insurance; customs brokerage services, risk ma- Gazette No.: 27/2005 nagement (financial). (511) Klasse 39: Transportation services; delivery of goods; shipping of goods; packaging and storage of goods; warehousing and storage services; delivery (111) Reg. nr.: MP852695 (800) Design. dato: 2005-04-18 and distribution (transport) services; logistics (transport) services; rental of vehicles and storage containers; cargoes unloading, crating of goods; warehousing of goods in a warehouse in view of their preservation and guarding; refrigerator rental; garage rental; provision of information, advisory and consultancy services in relation to the aforesaid. (511) Klasse 40: Processing of agricultural products; milk processing; fruit crushing; processing of seeds; material treatment; fermentation of grape juice to wine for others; distillation, fruit crushing and milling of agricultural products for others; operation of saw mills, planing of timber; dyeing services, sawing of timber, burnishing by abrasion; timber preservation; cloth dyeing; dyeing of clothing; all included in this class. (511) Klasse 44: Consultancy, advisory and information services relating to agriculture; agriculture services relating to environmental conservation; provi- sion of agricultural information services in the form of agricultural reports; pest control in agriculture; weed control in agriculture; all included in this class. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-09-15 SG T04/15439B Singapore 2004-09-15 SG T04/15440F Singapore 2004-09-15 SG T04/15441D Singapore 2004-09-15 SG T04/15442B Singapore (730) Indehaver: SQM Europe, naamloze vennootschap, St.-Pietersvliet 7, 2004-09-15 SG T04/15444I Singapore bus 8, B-2000 Antwerpen, Belgien 2004-09-15 SG T04/15445G Singapore (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Belgium S.A./N.V., Vorstlaan 2004-09-15 SG T04/15446E Singapore 7, B-1170 Brussel, Belgien 2004-09-15 SG T04/15547C Singapore (511) Klasse 01: Chemicals used in industry and science, as well as in fish- (800) International registreringsdato: 2004-09-17 breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers and fertilizing Gazette No.: 27/2005 preparations. (511) Klasse 42: Industrial analysis, scientific and technological services and research relating thereto in the field of the application of chemicals in industry, science, fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry; evaluation, estimation and reports of engineers and other specialists in the field of the application of chemicals, fertilizers and fertilizing preparations. (511) Klasse 44: Services relating to the application of chemicals, fertilizers and fertilizing preparations in fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-10-19 BX 1064267 Beneluxlandene (800) International registreringsdato: 2005-04-18 Gazette No.: 28/2005

2840 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP852696 (800) Design. dato: 2005-04-18 (111) Reg. nr.: MP852715 (800) Design. dato: 2005-03-30

(730) Indehaver: HUANG WEI QING, 302 Room, Building 7, Xiangzhou Zijingyuan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Kina (740/750) International fuldmægtig: ZHUHAI KINGTEL TRADEMARK FIRM LTD., 612 Room, Zhuhai Zhengquan Dasha, No. 163 of Xiangzhou Ren- min Donglu, Zhuhai City, Guangdong 519000, Kina (511) Klasse 09: Compact disc players, computer peripheral devices, cabinets for loudspeakers, loudspeakers, receivers (audio and video), megaphones, personal stereos, cameras (photography), accumulator boxes, electric coils. (800) International registreringsdato: 2005-03-30 Gazette No.: 28/2005

(111) Reg. nr.: MP852747 (800) Design. dato: 2005-04-20 (730) Indehaver: SQM Europe, naamloze vennootschap, St.-Pietersvliet 7, bus 8, B-2000 Antwerpen, Belgien VIVAYA (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Belgium S.A./N.V., Vorstlaan 7, B-1170 Brussel, Belgien (730) Indehaver: RPW AG, Rainweg 17, CH-3047 Muri, Schweiz (511) Klasse 01: Chemicals used in industry and science, as well as in fish- (740/750) International fuldmægtig: Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers and fertilizing 16A, CH-3007 Berne, Schweiz preparations. (511) Klasse 21: Household or kitchen containers (not made of precious (511) Klasse 42: Industrial analysis, scientific and technological services and metals); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making research relating thereto in the field of the application of chemicals in industry, materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked science, fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry; evaluation, glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware estimation and reports of engineers and other specialists in the field of the not included in other classes. application of chemicals, fertilizers and fertilizing preparations. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried (511) Klasse 44: Services relating to the application of chemicals, fertilizers and cooked fruits and vegetables; edible jellies, jams, marmalades, eggs, milk and fertilizing preparations in fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry. and dairy products; edible oils and fats. (300) Prioritetsoplysninger: (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 2004-10-19 BX 1064269 Beneluxlandene coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and (800) International registreringsdato: 2005-04-18 confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, Gazette No.: 28/2005 sauces (condiments); spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural (111) Reg. nr.: MP852697 (800) Design. dato: 2005-04-18 seeds, plants and flowers; animal foodstuffs; malt. (511) Klasse 35: Retailing of goods of all types, including foods and luxury foodstuffs, as well as household and kitchen goods; retail services via global computer networks (the Internet); online commercial services (E-commerce), namely advertising in the form of data, texts, images, sounds, alone or in combination, via computer networks, for the sale of goods and services of all types. (511) Klasse 43: Services for providing food and drink; temporary (730) Indehaver: SQM Europe, naamloze vennootschap, St.-Pietersvliet 7, accommodation. bus 8, B-2000 Antwerpen, Belgien (300) Prioritetsoplysninger: (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Belgium S.A./N.V., Vorstlaan 2004-11-22 CH 529362 Schweiz 7, B-1170 Brussel, Belgien (800) International registreringsdato: 2005-04-20 (511) Klasse 01: Chemicals used in industry and science, as well as in fish- Gazette No.: 28/2005 breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers and fertilizers preparations. (511) Klasse 42: Industrial analysis, scientific and technological services and (111) Reg. nr.: MP852750 (800) Design. dato: 2005-01-21 research relating thereto in the field of the application of chemicals in industry, science, fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry; evaluation, estimation and reports of engineers and other specialists in the field of the PERLEANE application of chemicals, fertilizers and fertilizing preparations. (511) Klasse 44: Services relating to the application of chemicals, fertilizers (730) Indehaver: BIOGARAN, 15 Boulevard Charles de Gaulle, F-92700 and fertilizing preparations in fish-breeding, agriculture, horticulture and forestry. COLOMBES, Frankrig (300) Prioritetsoplysninger: (511) Klasse 05: Pharmaceutical products for human use. 2004-10-19 BX 1064270 Beneluxlandene (800) International registreringsdato: 2005-01-21 (800) International registreringsdato: 2005-04-18 Gazette No.: 28/2005 Gazette No.: 28/2005

2841 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP852763 (800) Design. dato: 2005-04-11 (111) Reg. nr.: MP852908 (800) Design. dato: 2005-05-18

(730) Indehaver: Unex Corporation, 333 Route 17 North, Mahwah, NJ 07430, USA (740/750) International fuldmægtig: MICHAEL J STRIKER STRIKER, STRIKER & STENBY, 103 EAST NECK ROAD, HUNTINGTON, NY 11743, USA (511) Klasse 07: Hydraulic wrenches and parts thereof; pumps; hydraulic tensioners, power-operated bolting tools for the tightening and loosening of industrial fasteners, clamping nuts. (800) International registreringsdato: 2005-05-18 Gazette No.: 28/2005

(111) Reg. nr.: MP852948 (800) Design. dato: 2004-12-02

(730) Indehaver: BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical products for human use. (591) Farvetekst: Dark blue (pantone 294 C), mid blue (pantone 299 C), yellow (pantone 123 C) and white. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-10-18 FR 043318960 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-04-11 Gazette No.: 28/2005

(111) Reg. nr.: MP852783 (800) Design. dato: 2004-11-25

(730) Indehaver: BOA AG, Stationsstrasse 95, CH-6023 Rothenburg, Schweiz HYDRACTION (740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co. Patentanwälte, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz (730) Indehaver: PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, 33, avenue Hoche, F-75008 (511) Klasse 06: Metal pipes and tubes; metal pipework flexible hoses for PARIS, Frankrig pipes and stands therefor; couplings and screw plugs of metal. (740/750) International fuldmægtig: PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction (511) Klasse 19: Holders and couplings (non-metallic) for flexible metal conduits. Juridique, Madeleine VENDEUIL-DENISE, 125, rue du Président Wilson, (300) Prioritetsoplysninger: F-92593 LEVALLOIS-PERRET, Frankrig 2004-10-11 CH 527139 Schweiz (511) Klasse 03: Cosmetics, namely: moisturizing milks, lotions, creams, (800) International registreringsdato: 2004-12-02 emulsions, oils, balms, gels and fluids for face and body care; face and body Gazette No.: 28/2005 treatment masks; anti-wrinkle cosmetics; fluids, gels and balms for eye and lip contour. (300) Prioritetsoplysninger: (111) Reg. nr.: MP852975 (800) Design. dato: 2005-05-23 2004-06-04 FR 04 3 295 688 Frankrig (800) International registreringsdato: 2004-11-25 Gazette No.: 28/2005

(111) Reg. nr.: MP852796 (800) Design. dato: 2004-11-17 ROHLER

(730) Indehaver: Bike Basics GmbH, Bosch Strasse 12, 53359 Rheinbach, (730) Indehaver: TIANJIN TIANSHI BIOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD, Tyskland Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech Industrial, Tianjin, Kina (740/750) International fuldmægtig: Mitscherlich & Partner, Patent- u. (740/750) International fuldmægtig: Tianjin Tinjin Trademark Agency Co. Ltd., Rechtsanwälte, Sonnenstrasse 33, D-80331 München, Tyskland A-1-601, Rome Garden, Yong AN Road, He Xi District, Tianjin, Kina (511) Klasse 12: Bikes and their parts; bicycle accessories, namely, dress (511) Klasse 05: Albuminous milk, pesticides, sanitary towels, medical bags guards for bicycles, luggage carriers for bicycles, bicycle stands, bells, air for health care, abrasives (dental), pharmaceutical pillow for medical purposes, pumps, saddlebags, child seats, distance pieces, protective frames and mosquito repellent incense. protective casings for chains and gears. (800) International registreringsdato: 2005-05-23 (300) Prioritetsoplysninger: Gazette No.: 28/2005 2004-07-22 DE 304 42 605.9/12 Tyskland (800) International registreringsdato: 2004-11-17 Gazette No.: 28/2005

2842 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP852984 (800) Design. dato: 2005-03-21 (111) Reg. nr.: MP853042 (800) Design. dato: 2005-03-23 iScan

(730) Indehaver: Siemens Audiologische Technik GmbH, Gebbertstr. 125, 91058 Erlangen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, D-80506 München, Tyskland (511) Klasse 09: Electronic devices and integrated software for the making of 3D ear imprints for the manufacture and adaptation of hearing aids. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-12-02 DE 304 68 425.2/09 Tyskland (800) International registreringsdato: 2005-03-21 Gazette No.: 29/2005

(730) Indehaver: COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: GROUPE DANONE - Benoît BARME - Direction Marques Modéles & Communication, 130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois Perret, Frankrig (511) Klasse 05: Flour for pharmaceutical purposes, almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medici- nal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar for medical purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary products; nutritive substances for microorganisms for medical use; vitamin preparations; food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, milk powder, fruit compotes, vegetable purees, dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juices, cereal for babies. (511) Klasse 29: Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game; savoury or sweet, plain or flavoured snacks made with fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes, all nuts including prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheese in brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages mainly consisting of milk, milk beverages containing fruits; plain or aromatised fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats. (511) Klasse 32: Still or sparkling water (mineral or other); fruit or vegetable juices, beverages made with fruit or vegetables; lemonades, sodas, sorbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non- alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic ferments. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-09-23 FR 04 3 314 260 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-03-23 Gazette No.: 29/2005

2843 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP853114 (800) Design. dato: 2004-06-16 (111) Reg. nr.: MP853407 (800) Design. dato: 2005-02-18 NOXON

(730) Indehaver: TerraTec Electronic GmbH, Herrenpfad 38, D-41334 Nettetal, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwalt Stefan G. Schafhaus, KAU Rechtsanwälte/Attorneys, Immermannstrasse 10, 40210 Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data carriers, apparatus for data communication by wire or by wireless transmission modes; components for electronic devices in particular computers (included in this class); computer programs for the processing of audio or video data; data processing equipment and computers. (511) Klasse 38: Transfer of messages, images and/or audio signals by means of computer; Internet services, namely providing information and entertainment channels on the Internet. (511) Klasse 42: Development of computer programs for the processing of audio and video data. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-09-27 DE 304 55 382.4/09 Tyskland (730) Indehaver: M.T. MOTORI ELETTRICI S.r.l., Via Bologna, 175 (S.S. n. (800) International registreringsdato: 2005-02-18 568), I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), Italien Gazette No.: 30/2005 (740/750) International fuldmægtig: BUGNION S.p.A., Via Goito, 18, I-40126 BOLOGNA, Italien (511) Klasse 07: Electric motors (other than for land vehicles) and their parts, (111) Reg. nr.: MP853441 (800) Design. dato: 2005-06-15 particularly motorized rollers, motor reducers, fans, plug valves; machines for making goods with packaging foils. (591) Farvetekst: White and blue (286 U). QUIK (300) Prioritetsoplysninger: 2004-05-05 IT BO2004C000458 Italien (730) Indehaver: QS Holdings Sarl, 1, rue de Glacis, L-1628 Luxembourg, 681 (800) International registreringsdato: 2004-06-16 Barrenjoey Road, Avalon, NSW 2107, Australien Gazette No.: 29/2005 (740/750) International fuldmægtig: Corrs Chambers Westgarth, National Trade Mark Group, 600 Bourke Street, MELBOURNE VIC 3000, Austra- lien (111) Reg. nr.: MP853189 (800) Design. dato: 2005-06-17 (511) Klasse 25: Articles of clothing including wet suits; footwear and headgear. (800) International registreringsdato: 2005-06-15 TARGET Gazette No.: 30/2005

(730) Indehaver: Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, NL-4906 CV Oosterhout, (111) Reg. nr.: MP853453 (800) Design. dato: 2004-10-12 Holland (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland B.V., Postbus 22722, NL-1100 DE Amsterdam, Holland LEVOVIR (511) Klasse 05: Herbicides. (300) Prioritetsoplysninger: (730) Indehaver: BUKWANG PHARM CO., LTD., 398-1, Daebang-dong, Dongjak- 2005-06-10 BX 1079287 Beneluxlandene gu, KR-156-811 Seoul, Sydkorea (800) International registreringsdato: 2005-06-17 (740/750) International fuldmægtig: LEE, Byung-Hyun, #705, New Seoul Gazette No.: 29/2005 Bldg. 828-8, Yeodsam-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-080, Sydkorea (511) Klasse 05: Antiviral agents; anti-hepatitis; therapeutic preparations for hepatic disease; agents affecting metabolism; agents for immunity adjustment; (111) Reg. nr.: MP853202 (800) Design. dato: 2005-04-20 biological preparations for medical purposes; agents affecting digestive organs; agents affecting central nervous system; antibiotic preparations; chemotherapy medicines. TEKLON (800) International registreringsdato: 2004-10-12 Gazette No.: 30/2005 (730) Indehaver: GRAUVELL FISHING, S.A., Pol. Ind. Can Roca, Santa Perpetua de Mogoda, E-08130 (Barcelona), Spanien (740/750) International fuldmægtig: CARLOS DURAN MOYA, Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), E-08037 BARCELONA, Spanien (511) Klasse 28: Sports fishing articles. (800) International registreringsdato: 2005-04-20 Gazette No.: 29/2005

(111) Reg. nr.: MP853220 (800) Design. dato: 2005-06-06 NAVIGATOR

(730) Indehaver: SOPORCEL - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A., Lavos, P-3081-851 Figueira da Foz, Portugal (740/750) International fuldmægtig: Pedro Alves Moreira, Rua do Patrocínio, 94, P-1399-019 Lisboa, Portugal (511) Klasse 16: Paper and paper goods not included in other classes, including paper for printers, writing paper, copy paper, continuous forms and envelopes. (800) International registreringsdato: 2005-06-06 Gazette No.: 29/2005

2844 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP853456 (800) Design. dato: 2004-12-01 (111) Reg. nr.: MP853478 (800) Design. dato: 2005-01-26

(730) Indehaver: FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO, Italien (740/750) International fuldmægtig: CONTA Elisabetta c/o Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 61, I-10128 TORINO, Italien (511) Klasse 12: Motor vehicles, bodyworks, windscreen wipers, wheel rims, ornamental hub-caps, tyres, safety belts, roof racks, steering wheels, doors, seats, seat covers, engines and tanks for motor vehicles, bumpers, chassis, clutches, brakes, suspensions, shock absorbers, wheel hubs, gears for vehicles driving belts, fans for motor, rearview mirrors, air bags, glasses for vehicles, wheels, differential (gears). (591) Farvetekst: White, grey and red. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-06-04 IT TO2004C001732 Italien (800) International registreringsdato: 2004-12-01 Gazette No.: 30/2005

(111) Reg. nr.: MP853471 (800) Design. dato: 2005-04-12

(730) Indehaver: POMMERY S.A., 5 Place du Général Gouraud, F-51100 REIMS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, rue de l'Université, F-75340 PARIS, Frankrig (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); sparkling wines; wines with the protected appellation of origin es "Champagne". (591) Farvetekst: Silver, blue and metallic pink. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-07-28 FR 04 3305679 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-01-26 (730) Indehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. Gazette No.: 30/2005 OHG, Holsteinischer Kamp 1, D-22081 Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: KROHN Rechtsanwälte, Esplanade 41, D-20354 Hamburg, Tyskland (111) Reg. nr.: MP853487 (800) Design. dato: 2005-06-23 (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations, health care products; dietetic substances adapted for medical use. (511) Klasse 29: Milk and milk products. EMPORIO DENIM BLUE (511) Klasse 30: Flour and preparations made from cereals. (591) Farvetekst: Yellow, blue and red. (730) Indehaver: GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, (300) Prioritetsoplysninger: Schweiz 2005-01-20 DE 305 03 172.4/29 Tyskland (740/750) International fuldmægtig: STUDIO RAPISARDI S.A., Via Ariosto 6, (800) International registreringsdato: 2005-04-12 CH-6901 Lugano, Schweiz Gazette No.: 30/2005 (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-05-13 CH 534863 Schweiz (111) Reg. nr.: MP853472 (800) Design. dato: 2005-04-15 (800) International registreringsdato: 2005-06-23 Gazette No.: 30/2005

(111) Reg. nr.: MP853526 (800) Design. dato: 2005-06-10

(730) Indehaver: Sosei Co. Ltd., 8 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082, Japan (740/750) International fuldmægtig: MATAICHI Yoshio KAMATA & MATAICHI, Tsukasa Building, 15-4 Uchikanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101- 0047, Japan (511) Klasse 42: Testing or inspection of medicines and drugs; research and development of medicines and drugs. (730) Indehaver: CORIS INTERNATIONAL SA, 8, rue Auber, F-75009 PARIS, (591) Farvetekst: Violet, purple color gradation, pink. Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-04-15 (511) Klasse 36: Insurance and financial services. Gazette No.: 30/2005 (591) Farvetekst: Blue (Pantone 293) and green (Pantone 376). (300) Prioritetsoplysninger: 2005-01-06 FR 053333543 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-06-10 Gazette No.: 30/2005

2845 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP853533 (800) Design. dato: 2004-07-28 (111) Reg. nr.: MP853715 (800) Design. dato: 2004-11-22

(730) Indehaver: SINOGLASS CO., LTD, Baicheng Town, Gaomi City, Shandong Province 261501, Kina (740/750) International fuldmægtig: Qingdao First Patent & Trademark Agent (730) Indehaver: GS Yuasa Corporation, 60 Tachiurinishimachi, Higashiiru Co., Ltd., Room 309, A Tower, Qingdao World Trade Center, 6 Hong Kong Higashino, Toin, Shijodori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8007, Middle Road, Qingdao City, Shandong Province 266071, Kina Japan (511) Klasse 21: Domestic or kitchen containers, not of precious metal; phials (740/750) International fuldmægtig: ODA Fujio, Win Tech Patent Office, 4th (containers); glass bottles (containers); glass jars; glass pots (jars); glass Fl., Wenping Kanda Bldg, 6-7, Kanda Kajicho 3-Chome, Chiyoda-ku, utensils for daily use (including cups, trays, pots, vats); cruets, not of precious Tokyo 101-0045, Japan metal; spice sets; glass containers; glass articles. (511) Klasse 01: Anti-frothing solutions for batteries; baths for galvanizing; (800) International registreringsdato: 2004-11-22 acidulated water for recharging batteries; liquids for removing sulfates from Gazette No.: 30/2005 batteries. (511) Klasse 04: Liquid fuel; gasoline; alcohol (fuel); lubricants; cutting fluids; oils for releasing form work. (111) Reg. nr.: MP853735 (800) Design. dato: 2004-12-28 (511) Klasse 06: Lead and its alloys. (511) Klasse 07: Primary metal forming machines and apparatus; secondary metal forming machines and apparatus; moulds and dies for metal forming; ELIT semiconductor manufacturing machines and systems. (511) Klasse 09: Anode batteries; electric batteries for vehicles; battery jars; (730) Indehaver: BASSI S.p.A., Via Sempione, 10, I-28040 Marano Ticino battery boxes; batteries for lighting; high-tension batteries; batteries and (Novara), Italien cells; electric batteries. (740/750) International fuldmægtig: AVVOCATO LUCA MILANI, Baluardo (511) Klasse 11: Electric lamps and other lighting apparatus. Partigiani, 2, I-28100 Novara, Italien (511) Klasse 12: Motorcycles; bicycles; automobiles; vehicle wheels for (511) Klasse 29: Milk products, in particular cheese. motorcycles, bicycles and automobiles; vehicle tyres for wheels of motorcycles, (300) Prioritetsoplysninger: bicycles and automobiles; inner tubes for pneumatic tyres for motorcycles, 2004-08-04 IT NO2004 000077 Italien bicycles and automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; gearing (800) International registreringsdato: 2004-12-28 for land vehicles; brake linings for vehicles; cycle chains; saddles for Gazette No.: 30/2005 motorcycles; vehicle horns for motorcycles, bicycles and automobiles. (511) Klasse 37: Telephone repair; repair or maintenance of power distribution or control machines and apparatus. (111) Reg. nr.: MP853811 (800) Design. dato: 2005-01-11 (300) Prioritetsoplysninger: 2004-03-08 JP 2004-021202 Japan (800) International registreringsdato: 2004-07-28 SENSOFIN Gazette No.: 30/2005 (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf, Tysk- land (111) Reg. nr.: MP853551 (800) Design. dato: 2005-06-14 (511) Klasse 01: Chemical preparations for industrial use, namely semi-products for hair care purposes. (511) Klasse 03: Preparations for body and beauty care; perfumery; essential COLIBRYS oils; soaps; preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing and permanent waving of the hair. (730) Indehaver: Colibrys S.A., Rue de la Maladiére 83, CH-2007 Neuchâtel, (300) Prioritetsoplysninger: Schweiz 2004-07-12 DE 304 39 986.8/03 Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Koster & Partner AG, Langmauerweg 12, (800) International registreringsdato: 2005-01-11 Postfach, CH-3000 Bern 8, Schweiz Gazette No.: 30/2005 (511) Klasse 09: Micromachined miniature sensors and actuators, single or in arrays; micromachined finely structured elements (such as diffractive or refractive optical elements, microfluid elements) and microsystems incorporating (111) Reg. nr.: MP853816 (800) Design. dato: 2004-11-05 such sensors, actuators and/or components. (800) International registreringsdato: 2005-06-14 Gazette No.: 30/2005 POWERCONNECT

(730) Indehaver: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA (111) Reg. nr.: MP853680 (800) Design. dato: 2004-11-18 (511) Klasse 09: Computer network devices, namely, switches and routers; computer hardware, namely, firewalls and telephony. (800) International registreringsdato: 2004-11-05 Gazette No.: 30/2005

(111) Reg. nr.: MP853826 (800) Design. dato: 2005-05-28 Liberty blue

(730) Indehaver: Liberty Damenmoden GmbH, Siemensstraße 9, 32312 (730) Indehaver: HERMAR Sp. z o.o., Uniszki Cegielnia 1, PL-06-500 Mlawa, Lübbecke, Tyskland Polen (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Thielking & Elbertzhagen, (740/750) International fuldmægtig: ZEBRUl ANNA, ul. Warnelska 4/64, przegr. Gadderbaumer Str. 14, D-33602 Bielefeld, Tyskland poczt. 1, PL-02-919 WARSZAWA 76, Polen (511) Klasse 25: Clothing. (511) Klasse 29: Meat, poultry, products made from pork, sausages, black (300) Prioritetsoplysninger: puddings, tinned meats, fish, venison, fat-containing mixtures for bread slices, 2004-12-14 DE 304 70 793.7/25 Tyskland lard, meat extracts, soups, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, (800) International registreringsdato: 2005-05-28 edible oils. Gazette No.: 30/2005 (511) Klasse 39: Packaging and storage services. (511) Klasse 40: Meat processing. (591) Farvetekst: Red, blue, white. (800) International registreringsdato: 2004-11-18 Gazette No.: 30/2005

2846 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP853837 (800) Design. dato: 2005-06-09 (111) Reg. nr.: MP855568 (800) Design. dato: 2005-05-09 Rosse Masserie

(730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers) of Italian origin. (730) Indehaver: OPOCZNO S.A., ul. Przemyslowa 5, PL-26-300 Opoczno, (300) Prioritetsoplysninger: Polen 2005-03-11 DE 305 14 544.4/33 Tyskland (511) Klasse 19: Floor ceramic tiles. (800) International registreringsdato: 2005-06-09 (800) International registreringsdato: 2005-05-09 Gazette No.: 30/2005 Gazette No.: 33/2005

(111) Reg. nr.: MP853876 (800) Design. dato: 2005-04-01 (111) Reg. nr.: MP855574 (800) Design. dato: 2005-05-31 FAIRPRESSO RTM

(730) Indehaver: Vending Holding GmbH, Börsegasse 9, A-1010 WIEN, Østrig (730) Indehaver: SERENA Software, Inc., 2755 Campus Drive, 3rd Floor, San (740/750) International fuldmægtig: Prochaska & Partner, Rechtsanwälte Mateo, California 94403-2538, USA GmbH, Daffingerstrasse 4, A-1030 WIEN, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Thomas H. Zellerbach; Diana Rutowski (511) Klasse 09: Automatic vending machines for hot drinks, cold drinks and Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 4 Park Plaza, Suite 1600, Irvine, CA foodstuffs; electronic money exchange machines, money sorting machines, 92614-2558, USA money counting machines, card and key readers, electric and electronic (511) Klasse 09: Computer software to manage the requirements of a project. control units. (300) Prioritetsoplysninger: (511) Klasse 30: Coffee, artificial coffee, instant coffee mixes. 2004-12-01 US 78525152 USA (511) Klasse 37: Installation, maintenance and repair of automatic machines. (800) International registreringsdato: 2005-05-31 (511) Klasse 43: Providing of food and drink in canteens, operation of restaurants, Gazette No.: 33/2005 providing of food and drink via automatic vending machines, operation of coffee shops. (300) Prioritetsoplysninger: (111) Reg. nr.: MP855587 (800) Design. dato: 2005-06-23 2005-02-09 AT AM 768/2005 Østrig (800) International registreringsdato: 2005-04-01 Gazette No.: 30/2005 SWISSFAB

(730) Indehaver: Swissbit AG, Industriestrasse 8, CH-9552 Bronschhofen, (111) Reg. nr.: MP854382 (800) Design. dato: 2004-11-19 Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Siemens Schweiz AG Intellectual Property, Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Computer software, computer hardware, computer accessories and peripheral equipment, computer memory modules, all the above goods from Switzerland. (511) Klasse 37: Installation services, installing, servicing and repairing com- (730) Indehaver: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, Karl-Liebknecht- puter hardware, computer accessories and peripheral devices, computer me- Straße 12, 04107 Leipzig, Tyskland mory modules and multimedia apparatus. (740/750) International fuldmægtig: Manfred Köhler und Kollegen, (511) Klasse 42: Services and consulting relating to data technology; provi- Patentanwälte . Rechtsanwälte, Kohlgartenstra. 33-35, 04315 Leipzig, sion of access to data banks for data transmission and information services Tyskland (computing services). (511) Klasse 12: Rail vehicles. (300) Prioritetsoplysninger: (800) International registreringsdato: 2004-11-19 2005-06-07 CH 534865 Schweiz Gazette No.: 31/2005 (800) International registreringsdato: 2005-06-23 Gazette No.: 33/2005

(111) Reg. nr.: MP854611 (800) Design. dato: 2004-10-05 (111) Reg. nr.: MP856347 (800) Design. dato: 2004-07-28 CLEARITCH

(730) Indehaver: Malek, Fawzi, 8 Knighton Close, S. Croydon, Surrey CR2 6DP, Storbritannien ; Malek, Nelly, 8 Knighton Close, S. Croydon, Surrey CR2 6DP, Storbritannien (511) Klasse 03: Cosmetic preparations for cooling the body; preparations for sun tanning, sun screening, ultraviolet absorption; deodorants, antiperspirants; fragrant preparations; all supplied in aerosol form; all included in this class. (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations for reducing skin temperature, treating itching relating to skin disorders, for example, atopic dermatitis, eczema, psoriasis, urticaria, prickly heat, allergies, treating itching relating to insect bites, poison ivy, treatment of atopic dermatitis and other skin disorders, (730) Indehaver: Power Technics Limited, P.O. Box 49197, 00100 GPO, Nairobi, treatment of burns, sunburns, relieving hot flushes, treatment of irritated skin Kenya and skin rashes, all by cooling the skin; all supplied in aerosol form; all (511) Klasse 09: Electrical switchgear; capacitors, circuit breakers, circuit included in this class. closers, computer peripheral devices, lightning conductors, control panels, (300) Prioritetsoplysninger: covers for electric outlets; distribution boards, boxes and consoles for electricity; 2004-04-23 EM 3790904 Harmoniseringskontoret electric installations for the remote control of industrial operations, electric Preparations for cooling the body; preparations for sun tanning, sun scree- loss indicators, electricity conduits, electricity mains, electricity inverters, ning, ultraviolet absorption; deodorants, antiperspirant; fragrant preparations; junction boxes for electricity, electric measuring devices, measuring instru- all supplied in aerosol form; all included in this class Preparations for reducing ments, meters, electric measuring apparatus; plugs, sockets and other contacts skin temperature; treating itching relating to skin disorders e.g. atopic dermatitis, for electric connections; electric regulating apparatus, switchboards, eczema, psoriasis, urticaria, prickly heat, allergies; treating itching relating to switchboxes for electricity, electric switches, transformers for electricity, volt- insect bites, poison ivy; treatment of atopic dermatitis and other skins disorders; age surge protectors, voltmeters, wire connectors for electricity; apparatus treatment of burns, sunburns; relieving hot flushes; treatment of irritated skin and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, and skin rashes; all by cooling the skin; all supplied in aerosol form; all regulating or controlling electricity. included in this class (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (800) International registreringsdato: 2004-10-05 (800) International registreringsdato: 2004-07-28 Gazette No.: 31/2005 Gazette No.: 33/2005

2847 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP856376 (800) Design. dato: 2004-08-18 (111) Reg. nr.: MP858267 (800) Design. dato: 2005-02-17 ICONDOM

(730) Indehaver: Church & Dwight Co., Inc., 469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-5297, USA (740/750) International fuldmægtig: David J. Schuman, Esq. Church & Dwight Co., Inc., Law Department, 469 North Harrison Street, Princeton, NJ (730) Indehaver: Netviewer GmbH, Beiertheimer Allee 18, 76137 Karlsruhe, 08543-5297, USA Tyskland (511) Klasse 03: Antiperspirants and deodorants for personal use; perfume, (740/750) International fuldmægtig: GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT cologne, essential oils, massage oil; facial soaps, cleansers, toners, exfoliants, Patentanwälte, Kriegsstrasse 234, D-76135 Karlsruhe, Tyskland moisturisers and masks; shaving creams, lotions and gels, aftershave creams, (511) Klasse 09: Devices for recording, transmitting and replaying images and lotions and gels, non-medicated skin creams, lotions and gels for relieving sound, magnetic recording media, CD-ROMs; data processing devices and razor burns; non-medicated lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, computers; software; teaching apparatus and instruments. bath and shower gels, body scrubs, hand and body creams and lotions, body (511) Klasse 38: Telecommunications; news agencies; renting of devices for powders, hair care products, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions, news transmission and telecommunications; news and image transmission mousses and sprays; hair removal products, depilatories and waxes; dentifrices, using computers; services of an on-line provider, specifically collecting, mouth washes, non-medicated breath fresheners. providing and transmitting information, text, drawings and images about goods (511) Klasse 05: Personal lubricants, spermicides, contraceptive gels, topical and services; e-mail data services; providing a hotline; paging services; analgesic, antibiotic, antihistamine and anti-inflammatory preparations; anti- services of a network operator, information broker and provider, specifically fungal preparations for the relief of athlete''s foot, jock itch, ringworm and nail procuring and renting access times to data networks and computer banks, fungus; antiseptic preparations; pharmaceutical preparations for the relief of particularly on the Internet; Internet-related services, specifically providing itching, skin irritations, rashes and hemorrhoids; medicated pre-moistened access to texts, graphics, audiovisual and multimedia information, documents, towelettes and wipes; medicated lip balms; pharmaceutical preparations for databanks and computer programs. the relief of cold sores, fever blisters and canker sores; medicinal hair growth (511) Klasse 42: Design and programming of Internet sites for on-line and off- preparations, pharmaceutical preparations for treating dandruff; medicated line appearances; maintenance, design and implementation of software; com- dermatological ointments; medicated foot and body powders, medicated skin puter consulting services; preparing programs for data processing. cleansers, acne treatment preparations; medicated mouthwashes and mouth (591) Farvetekst: Red. rinses; adhesive bandages, sports adhesive tape. (800) International registreringsdato: 2004-08-18 (511) Klasse 10: Condoms; stimulation devices for aiding in sexual arousal Gazette No.: 33/2005 and sexual performance; constrictor rings for maintaining penile rigidity; perso- nal vibrators; flexible devices to be worn about the penis; penis enhancement rings; adult sexual aids, namely vibrating penis rings, accessories for massaging (111) Reg. nr.: MP857951 (800) Design. dato: 2005-01-17 or vibrating human genitalia; rubber ring to be worn on the penis; penis ring massage apparatus; contraceptive foams and sponges. ZENTIVA (511) Klasse 25: Clothing, namely, coats, suits, , sweaters, shirts, blouses, vests, trousers, shorts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, overalls, rainwear, swimwear, sleepwear, underwear, footwear, athletic footwear, hosiery, (730) Indehaver: Léciva, a.s., Dolní Mccholupy 130, CZ-102 37 Praha 10, ties, scarves, shawls, mufflers, gloves, belts and suspenders. Tjekkiet (511) Klasse 35: On-line ordering services featuring condoms, personal lubricants (740/750) International fuldmægtig: cERVENKA, KLEINTOVÁ, TURKOVÁ, and other products intended to enhance the sexual experience. Patentová, známková a advokátní kancelár - Ing. Kleintová Eva, Budecská (800) International registreringsdato: 2005-02-17 6, CZ-120 00 Praha 2, Tjekkiet Gazette No.: 35/2005 (511) Klasse 05: Medicines, drugs, pharmaceutical preparations for human use, vitamins, chemical preparations and substances for pharmaceutical use other than disinfectants and cosmetics, tonic preparations and dietetic (111) Reg. nr.: MP858287 (800) Design. dato: 2004-12-02 preparations for medical use, medicinal infusions, medicinal wines and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, serums and blood products, cultures of microorganisms included in this class. Linea Unica (800) International registreringsdato: 2005-01-17 Gazette No.: 35/2005 (730) Indehaver: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Ringstrasse 99, D-32427 Minden, Tyskland (511) Klasse 11: Electrical water heaters. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-07-29 DE 304 43 246.6/11 Tyskland (800) International registreringsdato: 2004-12-02 Gazette No.: 35/2005

(111) Reg. nr.: MP858340 (800) Design. dato: 2005-05-13 SERENA KAY

(730) Indehaver: SERENA KAY, 8, rue du Caire, F-75002 PARIS, Frankrig (511) Klasse 24: Fabrics, bed and table covers; fabrics for textile use, elastic fabrics, velvet, bed linen, household linen, table linen not of paper, bath linen (except clothing). (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, shirts, leather or imitation leather clothing, belts, fur clothing, gloves, scarves, neckties, knitwear, slip- pers, beach, ski or sports footwear, babies'' napkins of textile, underclothing. (511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, haberdashery except yarns and threads, false beards, hair and moustaches, lace trimmings, wigs, clips or fastenings for clothing, hair ornaments. (300) Prioritetsoplysninger: 2004-12-09 FR 04 3 328 744 Frankrig (800) International registreringsdato: 2005-05-13 Gazette No.: 35/2005

2848 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP859028 (800) Design. dato: 2005-06-21 (111) Reg. nr.: MP859828 (800) Design. dato: 2004-10-02 THD

(730) Indehaver: G.F. SRL, Via dell''Industria, 1, I-42015 Correggio (Reggio Emilia), Italien (740/750) International fuldmægtig: COLLI ALFONSO c/o BUGNION S.p.A., Via Borsellino, 22, I-42100 REGGIO EMILIA, Italien (511) Klasse 10: Surgical apparatus and instruments; surgical probes. (800) International registreringsdato: 2005-06-21 Gazette No.: 36/2005

(730) Indehaver: Patrick Herwig, Sakrower Kirchweg 62e, 14089 Berlin, Tysk- (111) Reg. nr.: MP859717 (800) Design. dato: 2005-05-02 land ; Christian Ermel-Raddatz, Sakrower Kirchweg 62e, 14089 Berlin, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Günter Frhr. Von Gravenreuth, Bernhard Syndikus Rechstanwälte, Schwanthalerstrasse 3, 80336 München, Tysk- land (511) Klasse 38: Telecommunications; providing of hotline; providing of Internet portals for third parties; running chat lines and forums; running chat rooms; services of a provider, namely providing of information on the Internet; telephone services, also with webcams; Internet services, namely providing of informa- tion and entertainment programs on the Internet; providing of telecommunications equipment to a global computer network for producing image and sound trans- missions with means of remote communication. (511) Klasse 41: Educating; training; animation using audiovisual offers on the Internet (entertainment); providing of an interactive web site with erotic contents; entertainment through radio and television transmission/programs; film, sound, (730) Indehaver: Dipl.-Ing. Holger Geitz, Kriegsstr. 234, 76135 Karlsruhe, video and television production; music performances; publication of printed Tyskland matter; conduct of conferences, sessions, seminars, courses, symposiums, (740/750) International fuldmægtig: GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT exhibitions for cultural and educational purposes and lectures; organization of Patentanwälte, Kriegsstrasse 234, D-76135 Karlsruhe, Tyskland sporting competitions. (511) Klasse 19: Building materials (not made of metal), mortars for the jointing (511) Klasse 42: Designer services, namely web design; providing of erotic and bedding of natural stone, concrete block and clinker, plaster as well as contents on the Internet and via other means of remote communication; tilings. services of a database, particularly creating, searching, collecting, saving, (800) International registreringsdato: 2005-05-02 updating, analyzing, evaluating and delivering of data; updating Internet pa- Gazette No.: 37/2005 ges; design and maintenance of web sites for third parties; licensing of soft- ware; leasing and maintenance of storage locations for use as a web site for third parties. (111) Reg. nr.: MP859721 (800) Design. dato: 2005-07-29 (800) International registreringsdato: 2004-10-02 Gazette No.: 37/2005 COLOUR RUSH (111) Reg. nr.: MP859850 (800) Design. dato: 2005-05-27 (730) Indehaver: Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: CABINET HIRSCH & ASSOCIES, 58, avenue Marceau, F-75008 PARIS, Frankrig (511) Klasse 03: Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-02-16 DE 305 09 026.7/03 Tyskland (800) International registreringsdato: 2005-07-29 Gazette No.: 37/2005

(730) Indehaver: GUANGZHOU YUEXIU DISTRICT XINXIN JINGCHENG PRESENTS CO., LTD., Room 04, 21/F Yingyuan Building, 127 Yingyuan Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong Province P.R., Kina (740/750) International fuldmægtig: BEIJING JIECHENGXINTONG INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY, 5-5, No. 1 Block of Sanlihe, Xicheng District, Beijing 100045, P.R., Kina (511) Klasse 14: Wristwatches, watches, clocks, watch bands, electric clocks and watches. (800) International registreringsdato: 2005-05-27 Gazette No.: 37/2005

2849 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP859859 (800) Design. dato: 2005-06-17 (111) Reg. nr.: MP859987 (800) Design. dato: 2005-03-30 THZ

(730) Indehaver: GekaKonus GmbH, Junkersring 28, D-76344 Eggenstein- Leopoldshafen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Schwabe, Sandmair, Marx, Stuntzstrasse 16, 81677 München, Tyskland (511) Klasse 11: Steam generators, in particular high pressure steam genera- tors and high-speed steam generators; thermal oil circulation heaters for heat transfer; boilers; waste heat boilers for utilising waste gases; natural circulation boilers; all the above goods, also in particular for combusting primary energy (730) Indehaver: AUTOMOVILES UTILITARIOS, S.A., Ctra. de Vic, Km. 2,8, E- carriers; furnaces for solid, liquid and gaseous fuels, in particular for the above 08240 MANRESA (Barcelona), Spanien goods; facilities for converting primary energy into usable energy, substantially (740/750) International fuldmægtig: PONTI SALES, Adelaida, C. Consell de consisting of furnaces, conduits, heat exchangers, circulation heaters and Cent, 322, E-08007 BARCELONA, Spanien waste heat boilers. (511) Klasse 12: Land vehicles, machine coupling and transmission (511) Klasse 40: Material treatment; welding. components, and other parts, components and spare parts for land vehicles, (300) Prioritetsoplysninger: not included in other classes. 2005-01-27 DE 305 04 572.5/11 Tyskland (511) Klasse 35: Services of support, assessment, consulting, information, (800) International registreringsdato: 2005-06-17 research, expertise and advice for organisation, supervision and management Gazette No.: 37/2005 of commercial and industrial businesses, and establishment/implantation and management of these commercial and industrial businesses; retail sale from shops, and/or by means of global computer networks, of vehicles, and their (111) Reg. nr.: MP859861 (800) Design. dato: 2005-06-22 couplings, transmission components, parts, components, accessories and spare parts. (511) Klasse 42: Services of research and technical development of new BLUE COUPLES products, and their parts and components. (591) Farvetekst: Green, orange and white. (730) Indehaver: Fritidsresor AB, Söder Mälarstrand 27, SE-117 85 Stock- (300) Prioritetsoplysninger: holm, Sverige 2004-09-30 ES 2.615.688 Spanien (740/750) International fuldmægtig: Awapatent AB, P.O. Box 45086, (800) International registreringsdato: 2005-03-30 SE-104 30 STOCKHOLM, Sverige Gazette No.: 37/2005 (511) Klasse 39: Sightseeing (tourism); transportation of travellers; travel reservation; arranging of tours; porterage; arranging of cruises; transport; transport reservations; arrangement of excursions; dissemination of travel (111) Reg. nr.: MP859998 (800) Design. dato: 2004-05-04 information. (511) Klasse 41: Sporting activities; holiday camp services (entertainment); seba dynatronic entertainment. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-02-22 SE 2005/01336 Sverige (730) Indehaver: Seba-Dynatronic Mess- und Ortungstechnik GmbH, Dr.-Her- (800) International registreringsdato: 2005-06-22 bert-Iann-Strasse 6, 96148 Baunach, Tyskland Gazette No.: 37/2005 (740/750) International fuldmægtig: Hansmann Klickow Hansmann, Jessenstraße 4, D-22767 Hamburg, Tyskland (511) Klasse 09: Test instruments, equipment for test vehicles, for the most (111) Reg. nr.: MP859902 (800) Design. dato: 2005-04-07 part consisting of high voltage supplies, HV voltage test instrumentation and HV test equipment for cables and cable systems, HV surge generators, phase angle test instrument, cable fault prelocating equipment, current supplies including current sources, search coils and differential search coils, electrical power filters, diode couplers, HV capacitors and capacitor systems (banks), spark gaps, integrated in test equipment, tone frequency generators, tone frequency transmitters and receivers for cable locating, electrical test and measurement instrumentation for the underground mining industry, particularly electric signal generators, pressure detectors, trouble indicators, control in- strumentation, test vehicles for water plants, heating plants and environmental protection services, which contain flow detectors and flow analyzers, including transducers, pressure test equipment and pressure transducers, electrical test and recording instruments for flow measurement and pressure measurement, power supplies, power supplies for the alternative upper case of single ranges and for the simultaneous acquisition of all metrological data, movable and (730) Indehaver: Liang Tongcan, Room 601, No. 15 Liuyuan Road, Shiwan portable test instruments for the exact determination of damaged pipes on the zhen, Shiwan District, Foshan City, Guangdong528000, Kina handling noise principle and geophone principle, gas detection and gas lea- (740/750) International fuldmægtig: SUNSHINE INTELLECTUAL PROPERTY kage instrumentation, water leakage detectors, insulation test equipment, line AGENCY, Room 0429, Guoying 01 Building, Xizhimen nanxiaojie, locator for the location of metallic lines and synthetic material lines, leak Xichengqu, Beijing 100035, Kina locator for the location of water pipe breaks, leak locator for the prelocation of (511) Klasse 19: Bricks; tiles, not of metal, for building; wall tiles, not of metal, water pipe breaks, slide damper locator for the location of hidden slide damper, for building; floor tiles, not of metal; glass mosaics; ceramic tiles; floors, not of pressure detectors for the measurement of the working pressure in the pipe. metal. (800) International registreringsdato: 2004-05-04 (800) International registreringsdato: 2005-04-07 Gazette No.: 37/2005 Gazette No.: 37/2005

2850 Dansk Varemærketidende 2005-11-30

(111) Reg. nr.: MP860080 (800) Design. dato: 2005-06-17 (111) Reg. nr.: MP860190 (800) Design. dato: 2004-06-02 H.R.A. PHARMA

(730) Indehaver: LABORATOIRE HRA PHARMA, 15, rue Béranger, F-75003 PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Maître Stephen A. Monod, Avocat à la (730) Indehaver: Brambles Industries Limited, Level 40, Gateway, 1 Macquarie Cour, 21, rue Monsieur, F-75007 PARIS, Frankrig Place, SYDNEY NSW 2000, Australien (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations. (740/750) International fuldmægtig: Spruson & Ferguson, Level 35, St Mar- (511) Klasse 10: Medical, surgical, veterinary apparatus and orthopaedic tins Tower, 31 Market Street, Sydney, NSW 2000, Australien articles. (511) Klasse 20: Containers of all descriptions included in this class including (511) Klasse 44: Medical and veterinary services. containers made of wood, plastics or fibreglass; heat-insulated containers; (800) International registreringsdato: 2005-06-17 containers for the handling and transport of goods; pallets made of wood, Gazette No.: 37/2005 plastics or fibreglass. (511) Klasse 35: File management and data processing services being the retrieval of documents on paper, film, tape, disc, compact disc and optical (111) Reg. nr.: MP860093 (800) Design. dato: 2005-04-15 disc; indexing, classifying and reproduction of documents on paper and electronic media. (511) Klasse 37: Rental services in relation to cranes, platforms, earthmoving equipment, road construction equipment, site construction and mining equipment and other materials handling equipment; ancillary services in this class relating thereto; repair of racks and shelves; construction, installation and maintenance of materials handling systems; cleaning of buildings; maintenance of landfill sites, including secure landfills; cleaning and repair of blocked drains; cleaning of toilet blocks; cleaning of spilt waste in emergency situations; industrial tank cleaning; street sweeping; industrial sweeping; industrial and commercial (730) Indehaver: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, IZ cleaning. Nö-Süd, Strasse 14, A-2355 Wiener Neudorf, Østrig (511) Klasse 38: Electronic transfer of information for off-site storage on (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods. electronic media including optical disc. (300) Prioritetsoplysninger: (511) Klasse 39: Rail, sea and land transport services, including freight forwarding 2004-11-30 AT AM 7968/2004 Østrig services; services in this class in relation to the operation, chartering and (800) International registreringsdato: 2005-04-15 management of ships; rental of pallets and storage containers; hiring of heavy Gazette No.: 37/2005 haulage trailers; services in this class ancillary to the foregoing; collection, transport and storage of documents on paper, film, tape, disc, compact disc, and optical disc; collection, transport and storage of maps, drawings and (111) Reg. nr.: MP860160 (800) Design. dato: 2005-09-02 geological samples; packaging of documents on paper and electronic media; transport of all types of waste; services in this class for the hire and rental of all types of containers including pallets, cases, case-pallets, boxes, sacks, PROVE IT pallet cages, pallet converters, roll pallets, containers formed by adding pallet surrounds, bins, display cages, bulk bags, bottle containers, containers for (730) Indehaver: Zizzle, LLC, 1500 South Lakeside Drive, Bannockburn, IL engine components, containers for liquids and powders, devices for lowering 60015, USA and elevating palletised goods, unitization pack aging machines and materials, (740/750) International fuldmægtig: Antony J. McShane Neal, Gerber & metal racks and racking systems to house palletised goods, plastic re-usable Eisenberg LLP, Two North LaSalle Street, Chicago, IL 60602, USA crates used in transportation, packaging and storage of goods in such containers, (511) Klasse 28: Games. including the hire and rental of such pallets and containers on a pooling basis (300) Prioritetsoplysninger: involving the circulation of pallets and containers by and between different 2005-03-07 US 78581705 USA users; hiring services in relation to low loaders; household domestic waste (800) International registreringsdato: 2005-09-02 collection; recreation and park litter bin collection services; collection of Gazette No.: 37/2005 quarantine and pathological waste; industrial liquid waste collection; collection of spilt waste in emergency situations; collection of grease trap waste; collection of domestic recyclable materials; rental services in relation to forklift trucks; (111) Reg. nr.: MP860165 (800) Design. dato: 2005-06-15 industrial dry, putrescible and liquid waste collection; sanitary and sullage collection; vehicle fleet management services. (511) Klasse 40: Material treatment services including recovery, treatment and ALVEZO disposal of effluent sludges such as from sewerage treatment plants, oil refineries and wool scouring plants, as well as the recovery and treatment of (730) Indehaver: Mitex Holland B.V., Ambachtsweg 39/41, NL-5731 AE Mierlo, other wastes and contaminated materials including soils and redundant plant Holland and machinery; disposal of contaminated materials; recovery and de-watering (740/750) International fuldmægtig: Algemeen Octrooi- en Merkenbureau, of sludges from lagoons, settling tanks and other storages; incineration of Postbus 645, NL-5600 AP Eindhoven, Holland hazardous materials at off-site facilities and decontamination of soils or other (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. materials prior to disposal or re-use; the processing of waste including the (300) Prioritetsoplysninger: cementing of waste into a fixed product enabling safe subsequent handling 2005-01-27 BX 1070353 Beneluxlandene and disposal; operation of waste treatment systems; on-site shredding of (800) International registreringsdato: 2005-06-15 tyres; recovery of solvent and oils; operation of on-site stationary and mobile Gazette No.: 37/2005 waste plants; destruction of documents on paper, microfilm and electronic media; on-site shredding of documents; operation of high-temperature incineration facilities; operation of waste transfer stations; operation of landfill sites, including secure landfills; sorting of domestic recyclable materials; industrial dry, putrescible and liquid waste disposal; sanitary and sullage disposal; decontamination of soil; household domestic waste disposal; recreation and park litter bin disposal; disposal of quarantine and pathological waste; disposal of hazardous and intractable wastes; disposal of grease trap waste; disposal of waste including soils and redundant plant and machinery; disposal of sludges from lagoons, settling tanks and other storages. (511) Klasse 42: Analytical laboratory services; design of waste treatment systems and facilities; design of materials handling systems; electronic imaging of documents onto tape, disc, compact disc and optical disc; provision of mobile pilot plants for on-site processed testing and development. (800) International registreringsdato: 2004-06-02 Gazette No.: 37/2005

2851 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

(111) Reg. nr.: MP860348 (800) Design. dato: 2005-06-13 A70

(730) Indehaver: Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, D-80506 München, Tyskland (511) Klasse 09: Telephones, mobile phones; accumulators, batteries, accessories for mobile phones, namely supports, hands-free sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets, mouse devices, chip cards; communication computers; software; cameras. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-02-25 DE 305 11 285.6/09 Tyskland (800) International registreringsdato: 2005-06-13 Gazette No.: 37/2005

(111) Reg. nr.: MP860439 (800) Design. dato: 2005-05-31 MEMOREX

(730) Indehaver: Pronova Biocare AS, Vollsveien 6, N-1366 Lysaker, Norge (740/750) International fuldmægtig: BRYN AARFLOT AS, P.O. Box 449 Sent- rum, N-0104 OSLO, Norge (511) Klasse 05: Food supplements in the form of fish oils comprising Omega- 3 for medical purposes, in liquid form and/or in the form of capsules. (300) Prioritetsoplysninger: 2005-05-31 NO 200505014 Norge (800) International registreringsdato: 2005-05-31 Gazette No.: 37/2005

(111) Reg. nr.: MP860443 (800) Design. dato: 2005-07-07 LA QUINTA

(730) Indehaver: La Quinta Worldwide, LLC, 101 Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89109, USA (740/750) International fuldmægtig: William D. Raman, Sherri L. Eastley, H. Lisa Calic and John C. Cain Wong Cabello, LLP, P.O. Box 685108, AUSTIN, TX 78768-5108, USA (511) Klasse 43: Hotel and motel services. (800) International registreringsdato: 2005-07-07 Gazette No.: 37/2005

2852 Navneregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende 2005-11-30

PROJECT ITALIA PROMOTIONS S.R.L. MP849660 Internationale registreringer PRONOVA BIOCARE AS MP860439 Navneregister QS HOLDINGS SARL MP853441 RICHEMONT INTERNATIONAL S.A. MP557741 RPW AG MP852747 SCHINDLER AUFZUGE AG MP850383 SEBA-DYNATRONIC MESS- UND ORTUNGSTECHNIK GMBH MP859998 SENSI VIGNE & VINI S.R.L. MP850360 Register over mærker nævnt i dette tidende SERENA KAY MP858340 angivet i alfabetisk orden efter indehaver SERENA SOFTWARE, INC. MP855574 SHIMANO INC. MP837752 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT MP860348 (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK GMBH MP852984 SINOGLASS CO., LTD MP853715 SOPORCEL - SOCIEDADE PORTUGUESA DE PAPEL, S.A. MP853220 ACO HUD AB MP850446 SOSEI CO. LTD. MP853472 ADOLF WURTH GMBH & CO. KG MP851776 SQM EUROPE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MP852695 AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L. MP782340 SQM EUROPE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MP852696 AGRICHEM B.V. MP694265 SQM EUROPE, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MP852697 AGRICHEM B.V. MP853189 STS HOLDING GROUP OOD MP852147 AUTOMOVILES UTILITARIOS, S.A. MP859987 SWISSBIT AG MP855587 BASSI S.P.A. MP853735 TERRATEC ELECTRONIC GMBH MP853407 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT MP852341 THIJM B.V. MP851571 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT MP852343 TIANJIN TIANSHI BIOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD MP852975 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT MP852344 TITANIA-FABRIKATIONS-GMBH GESELLSCHAFT FUR KORP MP836469 BEIERSDORF AG MP850373 TOBACCO''S IMEX S.P.A. MP842398 BIKE BASICS GMBH MP852796 UNEX CORPORATION MP852908 BIOFARMA MP852763 VENDING HOLDING GMBH MP853876 BIOGARAN MP852750 WORLD-PAC INTERNATIONAL AG MP849220 BJORN BERG MP851558 YVON MOUCHEL MP549834 BOA AG MP852948 ZIZZLE, LLC MP860160 BRAMBLES INDUSTRIES LIMITED MP860190 BUKWANG PHARM CO., LTD. MP853453 CHRISTIAN ERMEL-RADDATZ MP859828 CHURCH & DWIGHT CO., INC. MP858267 COLIBRYS S.A. MP853551 CORIS INTERNATIONAL SA MP853526 COTY DEUTSCHLAND GMBH MP859721 DATA BECKER GMBH & CO. KG MP842834 DELL INC. MP853816 DIPL.-ING. HOLGER GEITZ MP859717 FIAT AUTO S.P.A. MP853456 FRITIDSRESOR AB MP859861 GA MODEFINE S.A. MP850892 GA MODEFINE S.A. MP853487 GEELY GROUP CO., LTD. MP849775 GEKAKONUS GMBH MP859859 GERVAIS DANONE, COMPAGNIE MP853042 G.F. SRL MP859028 GIE U MP540277 GRAUVELL FISHING, S.A. MP853202 GRUNNTECH HOLDING AG MP826420 GS YUASA CORPORATION MP853533 GUANGZHOU YUEXIU DISTRICT XINXIN JINGCHENG PRES MP859850 HALEKO HANSEATISCHES LEBENSMITTEL KONTOR GMBH & MP853471 HENGDIAN GROUP DMEGC CO., LTD. MP778872 HENKEL KGAA MP853811 HERMAR SP. Z O.O. MP853680 HUANG WEI QING MP852715 JOSE MARIA TREPAT DESSY MP412372 KLOCKGROSSISTEN I NORDEN AB MP851054 LA QUINTA WORLDWIDE, LLC MP860443 LABORATOIRE HRA PHARMA MP860080 LECIVA, A.S. MP857951 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE (LVB) GMBH MP854382 LIANG TONGCAN MP859902 LIBERTY DAMENMODEN GMBH MP853826 LIFE SAFETY PRODUCTS BV MP552231 LKW WALTER INTERNATIONALE TRANSPORTORGANISATION MP860093 MALEK, FAWZI MP854611 MALEK, NELLY MP854611 MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & CO. KG MP858287 MICHAEL SCHELS & SOHN GMBH & CO. OHG MP704505 MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO MP853837 MITEX HOLLAND B.V. MP860165 M.T. MOTORI ELETTRICI S.R.L. MP853114 NATREON, INC. MP834558 NETVIEWER GMBH MP856376 NINGBO AAA GROUP ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. MP851573 OLAM INTERNATIONAL LIMITED MP852242 OPOCZNO S.A. MP855568 PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA MP851563 PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA MP852783 PATRICK HERWIG MP859828 POMMERY S.A. MP853478 POWER TECHNICS LIMITED MP856347

2853 Mærkeregister internationale registreringer 2005-11-30 Dansk Varemærketidende

ROHLER (w) MP852796 Internationale registreringer Rosse Masserie (w) MP853837 Mærkeregister RTM (w) MP855574 SchindlerExcellence (w) MP850383 seba dynatronic (w) MP859998 SENSOFIN (w) MP853811 Register over mærker offentliggjort som SERENA KAY (w) MP858340 SINOGLASS (fig) MP853715 registreret i dette tidende angivet i SLAPE (w) MP852341 alfabetisk rækkefølge efter mærketekst SQM (fig) MP852696 STEIN TEC (fig) MP859717 Sun (w) MP849220 (540) Mærke (111) Reg. nr. SUPER U (w) MP540277 SWISSFAB (w) MP855587 S2SQURE (fig) MP859850 AAA (fig) MP851573 TARGET (w) MP853189 ALLWAVES (w) MP782340 TEKLON (w) MP853202 ALVEZO (w) MP860165 THD (w) MP859028 AUSA (fig) MP859987 THZ (w) MP859859 AXCENT (w) MP851054 TIENS (fig) MP852975 A70 (w) MP860348 TITANIA (w) MP836469 BIOFIBRE (w) MP837752 Ultrasol (fig) MP852697 BLUE COUPLES (w) MP859861 Valdoxan 25 mg (fig) MP852763 Brambles (fig) MP860190 vesta gaz (fig) MP852948 CAPROS (w) MP834558 VIVAYA (w) MP852747 CLEARITCH (w) MP854611 Web To Date (w) MP842834 COLIBRYS (w) MP853551 WIN TO (fig) MP859902 COLOUR RUSH (w) MP859721 WÜRTH ONLINE WORLD (w) MP851776 compass (fig) MP852147 ZENTIVA (w) MP857951 CORIS International (fig) MP853526 CORTE DEI GIUSTI (fig) MP850360 COURAGE (w) MP852343 Dagens forsendelser (fig) MP860093 danacol (fig) MP853042 DESIMO (w) MP852344 DIVINE (w) MP549834 DMEGC (w) MP778872 drp (fig) MP853472 EA (fig) MP850892 EAU NOIRE (w) MP851563 ELIT (w) MP853735 EMPORIO DENIM BLUE (w) MP853487 EXPANLIFT (w) MP850373 FAIRPRESSO (w) MP853876 First Affair (fig) MP859828 GEELY (fig) MP849775 GRESTeQ (fig) MP855568 GS YUASA (fig) MP853533 HERMAR (fig) MP853680 HEYBROOK (fig) MP852715 HOLA (fig) MP826420 H.R.A. PHARMA (w) MP860080 HYDRACTION (w) MP852783 HYTORC (fig) MP852908 ICONDOM (w) MP858267 iScan (w) MP852984 IZZI (fig) MP851558 JUSTOR (w) MP412372 KETOFLEX (w) MP850446 LA QUINTA (w) MP860443 LEO LINER (fig) MP854382 LEVOVIR (w) MP853453 Liberty blue (w) MP853826 LIFE HAMMER (fig) MP552231 Linea Unica (w) MP858287 M T (fig) MP853114 MEMOREX (w) MP860439 MEN AT WORK (w) MP851571 Movida (fig) MP842398 MULTIPOWER ACTIVE RE-CHARGE PACK (fig) MP853471 NAVIGATOR (w) MP853220 Netto Marken-Discount (fig) MP704505 netviewer (fig) MP856376 NICE COOL (fig) MP849660 NOXON (w) MP853407 OLAM (fig) MP852242 PERLEANE (w) MP852750 POLDER (w) MP694265 POP (fig) MP853478 POSSESSION (w) MP557741 power technics (fig) MP856347 POWERCONNECT (w) MP853816 POWERED BY ELEMENT Q SQM (fig) MP852695 PROVE IT (w) MP860160 QUIK (w) MP853441 Q4 (fig) MP853456

2854 Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende 2005-11-30

MP854382 Internationale registreringer MP854611 Registreringsregister MP855568 MP855574 MP855587 MP856347 MP856376 MP857951 Register over mærker i dette tidende MP858267 angivet i registreringsnummerorden MP858287 MP858340 MP859028 (111) Reg. nr. MP859717 MP859721 MP859828 MP412372 MP859850 MP540277 MP859859 MP549834 MP859861 MP552231 MP859902 MP557741 MP859987 MP694265 MP859998 MP704505 MP860080 MP778872 MP860093 MP782340 MP860160 MP826420 MP860165 MP834558 MP860190 MP836469 MP860348 MP837752 MP860439 MP842398 MP860443 MP842834 MP849220 MP849660 MP849775 MP850360 MP850373 MP850383 MP850446 MP850892 MP851054 MP851558 MP851563 MP851571 MP851573 MP851776 MP852147 MP852242 MP852341 MP852343 MP852344 MP852695 MP852696 MP852697 MP852715 MP852747 MP852750 MP852763 MP852783 MP852796 MP852908 MP852948 MP852975 MP852984 MP853042 MP853114 MP853189 MP853202 MP853220 MP853407 MP853441 MP853453 MP853456 MP853471 MP853472 MP853478 MP853487 MP853526 MP853533 MP853551 MP853680 MP853715 MP853735 MP853811 MP853816 MP853826 MP853837 MP853876

2855 Klassefortegnelse International klassifikation af varer og tjenesteydelser (Nice Arrangementet) 8. udgave - 2001

Varer ring, ventilation og vandledning samt sani- possementmagervarer, knapper, hægter og tetsinstallationer . maller, knappenåle og synåle, kunstige blom- Klasse 1 : Kemiske produkter til industrielle, ster. videnskabelige og fotografiske formål samt Klasse 12 : Kør etøjer , befor dringsmidler til brug til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og på land, i luften eller i vandet. Klasse 27 : Tæpper, måtter, linoleum og an- skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, det belægningsmateriale til eksisterende gul- plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmid- Klasse 13 : Skydevåben, ammunition og pro- ve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er ler, præparater til hær dning og lodning, ke- jektiler, sprængstof fer, fyrværkerigenstande. tekstilvarer. miske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestof fer , bindemidler til industrielle for - Klasse 14 : Ædle metaller og legeringer heraf Klasse 28 : Spil og legetøj, gymnastik- og mål. samt var er af ædle metaller eller var er over - sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), trukket hermed (ikke indeholdt i andre klas- julepynt. Klasse 2 : Maling, fernis, lak, rustbeskyttelses- ser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ur e midler og træimprægneringsmidler, farvestof- og kr onometriske instrumenter. Klasse 29 : Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødeks- fer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, trakter , konserver ede, tørr ede og kogte frug- bladmetaller og metalpulver til brug for male- Klasse 15 : Musikinstrumenter. ter og grøntsager, geléer , syltetøj, kompotter, re, dekoratør er, bogtrykker e og kunstnere. æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier Klasse 16 : Papir , pap, var er heraf og ikke og fedtstof fer. Klasse 3 : Blegemidler og andre midler til vask indeholdt i andr e klasser , tryksager, og rensning af tøj, præparater til rengøring, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler - Klasse 30 : Kaf fe, te, kakao, sukker, ris, tapio- polering og fjer nelse af pletter, sæbe, parfu- varer, klæbemidler til papirvar er og til hus- ka, sago, kaffeerstatning, mel og nærings- merivar er, æteriske olier , kosmetiske præpara- holdningsbrug, artikler til brug for kunstne- midler af korn, brød, konditori- og konfektu- ter, hårvand, tandplejemidler. re, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler revar er, spiseis, honning, sirup, gær, bage- (dog ikke møbler), instruktions- og undervis- pulver, salt, sennep, eddike, herunder vined- Klasse 4 : Olier og fedtstoffer til industrielle ningsmateriale (dog ikke apparater), plastic- dike, saucer (krydr ede), krydderier, råis. formål, smør emidler, midler til absorbering, materiale til emballeringsbrug (ikke indeholdt fugtning og binding af støv, brændstof fer i andr e klasser), tryktyper, klichéer . Klasse 31 : Landbrugs-, skovbrugs- og have- (herunder motordrivmidler) og belysnings- brugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i stoffer, lys og væger til belysning. Klasse 17 : Kautsjuk, guttaperka, gummi, as- andr e klasser), levende dyr, friske frugter og best, glimmer samt varer fremstillet af disse grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter Klasse 5 : Farmaceutiske og veterinærmedi- materialer og ikke indeholdt i andr e klasser, og blomster, næringsmidler til dyr, malt. cinske præparater, sanitær e præparater til me- plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, dicinske formål, diætetiske præparater til me- paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bø- Klasse 32 : Øl, mineralvand og kulsyreholdi- dicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, jelige og ikke af metal. ge vande og andre ikke-alkoholholdige drik- plastr e og forbindsstof fer, materiale til tand- ke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre plombering og til tandaftryk, desinfektions- Klasse 18 : Læder og læderimitationer samt præparater til fremstilling af drikke. midler, præparater til udryddelse af skadedyr, varer fremstillet af disse materialer (ikke inde- svampe- og ukrudtsdræbende midler. holdt i andr e klasser), skind og huder, kuffer- Klasse 33 : Alkoholholdige drikke (dog ikke ter og r ejsetasker, paraplyer, parasoller og spad- øl). Klasse 6 : Uædle metaller og legeringer her- ser estokke, piske og sadelmagervar er. af, byggematerialer af metal, transportable Klasse 34 : Tobak, artikler for ryger e, tænd- bygninger af metal, materialer af metal til jern- Klasse 19 : Byggematerialer (ikke af metal), stikker . banespor, kabler og tråd af metal (dog ikke stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, as- til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isen- falt, beg, tjære og bitumen, transportable byg- Tjenesteydelser kramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, an- ninger (ikke af metal), monumenter (ikke af dre varer af metal (ikke indeholdt i andre metal). Klasse 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, klasser), malm. bistand ved forretningsledelse og forretnings- Klasse 20 : Møbler, spejle, billedrammer, varer administration, bistand ved varetagelse af Klasse 7 : Maskiner og værktøjsmaskiner, mo- (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, kontoropgaver. torer (ikke til befordringsmidler til brug på rør, spanskrør, kurvefletning, hor n, ben, el- land), koblinger og transmissionsdele (ikke fenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor Klasse 36 : Forsikringsvirksomhed, finansiel til befordringsmidler til brug på land), land- og merskum samt af erstatningsstoffer for virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendoms- brugsredskaber (ikke hånddrevne), ruge- disse materialer eller af plastic. mæglervirksomhed. maskiner. Klasse 21 : Husholdnings- og køkkenredska- Klasse 37 : Byggevirksomhed, reparationsvirk- Klasse 8 : Håndværktøj og instrumenter ber samt beholdere (ikke af ædle metaller somhed, installationsvirksomhed. (hånddrevne), knivsmedevar er, gafler og ske- eller overtrukket hermed), kamme og svam- er, hug- og stikvåben, barbermaskiner. pe, børster, børstenbindermateriale, r edska- Klasse 38 : Telekommunikationsvirksomhed. ber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller Klasse 9 : Videnskabelige, nautiske, geodæti- halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til byg- Klasse 39 : Transportvirksomhed, pakning og ske, fotografiske, kinematografiske og opti- ningsbrug), glasvar er, porcelæn og keramik opbevaring af var er , arrangering af r ejser. ske apparater og instrumenter samt appara- (ikke indeholdt i andre klasser). ter og instrumenter til vejning, måling, signa- Klasse 40 : Forarbejdning og behandling af lering, kontrol, livredning og undervisning, Klasse 22 : Tovværk, r eb, liner , snor e, net, materialer og genstande. apparater og instrumenter til ledning, om- telte, markiser , presenninger, sejl, sække (ik- kobling, transformation, akkumulering, re- ke indeholdt i andre klasser), polstringsmate- Klasse 41 : Uddannelses- og undervisnings- gulering eller kontrol af elektricitet, apparater riale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), virksomhed, underholdningsvirksomhed, til optagelse, transmission og gengivelse af ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikati- sportsarrangementer og kulturelle arrange- lyd eller billede, magnetiske databærere, lyd- on. menter. plader, salgsautomater og mekanismer til mønt-operer ede apparater, kasseapparater, Klasse 23 : Garn og tråd til tekstilfabrikation. Klasse 42 : Videnskabelige og teknologiske regnemaskiner og databehandlingsudstyr, tjenesteydelser samt forskning og design i ildslukningsapparater. Klasse 24 : Vævede stoffer og tekstilvarer (ik- forbindelse dermed, industriel analyse og ke indeholdt i andre klasser), senge- og bord- forskning, design og udvikling af computer Klasse 10 : Kirurgiske, medicinske, odontologi- tæpper. hardware og computer software, juridisk bi- ske og veterinære apparater og instrumenter stand. samt kunstige lemmer, øjne og tænder, orto- Klasse 25 : Beklædningsgenstande, fodtøj og pædiske artikler, suturmaterialer. hovedbeklædning. Klasse 43 : Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. Klasse 11 : Apparater til belysning, opvarm- Klasse 26 : Kniplinger og br oderier, bånd og ning, dampdannelse, kogning, køling, tør- Klasse 44 : Lægevirksomhed, veterinærvirk- 5.2-dec01/ls somhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. INID-koder Internationally agreed Numbers for Internationalt vedtagne Numre til the Identification of Data (INID) Identifikation af Data (INID) (100) Date of termination of the procedure regard- Dato for registreringsprocedurens afslutning ing registration (111) Registration number Registreringsnummer (141) Date of termination of the registration of the Dato for udslettelse af registreringen mark (151) Registration date Registreringsdato (180 Date of expected expiration of the registra- Dato for registrerings-/fornyelsesperiodens tion/renewal udløb (210) Application number Ansøgningsnummer (220) Application filing date Ansøgningsdato (230) Data concerning exhibition Udstillingsprioritetsoplysninger (300) Data relating to priority under the Paris Prioritetsoplysninger Convention (390) Data relating to the registration in the country Hjemlandsregistrering of origin (442) Date of publication of the application Bekendtgørelsesdato (450) Date of publication of the registration Offentliggørelsesdato (500) Various information Bemærkninger (511) Class or classes (and list of goods/services) Vare- eller tjenesteydelsesklasser (og liste over varer/tjenesteydelser) (540) Reproduction of the mark Varemærket (551) Indication to the effect that the mark is a Fællesmærkeoplysninger collective mark, a certification mark or a guarantee mark (580) Date of recording of amendment/change Dato for notering af tilførsel (591) Information concerning colors claimed Farvetekst (641) Number(s) and date(s) of other legally related Data vedrørende delte/udskilte ansøgninger applications (646) Number(s) and date(s) of other legally related Data vedrørende delte/udskilte registreringer registrations (730) Name and address of the applicant/holder of Indehaveroplysninger the registration (740)/(750) Name and address of the representa- Fuldmægtigoplysninger/korrespondanceadres-se tive/Correspondance address (791)/(793) Data concerning license Licensoplysninger (800) Data relating to registration under the Madrid Data vedrørende Madridprotokol-registreringer Protocol

Domestic Codes for the Interne koder til identifikation Identification of Data af data (DC) Date of shelving/withdrawal Henlæggelses/tilbagetagelsesdato (DP) Data concerning pawning Pantsætningsoplysninger

Where there is only an indication of the class Hvor der alene er angivet klassenummer (511), number (511), the application or registration omfatter ansøgningen eller registreringen alle covers all goods or services within the class in varer eller tjenesteydelser i den pågældende question. klasse.

Where the class number in the case of code Hvor klassenummeret ved kode (511) efterføl-ges (511) is followed by a “:“ the application or af et “:“, omfatter ansøgningen eller registreringen registration covers only the goods or services kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser. specifically mentioned.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af ““, followed by ““, the application or registration angår ansøgningen eller registreringen et ord- concerns a word mark. mærke.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af ““, followed by ““, the trade mark involves non er der i varemærket figurelementer og/eller bog- standard letters and/or figurative elements. staver med særlig skrifttype.

nov02-ls/PR