journal of critical care

Verenigingsnieuws Agenda Congressen in 2008 Plannen om Indicator Delirium toe Indicator tekst September Indicator I: proportie gestandaardiseerde te voegen aan de basis-set presta- 11-12 september NVIC Neuro congres, Ede, delirium screeningen tie indicatoren van de Inspectie The Netherlands Beschikt u over een screeningsinstrument voor voor de Volksgezondheid per 2010. 15 september Congres Regionalisatie, Ede, The delirium op de ICU? < < Netherlands “In 2010 zal de prestatie indicator “Deli- Ja nee 21-24 september 21st ESICM (European Society of rium” van de Inspectie voor de Volksgezond- Intensive Care ) Annual heid worden opgenomen in de basisset Zo ja, welke: Congress, Lisbon, Portugal Past u dit screeningsinstrument continu routin­ prestatie Indicatoren ziekenhuizen. Deze www.esicm.org ematig bij alle patiënten toe of alleen op indica­ Oktober Indicator zal dus ook gaan gelden voor IC’s. tie (periodiek)? 26-28 oktober 46th IDSA/ICAAC, Annual Tevens willen we deze indicator koppelen

Congres NEMO

Op 12 en 13 juni 2008 werd door de NVIC in belangrijkste electrolietstoornissen behan- inmiddels gewend bent kunt u de presentaties Hotel en Congrescentrum De Reehorst te Ede deld en de afwijkingen in het zuur-base even- van het congres binnenkort weer op de web- voor de tweede maal het NEMO (Nierinsuf- wicht. Dit werd afgewisseld met verschillende site van de vereniging terugvinden. Namens ficiëntie, Electrolietstoornissen en Metabole interactieve casus besprekingen waarbij de het bestuur van de vereniging wil ik alle spre- Ontregelingen op de IC) congres georga- zaal fanatiek probeerde tot de juiste oplossing kers van harte bedanken voor hun inzet en niseerd. In totaal werden 138 deelnemers te komen. Het pro-con debat over het nut van flexibiliteit. Uiteraard hopen wij hen in 2010 verwelkomd. Door het uitvallen van twee de toepassing van selenium tussen de collegae wederom te mogen benaderen. Verder wil sprekers op het laatste moment, moest het Verwiel en van de Voort eindigde onbeslist ik uiteraard ook onze sponsoren bedanken programma enigszins aangepast worden. maar leidde tot grote hilariteit. Door de aan- zonder wiens deelname dit congres niet geor- Op de ochtend van de eerste dag werden de passingen in het programma werd de tweede ganiseerd had kunnen worden. Rest mij nog u pathofysiologie van acute nierinsufficiëntie en dag iets eerder afgesloten dan gepland. allen een prettige zomervakantie te wensen. de mogelijkheden van nierfunctievervangende Al met al kijken wij terug op een geslaagd therapie besproken. In de middag werd in congres. Aan de hand van de evaluaties zullen 4 workshops verder op deze problematiek wij het programma van het congres in 2010 Prof. Dr. J.G. van der Hoeven ingegaan. Tijdens de tweede dag werden de eventueel weer verder verbeteren. Zoals u Voorzitter congrescommissie NVIC

184 neth j crit care • volume 12 • no 4 • august 2008 aankondiging FCCS

FCCS cursusdata 2009 Eerste half jaar

Woensdag en donderdag 21 en 22 januari 2009 Woensdag en donderdag 4 en 5 maart 2009 Donderdag en vrijdag 19 en 20 maart 2009 Dinsdag en woensdag 31 maart en 1 april 2009 Woensdag en donderdag 27 en 28 mei 2009 Donderdag en vrijdag 4 en 5 juni 2009 Dinsdag en woensdag 22 en 23 september 2009 Donderdag en vrijdag 1 en 2 oktober Donderdag en vrijdag 15 en 16 oktober 2009 Donderdag en vrijdag 10 en 11 december 2009 Woensdag en donderdag 16 en 17 december 2009

Tarieven FCCS 2009 Leden NVIC € 725,- Niet-leden € 875,- Nieuwe NVIC leden € 800,-

Meer informatie kunt u vinden op www.fccs.nl (advertenties)

18 en 19 december 2008 CongresHotel De Werelt Lunteren Organisatie op de Intensive Care

Bouwen op de IC • CBO richtlijnen • Kwaliteits visitaties Epidemieen • Inzet van IC technologie • Cardiochirurgie Beademingstechnieken • Trouble shooting tijdens CVVH Beademing en NPPV • Klinisch redeneren • Cardiologie Het kind op de IC • Catheterinfecties • Luchtwegzorg Meningokokken sepsis • Medicatiereview (kwaliteit) Preventie en behandeling van influenza (farma)

Kijk voor het programma, de eisen voor de poster en het laatste nieuws op: www.topicsinic.nl netherlands journal of critical care

NVIC Bestuur

JI van der Spoel CPC de Jager I van Stijn Secretariaat NJCC Internist-intensivist Internist-intensivist Internist-intensivist Stationsweg 73C, 6711 PL Ede Universitair Medisch Centrum , Jeroen Bosch Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam Telefoon: 0318-693337 Utrecht Den Bosch Bestuurslid Fax: 0318-693338 Voorzitter Bestuurslid E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Andrea Wijnand MJ van Dam PW de Feiter Dr. H Kieft Internist-intensivist i.o. Chirurg-intensivist Internist-Intensivist Academisch Medisch Centrum, St Franciscus Gasthuis, Isala Klinieken, Zwolle Amsterdam Rotterdam Bestuurslid Fellow-bestuurslid Penningmeester [email protected] E-mail: [email protected] Secretariaat NVIC Dr. KH Polderman Stationsweg 73 C, 6711 PL Ede. JHJ Meeder Internist-intensivist Telefoon: 0318-693337, Anesthesioloog-intensivist Universitair Medisch Centrum, Utrecht Fax: 0318-693338, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, Bestuurslid E-mail: [email protected] Rotterdam E-mail: [email protected] Jolien Wiegman Secretaris E-mail: [email protected]

Verenigingen die accreditatie verleenden aan NVIC activiteiten in 2008 NIV NVALT NVVN NVvH NVN NVZA NVvC NVA NVTC 597 intensivisten en fellows Neuro Congres 2008 12 pnt ag 12 pnt 12 pnt ag 12 pnt 12 pnt 12 pnt 6 rustende leden Donderdag 11 september en vrijdag 1029 overige leden 12 september 2008 38 overige abonnees Hotel en congrescentrum De Reehorst, Ede Totaal 1 juni 2008: 1652 NVIC Mechanische Beademingsdagen ag 12 pnt 12 pnt 6 pnt 12 pnt 12 pnt Totaal 1 augustus 2008: 1670 Donderdag 11 december en vrijdag Totaal lezersbereik: 3840 12 december 2008 Hotel en congrescentrum de Reehorst, Ede ag = aangevraagd

aankondiging Regionalisatie Op 15 september organiseert de NVIC een congres rondom het thema regionalisatie van IC-geneeskunde. Sprekers zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals intensivisten uit kleine en grote ziekenhuizen, VWS, IGZ, ziektekostenverzekeraars, NFU, SAZ, en patiëntenvertegenwoordiging. Deelname is kosteloos. Zie www.nvic.nl voor nadere informatie en het programma.

Locatie: Aristo Accommodaties, Utrecht

neth j crit care • volume 12 • no 4 • august 2008 187 caat en een geldbedrag. De totale tijd voor de mondelinge Categorieën: presentaties bedraagt 12 minuten inclusief vragen. Voor pre- • Case reports nvic sentatie geselecteerde inzendingen worden niet als poster • Sepsis and Inflammation tentoongesteld. Het formaat van de posters is maximaal 120 • Pediatrics cm (horizontaal) x 90 cm (verticaal). Tijdens de lunchpauze • Neurology bestaat de mogelijkheid de poster te presenteren aan de • Circulation and Hemodynamics a w a r d jury. De posters zullen in principe gedurende de gehele peri- • Respiration and Ventilation ode van de Intensivistendagen 2009 ten toon gesteld blijven. • Anesthesiology Veelvoorkomende tekortkomingen • Nephrology • De vraagstelling/hypothese wordt niet genoemd. Advies: NVIC case reports • Quality and Organisation eindig de Introduction met ‘Aim of present study is to…’ Tijdens de Nederlandse Intensivistendagen 2009 bestaat er of ‘We assessed the hypothesis that…’ 20092008 de mogelijkheid voor fellows hun genomineerde case report Abstract titel • De conclusie wordt niet genoemd. Advies: eindig met ‘In te presenteren aan een vakkundige jury, welke de case De titel is kort en specifiek, zonder afkortingen, en geeft de conclusion,...’ reports beoordeeld. Van de ingezonden case reports worden aard van het onderzoek weer. Een dynamische en conclusie- • De grootte van de studiepopulatie wordt niet genoemd. Procedure voor het indienen van er vijf genomineerd om een presentatie te houden van 20 ve titel heeft de voorkeur boven een beschrijvende titel. Zonder ‘sample size’ zijn gemiddelde waarden ± sem minuten, inclusief het stellen en beantwoorden van vragen. zonder waarde. • proefschriften voor Pfizer NVIC Award 2009 Het beste case report wordt beloond met een prijs en een Auteursnamen • Overmatig gebruik van afkortingen vermindert de lees- certificaat. De insturend auteur wordt aangewezen als de presenterend baarheid van het abstract. Gebruik niet meer dan 3 niet- • abstracts auteur. standaard afkortingen. Instructies voor het insturen van • Typfouten irriteren de meeste reviewers en lezers. • case reports Pfizer NVIC Award nominaties 2009 Abstract data • Maak gebruik van maximaal 2 referenties. In aanmerking komen proefschriften uit 2008 die relevant Alle abstracts worden Engelstalig ingestuurd, in lettertype • Geef de relevantie van de studie aan. zijn voor Intensive Care geneeskunde. Om in aanmerking te ‘Arial’. De lengte van de abstracts is maximaal 500 woorden • Houd grafieken/ tabellen simpel. Zorg dat de tekst ervan Pfizer NVIC Award 2009 komen dient u vóór 15 september 2008 11 exemplaren van (10 pitch, justified, regelafstand 1.5). Indien het abstract leesbaar is. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft in de uw proefschrift te zenden aan het NVIC secretariaat (adres: tabellen bevat dient het abstract met 50 woorden per tabel • Laat het abstract van tevoren aan je collega’s zien, en periode 1999–2008 74 proefschriften ontvangen die geno- zie onder). Als genomineerde dient u zich in te schrijven te worden verminderd. Data dienen niet verdeeld te worden maak gebruik van hun suggesties. mineerd zijn voor de Pfizer NVIC Award. Een deskundige voor de Wetenschapsdag of het gehele congres. Bovendien over verschillende abstracts. jury beoordeelt de thesen. Tijdens de Nederlandse houdt u als genomineerde een korte voordracht waarin de Indienen van de abstracts Intensivistendagen houden de genomineerden een korte belangrijkste aspecten en bevindingen van uw proefschrift Abstract tekst De abstracts kunnen uitsluitend worden ingediend per voordracht over hun werk. De Award jury maakt vervolgens worden belicht. U ontvangt voor 1 oktober 2008 een ont- • De structuur van het abstract (Introductie, Vraagstelling/ e-mail naar het volgende adres: [email protected]. de winnaar bekend. Deze jury staat onder leiding van Prof. vangstbevestiging. Indien u op 1 oktober 2008 nog geen Hypothese, Methode, Resultaten, Conclusie) moet duide- Bij het inzenden van een abstract dient u een formulier in te dr. JG van der Hoeven, voorzitter van de Programmacom - bevestiging hebt ontvangen dient u zelf direct contact op te lijk herkenbaar zijn. vullen met gegevens van de auteurs en het inzendend insti- missie van de NVIC. De leden van deze commissie zullen de nemen met het NVIC secretariaat. • Beschrijf kort het onderwerp en de vraagstelling van de tuut. Dit formulier kunt u vinden op de NVIC website. winnaar aanwijzen op basis van vooraf gestelde criteria. studie. Wanneer u een abstract instuurt dient u zich in te schrijven Instructies voor het insturen van abstracts • Beschrijf de methoden voldoende adequaat zodat de toe- voor de Wetenschapsdag of het gehele congres De deadline Prijs voor het beste proefschrift Informatie voor auteurs pasbaarheid toetsbaar is. Bij dierexperimenteel onderzoek voor het indienen van de abstracts is 15 september 2008. De prijs bestaat uit een geldbedrag voor de aankoop van • De NVIC legt zich erop toe dat de kwaliteit van de dient het soort, stam, sexe en gewicht te worden vermeld. U ontvangt voor 1 oktober 2008 een ontvangstbevestiging. 150 exemplaren van het proefschrift. Deze proefschriften abstracts en presentaties optimaal is. Het is immers een Gebruik generieke stofnamen. Noem de grootte van de Indien u op 1 oktober 2008 nog geen bevestiging hebt zullen gratis toegestuurd worden aan alle IC afdelingen in afspiegeling van de kwaliteit van het werk van haar leden studiegroepen. ontvangen dient u zelf direct contact op te nemen met het Nederland. Op deze wijze wordt de nieuw opgedane kennis en gasten. Om de kans op het afwijzen van abstracts te • Beschrijf de resultaten in voldoende detail om de conclu- NVIC secretariaat. zoveel mogelijk verspreid. verkleinen is het essentieel het abstract volgens onder- sie te waarborgen. Maak zoveel mogelijk gebruik van staande aanwijzingen te vervaardigen. De abstracts wor- kwantitatieve data. Alleen vermelding van een stijging of Instructies voor het insturen van case reports NVIC poster en abstract Awards den geblindeerd beoordeeld (de namen van de auteurs daling met een p-waarde is onvoldoende. Een opmerking De case reports kunnen uitsluitend door fellows per e-mail De Nederlandse Intensivistendagen 2009 zijn wederom uit- zijn niet bekend bij de reviewers). als ‘de resultaten zullen op het congres worden gepresen- worden ingediend, [email protected], onder vermelding van gebreid met een wetenschapsdag. Dé gelegenheid om het • De abstracts worden gepubliceerd in het NJCC. Er bestaat teerd’ is niet acceptabel. case reports Nederlandse Intensivistendagen 2009. Bij het vele originele Nederlandse wetenschappelijk werk aan de een sterke voorkeur voor ‘nieuw materiaal’, dat wil zeg- • Standaardafkortingen mogen zonder uitleg worden inzenden van een case report dient u een formulier in te vul- orde te laten komen. Dien een abstract in van uw eigen ori- gen data die niet eerder gepubliceerd zijn. gebruikt. len met gegevens van de auteurs en het inzendend instituut. ginele werk, of stimuleer de jonge leden van uw onder- • Met het toezenden van een abstract doen de auteurs een • Niet-standaard afkortingen moeten tussen haakjes wor- Dit formulier kunt u vinden op de NVIC website. Wanneer u zoeksgroep om de (voorlopige) resultaten van hun werk op toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. Dit den uitgeschreven en het gebruik hiervan moet tot een een case report instuurt dient u zich in te schrijven voor de deze dag te komen presenteren. Ingediende abstracts wor- kan zowel voor mondelinge presentatie als voor poster- minimum worden beperkt. Wetenschapsdag of het gehele congres De deadline voor het den beoordeeld door de NVIC poster & abstractcommissie. presentatie zijn. De presenterend auteur van het abstract • Gebruik maximaal 2 referenties. Vermelding van acknow- indienen van de case reports is 15 september 2008. U ont- Het abstract kan ofwel worden geaccepteerd voor mondelin- moet zich inschrijven voor de NVIC Intensivistendagen. ledgements en financiële support o.b.v. een beurs is niet vangt voor 1 oktober 2008 een ontvangstbevestiging. Indien ge presentatie (maximaal 20 abstracts), of als poster. In De auteurs moeten aangeven onder welke categorie hun toegestaan. u op 1 oktober 2008 nog geen bevestiging hebt ontvangen totaal zullen de 5 beste abstracts en/of posters worden abstract valt. dient u zelf direct contact op te nemen met het NVIC secre- beloond met een prijs. De vijf prijzen bestaan uit een certifi- tariaat.

de uiterste inzendingtermijn is 15 september 2008 de uiterste inzendingtermijn is 15 september 2008

NVIC secretariaat • Stationsweg 73C, 6711 PL Ede • Telefoon: 0318 - 69 33 37 • Fax: 0318 - 69 33 38 • E-mail: [email protected] • www.nvic.nl NVIC secretariaat • Stationsweg 73C, 6711 PL Ede • Telefoon: 0318 - 69 33 37 • Fax: 0318 - 69 33 38 • E-mail: [email protected] • www.nvic.nl caat en een geldbedrag. De totale tijd voor de mondelinge Categorieën: presentaties bedraagt 12 minuten inclusief vragen. Voor pre- • Case reports nvic sentatie geselecteerde inzendingen worden niet als poster • Sepsis and Inflammation tentoongesteld. Het formaat van de posters is maximaal 120 • Pediatrics cm (horizontaal) x 90 cm (verticaal). Tijdens de lunchpauze • Neurology bestaat de mogelijkheid de poster te presenteren aan de • Circulation and Hemodynamics a w a r d jury. De posters zullen in principe gedurende de gehele peri- • Respiration and Ventilation ode van de Intensivistendagen 2009 ten toon gesteld blijven. • Anesthesiology Veelvoorkomende tekortkomingen • Nephrology • De vraagstelling/hypothese wordt niet genoemd. Advies: NVIC case reports • Quality and Organisation eindig de Introduction met ‘Aim of present study is to…’ Tijdens de Nederlandse Intensivistendagen 2009 bestaat er of ‘We assessed the hypothesis that…’ 20092008 de mogelijkheid voor fellows hun genomineerde case report Abstract titel • De conclusie wordt niet genoemd. Advies: eindig met ‘In te presenteren aan een vakkundige jury, welke de case De titel is kort en specifiek, zonder afkortingen, en geeft de conclusion,...’ reports beoordeeld. Van de ingezonden case reports worden aard van het onderzoek weer. Een dynamische en conclusie- • De grootte van de studiepopulatie wordt niet genoemd. Procedure voor het indienen van er vijf genomineerd om een presentatie te houden van 20 ve titel heeft de voorkeur boven een beschrijvende titel. Zonder ‘sample size’ zijn gemiddelde waarden ± sem minuten, inclusief het stellen en beantwoorden van vragen. zonder waarde. • proefschriften voor Pfizer NVIC Award 2009 Het beste case report wordt beloond met een prijs en een Auteursnamen • Overmatig gebruik van afkortingen vermindert de lees- certificaat. De insturend auteur wordt aangewezen als de presenterend baarheid van het abstract. Gebruik niet meer dan 3 niet- • abstracts auteur. standaard afkortingen. Instructies voor het insturen van • Typfouten irriteren de meeste reviewers en lezers. • case reports Pfizer NVIC Award nominaties 2009 Abstract data • Maak gebruik van maximaal 2 referenties. In aanmerking komen proefschriften uit 2008 die relevant Alle abstracts worden Engelstalig ingestuurd, in lettertype • Geef de relevantie van de studie aan. zijn voor Intensive Care geneeskunde. Om in aanmerking te ‘Arial’. De lengte van de abstracts is maximaal 500 woorden • Houd grafieken/ tabellen simpel. Zorg dat de tekst ervan Pfizer NVIC Award 2009 komen dient u vóór 15 september 2008 11 exemplaren van (10 pitch, justified, regelafstand 1.5). Indien het abstract leesbaar is. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft in de uw proefschrift te zenden aan het NVIC secretariaat (adres: tabellen bevat dient het abstract met 50 woorden per tabel • Laat het abstract van tevoren aan je collega’s zien, en periode 1999–2008 74 proefschriften ontvangen die geno- zie onder). Als genomineerde dient u zich in te schrijven te worden verminderd. Data dienen niet verdeeld te worden maak gebruik van hun suggesties. mineerd zijn voor de Pfizer NVIC Award. Een deskundige voor de Wetenschapsdag of het gehele congres. Bovendien over verschillende abstracts. jury beoordeelt de thesen. Tijdens de Nederlandse houdt u als genomineerde een korte voordracht waarin de Indienen van de abstracts Intensivistendagen houden de genomineerden een korte belangrijkste aspecten en bevindingen van uw proefschrift Abstract tekst De abstracts kunnen uitsluitend worden ingediend per voordracht over hun werk. De Award jury maakt vervolgens worden belicht. U ontvangt voor 1 oktober 2008 een ont- • De structuur van het abstract (Introductie, Vraagstelling/ e-mail naar het volgende adres: [email protected]. de winnaar bekend. Deze jury staat onder leiding van Prof. vangstbevestiging. Indien u op 1 oktober 2008 nog geen Hypothese, Methode, Resultaten, Conclusie) moet duide- Bij het inzenden van een abstract dient u een formulier in te dr. JG van der Hoeven, voorzitter van de Programmacom - bevestiging hebt ontvangen dient u zelf direct contact op te lijk herkenbaar zijn. vullen met gegevens van de auteurs en het inzendend insti- missie van de NVIC. De leden van deze commissie zullen de nemen met het NVIC secretariaat. • Beschrijf kort het onderwerp en de vraagstelling van de tuut. Dit formulier kunt u vinden op de NVIC website. winnaar aanwijzen op basis van vooraf gestelde criteria. studie. Wanneer u een abstract instuurt dient u zich in te schrijven Instructies voor het insturen van abstracts • Beschrijf de methoden voldoende adequaat zodat de toe- voor de Wetenschapsdag of het gehele congres De deadline Prijs voor het beste proefschrift Informatie voor auteurs pasbaarheid toetsbaar is. Bij dierexperimenteel onderzoek voor het indienen van de abstracts is 15 september 2008. De prijs bestaat uit een geldbedrag voor de aankoop van • De NVIC legt zich erop toe dat de kwaliteit van de dient het soort, stam, sexe en gewicht te worden vermeld. U ontvangt voor 1 oktober 2008 een ontvangstbevestiging. 150 exemplaren van het proefschrift. Deze proefschriften abstracts en presentaties optimaal is. Het is immers een Gebruik generieke stofnamen. Noem de grootte van de Indien u op 1 oktober 2008 nog geen bevestiging hebt zullen gratis toegestuurd worden aan alle IC afdelingen in afspiegeling van de kwaliteit van het werk van haar leden studiegroepen. ontvangen dient u zelf direct contact op te nemen met het Nederland. Op deze wijze wordt de nieuw opgedane kennis en gasten. Om de kans op het afwijzen van abstracts te • Beschrijf de resultaten in voldoende detail om de conclu- NVIC secretariaat. zoveel mogelijk verspreid. verkleinen is het essentieel het abstract volgens onder- sie te waarborgen. Maak zoveel mogelijk gebruik van staande aanwijzingen te vervaardigen. De abstracts wor- kwantitatieve data. Alleen vermelding van een stijging of Instructies voor het insturen van case reports NVIC poster en abstract Awards den geblindeerd beoordeeld (de namen van de auteurs daling met een p-waarde is onvoldoende. Een opmerking De case reports kunnen uitsluitend door fellows per e-mail De Nederlandse Intensivistendagen 2009 zijn wederom uit- zijn niet bekend bij de reviewers). als ‘de resultaten zullen op het congres worden gepresen- worden ingediend, [email protected], onder vermelding van gebreid met een wetenschapsdag. Dé gelegenheid om het • De abstracts worden gepubliceerd in het NJCC. Er bestaat teerd’ is niet acceptabel. case reports Nederlandse Intensivistendagen 2009. Bij het vele originele Nederlandse wetenschappelijk werk aan de een sterke voorkeur voor ‘nieuw materiaal’, dat wil zeg- • Standaardafkortingen mogen zonder uitleg worden inzenden van een case report dient u een formulier in te vul- orde te laten komen. Dien een abstract in van uw eigen ori- gen data die niet eerder gepubliceerd zijn. gebruikt. len met gegevens van de auteurs en het inzendend instituut. ginele werk, of stimuleer de jonge leden van uw onder- • Met het toezenden van een abstract doen de auteurs een • Niet-standaard afkortingen moeten tussen haakjes wor- Dit formulier kunt u vinden op de NVIC website. Wanneer u zoeksgroep om de (voorlopige) resultaten van hun werk op toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. Dit den uitgeschreven en het gebruik hiervan moet tot een een case report instuurt dient u zich in te schrijven voor de deze dag te komen presenteren. Ingediende abstracts wor- kan zowel voor mondelinge presentatie als voor poster- minimum worden beperkt. Wetenschapsdag of het gehele congres De deadline voor het den beoordeeld door de NVIC poster & abstractcommissie. presentatie zijn. De presenterend auteur van het abstract • Gebruik maximaal 2 referenties. Vermelding van acknow- indienen van de case reports is 15 september 2008. U ont- Het abstract kan ofwel worden geaccepteerd voor mondelin- moet zich inschrijven voor de NVIC Intensivistendagen. ledgements en financiële support o.b.v. een beurs is niet vangt voor 1 oktober 2008 een ontvangstbevestiging. Indien ge presentatie (maximaal 20 abstracts), of als poster. In De auteurs moeten aangeven onder welke categorie hun toegestaan. u op 1 oktober 2008 nog geen bevestiging hebt ontvangen totaal zullen de 5 beste abstracts en/of posters worden abstract valt. dient u zelf direct contact op te nemen met het NVIC secre- beloond met een prijs. De vijf prijzen bestaan uit een certifi- tariaat. de uiterste inzendingtermijn is 15 september 2008 de uiterste inzendingtermijn is 15 september 2008

NVIC secretariaat • Stationsweg 73C, 6711 PL Ede • Telefoon: 0318 - 69 33 37 • Fax: 0318 - 69 33 38 • E-mail: [email protected] • www.nvic.nl NVIC secretariaat • Stationsweg 73C, 6711 PL Ede • Telefoon: 0318 - 69 33 37 • Fax: 0318 - 69 33 38 • E-mail: [email protected] • www.nvic.nl (advertenties) (advertenties)

aankondiging Scholingsdag kwaliteitsindicatoren nationale database De NVIC en de stichting NICE organiseren dat vanaf september 2007 de kwaliteitsindicatoren voor de intensive care kunnen worden geregistreerd in een nationale database. Hiertoe is een scholingsdag opgezet waarin alle items worden toegelicht. Inbegrepen is een scholing in de Minimale Data Set alsmede instructie over aanlevering en softwarematige ondersteuning.

Scholingsdata 18 september 15 oktober 20 november 17 december

aanmelden via de secretaris van de stichting NICE: [email protected]

Meer informatie omtrent indicatoren en implementatie traject is te vinden op de volgende websites: http://www.nvic.nl/commissie_kwaliteitsindicatoren.php en www.stichting-NICE.nl (advertenties)

Sterofundin® ISO Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Therapeutische indicaties Bijwerkingen aan de oplossing is toegevoegd; afhankelijk van de 1.000 ml Sterofundin® ISO bevat: Aanvulling na extracellulair vochtverlies in het Verschijnselen van overdosering kunnen optreden. aard van de toevoeging kunnen andere bijwerking- Natriumchloride 6,80 g geval van isotone dehydratie bij bestaande of Overgevoeligheidsreacties gekenmerkt door ur- en optreden. Kaliumchloride 0,30 g dreigende acidose. ticaria zijn af en toe beschreven na de intraveneuze Magnesiumchloride hexahydraat 0,20 g toediening van magnesiumzouten. RVG nummer 27041 Calciumchloride dihydraat 0,37 g Contra-indicaties Hoewel orale magnesiumzouten de peristaltiek Op aanvraag is de volledige registratietekst Natriumacetaat trihydraat 3,27 g Sterofundin® ISO mag niet worden toegediend indi- bevorderen is in zeldzame gevallen paralytische beschikbaar. Appelzuur 0,67 g en er sprake is van: ileus waargenomen na intraveneuze infusie van De elektrolytenconcentratie bedraagt in mmol/l: – hypervolemie magnesiumsulfaat. Natrium 140,0 – ernstige decompensatio cordis Bijwerkingen kunnen ook het gevolg zijn van de Kalium 4,0 – nierinsufficiëntie met oligurie of anurie techniek bij toediening, bijv. koortsreactie, infectie Calcium 2,5 – ernstig gegeneraliseerd oedeem op de plaats van toediening, lokaal pijn of een Magnesium 1,0 – hyperkaliëmie plaatselijke reactie, irritatie van de vene, veneuze Chloride 127,0 – hypercalciëmie trombose of flebitis welke zich verspreid vanaf Acetaat 24,0 – metabole alkalose de plaats van injectie en extravasatie. Bijwerkingen Malaat 5,0 kunnen ook het gevolg zijn van medicatie welke

Tetraspan® 6% Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Acetaat 24 mmol/l voor een van de hulpstoffen. stolling nadelig beïnvloeden. Na toediening van 1000 ml infusievloeistof bevat: Malaat 5,0 mmol/l – Ernstig verstoorde leverfunctie. grote dosis kunnen bloedingstijd en aPTT worden – Decompensatio cordis verlengd en kan het niveau van FVIII/vWF-complex Poly(O-2-hydroxyethyl) zetmeel (HES) 60,0 g pH: 5,6-6,4 verminderen. (Molaire substitutie: 0,42) Theoretische osmolariteit: 296 mOsmol/l Bijwerkingen (Gemiddeld molecuulgewicht: 130.000 Da) Titreerbaar zuur: <2,0 mmol/l Na toediening van hydroxyethylzetmeel kunnen Herhaalde infusies met HES gedurende diverse Natriumchloride 6,25 g anafylactische reacties in verschillende intensiteit- dagen, in het bijzonder wanneer sprake is van hoge Kaliumchloride 0,30 g Therapeutische indicaties en optreden. Daarom moeten alle patiënten die cumulatieve doses, resulteren in het algemeen in Calciumchloride dihydraat 0,37 g Behandeling van dreigende of manifeste hypo- zetmeelinfusies ontvangen nauwkeurig worden jeuk die slecht reageert op elke therapie. Deze jeuk Magnesiumchloride hexahydraat 0,20 g volemie en shock gecontroleerd op anafylactische reacties. In het kan diverse weken na het einde van de zetmeel- Natriumacetaat trihydraat 3,27 g geval van een anafylactische reactie moet de in- infusies optreden en kan maanden aanhouden. Appelzuur 0,67 g Contra-indicaties fusie direct worden gestaakt en moet de gebruike- – Hyperhydratie inclusief longoedeem. lijke acute behandeling plaatsvinden. RVG nummer 34094 Elektrolytconcentratie: – Nierinsufficiëntie met oligurie of anurie. Op aanvraag is de volledige registratietekst Natrium 140 mmol/l – Intracraniale bloeding. Verminderde hematocriet en verminderde beschikbaar. Kalium 4,0 mmol/l – Hyperkaliëmie. concentraties van plasma-eiwitten als gevolg van Calcium 2,5 mmol/l – Ernstige hypernatriëmie of ernstige hyper- hemodilutie. Relatief hoge doses hydroxy- Magnesium 1,0 mmol/l chloremie. ethylzetmeel resulteren in verdunning van Chloride 118 mmol/l – Overgevoeligheid voor hydroxyethylzetmeel of coagulatiefactoren en kunnen daarom de bloed-

* Tetraspan 10% is ingeschreven onder RVG nummer 34095. Op aanvraag is de volledige registratietekst beschikbaar.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE Omdat er geen gegevens zijn over gelijktijdige toediening van ciclosporine Verkorte productinformatie ECALTA (januari 2008). Samenstelling: ECALTA bevat 100 mg anidulafungin per CANCIDAS 50 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor intrave- A en caspofungine bij patiënten, moet gelijktijdig gebruik van caspofungine neuze infusie. met ciclosporine A vooralsnog beperkt blijven. Als de twee geneesmidde- injectieflacon, overeenkomend met een 3,33 mg/ml oplossing na reconstitutie en een 0,36 mg/ml oplossing na CANCIDAS 70 mg Poeder voor concentraat voor oplossing voor intrave- len gelijktijdig worden toegepast, moet zorgvuldige controle van de lever- verdunning. Indicaties: Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen niet-neutropene patiënten. ECALTA neuze infusie. enzymen worden overwogen. Voor patiënten die CANCIDAS en tacrolimus is hoofdzakelijk onderzocht bij patiënten met candidemie en slechts bij een beperkt aantal patiënten met diepge- Samenstelling therapieën krijgen, moeten standaardcontroles van de tacrolimusspiegel in CANCIDAS 50 mg bevat 50 mg caspofungine equivalent aan 55,5 mg caspo- het bloed en waar nodig aanpassing van de dosis tacrolimus plaatsvinden. legen Candida infecties of met abcesvorming. Farmacotherapeutische groep: Antimycotica voor systemisch fungineacetaat en 35,7 mg sucrose. Beperkte gegevens uit farmacokinetisch onderzoek in populaties wijzen uit gebruik, andere antimycotica, ATC-code: JO2 AX 06. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame CANCIDAS 70 mg bevat 70 mg caspofungine equivalent aan 77,7 mg caspo- dat gelijktijdig gebruik van CANCIDAS met de inductoren efavirenz, nevi- fungineacetaat en 50,0 mg sucrose. rapine, rifampicine, dexamethason, fenytoïne of carbamazepine kan leiden bestanddeel of voor één van de hulpstoffen; overgevoeligheid voor andere geneesmiddelen uit de groep van Indicaties tot een verlaging van de AUC van caspofungine. Bij gelijktijdige toediening echinocandinen. Waarschuwingen en voorzorgen: De werkzaamheid van ECALTA bij neutropene patiënten • Behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen patiënten. met inductoren van metabole enzymen moet een verhoging van de dage- met candidemie en bij patiënten met diepgelegen Candida infecties of intra-abdominaal abces en peritonitis • Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten die niet lijkse dosis CANCIDAS naar 70 mg, volgend op de oplaaddosis van 70 mg reageren op amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine B met worden overwogen. is niet vastgesteld. De klinische werkzaamheid is hoofdzakelijk beoordeeld bij niet-neutropene patiënten met lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Uit klinisch onderzoek bij gezonde vrijwilligers blijkt dat de farmacokinetiek C. albicans infecties en bij een kleiner aantal patiënten met niet-albicans infecties, voornamelijk C. glabrata, • Empirische therapie voor vermoede schimmelinfecties (zoals Candida of van CANCIDAS niet in klinische relevante mate wordt veranderd door itra- C. parapsilosis en C. tropicalis. Patiënten met Candida-endocarditis, -osteomyelitis of -meningitis en bekende Aspergillus) bij volwassen patiënten met koorts en neutropenie. conazol, amfotericine B, mycofenalaat, nelfi navir of tacrolimus. Caspofun- Dosering gin had geen invloed op de farmacokinetiek van amfotericine B, itraconazol C. krusei infectie zijn niet onderzocht. Verhoogde waarden van leverenzymen zijn waargenomen bij gezonde Op dag 1 moet een eenmalige oplaaddosis van 70 mg worden toegediend, of mycofenolaatmofetil. Hoewel de veiligheidsgegevens beperkt zijn, lijkt personen en patiënten die met anidulafungin werden behandeld. Er zijn geïsoleerde gevallen van significante nadien gevolgd door 50 mg per dag. Bij patiënten die meer wegen dan 80 het erop dat er geen speciale voorzorgen nodig zijn als amfotericine B, leverstoornis, hepatitis of verergerend leverfalen gerapporteerd. Bij patiënten met verhoogde leverenzymen kg wordt, na de initiële 70 mg oplaaddosis, CANCIDAS 70 mg daags aan- itraconazol, nelfi navir of mycofenolaatmofetil gelijktijdig met caspofungine bevolen. Doses hoger dan 70 mg daags zijn niet voldoende bestudeerd. worden toegediend. tijdens behandeling met anidulafungin dient te worden gecontroleerd op tekenen van verslechterende lever- De duur van empirische therapie dient op basis van de klinische respons Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding functie en dient het risico/voordeel van voortzetting van behandeling met anidulafungin geëvalueerd te worden. van de patiënt te worden vastgesteld. De therapie dient tot 72 uur nadat de CANCIDAS alleen tijdens de zwangerschap gebruiken als daar een duide- In een onderzoek bij ratten is verergering van infusie-gerelateerde reacties door gelijktijdige behandeling met neutropenie (ANC≥500) is verdwenen, te worden voortgezet. Patiënten bij lijke noodzaak toe bestaat. Vrouwen die CANCIDAS gebruiken mogen geen wie een schimmelinfectie is gediagnosticeerd, dienen minimaal 14 dagen borstvoeding geven. anesthetica waargenomen waarvan de klinische relevantie onbekend is. Men dient voorzichtig te zijn bij het te worden behandeld; de behandeling dient minstens zeven dagen nadat Bijwerkingen gelijktijdig toedienen van anidulafungin en anesthetica. Dit geneesmiddel bevat 24 vol% ethanol (alcohol). zowel de neutropenie als de klinische verschijnselen zijn verdwenen, te Flebitis was in alle patiëntpopulaties een vaak gemelde lokale bijwerking Ethanol kan schadelijk zijn voor personen die alcoholist zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden worden voortgezet. De duur van de behandeling van invasieve candidiasis op de injectieplaats. Andere locale reacties waren erytheem, pijn/gevoelig- moet worden gebaseerd op de klinische en microbiologische repons van de heid, jeuk, afscheiding, en een brandend gevoel. De gemelde klinische en bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en hoogrisicogroepen zoals die met een patiënt. Als de tekenen en symptomen van invasieve candidiasis verbeterd laboratoriumafwijkingen bij alle met CANCIDAS behandelde patiënten wa- leveraandoening of epilepsie. De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de effecten van andere medicatie zijn en de kweken negatief zijn, kan een overstap naar orale antifungale ren over het algemeen licht en maakten zelden stopzetting noodzakelijk. veranderen. De hoeveelheid alcohol in dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid of het vermogen om machines te therapie worden overwogen. Over het algemeen moet schimmeldodende De volgende bijwerkingen zijn gemeld: therapie tot minstens 14 dagen na de laatste positieve kweek worden voort- [Zeer vaak (≥1/10), Vaak (≥1/100, <1/10)} bedienen, verminderen. Patiënten met een zeldzame erfelijke fructose-intolerantie dienen dit geneesmiddel niet gezet. De duur van de behandeling van invasieve aspergillosis moet geval Bloed- en lymfestelselaandoeningen: te gebruiken. Bijwerkingen: Bijwerkingen in klinische studies waren meestal licht tot matig en leidden zelden per geval worden bepaald en moet worden gebaseerd op de ernst van Vaak: anemie tot stopzetting van de behandeling. De meest gerapporteerde, vaak voorkomende bijwerkingen (≥1/100 tot de onderliggende ziekte bij de patiënt, herstel van immunosuppressie, en Zenuwstelselaandoeningen: klinische respons. Over het algemeen moet de behandeling tot minstens 7 Vaak: hoofdpijn <1/10) zijn: coagulopathie, convulsies, hoofdpijn, diarree, braken, misselijkheid, verhoogd creatininegehalte in dagen nadat de symptomen zijn verdwenen, worden voortgezet. Bij oudere Hartaandoeningen: het bloed, uitslag, pruritus, hypokaliëmie, flushing, verhoogde alanine-aminotransferase, verhoogde alkalische patiënten (65 jaar of ouder) is systematische dosisaanpassing niet vereist. Vaak: tachycardie fosfatase in het bloed, verhoogde aspartaat-aminotransferase, verhoogd bilirubine in het bloed, verhoogde De dosis hoeft niet op basis van geslacht, ras of nierfunctie te worden aan- Bloedvataandoeningen: gepast. Bij lichte leverinsuffi ciëntie (Child-Pugh-score 5 tot 6) hoeft de dosis Vaak: Flebitis/thrombofl ebitis, roodheid gamma-glutamyltransferase. Soms (≥1/1000, < 1/100) zijn waargenomen: pijn in de bovenbuik, urticaria, hyper- niet te worden aangepast. Voor patiënten met een matige leverinsuffi ciëntie Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas en het medias- glykemie, hypertensie, opvliegers, pijn op de infusieplaats, cholestase. Afleveringsstatus: UR. Verpakking en (Child-Pugh-score 7 tot 9) wordt CANCIDAS 35 mg daags aanbevolen. Een tinum: Registratienummer: ECALTA, 100 mg poeder en oplosmiddel voor concentraat voor oplossing voor intrave- oplaaddosis van 70 mg dient op dag-1 te worden toegediend. Er is geen Vaak: dyspnoe klinische ervaring met ernstige leverinsuffi ciëntie (Child-Pugh-score hoger Maagdarmstelselaandoeningen: neuze infusie: EU/1/07/416/001 (1 injectieflacon met 100 mg poeder en 1 injectieflacon met 30 ml oplosmiddel). dan 9). Beperkte beschikbare gegevens maken aannemelijk dat een verho- Vaak: buikpijn, misselijkheid, diarree, braken Vergoeding en prijzen: ECALTA is niet opgenomen in het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index ging van de dagelijkse dosis van CANCIDAS naar 70 mg, volgend op een Huid- en onderhuidaandoeningen: taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De volledige pro- oplaaddosis van 70 mg, moet worden overwogen bij gelijktijdige toediening Vaak: uitslag, pruritus van CANCIDAS met bepaalde inductoren van metabole enzymen. Zie voor Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: ductinformatie (SPC van 20 september 2007) is op aanvraag verkrijgbaar. Registratiehouder: Pfizer Limited, reconstitutie en verdunning de SPC (IB-tekst). Zeer vaak: koorts Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk. Neem voor correspondentie en inlichtingen Contra-indicaties Vaak: pijn, rillingen, complicaties aan het infusievat contact op met de lokale vertegenwoordiger: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel. Overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of één van de hulpstoffen. Onderzoeken: Waarschuwingen en voorzorgen Vaak: verhoogde leverwaarden (AST, ALT, alkalische fosfatase, direct De werkzaamheid van caspofungine tegen de minder vaak voorkomende en totaal bilirubine), verhoogd serum creatinine, verlaagd hemoglobine, Referenties 1. Reboli AC, Rostein C, Pappas PG, Chapman SW, Kett DH, Kumar D, Betts R, Wible M, niet-Candida-gisten en niet-Aspergillus-schimmels is niet vastgesteld. verlaagd hematocriet, verlaagd kalium in bloed, hypomagnesiëmie, laag Goldstein BP, Schranz J, Krause DS and Walsh TJ for the Anidulafungin Study Group. Anidulafungin versus Bij gelijktijdig gebruik van CANCIDAS met ciclosporine werden geen albuminegehalte, verminderd aantal leukocyten, vergroot aantal eosino- ernstige bijwerkingen aan de lever opgemerkt. Sommige gezonde vrij- fi elen, verminderd aantal bloedplaatjes, verminderd aantal neutrofi elen, fluconazole for invasive candidiasis. New England Journal of Medicine 2007; 356: 2472-2482. 2. Dowell JA, willligers die ciclosporine samen met caspofungine kregen, vertoonden vergroot aantal erytrocyten in de urine, verlengde partiële tromboplastine- Stogniew M, Krause D, Henkel T, Weston IE. Assessment of the safety and pharmacokinetics of anidulafungin een voorbijgaande verhoging van het alaninetransaminase (ALT) en tijd, verlaagd totaal serumeiwit, toegenomen eiwitten in de urine, verlengde when administered with cyclosporine. J Clin Pharmacol. 2005;45:227-33. 3. Dowell JA, Schranz J, Baruch A, aspartaattransaminase (AST) van minder dan of gelijk aan 3 maal de protrombinetijd, verlaagd natrium in bloed, vergroot aantal leukocyten in bovenste waarde van het normale bereik (ULN), die bij stopzetting van de urine en laag calciumgehalte. Een verhoogd calciumgehalte is soms Foster G.Safety and pharmacokinetics of coadministered voriconazole and anidulafungin. J Clin Pharmacol. de behandeling verdween. CANCIDAS kan gebruikt worden bij patiën- (≥1/1000, <1/100) gemeld. 2005;45:1373-82. 4. Dowell JA, Stogniew M, Krause D, Henkel T, Damle B.Lack of pharmacokinetic interac- ten die ciclosporine krijgen als de mogelijke voordelen opwegen tegen Post-marketingervaring: de potentiële risico’s. Zorgvuldige controle van de leverenzymen moet Sinds de introductie van het product zijn de volgende bijwerkingen gemeld: tion between anidulafungin and tacrolimus. J Clin Pharmacol. 2007;47:305-14. 5. Dowell, J.S., Stogniew, M., worden overwogen als CANCIDAS en ciclosporine gelijktijdig wor- Aandoeningen van de lever of gal: et al., Anidulafungin does not require dosage adjustment in subjects with varying degrees of hepatic or renal den gebruikt. Bij een matige leverfunctiestoornis wordt een verlaging leverfunctiestoornis impairment. J Clin Pharmacol, 2007. 47:461-70. 6. SPC van 20 september 2007. van de dagelijkse dosis naar 35 mg aanbevolen. Er is geen klinische Algemene aandoeningen en stoornissen op de plaats van toediening: ervaring met ernstige leverinsuffi ciëntie. Te verwachten valt dat de bloot- zwelling en perifeer oedeem stelling hoger is dan bij matige leverinsuffi ciëntie; bij deze patiënten moet Onderzoeken: * In deze studie werd anidulafungin-IV vergeleken met fluconazol-IV bij 245 patiënten met inva- CANCIDAS voorzichtig worden toegepast. hypercalciëmie De gegevens over de veiligheid van een behandeling die langer duurt dan 2 sieve candidiasis. Het primaire eindpunt was globale respons (microbiologisch en klinisch) aan weken zijn beperkt, maar de beschikbare gegevens maken aannemelijk dat het eind van de IV-behandelperiode. CANCIDAS bij langere kuren goed verdragen wordt. Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voor meer Gebruik bij kinderen informatie over CANCIDAS. De ervaring bij kinderen is beperkt. Interacties Merck Sharp & Dohme B.V. Uit in-vitro-onderzoek blijkt dat caspofungineacetaat geen van de enzymen Postbus 581, 2003 PC van het cytochroom P450 (CYP)-systeem remt en in klinisch onderzoek gaf Tel.: 023 - 5153 153 CANCIDAS geen inductie van het CYP3A4-metabolisme van andere stoffen. september 2006

nsSPCset06_90x125.indd 1 05-04-2007 15:35:3 folder Neuro200816-06-200816:27Pagina1 sprekers en voorzitters • • • FJ v FJ • • • Prof • Lid: vastgesteld. congresprijs V collectieve V ingeschreven. V V A apothekers, Intensivisten, doel lunch op ins De in buitengewoon lidmaatschap Journal Ni ac • Prof Prof • oor erpleegkundigen erpleegkundigen N N N NVvH N Acc VL N NVALT N NVA Acc NVN CWE CWE Dr D Dr D v D Dr SJA Dr VieCuri Neuroloog-intensivist Centrum Radboud Internist-intensivist Leids Tran Universit Anesthesioloog-intensivist Academisch Neuroloog Isala Internist-intensivist Centrum Radboud Internist-intensivist id et-lid sch creditatie en en 11 N VVN VT N VZA IV redit redit inschrijving es, an groepen chrijfko 290,00 N splant Klinieken, Universit dr dr rijfkosten Hasan of 12 an ner en C en diner Medisch Duin Aer ie atie ie atie HJ LPHJ v JG air Critical 400,00 Universiteit Universiteit Hoedemaek regelingen r september de Inschrijven Medisch inclusief atieco dts Medisch Nederla Nederl he In Nederlandsche V Nederlandse GNIO’s, voor a is ver is Neurologen, n vo sten an aantrekkelijk. air ederla Beek ederlan Verederlandse ederla Aarts oor Zwolle ieu V Centrum, angevraagd als r Hoeven der Care Medis worden het örd do leend d-Rom. artsassistenten id w-lid Veren andse Centrum, nieuw-lid Centrum or Vere ndse Nijmegen Nijmegen Vere ndse Vere ndse het worden zi 2008 inator kalenderjaar A IC-fellows, Veren dse en ch ers als het Netherlands Centru inclusief enlo tot Ziekenhuis - nieuw-lid Neuroc 365, or: eren Groningen Amsterdam bij: inclusief jn enigi een aangevraagd. Medisch Medisch nigi geldt nigi nigi terni m, 00 ng voor voor iging ng voor voor iging igi maximum Leiden ongres ng van van ng vo ng ng vo ng kunnen het is 2008 GIO’s n Ver sten de dat is

or N voor voo dus Zi or or r r vo Artsen Heelku ologie Anesthesiologie Thorax Neur eeni euroc ekenh ging ologie r per m Niet ov wor 4 sch bet keur. ine in online Beta b v per U ont U bet www m Door in i • Prof dr HPH Kr HPH dr Prof • • M M • • • • • • ief o nclusief k an innenko r september chirurgie lijk op op ogelijk nde hirurgen Dr Dr v J Dr JJ Dr Dr Centrum Radboud Neuroloog Un D VU Neur Universit Internist-intensivist Groningen Universit Neuroloog-intensivist Leids Neuroloog-intensivist Medisch Neuroloog-intensivist sch uisapoth g. Bet aling. L or ernac ven op op reven pers overnachti n den onatiefu aling g m ling inbegr .nv iversit Siebelink ers amers Peer SM P KH K MA vangt h Medisch g fact Graag Universit ongzi ochir rijving Maas l iddel ic. an r per n ( oon schrijff . mst. Centrum nl. air air air t. ntbijt. olderman Universiteit et uiper hti Ove epen. der na ekers op op geschiedt rect direct nct urg-inten 11 r de di alingen . Inca 2008. n ekten n h van p behulp Cen één Medisch Medisch h Medisch deman ng ins septem air ngen ionaris Naalt ve uurnummer orm ekening trum, persoon o De r per chrijv emer Leeuwarden geëf Medisch et T en er ulier van inschrij Centrum Centrum rnacht Cen on. To persoon. Nijmegen vern sivist Ams r. T ber. fectu enen g a ing uberculo sso G trum, machtigi n van r) skamer) volg rdient verdient terdam s achtingprijs Centrum, machtigingen eerd. n ingen g oeslag lti zijn zijn te ffor N de Utrecht orde jd Medisch rmel roni se op mulier n een ewijz vó VIC op het op ng zijn de van Leiden ngen bij kamer bij den 105 factuur. voor- ge- ing geldt ór annuleringsvergo • Dr ARH v ARH Dr • • • Tibboel D dr Prof • Zoll T Pulsion Pfizer VV - OSG T Medical Codman Cardinal B.Braun sponsors Tele 6717 24 Bennekomseweg ko Ho gege Bankr E- F Tele A corr g U geaccepteerd. annule Na ang van h van aanvang Bij an • ax: g ing eleflex ntwoordnummer po mail: Dr PJW Dr Erasmus Radioloog Ziekenhuis Internist-intensivist Ziekenhuis Neuroloog Un L E Kin J Tan HLJ vers sten en Congr en tel annuler rasm deze ong nulering : foon: n: foon: International 0318-69 iversit uw an uw van ede gld lm ede Za EGJ in derarts- g: ekening: vens esponde n ringen arts us Benelux Medical zijn zijn termijn Medical & & Johnson Health AA T echnology 0318-69 0318-750300 Medisch h Medisch ijk air ghe [email protected] ing . All chuldigd. Zan an V Gelderse Rijnst ndbergen stra locatie 38 33 h Medisch (br et tot nulering. amro abn esc ten ontva Neuroco ief, nti

ate, eding Centrum, Cen 10 um entrum 37 33 , 2459, ten sivist Johnson allei, tot de x of of fax n voor werkdagen trum, Cen Arnhem eadr ngt ransfer

van van een trum ngr 6710 Ede alti R De i ale Rotterdam Rotterdam e-mai 52. es schr es jd Gronin Medical 35 45.61.893 nsch wb eehorst wordt nvic n een ifteli l) berekend. ( Ede wor gen rij bev jke vin een den esti- Gld) gs-

Organisatie: Congres- en organisatiebureau InterActie, Ede Lay-out: Villa Y, Den Haag n 2008 in de problemati he eurologische hot don g a vrijd el tensive co en g a derd ngr 2 1 esc september ent 1 1 ek m rum september r de care op eeh Intensive Vereniging Nederlandse st, orst, voor 2008 Care ede (NVIC) 2008 folder Neuro 2008 16-06-2008 16:28 Pagina 3

Hoteln eurologiscen Congrescentrum De Reehorst, Ede he problematiek op de ic Hoteln eurologiscen Congrescentrum De Reehorst, Ede he problematiek op de ic dag 1 donderdag 11 september 2008 dag 2 vrijdag 12 september 2008

08.30 uur Ontvangst en inschrijving

Voorzitters: LPHJ Aarts Voorzitters: SJA Aerdts Voorzitters: SJA Aerdts Voorzitters: JG van der Hoeven KH Polderman MA Kuiper KH Polderman

fysiologie stroke 9.00 uur Workshop capita selecta

9.30 uur Anatomie en fysiologie van de cerebrale circulatie 14.00 uur Acuut Cerebraal Infarct 9.30 uur Workshop 13.30 uur Intensive Care donormanagement CWE Hoedemaekers J van der Naalt SJA Aerdts middagprogramma middagprogramma ochtendprogramma ochtendprogramma 10.00 uur Intracraniële druk; fysiologie en monitoring 14.30 uur Subarachnoïdale bloedingen infecties 14.00 uur Delier SJA Aerdts SM Peerdeman PE Spronk 10.00 uur Meningitis 10.30 uur Andere bewakingsmogelijkheden van het brein 15.00 uur Intracraniële bloedingen D van de Beek 14.30 uur Epilepsie SM Peerdeman J van der Naalt HPH Kremer 10.30 uur Intracraniële infecties bij 11.00 uur Algemene principes van secundaire hersenschade 15.30 uur Pauze immuungecompromitteerde patiënten 15.00 uur Pauze JG van der Hoeven JG van der Hoeven 15.30 uur Workshop 11.30 uur Pauze trauma 11.00 uur Pauze 16.00 uur Workshop 16.00 uur Eerste opvang van de neurotrauma patiënt perifeer neurologische LPHJ Aarts reanimatie 16.30 uur Einde programma aandoeningen 16.30 uur De IC-behandeling van de neurotrauma patiënt 11.30 uur Algemene behandeling van de comateuze 12.00 uur De zwakke patiënt op de IC KH Polderman patiënt na hartstilstand PJ Wijkstra CWE Hoedemaekers 17.00 uur Dwarslaesie 12.30 uur Critical illness poly-neuro-myopathie JG van der Hoeven 12.00 uur Prognose van post-anoxische encephalopathie JJ Maas na reanimatie 17.30 uur Borrel EGJ Zandbergen

13.00 uur Lunch 18.00 uur Diner 12.30 uur Lunch

20.00 uur Interactieve Casusbespreking: Een onbegrepen 20.00 uur Algemene Ledenvergadering workshop 1 workshop 3 schedelhersenletsel bij een kind (alleen voor NVIC-leden) Fysische diagnostiek Therapeutische Hypothermie D Hasan / JJ Maas KH Polderman

workshop 2 workshop 4 CT / MRI Casus Donatie SJA Aerdts / MA Kuiper / HLJ Tanghe FJ van Duin / M Siebelink avondprogramma folder Neuro 2008 16-06-2008 16:28 Pagina 3

Hoteln eurologiscen Congrescentrum De Reehorst, Ede he problematiek op de ic Hoteln eurologiscen Congrescentrum De Reehorst, Ede he problematiek op de ic dag 1 donderdag 11 september 2008 dag 2 vrijdag 12 september 2008

08.30 uur Ontvangst en inschrijving

Voorzitters: LPHJ Aarts Voorzitters: SJA Aerdts Voorzitters: SJA Aerdts Voorzitters: JG van der Hoeven KH Polderman MA Kuiper KH Polderman fysiologie stroke 9.00 uur Workshop capita selecta

9.30 uur Anatomie en fysiologie van de cerebrale circulatie 14.00 uur Acuut Cerebraal Infarct 9.30 uur Workshop 13.30 uur Intensive Care donormanagement CWE Hoedemaekers J van der Naalt SJA Aerdts middagprogramma middagprogramma ochtendprogramma ochtendprogramma 10.00 uur Intracraniële druk; fysiologie en monitoring 14.30 uur Subarachnoïdale bloedingen infecties 14.00 uur Delier SJA Aerdts SM Peerdeman PE Spronk 10.00 uur Meningitis 10.30 uur Andere bewakingsmogelijkheden van het brein 15.00 uur Intracraniële bloedingen D van de Beek 14.30 uur Epilepsie SM Peerdeman J van der Naalt HPH Kremer 10.30 uur Intracraniële infecties bij 11.00 uur Algemene principes van secundaire hersenschade 15.30 uur Pauze immuungecompromitteerde patiënten 15.00 uur Pauze JG van der Hoeven JG van der Hoeven 15.30 uur Workshop 11.30 uur Pauze trauma 11.00 uur Pauze 16.00 uur Workshop 16.00 uur Eerste opvang van de neurotrauma patiënt perifeer neurologische LPHJ Aarts reanimatie 16.30 uur Einde programma aandoeningen 16.30 uur De IC-behandeling van de neurotrauma patiënt 11.30 uur Algemene behandeling van de comateuze 12.00 uur De zwakke patiënt op de IC KH Polderman patiënt na hartstilstand PJ Wijkstra CWE Hoedemaekers 17.00 uur Dwarslaesie 12.30 uur Critical illness poly-neuro-myopathie JG van der Hoeven 12.00 uur Prognose van post-anoxische encephalopathie JJ Maas na reanimatie 17.30 uur Borrel EGJ Zandbergen

13.00 uur Lunch 18.00 uur Diner 12.30 uur Lunch

20.00 uur Interactieve Casusbespreking: Een onbegrepen 20.00 uur Algemene Ledenvergadering workshop 1 workshop 3 schedelhersenletsel bij een kind (alleen voor NVIC-leden) Fysische diagnostiek Therapeutische Hypothermie D Hasan / JJ Maas KH Polderman

workshop 2 workshop 4 CT / MRI Casus Donatie SJA Aerdts / MA Kuiper / HLJ Tanghe FJ van Duin / M Siebelink avondprogramma folder Neuro200816-06-200816:27Pagina1 folder Neuro200816-06-200816:27Pagina1 sprekerssprekers en en voorzitters voorzitters • • • • v FJ • v FJ • • • • • Prof • Prof • Ni Ni ac ac • Prof Prof • Prof • Lid: Lid: lunch lunch op op ins De ins De in in buitengewoon buitengewoon vastgesteld. vastgesteld. lidmaatschap lidmaatschap Journal Journal congresprijs congresprijs V V collectieve collectieve V ingeschreven. V ingeschreven. V V V V A apothekers, A apothekers, Intensivisten, Intensivisten, doel doel oor oor erpleegkundigen erpleegkundigen erpleegkundigen erpleegkundigen N N VL N N NVALT NVALT Acc Acc N N N N N N NVvH NVvH NVA NVA N N Acc Acc NVN NVN CWE CWE Dr CWE Dr D Dr D Dr v D Dr v D Dr SJA Dr SJA Dr Radboud Radboud Internist-intensivist Internist-intensivist VieCuri VieCuri Neuroloog-intensivist Neuroloog-intensivist Leids Leids Tran Tran Academisch Academisch Neuroloog Neuroloog Isala Isala Internist-intensivist Internist-intensivist Universit Universit Anesthesioloog-intensivist Anesthesioloog-intensivist Centrum Centrum Centrum Centrum Radboud Radboud Internist-intensivist Internist-intensivist id et-lid et-lid sch sch creditatie creditatie en en 11 en 11 N N VVN VVN N N VZA VZA VT VT IV IV redit redit redit redit inschrijving inschrijving es, es, an an groepen groepen chrijfko chrijfko 290,00 N 290,00 N splant splant Klinieken, Klinieken, Universit Universit dr dr dr dr rijfkosten rijfkosten Hasan Hasan of of 12 12 an an ner en C en diner C en diner Medisch Medisch Duin Duin Aer Aer ie atie atie ie atie atie HJ LPHJ LPHJ v JG v JG air air Critical Critical 400,00 400,00 Universiteit Universiteit Universiteit Universiteit Hoedemaek Hoedemaek regelingen regelingen r september september de de Inschrijven Inschrijven Medisch Medisch inclusief inclusief atieco atieco dts dts Medisch Medisch Nederla Nederla Nederl Nederl he In Nederlandsche In Nederlandsche V Nederlandse V Nederlandse GNIO’s, GNIO’s, voor voor a is a is ver is ver is Neurologen, Neurologen, n vo sten vo sten an an aantrekkelijk. aantrekkelijk. air air ederla ederla Beek Beek Verederlandse Verederlandse ederlan ederlan ederla ederla Aarts Aarts oor oor Zwolle Zwolle ieu ieu V Centrum, V Centrum, angevraagd angevraagd als als r Hoeven der Hoeven der Care Care Medis Medis worden worden het het örd örd do leend do leend d-Rom. d-Rom. artsassistenten artsassistenten id w-lid w-lid Veren andse Veren andse Centrum, Centrum, nieuw-lid nieuw-lid Centrum Centrum or or Vere ndse Vere ndse Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Vere ndse Vere ndse Vere ndse Vere ndse het het worden worden zi 2008 zi 2008 inator inator kalenderjaar kalenderjaar A IC-fellows, A IC-fellows, Veren dse Veren dse en en ch ch ers ers als als het het Netherlands Netherlands Centru Centru inclusief inclusief enlo enlo tot tot Ziekenhuis - Ziekenhuis - nieuw-lid nieuw-lid Neuroc Neuroc 365, 365, or: or: eren eren Groningen Groningen Amsterdam Amsterdam bij: bij: inclusief jn inclusief jn enigi enigi een een aangevraagd. aangevraagd. Medisch Medisch Medisch Medisch nigi nigi geldt geldt nigi nigi nigi nigi terni terni m, m, 00 00 ng voor voor iging voor iging ng voor voor iging voor iging igi igi maximum maximum Leiden Leiden ongres ongres ng ng van van ng van ng vo ng vo ng ng ng vo ng vo ng kunnen kunnen het het is 2008 is 2008 GIO’s GIO’s n Ver sten Ver sten de dat de dat is is

or N voor N voor voo voo dus dus Zi or Zi or or or r r r vo Artsen vo Artsen ologie Anesthesiologie Anesthesiologie Heelku Heelku Thorax Thorax Neur Neur eeni eeni euroc euroc ekenh ekenh ging ging ologie ologie • Dr Dr • Dr • m m Niet Niet r per per ov ov Beta Beta keur. keur. in online in online wor wor 4 4 sch sch bet bet ont U ont U bet bet www www m Door m Door in in b b v v r per per i i • Prof dr HPH Kr HPH dr Prof • Kr HPH dr Prof • • • • • • • • • • • ief o nclusief o nclusief k an k an innenko innenko r september september chirurgie chirurgie lijk op op ogelijk op ogelijk nde nde hirurgen hirurgen Erasmus Erasmus Anesthesioloog-intensivist Anesthesioloog-intensivist Dr Dr Dr Dr v J Dr v J Dr JJ Dr JJ Dr Dr Dr Centrum Centrum Radboud Radboud Neuroloog Neuroloog Universit Universit Neuroloog-intensivist Neuroloog-intensivist Universit Universit Internist-intensivist Internist-intensivist VU VU Neur Neur Groningen Groningen Leids Leids Neuroloog-intensivist Neuroloog-intensivist Medisch Medisch Neuroloog-intensivist Neuroloog-intensivist sch sch uisapoth uisapoth g. Bet aling. Bet aling. L or L or ernac ernac ven op op reven op reven pers pers overnachti overnachti n den den aling aling g m ling m ling inbegr inbegr .nv .nv ers amers amers RMJ Houmes RMJ Houmes Peer SM Peer SM P KH P KH K MA K MA vangt vangt h Medisch Medisch g fact Graag fact Graag Universit Universit ongzi ongzi ochir ochir rijving rijving Maas Maas l iddel iddel ic. ic. an an r per per n ( oon ( oon schrijff schrijff . mst. mst. Centrum Centrum Medisch Medisch nl. nl. air air air air t. ntbijt. ntbijt. olderman olderman Universiteit Universiteit et et uiper uiper hti hti Ove epen. Ove epen. der der na na ekers ekers op op geschiedt op geschiedt rect direct direct urg-inten urg-inten 11 11 r de r de di alingen di alingen . Inca 2008. Inca 2008. n ekten ekten n h van h van p behulp behulp Cen Cen één één Medisch Medisch Medisch Medisch deman deman ng ng ins ins septem septem air air ngen ngen Naalt Naalt ve uurnummer ve uurnummer orm orm ekening ekening trum, trum, persoon persoon o De o De r per per chrijv chrijv emer emer Centrum, Centrum, Leeuwarden Leeuwarden geëf geëf Medisch Medisch et et T en T en er ulier ulier van van inschrij inschrij Centrum Centrum Centrum Centrum rnacht rnacht on. To persoon. To persoon. Nijmegen Nijmegen vern vern sivist sivist Ams Ams r. T ber. T ber. fectu fectu enen enen g a ing a ing uberculo uberculo sso sso machtigi machtigi n van van r) skamer) skamer) volg volg rdient verdient verdient terdam terdam s achtingprijs achtingprijs Centrum, Centrum, Rotterdam Rotterdam machtigingen machtigingen eerd. eerd. n ingen ingen g oeslag oeslag lti lti zijn zijn te zijn te ffor ffor N de N de Utrecht Utrecht orde orde jd jd Medisch Medisch rmel rmel se se op mulier op mulier n een een ewijz ewijz vó VIC vó VIC op het op ng het op ng zijn zijn de de van van Leiden Leiden bij bij kamer kamer bij den bij den 105 105 factuur. factuur. voor- voor- ge- ge- ing ing geldt geldt ór ór • • • • • • annuleringsvergo annuleringsvergo Zoll Zoll T T Pulsion Pulsion Pfizer Pfizer VV - OSG VV - OSG T Medical T Medical Tele Tele 6717 6717 24 Bennekomseweg 24 Bennekomseweg Ho Ho gege gege Bankr Bankr E- E- F F Tele Tele Codman Codman Cardinal Cardinal B.Braun B.Braun sponsors sponsors A A annule annule ko ko corr corr g g U geaccepteerd. U geaccepteerd. Na Na ang van h van aanvang h van aanvang Bij Bij an an • • • M M • M • ax: ax: g ing ing eleflex eleflex ntwoordnummer ntwoordnummer po mail: po mail: HL HL PJW Dr PJW Dr Dr Dr Gelre Hospital,Apeldoorn Gelre Hospital,Apeldoorn Erasmus Erasmus Radioloog Radioloog Un Un L L Ziekenhuis Ziekenhuis Neuroloog Neuroloog Dr PESpronk Dr PESpronk Internist-In Internist-In Un Un D D vers sten vers sten en Congr en tel Congr en tel annuler annuler deze deze ong ong nulering nulering onatiefu onatiefu : foon: foon: n: foon: foon: International International 0318-69 0318-69 iversit iversit iversit iversit Siebelink Siebelink uw an uw van an uw van J J ede gld lm ede gld lm ede Za EGJ Za EGJ Tan Tan g: ekening: ekening: vens vens esponde esponde n ringen ringen arts arts Benelux Benelux Medical Medical zijn zijn termijn zijn termijn Medical Medical & & Johnson & Johnson Health Health AA AA T echnology T echnology 0318-69 0318-69 0318-750300 0318-750300 Medisch Medisch ijk ijk air air ghe ghe air air [email protected] [email protected] ing ing . All chuldigd. All chuldigd. Rijnst Rijnst nct nct ndbergen ndbergen stra stra locatie locatie 38 33 38 33 h Medisch Medisch h Medisch Medisch ten ten (br (br et et tot tot nulering. nulering. amro abn amro abn esc esc ionaris ionaris ontva ontva Neuroco Neuroco ief, ief, sivis sivis nti nti ate, ate, eding eding Centrum, Centrum, 10 10 um entrum entrum 37 33 37 33 , 2459, 2459, Johnson Johnson tot de tot de x of of fax of fax n voor werkdagen voor werkdagen Cen Cen Cen Cen Arnhem Arnhem t t eadr eadr ngt ngt ransfer ransfer

van van van een een trum trum G trum, G trum, ngr ngr 6710 6710 alti alti R De R De i ale i ale Rotterdam Rotterdam e-mai e-mai 52. 52. es es schr schr es es jd jd Gronin Gronin Medical Medical 35 35 45.61.893 45.61.893 nsch nsch wb wb roni roni eehorst eehorst wordt wordt nvic nvic n een een ifteli ifteli l) l) berekend. berekend. ( Ede ( Ede wor wor ngen ngen gen gen rij rij bev bev jke jke vin vin een een den den esti- esti- Gld) Gld) gs- gs-

Organisatie:Organisatie:Congres-Congres- en organisatiebureau en organisatiebureau InterActie, InterActie, Ede EdeLay-out: Lay-out:VillaVilla Y, Den Y, Den Haag Haag 2008 2008 in de in de problemati problemati n n he eurologische eurologische hot hot don don g a vrijd g a vrijd el el tensive tensive co en co en g a derd g a derd ngr ngr 2 1 2 1 esc esc september september ent ent 1 1 1 1 ek ek m rum rum september september r de r de care care op op eeh eeh Intensive Intensive Vereniging Nederlandse Vereniging Nederlandse st, orst, orst, voor voor 2008 2008 Care Care ede ede (NVIC) (NVIC) 2008 2008

(advertenties)

activiteiten nvic

• Algemene Ledenvergadering 11 september 2008 • NVIC Neuro congres 11-12 september 2008 • Congres Regionalisatie 15 september 2008 • NVIC Mechanische Beademingsdagen 11-12 december 2008 • Intensivistendagen 11, 12 en 13 februari 2009

aankondiging Algemene Ledenvergadering

Donderdag 11 september om 20.00 uur

Locatie: Hotel en Congrescentrum de Reehorst, Ede 199 registratieformulier Lidmaatschap (altijd invullen !) Ben lid van de nvic < Schrijf mij in als lid van de nvic < (lidmaatschap 2008, inclusief netherlands journal of critical care) Wil geen lid worden van de nvic < BIG registratienummer Wil post ontvangen op < privé-adres < werk-adres

Naam Man < Vrouw <

Voorletters Registratienummer < < < < < <

Titulatuur

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon privé

Fax

E-mail-adres

Geboortedatum

Bankrekeningnummer <<<<<<<<< Tnv/Plaats

Girorekeningnummer <<<<<<<<< Tnv/Plaats

Beroep I medisch specialist < geregistreerd intensivist <

specialisme:

registratiedatum IC:

aandachtsgebied:

registratiedatum:

II arts-assistent < agio < agnio < anders:

specialisme:

aandachtsgebied:

verwachte registratiedatum:

Ziekenhuis/Instelling

Afdeling

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon

Sein

Fax

E-mail-adres

Ben voor % (percentage) werkzaam op de Intensive Care afdeling Z.O.Z. registratieformulier

congressen, cursussen en symposia leden nieuwe leden niet-leden Alle congressen, cursussen en symposia zijn inclusief een gratis reader

NVIC Neuro-congres 2008 < € 290,- < € 365,- < € 400,- Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede Donderdag 11 en vrijdag 12 september 2008 - Toeslag logies en ontbijt (éénpersoonskamer) < € 105,- < € 105,- < € 105,-

NVIC Mechanische Beademingsdagen 2008 < € 290,- < € 365,- < € 400,- Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Ede Donderdag 11 en vrijdag 12 december 2008 - Toeslag logies en ontbijt (éénpersoonskamer) < € 105,- < € 105,- < € 105,-

Fundamental Critical Care Support Course (FCCS) Congreshotel ‘De Werelt’, Lunteren Inclusief catering, overnachting, boek en examengeld dinsdag en woensdag 16 en 17 september 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- dinsdag en woensdag 4 en 5 november 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- woensdag en donderdag 19 en 20 november 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- dinsdag 9 en woensdag 10 december 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- woensdag en donderdag 17 en 18 december 2008 < € 495,- < € 575,- < € 650,- < Ik wil instructeur worden bij de FCCS-cursussen en zal de eerste keer als hybride meedoen, neem contact met mij op.

kwaliteitsvisitatie < Graag ontvang ik een informatiepakket om een kwaliteitsvisitatie op mijn Intensive Care afdeling aan te vragen. De kosten van een visitatie bedragen € 3950 < Ik wil visiteur worden bij de Nationale Visitatiecommissie en ontvang hierover graag informatie.

lidmaatschap Ik word alleen lid van NVIC en ik betaal: Intensivist-leden en fellows: < € 300 Buitengewone leden: < € 130

Handtekening Naam ondergetekende Datum Plaats

BIG registratienummer (niet ondertekende of onvolledig ingevulde registratieformulieren kunnen niet in behandeling genomen worden) Accreditatie kan alleen worden bijgeschreven als uw BIG-registratienummer bekend is

machtiging Overeenkomstig de bekende algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de nvic verklaar ik dat de nvic gemachtigd is om van eerdergenoemd bank- of girorekeningnummer de bedragen af te schrijven die samenhangen met: < deelname aan de aangegeven congressen, cursus(sen) en/of symposia < lidmaatschap van de nvic < bestelling van reader(s) en/of symposiumboeken

Handtekening Naam ondergetekende Datum Plaats

(bij machtiging dient u dus tweemaal uw handtekening te plaatsen. Buitenlandse incasso is niet mogelijk.)

dit registratieformulier in een envelop gratis terugsturen naar: nvic, antwoordnummer 2459, 6710 wb ede (gld)