บสหรรรรรปแบบ ในยสค Thailand ใหม4.0 ร

รศ.นพ.สสทท ศนน รสรงเรรองหหรท ญ ญา หนรวยโรคทางเดหนหายใจและเวชบาบบ ทดวหกฤต ภาควหชาอายสรศาสตรน คณะแพทยศาสตรน มศว “บสหรรร ยาสรบ ยาเสสน ยาฉสน ขรสโย ฯลฯ ”

ผลหตภท ณฑนยาสรบแปลงรราง

Type of e-cig

Closed vaping system Open vaping system

JUUL vs BLU

Heat-not-burn product iQOS

ทาไมตบ สองมรผลหตภท ณฑนใหมรๆ

A. เพรรอใหสปลอดภท ยยหรงขสขน B. เพรรอใหสผลหตภท ณฑนหลากหลายยหรงขสขน C. เพรรอขยายตลาด เพหรมลรกคสามากขสขน D. เพรรอผลกาไรทบ รรมากขสขน Why so many types of tobacco products? รร 15 ร ร 2534 – อท ตราการสรบบสหร70 ของประชากรอายส ปขสขนไป ป 2558 จาแนกตามเพศบ % 60 “Female & kids” 50 40 30 20 10 0 2534 2539 2544 2547 2550 2552 2554 2556 2557 2558 แนวโนส มการใชสผลหตภท ณฑนยาสรบในเยาวชน USA*

11.6%

7.6% 7.7% 4.1% 4.0% 3.3% 2.0% 0.8% 0.7%

*CDC for USA middle- and high-school students, 2011-2017

Cloud Vape Pen โฆษณาแอบแฝงในภาพยนตน ตสองตอบสนองทสกเพศวทย ประเดดน

E-cig ปลอดภท ยกวราจรหง หรรอ?

E-cig & ผลกระทบระยะ ยาว

E-cig ใชสเลหกบสหรรรไดส ไหม? Tobacco-specific Nitrosamines (TSNAs) ในบสหรรรแปลงรราง • บสหรรรใชสความรสอน (HTPs) ปลดปลรอย สารกรอมะเรดง TSNAs เชรนเดรยว กท บบสหรรรแบบจสดไฟ. • แมสวรา HTPs ปลด ปลรอย สารกรอมะเรดง TSNAs นส อยกวรา บสหรรรจสดไฟ แตรปลด ปลรอย TSNAs มากกวรา ENDS.

*Leigh et al. 2018 ความเปด นพหษตรอเซลล น (Cytotoxicity)

• HTPs เปด นพหษตรอ เซลลผน หวหลอดลม มากกวรา ลม ทรรใชสเปรรยบ เทรยบ • HTPs เปด นพหษตรอเซลลน นส อยกวรา บสหรรรธรรมดา • HTPs เปด นพหษตรอเซลลน มากกวรา ENDS

Leigh et al. Tobacco Control 2018

*American Association for Cancer Research Annual Meeting 2014 บสหรรรไฟฟส า กดกรอเกหดโรคถสงลมโปร งพองไดส

• 36 mg/ml x 10 ml = 360 mg of nicotine • Conventional idea: • Lethal dose in human 0.8 mg/kg • 60 mg = !!! บสหรรรไฟฟส า

ปรรมาณ Nicotine • บบหรรร = 1.5 mg/ มวน • E-cig = 360 mg/หลอด

โลหะหนท ก อนสภาคขนาด (สารหนน ตะกกรว ปรอท แคดเมรยม) เลดก (PM2.5) สารกรอ มะเรดง สารพหษ (TSNAs)สารพหษ อรรนๆ อรรนๆ ทรรยกงไมรนร รจกก (anabasine, สาร myosmine และ β-nicotyrine ) อหนทรรยน (ปรบงแตงกลร รนร รส ส)ร

ควทนของบสหรรรไฟฟส า (มรอสอง) ควทนของบสหรรรไฟฟส าสามารถ เกาะทรร พสรนผหววทสดสและผหวหนท งของผรส สรบและคนอรรนๆ แลสวเกหด ปฏหกหรหยาภายหลทง กลายเปด นสารกรอมะเรดงไดส Jan2018

การใชส ENDS สทมพท นธกน ท บ การเรหรมสรบบสหรรร การใชส ENDS เพหรมความเสรรยงของ การใชสบสหรรรแบบเดหมๆ ในกลสรมเยาวชน

Soneji S, Barrington-Trimis JL, et al. JAMA Pediatrics 2017 แนวโนส มการใชสผลหตภท ณฑนยาสรบในเยาวชน USA*

11.7% 11.6%

7.6% 7.7%

4.1% 4.0% 3.3% 2.0% 0.8% 1.5% 0.7%

*CDC for USA middle- and high-school students, 2011-2017

Statements about JUUL*

• Ari Atkins, PAX Labs' R&D engineer, said • "We don't think a lot about addiction here because we’re not trying to design a cessation product at all." • “Anything about health is not on our mind." • In April 2018, FDA Commissioner Dr. Scot Gotlieb stated that “the nicotine in Juul is sufficient to result in

addiction.”*Tiku, Nitasha (April 21, 2015). "Startup behind the Lambo of vaporizers just launched an intelligent e-". The Verge.

Gottlieb, Scott (April 24, 2018). "Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new enforcement actions and a Youth Tobacco Prevention Plan to stop youth use of, and access to, JUUL and other e-" (Press release). Silver Spring, MD: Food and Drug Administration. Retrieved April 27, 2018.

ดรเผหนๆ เปด นกลสรมทรรตหดปานกลาง แตรมรประวทตหเคยเลหกสรบโชกโชน

*Hajek P. NEJM 2019;380:629 •อท ตราการเลหกบสหรรร ตรามากบ โดยเฉพาะในกลสรม NRT •สวนในกลสร รม e-cig กดมรอท ตราสาเรบ ดจสรงกวาในร RCT อรรนๆทรรมรมา

*Hajek P. NEJM 2019;380:629 •63/79 คน ทรรเลหกบสหรรรไดส แตรยทงคง สรบ e-cig ตรอ •ดท งนทส น คนทรรเลหกบสหรรรไดสจรหงๆ และไมร สรบ e-cig ตรอมรเพรยง 16 คน (3.6%) E-cig 3.6% VS NRT 9.9%

Dr.Vivek Murthy แพทยใหญน ร กระทรวงสาธารณสสข สหรท ฐอเมรหกา ในฐานะพรอคนหนรขง ผมขอแสดงความ ประสงคในการปกน ปส องลรกๆของพวกเรา จากบสหรรรไฟฟส า อยราง สสดความสามารถ Take Home

•บสหรรรไฟฟส า ถรกออกแบบมาเพรรอหาลรกคสาใหสธสรกหจ ยาสรบเพหรมขสขน มหใชรเพรรอประโยชนนทางการแพทยน •บสหรรรไฟฟส า แมสอาจมรพหษภท ยนส อยกวาร แตรเสพตหด รสนแรง และยทงไมรทราบผลระยะยาว •บสหรรรไฟฟส า ไมรสามารถชรวยเลหกบสหรรรไดส •บสหรรรไฟฟส า เปด น gateway สรการสรบบสหรร รรธรรมดา •บสหรรรไฟฟส า อาจทาใหบ สการสรบบสหรรรธรรมดาเพหรม ขสขนในทสายทรรสสด