Register

Over

”B U D A L S – F O L K E T”

fra

1756.

Samlet, og bearbeidet

Av

Obert L. P. Pettersen

------

Til minne, samhørighet, og indentifikasjon.

------

Scannet og redigert av Per-Sverre Budahl, 29. okt. 2005.

Forord.

Interessen for sin egen nærmeste slekt, er vel for de fleste av oss, noe som først kommer i en mer moden alder. Men når det gjelder vårt folk (Budals-Adelen) har denne interessen, så vidt meg bekjent, aldri resultert i at noen har ført disse i penn. Dette er da en av grunnene til at jeg, uoppfordret påtok meg dette arbeidet. Resultatet ble da som foreligger.

Når det gjelder opplysningene om de nålevende, har jeg stort sett, innhentet disse gjennom forskjellige kontakter, med hver familie. Betreffende de tidligere generasjonene, er opplysningene om de fleste av disse, heller sparsomme. Dette skyldes at kirkebøkene for Vågan prestegjeld, fra 1865, og bakover, er gått tapt ved brann. Ellers er en hel del dataer hentet fra offentlige arkiver, samt overleveringer, og andre kilder. Bare noen få av de opplysningene som står oppførte her, har jeg kunnet kontrollere riktigheten av selv. Det resterende, uansett hvorfra det skriver seg, er bare gjengivelser, og må derfor stå for hva det er.

Mange vil kanskje savne den vanlige anetavlen, eller slektstreet, og likedan den tradisjonelle nummereringen av hver generasjon, og av hver person, med tall, og bokstaver. Grunnen til at jeg har valgt å utelate dette, er det merarbeidet dette ville medføre. Men selv for den som er helt ukjent med den oppsettingen jeg her har benyttet meg av, vil det forhåpentlig ikke by på noen større vanskeligheter å finne fram til sine aner, i rett opp, og nedadstigende linje. Dette hovedsakelig gjennom at det foran hver familie, er oppført den av foreldrene som stammer fra denne slekten. Videre er den eldste av hver søskenflokk satt opp først, og dennes etterkommere med altid den eldste først. Noen vil kanskje også savne en mere utfyldig beskrivelse om hver person, og familie, men da dette også ville føre for langt, har jeg forståelig utelatt dette. Jeg tenker nu på hvert medlems (voksen) utdannelse, stilling, o.s.v., - samt familiens felles boplass, eiendom, matrikkel, arvelott, etc,

Jeg håper derfor at dette ufullstendige oppsettet, av felles aner, og deres etterkommere, kunne tjene til, både grunnlag, og ansporing, for den som hadde interesse av å gjøre dette bedre.

Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at, ikke alle de personene som er oppførte i dette registret, er av var ætt, - men kan være inngiftet, - og ellers blitt nevnt i samme forbindelse.

Til slutt vil jeg takke alle de som har hjulpet meg med opplysninger til dette arbeidet, - samt rette et spesiell takk til ekteparet, Gudrun, og Peder J. Jacobsen, Budal, og til Mrs, Olga Budal (Vancouver, Kanada), - for deres uvurderlige støtte.

Dette registret er tilkommet som et resultat av ca. syv års arbeide, uten noen form for økonomisk støtte, - noe som igjen har begrenset arbeidets omfang.

Skårer, mars, 1977.- Obert L. P. Pettersen. 12

Hans Hermandsen, f. ca. 1756. Ørsnes. Vågan. Fisker, og kårmann. Gift her for 3.gang, med: Elisabeth Andersdatter, f. ca. 1759. Antagelig fra Vågan. Deres barn, 1. Rasmus Hansen, f. ca. 1798. Vågan. Stedatter: Benthe Kristina Rasmusdatter, f, ca. 1785. Stesønn: Iver Pedersen(ev. Persen), f. ca. 1787.

Hans Hermandsen's datter, antagelig fra et tidligere ekteskap: 1. Anne Helena Hansdatter, f. ca. 1775.

I folketellingsprotokollen fra 1801, finnes denne familien boende på Ørsnes (nær Kabelvåg ?), i Vågan. Hans Hermandsen er der oppført som fisker, og holder av en parsell. Kreaturbestanden var 2 kuer.

Benevnelsen ”Holder” er spesiell nordnorsk og kan vel nærmest betegnes som kårmann. Nevnte parsell, har antagelig blitt tatt av, fra et større bruk, sannsynligvis i forbindelse med deling av boet etter hans 2, ekteskap.

Ad folketellingen fra 1801. Ørsnes, i Vågan. Matrikkel nr. 7:

Abel Persen(Pedersen),f. ca. 1760. Ørsnes, Vågan. Husmann. Døde etter 1820. l.gang gift med: Anne Helena Hansdatter, f. ca. 1775. Andfinnviken, Brettesnes, Vågan. Døde, 3/4-1820. 1.gang gift her. Datter av: Hans Hermandsen, f. ca. 1756, Vågan. Morens navn vites ikke. Deres barn.

1. Anne Bergitte Abelsdatter, f. ca. 1798-99. 2. Pauline Dorothina Abelsdatter, f. ca. 1800. 3. Per(Peder) Abelsen, f. ca. 1803. 4. Martha Abelsdatter, f. ca. 1809. 5. Johannes Abelsen, f. ca. 1811.

Denne familien bodde i 1801, på Ørsnes i Vågan. Seriere flyttet de, og bodde i 1803, på Finnesset. (Vågan).

Skiftet etter, Anne Helena Hansdatter, ble påbegynt, 21/4-1820, og avsluttet, 23/5-1821. En finner ikke skiftet etter, Abel Persen, i tidsrommet: 1820 - 1853. NB. Overstående opplysninger er hentet fra, Statsarkivet i Trondheim. 13

Sønn av Abel Pedersen (Persen), Ørsnes, og hustru, Anne Helena Hansdatter, Andfinnviken, Brettesnes. Begge fra Vågan.-

Per Abelsen, f. 1803. Finnesset, Vågan. Gårdbruker, selveier og forpakter. Døde i Vestpollen, Vågan, 6/12-1886. Begravet og jordfestet, ved Vågan kirke, 13/12-1886. Ble gift i Vågan, 9/1-1824, med: Elisabeth Danielsdatter, f. 1792. Liland (Laupstad), Vågan. Datter av: Daniel Jacobsen, og hustru, Anne Dorthea Christensdatter. Begge fra Liland. Vågan.

Deres barn.

1. Jacob Person, f. 18/5-1818. 2. Andreas Person, f. ca. 1822. 3. Anna Dorthea Persdatter, f. ca. 1828. Døde, ca. 1873.

Denne familien bodde først i Kabelvåg, hvor Per Abelsen ved giftemålet, var strandsitter. Senere kjøpte han eiendommen, ”Vestpollen”, som sønnen, Andreas Persen overtok. På sine eldre dager var, Per Abelsen, forpakter av Statseiendom i Kabelvåg. Denne eiendommen, som etter overleveringene, var kirkegods, ble senere kjøpt av Per Abelsen. På samme eiendom bodde vedkommende, i sine siste år, hos sin datter: Anna Dorthea, som da var gift med en, Hans Andreas Hansen, fra Bergen. Denne drev da bakeri i samme bygningen. De fleste opplysningene en har om, Per Abelsen, er i hovedsaken overleveringer og må tas for hva de er. Men videre, i følge disse, skal Per Abelsen, ha vert glad i ”det sterke”. Men en ting er i hvert fall sikkert Per Abelsen, må ha vert en meget dyktig forretningsmann. Allerede som 2l- åring, er han strandsitter, og senere, i ganske unge år, er han selveiende gårdbruker - for til slutt, ved sin bortgang, å være en velholden mann. Betreffende hans barn, var trolig disse flere enn de som her er oppgitt, men da kirkeboken for Vågan ikke går lengre enn til 1865 (de andre gikk tapt ved brann i prestegården) - er det vanskelig å få kjennskap til flere opplysninger om dette. Hans elste barn, sønnen: Jacob Persen, må ha vært et førekteskapelig. Vedkommende ble da satt bort til oppfostring hos sin morbror, Peder Danielsen, og hustru, Sara, som da bodde i Sløvra, kommune. Disse hadde ingen barn selv, men fostret opp i alt, 12 stykker. En av disse var en, Johanne Pedrikke Wedding Olsdatter, som senere ble hans hustru. Dette omhandles senere i registret. I folketellingsprotokollen, fra 1865, finner en Per Abelsen, med hustru, bosatt i Kabelvåg. Deres tjenestepike var en, Henriette Henriksdatter, f.1838. I samme hus bodde også hans datter, Anne Dorthea Persdatter, med ektemann, og barn. Deres tjenestepike var en, Albertine Hansen, f. l845. Videre bodde der en enke, Maren Abelsen, f. 1824, i samme huset, som overleveringene sier, var mor til en av Per Abelsens barn: Andreas Persen? Familienes besetning var: 2 kuer,6 sauer, og 2 griser. NB. Hans Andreas Hansen, og Albertine Hansen, var søsken. 14

I folketellingsprotokollen fra 1801, finner en fra, Liland (Laupstad), Vågen. Matrikkel nr. 21:-

Daniel Jacobsen, f. 1749, Vågan. Husmann og fisker,- 2.gang gift, med:-

Anne Dorthea Christensdatter, f. 1766. Vågen. l.gang gift her.

Deres barn:

1. Peder(Per) Danielsen, f. 1784. 2. Jacob Danielsen, f. 1785. 3. Karen Susanne Danielsdatter, f. 1787. 4. Christian Danielsen, f. 1789. 5. Erling(Elling) Danielsen, f. 1790. 6. Elisabeth Danielsdatter, f. 1790, ev. 1792. 7. Dina Danielsdatter, f. 1797.

Logerende Thomas Eriksen, f. 1741.

Denne familien bodde på Liland, i 1801.

NB. Det er trolig at familien hadde flere medlemmer, barn, men dette har vert uråd å skaffet flere opplysninger om. Det eneste sikre en vet om barna er, at to av disse gifte. Peder Danielsen. Bosatt i Sløvra, Hadsel, og datterens Elisabeth Danielsdatter, gift og bosatt først i Vestpollen, og senere i Kabelvåg. 15

Sønn av, Per Abelsen, Finnesset, v/Kabelvåg og: hustru, Elisabeth Danielsdatter, Liland, Laupstad. Begge fra Vågan.

Jacob Persen, f. 18/5-l8l8. Vestpollen, Vågan. Døpt, 11/6-1818. Vakksinert, 20/5-1834. Oppfostret hos sin onkel, Per Danielsen, fra Liland, men bosatt i Sløvra, i Hadsel. Konfirmert i Hadsel, 1835. Gårdbruker, (selveier), og fisker. Døde, 25/6-1897. Begravet på Hadselsand gravplass, 3/7-1897. Gravstøtten var intakt i 1975. Ble gift i 1843,med:

Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, f. 4/10-1822. Årnøya, Hadsel. Døpt, 17/11-1822, i Hadsel. Datter av: Olai Berg Knutsen, Brettvika, og hustru: Else Caterine Audunsdatter, fra Årnøya. Begge fra Hadsel. Oppfostret hos: Per Danielssen, og hustru, i Sløvra. Konfirmert, 23/6-1839, Hadsel. Døde av brokk, 25/12-1886. Begravet på Hadsel kirkegård 2/1-1887.

Deres barn:

1. Peter Ribe Jacobsen, f. 1/1-1843. 2. Nils Martin Jacobsen, f. 8/5-1844. 3. Anne Birgitte Jacobsdatter, f. 9/5-1845. 4. En gutt, som Døde i ganske ung alder. 5. Seberg Nikolai Jacobsen, f. 11/6-1852, 6. Martin Bertinius Jacobsen, f. 2/7-1854. 7. Emelie Olea Jacobsdatter, f. 26/2-1856. 8. Paul Laurits Jacobsen, f. 1858. 9. Edvard Johan Jacobsen, f. 31/7-1861.

Denne familien bodde først i Sløvra, Hadsel, men flyttet senere til Budalen, som ekteparet bygslet av: Ole Larsen, ”Varden”, Laupstad, Vågan. Budalen ble i 1887, kjøpt av, Jacob Persen, og svigersønnen, Anton Kristensen, gift med, Anne Birgitte Jacobsdatter. Eldste sønnen, Peter Ribe Jacobsen, ble da tildelt eiendommen, ”Kinnarskolten”. Budalen har antagelig i eldre tider vert brukt som sommerbeite til husdyrene. Derav navnet. Ekteparets eldste barn, Peter Ribe, er født i Sløvra, men det er ukjent hvor de andre av deres barn er fødte. Overleveringene forteller at, Jacob Persen, var en meget forstandig mann, men hadde et heftig temperament, men som sjeldent viste seg som sinne. Hans slagord var: Han trodde seg ikke å være tildelt så mye forstand, men ville prøve å bruke det han hadde fått tildelt, så langt evnen rakk. Under folketellingen i 1891, hadde familien følgende besetning. 1 hest, 4 kyr, 15 sauer, 5 gjeiter, og 1 gris, samt 9 tønner settepotet. 16

Sønn av, Jacob Person, Vestpollen. Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya, Hadsel.

Peter Ribe Jacobsen, f. 1/1-1843. Sløvra, Hadsel. Døpt, 11/6-1843, og konfirmert i 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangskarakter fra folkeskolen var: ”Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel”. Døde, 9/5-1919, På Eidet, Laupstad, - og ble begravet, 18/5-1919, på Kvalvika gravplass, Vågan. Ble gift i Hadsel kirke, 1.gang 3/12-l869, med:

Johanne Sofie Korneliusdatter, f. 6/3-1845. Ånstad, v/Melbo, Hadsel. Døpt, 20/7-1845, i Hadsel. Datter av: Gårdbruker, Kornelius Andersen, f. 1800, og hustru, Hanna Pernille Madsdatter, f. l8l5. Gift i Hadsel kirke, 25/11-1836. Begge fra Kvitnes, i Hadsel. Døde i barselseng, l7/1-1881. Begravet på Hadsel kirkegård.

Deres barn:

1. Anna Ernelie Pettersen, f. 27/7-1867.

2. Sofie Kornelia Pettersen, f, 1/6-1869,

3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder.

4. Hanna Margrethe Pettersen, f. 5/4-1873. 5. Peder Joakim Pettersen, f. 19/8-1875. Døpt, 26/9-1875. Døde i meget ung alder.- 6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen, f. 8/2-1879. 8. John Sigvald Pettersen, f. 17/1-1881. 9. En gutt. Døde ved fødselen, 17/1-1881.

Denne familien bodde på eiendommen ”Kinnarskolten”, i Budalen, (Austvågøy), Hadsel kommune, og prestegjeld. Eiendommen var frikjøpt av ektemannens foreldre, og overdratt sønnen. Grunnet sin kropps-størrelse, ble Peter kalt ”Stor-Petter”. Overleveringene forteller at vedkommende hadde stor kroppsstyrke, og at han, under en Lofotsesong, i Henningsvær (på Sauøya), skal ha båret en stor steinhelle, som flere voksne menn sammens ikke klarte å flytte. ”Stor-Petter” var for øvrig en meget allsidig mann, og var foruten fisker, og Gårdbruker, både skomaker, skredder, tømmermann, møbelsnekker, og klokkereparatør. Videre var han ganske belest, og kunne sikkert av sin samtid blitt betegnet som intellektuell, men da han splittet seg på så mange felt, klarte han aldri å drive det til noe, i noen retning. Han var derfor en meget dårlig familieforsørger, og heller ikke så lite sta, og egosentrisk. Han ble i sine siste leveår, underholdt av det offentlige, og pleiet av sin yngste datter, Fernanda. Sin første hustru, behandlet han meget diktatorisk, i motsetning til den kvinnen han senere ble gift med. 17

Ad Johanna Sofie, og Peter Ribe Jacobsen's barn.

1. Anna Emelie Pettersen. Det er ukjent hvor det ble av henne, etter at moren gikk bort. Mest trolig ble hun tatt hand om av sitt morfolk, på Hadseløya. Hun ble sanere gift, og bosatt i Bø, i Vesterålen. De siste årene av sitt liv, var hun mentalt ubalansert.

2. Sofie Kornelia Pettersen. Født halt. Oppfostret hos sin farfar, etter morens bortgang. Flyttet senere til Bø, i Vesterålen. Ugift. Hadde tre barn.

3. Sigvart Pettersen. Døde i meget ung alder.

4. Hanna Margrethe Pettersen, Ble etter morens bortgang, oppfostret på Ånstad, antagelig hos sitt morfolk. Utlært jordmor. Tjenestegjorde i Gimsøy, i . Døde, 23/7-1939, på Moen i Målselv (Troms), etter oppnådd aldersgrense. Begravet på Tajordet gravplass. Støtten stod i 1975. Ugift, og barnløs.

5. Peder Joakim Pettersen. Døde i meget ung alder.

6. Johan Pettersen. Døde i meget ung alder. 7. Teodor Poppe Pettersen. Ble etter sin mors bortgang, oppfostret, hos en slektning på farsiden, Simon Dalhaug, i Austnesfjorden. Vågan. Var gift 4 ganger, og antagelig smittebærer til den sykdommen, tuberkulose, som kostet så mange av hans nærmeste livet.

8. John Sigvald Pettersen. Ble etter morens bortgang, oppfostret hos sin farfar, i Budalen.

9. En gutt, døde ved fødselen. Navnløs, Tvillingbror til, John.

NB. Plasseringen av barna: 3. Sigvart, 5. Peder Joakim, og 6. Johan, i søskenflokken, er uvilkårlig. Etter at ”Stor-Petter”, ble enkemann, 1. gangen, fikk han en Sønn: Fast-Martin Pettersen . Denne døde umiddelbart etter fødselen. Moren var en, Larine N. Pedersdatter, f . 1856 i Vågan, og tjenestejente hos eieren, Ole Larsen, av gården ”Varden”, på Laupstad, Vågan. Overleveringene vil ha det til at, ”Stor-Petter”, var far til 20 barn, men bare 19 er en kommet fram til gjennom granskning. Støtten på graven hans, ble bekostet av hans barne-barn, og satt dit i 1973. 18 Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Anna Ernelie Pettersen, f. 27/7-1867. Budalen, Hadsel. Døpt, 7/6- 1868. Døde, 1948. Begravet i Bø, Vesterålen. Gift med:

Oluf Jensen, fra Skagen. Bø i Vesterålen. Døde, 1942, i Sommers, Montana. U.S.A.

Deres barn:

1. Johan Paul Jensen, f. 24/5-1889. Døde, 25/6-19l4, Ingen barn.

2. Olav Arnt Jensen, f. 31/3-l891. Barn. Se videre.

3. Jens Johan Jensen, f. 8/5-1896. Døde i U.S.A., 1972. Barn.

4. Dagny Jensen, f. 5/2-1898. Døde i U.S.A.,1966. Barn.

5. Arne Jentoft Jensen, f. 25/5-1900. Døde av tuberkulose. Ingen barn.

6. Agnes Karine Jensen, f. 11/2-1905. Døde, 6/1-1915.

7. Mary Jensen, f. 4/2-1913.Døde, 28/4-1925.

Denne familien bodde antagelig på Skagen i Bø, Vesterålen.

NB. Oluf Jensen, reiste første gangen til Amerika, etter 1905, og kom tilbake i 1912. Etter et kortere opphold hjemme, reiste han for godt, i 1913, før dere yngste barn ble født.

Grunnen til at ektemannen reiste fra sin familie, var i begge tilfellene den, at hustruen var noe mentalt ubalansert. Denne sykdommen ble først merkbar, etter 1900, og økte deretter i styrke. Det er ukjent om hun var til behandling, men hun ble aldri frisk.

------

Ekteparets barn, nr. 3: Jens Johan Jensen, emigrerte senere til Amerika, hvor han ble gift med en, Jensine. Disse fikk 2 barn sammen, og bodde i Sommers, Montana. Her bodde enken i 1972.

Ekteparets barn nr. 4: Dagny Jensen, reiste også til, Amerika, hvor hun ble gift, og hadde 5 barn.

Bortsett fra barn nr. 2: Olav Arnt Jensen, er overstående alt en vet om denne familien, og dens etterkommere. 19

Sønn av, Anna Emelie Pettersen. Budalen, Hadsel

Olav Arnt Jensen, f. 31/3-1891. Skagen, Bø i Vesterålen. Postmann.

Gift 1. gang, med:

Eline Robertsen, fra Skjæringstad. Bø, Vesterålen.

Deres barn:

1. Roar Martin Jensen, f. 14/5-1926. Adresse: Anemoneveien 17, 320O Sandefjord.

2. Solveig Jensen, f. 21/9-1928. Gift Oredson. Postboks 2523, Gyvik, 28063 Sibhult, Skåne, Sverige.

3. Johan Jensen, f. 1930. Døde,1936.

4. Judith Jensen, f. 1/4-1938 ? Gift Håland. Adresse Furukollen Laksevåg, Bergen,

Denne familien bodde på Skagen, Bø kommune, Vesterålen.

Olav Arnt Jensen's 2.ekteskap, med :

Marie Kristiansen, fra Igeland, Ibestad (Ivarstad), Troms.

Deres barn:

1. Ingbert Jensen, f. 19/8-1937.

2. Laila Jensen. Døde 1 år gammel.

Denne familien bodde også på Skagen, i Bø kommune, Vesterålen.

NB. Sønnen, Ingbert Jensen, var i 1974 ugift, og hadde heller ingen etterkommere.

Olav Arnt Jensen, ble senere enkemann for 2. gang og giftet seg på nytt, for 3. gang, men det er ukjent når tid hans 2. hustru døde. En har heller ikke kjennskap til navnet på hans siste hustru, men disse bor nu (1974), på ektemannens gamle eiendom, på Skagen. Ekteparet var religiøse, og ville nødig gi flere opplysninger om hans tidligere barn. 20

Datter av, Peter Ribe Jacobsen, Sløvra, Hadsel.

Sofie Kornelia Pettersen, f. 1/6-1869, Budalen, Hadsel. Døpt i Hadsel, 26/6-1870, Født halt. Ugift.

Hennes utenomekteskapelige barn:

1. Peder Lorentsen Hole, født i Bø kommune. Vesterålen. Var gift og bodde på Ringstad, i Bø. Hadde ingen barn. Fisker og Gårdbruker Døde, 1963. Farens fulle navn er ukjent.

2. Sigrid Julie Bredesen, f. 14/11,-1898. Bø kommune. Vesterålen. Datter av: Ingvald Bredesen, Døde, 1953. Gift, og hadde ett barn.

3. John Bredesen. Født i Bø kommune. Døde i meget ung alder. Sønn av: Ingvald Bredesen.

Sofie Kornelia Pettersen, bodde med sine barn, i Bø kommune hvor alle var fødte, og døpte. Her ble både hun, og barna, Peder og John gravlagte.

Datter av, Sofie Kornelia Pettersen. Budalen, Hadsel.

Sigrid Julie Bredesen, f. 14/11-1898. Døde, 1953, i Trondheim, ble kremert der. Gift med:

Emil Andreas Windsheimer, f. 17/8-1900. Frankfurt am Main. Tyskland. Skredder. Kom til Norge, mellom begge verdenskrigene. Døde, 16/2-1973, i Trondheim, hvor også begravet. Deres barn:

1. Kåre Frans Windsheimer, f. 31/7-1937. Trondheim. Døpt i Bakke kirke. Forretningsmann. Gift med:

Irene Aas, f. 20/6-1942. Skjervøy, Troms.

Deres barn:

1. Bertil Windsheimer, f. 18/6-1960. Skjervøy, Troms.

Denne familien bodde, 1974, i Klostersgaten 23. Trondheim. Ad Sigrid, og Emil Windsheimer, bodde disse i Trondheim, bortsett fra en tid under den 2.verdenskrigen, da mennene ble mobilisert for den tyske krigsmakt. Dette etter at Norge ble okkupert. Hustruen og sønnen ble da en tid tvangsflyttet til ektemannens hjemsted i Tyskland. 21

Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Teodor Poppe Pettersen, f.8/2-l879. Budalen, Hadsel. Døpt, 10/8-1879. Ble, etter sin mors bortgang, oppfostret hos en slektning på farsiden: Simon Dalhaug, Austnes- fjorden, Vågan. Døde i april 1945. 1. gang gift med:

Julie Fransen, fra Austnesfjorden, Vågan. Datter av: Andreas Olsen, Higraff, og Hanna Olsen, Budalsnesset. Begge fra Hadsel, og ugifte.

Deres barn:

1. Hallfrid Pettersen. Døde ca. 12 år gammel.

Teodor Poppe Pettersen's 2. ekteskap, med:

Hilda Jacobsen, fra Budalen, Hadsel. Datter av: Edvard Johan Jacobsen, Budal, og Hanna Olsen (datter av: Hans Olsen), Budalsnesset. Begge fra Hadsel.

Deres barn:

1. Agnes Pettersen, f ,14/4-1910. 2. Julie Pettersen, f. 15/5-1911. 3. Trygve Pettersen. Denne døde meget ung.

De to første barna, av andre ekteskapet, var delvis noe mentalt bakenfor, og kunne ikke ta vare på seg selv. Ad moren, Hilda, skal denne ha hatt et førekteskapelig barn, som døde ganske tidlig.

Teodor Poppe Pettersen's 3. ekteskap, med:

Agnete Hansen, f. l892, Bø, Vesterålen. Datter av: Hamie Olsen, og Hartvig Hansen. Begge fra Bø kommune, Vesterålen. Agnete døde i 1924. Deres barn:

1. Helge Pettersen, f, 1917 Døde ganske ung. 2. Hammon Hartvig Pettersen, f. 26/2-1918. Bjørnskinn kommune. 3. Petter Normarm Pettersen, f. 22/2-1920. ” ” 4. Torstein Angell Pettersen, f. 2/2-1922. døde 1924. ”

Teodor Poppe Pettersen's 4. ekteskap, med:

Elene Clausen, f , l883 Nordmjele, Dverberg kommune, Andøya. Hennes 1. Ekteskap. Hun Døde i 1947.

NB. Teodor Poppe Pettersen, bodde med sine familier, på forskjellige steder. Hovedsakelig på Buksnes, i Bjørnskinn) kommune, og til sist i Svolvær, Vågan. Av alle hans barn, var det bare en som giftet seg, og fikk etterkommer, men dette barnet, en gutt, døde i 17 årsalderen. Dermed dør denne grenen av slekten ut. De av barna som levde opp, kan nevnes, Agnes, og Julie, som (1974) begge var på et hjem i Vågan. Videre sønnen Hammon, som er forretningsmann, og bor i Svolvær, og til sist, Petter Normann, som er ansatt i en av Statsetatene, og bor under følgende adr: Terassehus nr, 35 Ljabru, Nordstrandshøgda, 0slo, Privat tel.: 29 20 60. 22

Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

John Sigvald Pettersen, f. 17/1-1881. Budalen, Hadsel. Døpt 21/8- 1881. Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde 31/10-1965. Begravet på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift med:

Ragna Sofie Edvardsen, f.25/11-1890. Hudalen. Hadsel. Datter av: Sofie og Randor Edvardsen. Liland. Vågan. Døde 25/10-1969.

Deres barn:

1. Sverre Pettersen, f. 16/5-1915. 2. Hulda Pettersen, f. 14/3-1920. Døde, 14/12-1920.

Denne familien bodde på Eidet, Laupstad, i Vågan kommune.

Sønn av, John Sigvald Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Sverre Pettersen, f. 16/5-1915. Eidet, Laupstad, Vågan. Gårdbruker, (selveier), og fisker. Gift med:

Kerstin Jensine Helena Eilertsen, f. 1/11-1921. Laukvik. Lofoten, Hennes 2. ekteskap.

Deres barn:

1. Torgeir Pettersen, f.3/9-1952. 2. Roger Pettersen, f.31/12-1953. 3. Synnøve Pettersen, f.14/10-1955. 4. Stig Pettersen, f.11/5-1962.

Denne familien bodde på, Eidet, Laupstad, Vågan.

Kerstin Jensine Helene Eilertsen's 1. ekteskap, med:

Kåre Sivertsen, f.4/11-1921. Laukvik, Lofoten.

Deres barn:

1. Åsmund Jan-Erik Sivertsen, f.27/5-1948. Laukvik, Lofoten.

Familien bodde i Laukvik. Ekteskapet ble oppløst ved skillsmisse, og moren fikk foreldreretten til barnet. 23

Sønn av, Jacob Persen, Vestpolen, Vågan, og hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter, Årnøya. Hadsel.

Peter Ribe Jacobsen, f. 1/1-1843. Sløvra, Hadsel, Døpt, 11/6- 1843, og konfirmert, 1860, i Hadsel kirke. Hans avgangseksamen fra folkeskolen var: ”Ret god kunnskap, meget god flid, og oppførsel”, Var best kjendt under navnet, ”Stor-Petter”, Døde, 9/5-1919, på Eidet, og ble begravet, 18/5-19l9 på Kvalvika gravplass, i Vågan. Var gift for 2.gang, med:

Lovise Ellerine Olsdatter, f. 17/6-1865. Barøya, Lødingen. Døpt, 23/7- 1865, i Lødingen kirke. Datter av: Ole Olsen, fra Nordre Bergenhus Amt, og hustru, Pernille Johanne Mortensdatter, fra Kvitvær i Nesna. Døde, 5/1-1911, på Eidet, og ble begravet på Kvalvika gravplass. Vågan. Graven ble avmerket med kors i 1977.

Deres barn:

1. En gutt. Dødfødt, ca. 1885. 2. Obert Handroff Pettersen, f. 28/8-1887. 3. Torvald Leopold Pettersen, f. 1889. Døde, 1894. 4. Torleif Bang Pettersen, f. 1/4-1892. Emigrerte tidlig til Amerika, hvor han drev fiske. Ugift. Ingen etterkommere. Døde, i Seattle, 16/12-1954. 5. Torvald Hvedding Pettersen, f. 7/10-1894. 6. Perly Charlotte Pettersen, f. 4/8-1897. Gift med en, Gudmund Gudmundson, fra Island. Ekteparet bodde like utenfor Reykjavik, men hadde ingen barn sammen. Døde, 1943, og ble begravet på Island. 7. Fernanda Pettersen, f. 1901. Døde samme året. 8. Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/4-1903. 9. Torstein Krogh Pettersen, f. 16/7-1905.

Etter først å ha bodd på Leirvikhaugen (Higraff), Hadsel, en kort tid, flyttet familien til Eidet, Laupstad, Vågan, hvor da (ekteparet), bodde resten av sitt liv. Ektemannens yrke var i hovedsaken skomakring, og fiske. Overleveringene forteller at, ektemannen satte navn på alle sønnene, mens hustruene, gav navn til døtrene. Etter å ha blitt enkemann, for første gang, solgte ”Stor-Petter”, sin eiendom ”Kinnarskolten”, til en yngre bror, Seberg Jacobsen. Barn nr.4: Torleif B., emigrerte til U.S.A., ca. 1913. 24

Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Obert Handroff Pettersen, f. 28/8-l887. Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirke. Var høy av vekst, og kroppslig ganske sterk. Emigrerte tidlig til U.S.A., antagelig like før den 1. verdenskrigen. Døde i forbindelsen med en brann i Chicago. Var gift med en kusine av seg på morsiden.

Amanda Johansen, f. 1892. Leirvikhaugen, Higraff, Hadsel. Døpt antagelig i Hadsel kirke. Datter av: Sebor Petrine Olsdatter, fra Barøya, Lødingen, (Se slektsregistret over Barøy-folket, side 4,106,107,108 og 109), og Johan Nilsen, fra Higraff, Hadsel. Emigrerte med sine foreldre til Amerika, antagelig noen år før den 1. verdenskrigen.

Deres barn.

1. Wilma Pettersen, f. 1915. Antagelig født i Chicago. Ble senere gift med:

Stanley Strum. Antagelig fra Seattle.

Sistnevnte ektepar bodde, 1975, under adresse: 1912 N.W. 73rd. Street. Seattle. Washington 98117. U.S.A. Det er ukjent om disse har barn sammen.

NB. Opplysningene om denne slektsgrenen er svært mangelfulle, da brevkontakten mellom de to ovennevnte ektepar, og den nærmeste slekten i Norge, har vert ganske liten. Før Obert H. Pettersen, reiste til Amerika, var det på tale at han skulle kjøpe en av gårdene på Barøya, men dette satte hans far seg imot, og slik ble det. Like etter reiste vedkommende til Amerika, antagelig til sin tantes familie der. Her traff han altså sin kusine, som han senere ble gift med. Det er videre ukjent når tid Obert H, døde, men antagelig i 30-års-alderen. Etter ektemannens bortgang, tror en at hustruen reiste til hans bror, Torleif Bang, som bodde på ”Vestkysten”, Seattle. Her var hun til sin død. Senere tok datteren ”vare” (stellte) på sin farbror's hushold. 25

Sønn av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Torvald Hvedding Pettersen, f.7/10-l894. Eidet, Laupstad, Vågan. Antagelig døpt i Vågan kirkesogn. Sjømann, og fisker. Deltok i Lofotfisket tre vintrer før sin konfirmasjon. Var etter sin mor's bortgang, delvis hos sitt skyldfolk på Dalhaug, og hos sin halvbror, Teodor Poppe Pettersen, da bosatt på Hinnøya, Vesterålen. Døde, 3/8- 1972. Ble begravet, 8/8-1972, på Vinje gravplass, i Bø, Vesterålen. 1 .gang gift med:

Ovidie Petrine Blom, f. 18/9-1902. Åselva, Lonkanfjorden, Hadsel. Antagelig døpt i Hadsel kirkesogn. Datter av Ole Johan Blom, Hellnesset, Vågan, og hustru, Oline Marie Gregusdatter, Lonkan, Hadsel. Dette er hennes 1. ekteskap.

Deres barn. 1. Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/4-1925. 2. Torbjørn Olav Pettersen, f. 10/3-1930.

Denne familien bodde først på Buksnesstrand, i Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, hvor også begge barna ble født, men flyttet senere til Kvitnes i Hadsel. Her bodde de en kort tid, inntil de på nytt bosatte seg på Buksnesstrand, også denne gangen hos hustruens eldre søster, Andora Blom, og ektemann, Ludvik Larsen. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse, og barna ble i 1931, satt bort til oppfostring. Den eldste kom til en familie på Åknes, og den yngste ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, på Skjoldehamn. Begge steder i Bjørnskinn kommune. Torbjørn fikk, gjennom adopsjonen, og dåp, sine adoptivforeldres etternavn, Skjolde.

Etter skilsmissen fra, Ovidie Petrine Blom, reiste Torvald Hvedding Pettersen, som da var meget syk (hjertefeil), til en slektning av seg, søstersønn, som bodde på Ringstad, Bø i Vesterålen. Her bodde han i flere år. Senere giftet han seg for 2.gang, med en kvinne fra Ringstad: Hilma Nilsen. Tidligere ugift. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, og bodde i eget hus på Ringstad.

Etter ekteskapets oppløsning, reiste Ovidie Petrine Blom, til Målselv, hvor hun arbeide en tid. Senere reiste hun til Oslo, hvor hun oppholdt seg i flere år, til hun ble gift for 2.gang, med: Trygve Bakke, fra Drammen. Konditor. Også han hadde vert gift tidligere, og hadde flere barn i sitt 1. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen. Disse bodde i 1975, ved Steinsfossen, i Vennesla, like utenfor Kristiaftsand S. Tel.: 56372. Se for øvrig om Ovidie P. Blom i slektsboken om Blom-folket. 26

Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Obert Laurits Petter Pettersen, f. 22/4-1925. Buksnesstrand, Bjørnskinn, numere Andøy kommune. Døpt i Bjørnskinn kirke, 2/8-1925. Var hos sine foreldre til 1931, og ble deretter satt bort til oppfostring hos en familie på Sørmela, Åknes, til 1940. Koppevaksinert, 18/7-1933. Konfirmert, 16/6-1940, i Bjørnskinn kirke. Sjømann, og navigatør. Forlovet, 20/10-1956, og gift 22/7-1957, i Eskilstuna (Sverige), med:

Anna Maria Lovisa Arehag, f.24/3-1932. Torshella, Sørmland, Sverige. Folkeskolelærer, i Eskilstuna. Datter av: Oskar Ludvig Andersson, f. 1/10-1890, døde, 21/5-1966, fra Sødra Ving Sokn, Elsborgs Län, Vestergötland, og hustru, Thyra Erika Sederberg, f.l8/5-1895, fra Kjula Forsamling, i Sødermannland Län.

Deres datter.

1. Unni Maria Pettersen, f. 30/1-1958. Eskilstuna, Sverige. Døpt i Klosters forsamling, våren 1958.

Denne familien bodde i Eskilstuna. Ekteparet ble separert, 3/1-1961, og skilt, 16/10-1962. Moren fikk foreldreretten til barnet, som senere tok hennes etternavn: Arehag. Adressen til, Anna M. L. Arehag, og datteren, var, 1976 Aprilvegen 22, 63222 Eskilstuna, Sverige. Tel.: (O95-46-16) 111575.

Obert L. P. Pettersen, ble forlovet, 18/7-1967, og gift for 2.gang, 3/8-1968(på Vesterålens Sorenskriverkontor, Sortland), med:

Bjørg Synnøve Trygg, f. 11/3-1946, Thurrmannsskogen, Lørenskog kommune, Akershus Fylke. Døpt i Lørenskog kirke, 2/6-1946, og konfirmert samme sted, i desember, 1960. Datter av Wilhelm Konrad Trygg, f. 14/7-1918. Eidskog, og hustru, Magda Helene Ulven, f 3/4-1921. Thurmannsskogen, Lørenskog. Hennes 1.ekteskap.

Deres barn. 1. Vegar Pettersen, f. 2/7-1970. Akershus Fylkessykehus. Lørenskog. Døpt i Lørenskog kirke, 13/12-1970.

Dette ekteparet bodde i Raknesvei 8, til 1972, og flyttet deretter til Sigurdsvei l6, på. Skårer. Tel.: 70 40 21. Ektemannen sluttet som sjømann i 1969, og tok deretter arbeide i industrien som kontrollør. 27

Sønn av, Torvald Hvedding Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Torbjern Olav Skjolde, f. 10/3-193O. Buksnesstrand, Bjørnskinn kommune, numere Andøy. Døpt, konfirmert i Bjørnskinn kirke Dverberg Sogn. Ble adoptert av ekteparet, Anka og Jæger Skjolde, derav etternavnet. Adopsjonen ikke offentlig registrert. Fisker og sjømann. Gift i Bjørnskinn kirke, 25/5-1952, med:

Arnhild Torbjørg Nilsen, f.7/4-1930. Tranes-Ny Jord, Bjørnskinn kommune.

Deres barn. 1. Jan Arnt Skjolde, f. 18/8-1953. 2. Magne Halstein Skjolde, f. 10/8-1956. 3. Knut Martin Skjolde, f. 19/7-1957. 4. Tor Arne Skjolde, f. 22/5-1963. 5. Frank Ole Skjolde, f. 16/5-1967.

Denne familien har hele tiden bodd på Skjoldehamn, i Andøy.

Datter av, Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Fernanda Ivara Pettersen, f. 18/4-1903. Eidet, Laupstad, Vågan. Det er ukjent hvor hun ble oppfostret etter sin mors bortgang. Døde i Bergen, 23/6-1968. Var gift med:

Hildor Martin Johansen, f. 4/9-1903. Vik i Vesterålen. Hadsel. Sjømann. Døde i Bergen, i forbindelse med den store eksplosjonsulykken, 20/4-1944.

Deres barn. 1. Paula Johanrie Johansen, f. 10/6-1929. 2. Torstein Johansen, f. 3/8-1932. Sjømann. Gift med en Belgisk dame, og bosatt i Antwerpen. Barneløs. 3. Harry Johansen, f. 17/8-1933. 4. Gerd Ida Johansen, f. 9/2-1935. (”Vesla”). 5. Johan Johansen, f. 13/6-1939. (”Lille”).

Denne familien bodde i Bergen, under forskjellige adresser.

NB. Tidligere nevnte datter av, Peter Ribe Jacobsen: Perly Charlotte Pettersen, gift med, Gudmund Gudmundson, fra Island, bodde i: Brædarborgsti 36. Reykjavik. Island. Ekteskapet var barnløst. 28

Datter av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Paula Johanne Johansen, f. 10/6-1929, Bergen, Døpt samme sted. Gift med: Håkon Rosseland, f. 28/4-1928, Hardanger. Ingeniør. Deres barn: 1. Atle Rosseland, f. 6/7-1953. Bergen. 2. Rune Rosseland, f. 6/7-1953. ” 3. Elisabeth Rosseland, f. 10/7-1954. Bergen, 4. Svein Rosseland, f. 29/11-1960, Odda,

Denne fam. bodde, 1976: Eidesmoen 23, 5750 Odda. Tel.:41191.

Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Harry Johansen, f. 17/8-1933. Bergen. Døpt samme sted. Gift med: Rigmor Bjørsvik, f. 14/5-1938. Bergen. ” ” ”

Deres barn: 1. Nina Johansen, f. 30/9-1959. Bergen. 2. Elin Johanæn, f. 22/8-1961. ” 3. Vivi Johansen, f. 4/4-1963. ” 4. Steinar Johansen, f. 15/5-1965. ” Denne fam, bodde, 1976: Nordnesveien 119, 5OOO Bergen,

Datter av, Fernanda Ivara Pettersen, Eidet, Laupstad, Vågan,

Gerd Ida Johansen, f. 9/2-1935. Bergen, Døpt samme sted. Gift, 28/3-1953, med:

Magnus Hopland, fra Bergen, Forretningsmann,

Deres barn, 1. Torill Hopland, f, 14/8-1953, Døpt i Laksevåg menighet, 2. Robert Hopland, f, 29/5-1955. Døpt i Arstad menighet. 3. Reidun Hopland, f, 4/8-1960, Døpt i Slettbakken menighet, 4. Laila Hopland,. f, 19/9-1961. ” ” ” ” ” Denne fam. bodde, 1976: Mannsværk 58, 5O30 Landås, om Bergen.

Sønn av, Fernanda Ivara Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan.

Johan Johansen (Reinsve), f. 13/6-1939. Bergen. Døpt i Sandviken menighet. Gift med: Reidun Abrahamsen, f. 9/5-1937. Haug Kirkesogn. Øvre Eiker kommune.

Deres barn. 1. Ørnulf Reinsve, f. 28/8-1960. Hokksund. Døpt i Haug prestegjeld. 2. Anne Kristin Reinsve, f. 18/2-1966. Hokksund. D.i H, ”

Denne familien bodde, 1976: Lerberg, Boks 2O,3301 Hokksund, Privat tel.: 85 18 62.

NB. Nevnte Gerd Ida Johansen var en tid, i sine yngre år, hos sin tante, Perly gift Gudmundson, i Reykjavik, Island. 29

Sønn av Peter Ribe Jacobsen. Sløvra, Hadsel.

Torstein Krogh Pettersen, f. 16/7-1905. Eidet, Laupstad, Vågan. Døpt, antagelig i Vågan prestegjeld. Sjømann, senere løsarbeider. Døde, 19/11-1970, av hjerteinfarkt. Begravet på Lødingen kirkegård, 26/11-1970. Ugift her. Lilly Melbøe, f. 2/5-1902, Buksnes, Bjørnskinn, numere Andøy, kommune, i Vesterålen. Datter av: Lydia og Albert Melbøe, fra Buksnes. Ugift her.

Deres førekteskapelige barn.

1. Arthur Julian Petter Pettersen, f. 16/9-1926. Buksnes, Bjørnskinn, nu Andøy, kommune. Etter en kort tid hos sin mor, ble han satt bort til oppfostring hos en fisker, og småbrukerfamilie på Bø, i Andøy. Her var han til i 16-års alderen, da han reiste til sjøs. Sluttet på sjøen i 1952, og bosatte seg i Sauda. Ble gift med:

Lillian Pettersen, f. 8/12-1929. Stavanger. Flyttet senere med sine foreldre til Sauda. Deres barn. 1. Anne Lill Pettersen, f. 14/11-1953. Sauda. Døpt samme sted. 2. Geir Pettersen, f. 30/12-1954. ” ” ” ” 3. Hjørdis Pettersen, f. 8/6-1965. ” ” ” ” Denne fam bodde, 1976: Brekke. 4201 Sauda.

Torstein Krogh Pettersen, ble senere gift med: Solveig Lømo, f. 9/4-1911. Lødingen, Deres barn. 1. Solfrid Beathe Pettersen, f. 13/12-1936. 2. Torbjørn Kristian Pettersen, f. 8/4 -1938. 3. Fetter Harald Pettersen, f. 18/5 -1944. 4. Solbjorg Lovise Pettersen, f. 1/11-1947. 5. Torvald Pettersen, f. 5/12-1950.

Denne familien bodde på Lødingen, hvor også alle barna er fødte, og døpte.

NB. Nevnte, Torstein Krogh Pettersen, ble etter sin mor's bortgang, 5/1- 1911, satt bort til oppfostring, men det er ukjent hos hvem, og hvor. Imidlertid hadde han tilhold, i sin ungdomstid, hos en eldre halvbror av Teodor Poppe Pettersen. 30

Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solfrid Beathe Pettersen, f. 13/12-l936. Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Maritim telegrafist, senere husmor, og kontordame. Gift med: Oddvar Hegna, f. 9/4-1938. Skien. Telemark Fylke. Maritim telegrafist, Senere kontormann i Skien. Deres barn. 1. Gunn Astrid Hegna. f. 17/4-1964. 2. Marit Hegna, f. 28/12-1968. Begge barna er fødte i Skien, og døpte i Gjerpen kirke. Denne familien bodde, 1977: Håvundveien 83, 3700 Skien, Privat telefon nr. : 035 - 23777.

Sønn av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Torbjørn Kristian Pettersen f. 8/4-1938. Lødingen. Ingeniør. Gift, 14/5-1976,med: Karin Uftestad.(Vedkommende er ikke tatt mod i navneregistret), Ekteparet var bosatte på Lødingen, og hadde ingen barn, 1976,

Sønn av Torstein Krogh ettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Petter Harald Pettersen, f. 18/5-1944. Lødingen, døpt i Lødingen kirke. Sjømann, senere jernarbeider. Gift med: Erna Frøshaug, f. 29/3-1945. Jeløy. Moss. Datter av Leif Hubert Frøshaug, fra Moss, og hustru, Ingrid Margrethe Lømo, fra Åsnes,i Solør. Deres barn. 1. Anne Sofie Pettersen, f. 3/1-1971. 2. Inger Lise Pettersen. f. 29/5-1974. Begge barna er fødte, og døpte i Skedsmo kommune, Akershus Fylke. Denne familien bodde først i Oslo, men flyttet senere til, Korshagen 14 F, i Skedsmokorset. Her bodde de til i 1976, da de flyttet til Vågsbygd, ved Kristiansand S. Deres foreløpige adresse der var: Slettheiveien 57, oppgang 3, 4620 Vågsbygd.

Datter av, Torstein Krogh Pettersen. Eidet, Laupstad, Vågan. Solbjørg Lovise Pettersen, f. 1/11-1947. Lødingen. Døpt i Lødingen kirke. Sykesøster. Gift i med: Viggo Brun, fra Bodø. Ingeniør. Dares barn. 1. Bjørn Torstein Brun, f. 9/11-1974. Denne familien bodde, 1977, i Bodø.

Ikke medtatt i navneregistret, er: Astrid Pettersen, f.5/12-1950. En tvillingsøster til, Torvald Pettersen. Se side 29. Astrid Pettersen døde i mars, 1951. Begravet på Lødingen kirkegård. 31 Sønn av, Jacob Persen. Vestpollen. Vågan. Nils Martin Jacobsen, f. 8/5-1845. Hadsel. Usikkert om født i Sløvra, eller Budalen. Fisker, og skomaker. Husmann, uten jord. Gift med: Anne Sofie Olsdatter, f.24/2-1853. Deres barn. 1. Oluf Angell Nilsen, f. 2/6-1873. 2. Birger Rekholt Nilsen, f. 30/4-1875. 3. Arnt Nilsen, f. 1876. Døde 1889, av kreft. 4. Jacob Dankert Nilsen, f. 1877. Døde ved drukning. 5. Ragna Margrethe Nilsen, f. 5/10-1883. 6. Thora Alvilde Nilsen, f. 23/2-1885. Døde, 25/10-1923. 7. Nikolai Nilsen, f. 24/4-1888. 8. Agnes Nilsen, f. 14/8-1894. 9. Nelly Nilsen, f. 23/2-1899. Denne familien bodde i Budalen, Hadsel.

Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Oluf Angell Nilsen, f. 2/6-1873, Budal, Hadsel. Døde, 8/2-1957. Var gift med: Inga Olsen, f. 7/10-l876. Målselv. Troms. Døde, 8/2-1949. Deres barn. * 1. Trygve Nilsen, f. 22/3-1903. 2. Hjørdis Nilsen, f. 16/7-1906.Gift, men ingen barn. Bodde i Ofoten. 3. Sverre Nilsen, f. 28/5-1910. 4. Anne Nilsen,. f. 12/4-1913. Døde av Tuberkulose. Ingen etterkommere. Alle barna er fødte i Budalen, og døpte i Hadsel kirke. Denne familien bodde på Fiskebøl, Hadsel.

Sønn av, Oluf Angell Nilsen, Budal, Hadsel. Trygve Nilsen, f. 22/3-1903, Budal, Hadsel. Døde, 13/4-1938, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Borghild Jensen, f. 21/2-1910. Fiskebøl, Hadsel. Hennes 1 .ekteskap. Deres barn. 1. Trygveig Nilsen, f. 24/3-1938. Fiskebøl, Hadsel. Denne familien bodde på, Fiskebøl i Hadsel. NB. Borghild Jensen, var av Monsen-familiene fra Fiskebøl.

Datter av, Trygve Nilsen, Budal, Hadsel. Trygveig Nilsen, f.24/3-1938. Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Torleiv Hjorteland, f. 26/7-1936. Skiftun. Rogaland. Deres barn. 1. Torunn Hjorteland, f. 1/9-1959. Forts. 32 Forts, om Trygveig Nilsen og Torleiv Hjorteland's barn. 2. Steinar Hjorteland, f. 30/3-1964. 3. Brit Hjorteland, f. 20/7-1966. Denne familien bodde, 1974, 4120 Tau, ved Stavanger.

Sønn av, Oluf Angell Nilsen. Budal, Hadsel. Sverre Nilsen, f. 28/5-1910. Budal, Hadsel. Gift med enken etter sin bror, Trygve Nilsen, Borghild Jensen, f.21/2-1910. Fiskebøl, Hadsel. Hennes 2.ekteskap.

Deres barn. 1. Inge Olav Nilsen, f. 6/9-1944. 2. Irene Sofie Nilsen, f. 31/1-1948. Barna er fødte på Fiskebøl i Hadsel, hvor også familien bodde.

Sønn av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Inge Olav Nilsen, f.6/9-1944. Fiskebøl, Hadsel. Maritim offiser. Gift med: Ambjørg Jensine Pedersen, f. 12/1-1945. Lyngseidet. Deres barn. 1. Linda Margrethe Nilsen, f. 2/12-1965. Gibostad, Troms. Døpt i ” kirke. 2. Tone Nilsen, f.30/4-1968. Stokmarknes. Døpt i Hadsel kirke. Denne familien bodde, 1975: Roald Alversgt. 15 A, 8450 Stokmarknes, Hadsel. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. Barna ble hos moren.

Datter av, Sverre Nilsen, Budal, Hadsel. Irene Sofie Nilsen, f. 31/1-1948. Fiskebøl, Hadsel. Gift med: Reidar Olaussen, f. 28/8-1944. Grunnfør, Hadsel. Deres barn. 1. Line Olaussen, f, 16/12-1969. Svolvær. Vågan. Denne familien bodde, 1974: Kaigt. 278, 8300 Svolvær. Lofoten.

Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Birger Rekhoff Nilsen, f. 30/4-l875. Higraff, Hadsel. Døde, 24/6- 1963, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Gift med: Amalie Olufsen, f. 2/10-1865. Brettvika. Hadsel. Datter av: Oluf Schultz Mathiassen, fra Holdøya, og hustru, Johanne Sofie Andreasdatter, fra Svolvær. Vågan. Amalie Døde, 13/4- 1950, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Deres barn. 1. Helga Nilsen, f. 21/4-l894. Døde, 1924. 2. Therese Nilsen, f. 7/3-1896. Døde, 1922. Forts. 33

Forts. om Birger Rekhoff Nilsen og Amalie Olufsen's barn;

3. Julian Nilsen, f. 30/12-1898.

4. Ragnhild Nilsen, f. 13/4-1901. 5. Alvilde Nilsen, f. 13/4-1901. 6. Agoth Nilsen, f. 31/3-1904. Døde, 22/8-1928. Ingen etterkommere. 7. Erna Nilsen, f. 1906. 8. Arnt Nilsen. Ingen etterkommere. 9. Oluf Nilsen. Døde i ung alder. De mange barnedødsfallene skyldtes tuberkulose. Alle disse ble begravet på, Hadselsand gravplass. Denne familien bodde på Higraff, i Hadsel. NB. Hustruen hadde en førekteskapelig sønn: Torvald, denne reiste senere til Amerika. Farens navn er ukjent.

Sønn av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Julian Nilsen, f. 30/12-1898. Higraff, Hadsel. Døpt, 16/7-1899, i Hadsel. Døde, 26/11-1925. Begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Anna Olea Johansen, f. 9/2-1898. Laupstad, Vågan. Døpt, 31/7-1899. Hennes 1.ekteskap. Deres barn. 1. Klara Therese Nilsen, f. 25/8-1918. Laupstad, Vågan. 2. Agda Nilsen, f. 9/2-1920. Laupstad, Vågan. Døpt, 22/8-1920. Vågan. 3. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/1-1922. Laupstad, Vågan. 4. Ragnvald Helge Marius Nilsen, f. 3/11-1923. Higraff, Hadsel. Denne familien bodde først på Laupstad. Vågan, men flyttet senere til Higraff, Hadsel. Familien ble oppløst, da ektemannen, Julian, døde i 1925. Barna ble da bortsatt til slektninger, bortsett fra den yngste, Ragnvald, som ble hos moren. Klara Therese Nilsen, ble oppfostret hos, Edvard Johan Jacobsen, Budalen i Hadsel, og Agda ble tatt hand om av sine besteforeldre på Eidet, Laupstad, Vågan. Arild Tormod Schønning Nilsen, ble oppfostret hos ekteparet: Ingrid og Hans P. Hansen, på Laupstad, Vågan. Enken, Anna Olea Johansen, ble senere gift for 2.gang, og fikk etternavnet, Pedersen og ble boende på Steilo, i Hadsel.

Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Klara Therese Nilsen, f. 25/8-1918. Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan kirke, 15/8-1919. Oppfostret hos Edvard Johan Jacobsen. Budal, Hadsel. Gift med: Olav Jentoft Arntsen, f. 13/11-1918. Hadsel. Deres barn. 1. Mary Arntsen. f. 23/6-1940. 2. Harald Julian Arntsen, f. 4/5-1943. 3. Dagfinn Arntsen, f. 25/5-1946. Forts. 34

Forts. om Klara Therese Nilsen, og Olav Jentoft Arntsen’s barn:

4. Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/2-1948. 5. Ketil-Olav Arntsen, f. 2/10-1949. 6. Borghild-Annie Arntsen, f. 4/3-1951. 7. Laila Arntsen, f. 28/7-1953. Alle barna er fødte, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde først på, Klakk, i Hadsel, men flyttet senere til Østlandet. Deres adresse der var, 1976: Tøyengaten 37, (oppgang E, 3.etg, ) Oslo 5.

Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Mary Arntsen, f.23/6-1940. Klakk. Hadsel. Gift med: Hans Magne Andersen, f. 5/9-1939. Kråkerø. Tjømø. Deres barn. 1. Maryanne Andersen, f. 21/3-1961. 2. Heidi Andersen, f. 6/10-1963. 3. Ranveig Andersen, f. 24/4-1965. 4. Frøydis-Merethe Andersen, f. 21/3-1967. 5. Hans-Richard Andersen, f. 20/6-1969. Denne familien bodde, 1973: Kråkerø, 3145 Tjøme(Tønsberg).

Sønn av, Klara Therese Nilsen, Laupstad, Vågan. Harald Julian Nilsen, f. 4/5-1943. Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Annie Olsen, f. 31/3-1946. Vassvik. Hadsel. Deres barn. 1. Johnny Amtsen, f. 9/8-1966. 2. Roger Arntsen, f. 24/6-1970. 3. Elin Arntsen, f. 7/10-1973. Denne familien bodde, 1973: Klakk. Hadsel.

Sønner av, Klara Therese Nilsen. Laupstad. Dagfinn Arntsen, f. 25/5-1946. Klakk. Hadsel. Gift 2.gang, med: Grethe Skjellerud, f. 2/7-1944. Østre Toten. Hennes 2.ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, 1977, men hustruen hadde 2 barn fra sitt første ekteskap. Deres adresse var: Rosenhoffgt. 7 A, Oslo 5. Privat tel. : 38 01 43.

Fred-Bjørn Arntsen, f. 5/2-1948. Klakk. Hadsel. Gift med: Oline Marie Olsen, f. 4/8-1950. Stokmarknes, Hadsel. Datter av: Arne, og Dagmar Olsen. Stokmarknes. Dette ekteparet hadde ingen barn, 1977. Deres adresse var samtidig: Hauanveien 23 C,8450 Stokmarknes. 35

Sønn av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Ketil-Olav Arntsen, f. 2/10-1949. Klakk. Hadsel. Gift med: Inger-Else Nerby, f. 30/9-1951. Nyhus. Trysil. Deres barn. 1. Ronny Arntsen, f. 8/11-1971.

Denne familien bodde, 1973: Tøyengt. 37 (Oppgang E 3.etg.),Oslo 5.

Datter v, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Borghild-Annie Arntsen, f. 4/3-1951. Klakk. Hadsel. Ble gift 15/9-1973, med: Ulf Larsen, f. 1/10-1950. Oslo. Deres barn. 1. Thomas Larsen, f. 23/9-1976. Denne familien bodde, 1977: Hatlevelen 9, 1580 Rygge.

Datter av, Klara Therese Nilsen. Laupstad, Vågan. Laila Arntsen, f. 28/7-1953. Klakk. Hadsel. Gift med: Jan Clausen, f. 18/4-1951. Oslo. Døpt i Ris kirke. Deres barn. 1. Wanja-Channett Clausen, f. 31/12-1971. Oslo. 2. Helen Clausen, f. 31/8-1975. Oslo. Denne familien bodde, 1973: Marmorveien 3, Oslo 11.

Datter av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Agda Nilsen, f. 9/2-1920. Laupstad, Vågan. Ugift her. Arild Arntsen, f. 10/4-1920. Hadsel. Ugift her. Bror av, Olav Jentoft Arntsen, som er gift med, Agda's søster, Klara Therese Nilsen. Deres førekteskapelige barn. 1. John-Eirik Arntsen, f. 30/4-1946. Hadselhamn. Hadsel. Ble senere gift, og bosatt i Svolvær.

Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Arild Tormod Schønning Nilsen, f. 29/1-1922. Laupstad, Vågan. Døpt i Vågan, 13/8-1922, og gift samme sted, 16/8-1952, med: Edith-Marie Hansen, f. 1/1, 1933, Saura. Andøya. Døpt i Dverberg kirke, 22/10-1933. Deres barn. 1. Hans Eirik Nilssen, f. 7/1-1953. Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 9/8- 1953. Forts.- 36

Forts. om Arild Tormod Schønning Nilsen, og Edith-Marie Hansen's barn:

2. Ann-Elise Nilssen, f. 1/2-1955. Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/8-1955. 3. Jann Inge Annar Nilssen, f.25/3-1956. Laupstad. Døpt i Sildpollnes Kapell, 22/7-1956. 4. Hanne Mary Inga Nilssen,r,17/7-1957.Laupstad. Døpt i Vågan kirke, 27/7-1958. Denne familien bodde, 1977: 8316 Laupstad. Lofoten.

Datter av, Arild Tormod Schønning Nilssen. Laupstad, Vågan. Anne-Elise Nilssen, f. 1/2-1955. Laupstad, Vågan. Døpt i Sildpollnes Kapell, 7/8-1955. Gift i Svolvær kirke, 12/5-1973 med: Kjell Arne Krane, f. 28/2-1942. Liland. Vågan. Kan være i slekt med sin hustru.

Sønn av, Julian Nilsen. Higraff, Hadsel. Ragnvald Helge Marius Nilsen, f. 3/11-1923. Laupstad, Vågan. Døpt i Hadsel kirke, 24/8-1924. Gift med: Solveig Jensen, f. 25/4-1926. Søndre, på Stokmarknes, Hadsel. Datter av, Karstein Jensen. Stokmarknes. Deres barn. 1. Svein-Roar Nilsen, f. 7/10-1949. Stokmarknes, Hadsel. Denne familien bodde, 1977: Søndre, 8450 Stokmarknes.

Datter av, Birger Rekhoff Nilsen, Higraff, Hadsel. Ragnhild Nilsen, f. 13/4-1901. Higraff, Hadsel. Døde av tuberkulose, i 1928. Var gift med: Almar Johan Karlsen, f. 22/1-1900. Laupstad, Vågan. Døde,24/11,1968. Deres barn. 1. Therese Karlsen, f. 14/12-1922. 2. Jenny Karlsen, f. 30/3-1924. 3. Reall Karlsen, f. 26/3-1927. Denne familien bodde først på Higraff, i Hadsel, hvor alle barna ble fødte, men flyttet senere til Stokmarknes.

NB. Etter hustruens bortgang, 1928, ble hjemmet oppløst. Therese ble oppfostret hos sine mor-foreldre, på Higraff, mens Jenny ble tatt hand om av sine, far-foreldre, på Laupstad. Reall var ca. 2 1/2 år gammel, da han's far giftet seg for 2.gang, med: Signe Helene Birgitte Jensen, f. 24/5-1905, Hol i Tjeldsund. Disse hadde ingen barn sammen, men oppfostret Reall. Bopel var Stokmarknes. Dette var, Signe H. B. Jensen's l.ekteskap. 37

Datter av Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Therese Karlsen, f. 14/12-1922. Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Oppfostret hos sine mor-foreldre på Higraff. Ble gift med: Vilhelm Heinrich Friedrich Wolters , f. 29/4-1920. Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Deres barn. Tysk Statsborger.

1. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/4-1946 2. Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/8-1947 Begge barna er fødte, og døpte i Sarstedt. Adressen til denne familien var, 1974: 3203 Sarstedt, Uhlandstr. 5, Deutschland. NB. Therese Karlsen, hadde en førekteskapelig sønn, født ca. 1944-45. Faren var antagelig en tysk okkupasjonssoldat. Sønnen ble senere satt bort til oppfostring hos en familie i, eller i nærheten av, Narvik. Flere opplysninger om dette har vert umulig å få fatt i, men overleveringene sier at moren har vert på besøk hos denne sønnen, men vedkommende ville ikke ha noe med henne å gjøre.

Datter av, Therese Karlsen, Higraff, Hadsel. Gisela Jenny Anni Maria Wolters, f. 14/4-1946. Sarstedt. Hildesheim kommune, Tyskiand. Døpt i Nicolai kirke, Sarstedt. Ble gift med: Vilfred Herrmann Ferdinand Klepproth, f. 16/2-1939. Hannover. Døpt i Hannover. Prokurist. Deres barn. 1. Frank-Wilhelm Tauscher Klepproth, f. 18/11-1964. Hildesheim. Døpt i Sarstedt kirke.

Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, i Tyskland. NB. Overleveringene sier at Gisela er skilt, grunnet sin mann's drukkenskap, og er nurnere (1976) gift på nytt.

Sønn av, Therese Karlsen. Higraff, Hadsel. Karl-Heinz Friedel Walter Wolters, f. 14/8-1947. Sarstedt. Døpt i Sarstedt kirke. Tyskland. Bankmann. Gift med: Elfi Annemarie Helene Daleski, f. 9/8-1947. Hildesheim kommune, i Tyskland. Døpt i Sarstedt kirke. Deres barn.

1. Kirsten Wolters, f. 17/11-1970. Hildesheim kommune. 2. Karen Wolters, f. 12/8-1974. ” ” Begge barna er døpte i Sarstedt kirke. Denne familien bodde antagelig i Sarstedt, Tyskland.

NB. Opplysningene om disse familiene er hentet fra, Therese Karlsen. 38 Datter av, Ragnhild Nilsen, Higraff, Hadsel. Jenny Karlson, f. 30/3-1924. Higraff, Hadsel. Oppfostret hos sine far- foreldre på Laupstad, Vågan. Ble gift med: Leif Selstad. Antagelig fra Vågan kommune. Dette ekteparet har 2 barn sammen, og bodde, 1974 : Hans Chr. Størmersgt., 8300 Svolvær.

Sønn av, Ragnhild Nilsen. Higraff, Hadsel. Reall Karlsen, f. 26/3-1927. Higraff, Hadsel. Vokste opp hos sin far og sin stemor, på Stokmarknes. Gift med:

Eva Karlsen, f. 1/1-1933. Svolvær, Vågan.

Deres barn. 1. Yngrve Karlsen, f. 9/3-1953. Hadsel. 2. Kari Therese Karlsen, f. 1/1-1966. Ant. Vågan. Denne familien bodde en tid i Svolvær, men flyttet senere til Sortland, i Vesterålen.

Datter av, Birger Rekhoff Nilsen. Higraff, Hadsel. Alvilde Nilsen, f. 13/4-1901. Higraff, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Lærer, fra Tromsø lærerskole, 1922. Pensjonert i Ankenes, 1962. Døde, 5/12-1974. Gravlagt på Bjerkvik kirkegård, 13/12-1974. Var gift, 15/7-1929,med: Mikkel Blom Markussen, f. 18/7-1899. Seines. Ankenes kommune. Døpt i Ankenes kirke. Deres barn. 1. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/1-1931. Seines. Ankenes. 2. Ellen Paula Markussen, f. 10/7-1937. ” ” Adressen til denne familien, 1975: Rute 7050, 8500 Narvik.

Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Åshild Bjørg Markussen, f. 31/1-1931. Seines. Ankenes kommune. Døpt i Bjerkvik Kapell,. 12/7-1931. Gift, 6/8-1955,med: Rolf Kvernelv, f. 22/1-1930. Nordreisa. Døpt i Nordreisa kirke. Deres barn. 1. Mikal Kvernelv. f. 25/6-1957. Døpt i Bjerkvik kirke, 18/8-1957. 2. Havard Inge Kvernelv, f.13/9-1960. Nordreisa kommune. Døpt i Nordreisa kirke, 27/11-1960.

Denne familien bodde, 1975, på Stranda, 8520 Ankenesstrand.

Datter av, Alvilde Nilsen. Higraff, Hadsel. Forts.— 39

Forts. om Alvilde Nilsens's barn.

Ellen Paula Markussen, f. 10/7-1937, Seines. Døpt i Bjerkvik kapell. Ugift her. Kjell Harald Hedkvist, f. 11/4-1942, Narvik. Ugift her. Senere gift, og bosatt i, Snøklokkeveien 14, i Lørenskog. Akershus Fylke. Deres førekteskapelige barn. 1. Andre Kjell Hedkvist, f. 31/12-1963, Narvik (sykehuset). Døpt i Bjerkvik kirke. Adressen til, Ellen Paula Markussen var: 1975. Rute 7050, 8500 Narvik.

Datter av, Birger Rekhoff Nilsen og hustru, Amalie Olufsen. Henholdsvis fra, Higrarff, og Brettvika. Begge Hadsel. Erna Nilsen, f. 1906. Higraff, Hadsel. Ugift her. Ole Johnson Lobeck. Ugift her. Deres utenomekteskapelige barn: 1. Hilma Julie Higraff, f. 26/5-1926. Higraff, Hadsel. Gift med: Arne Grunstad, f. 7/6-1924. Grunstad, Borge i Lofoten. Deres barn. 1. Rita Jorunn Grunstad, f. 6/10-1954. Higraff, Hadsel. Døpt i Borge. Lofoten. 2. Tom Atle Grunstad, f.29/5-1958. Mo i Rana.

Denne familien bodde,1974: Stenbakken 68, 8610 Grubhei. Mo i Rana.

Hilma Julie Higraff's utenomekteskapelige barn, med: I Aksel Vassdal, fra Dalselv, i Mo. 1. Aksel Harry Vassdal, f. 12/11-1948. Antagelig født på Mo i Rana. Ble gift med: Aud Arny Svindland, f. 1948. Kvinesdal (448O). Deres barn. 1. Anita Vassdal, f. 26/9-1972. Oslo. Denne familien bodde, 1974: Snorresgt.21, 460O Kristiarisand S.

Datter av, Hilma Julie Higraff. Higraff, Hadsel. Rita Jorunn Grunstad, f. 6/10-1954. Higraff, Hadsel. Døpt i Borge, Gift med: Jan Ernest Bjørnson, f. 28/7-1954. Blanteren. Sande i Vestfold. Deres barn. 1. Elin Elisabeth Bjørnson, f. 23/2-1974. Denne fam. bodde, 1974: Bjørnstadfeltet, 3070 Sande. Vestfold. 40

Datter av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Ragna Margrethe Nilsen, f. 5/10-1883, Budal, Hadsel. Døde, 25/10- 1923. Begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Wilhelm Angel Olufsen, f. 18/2-1880. Brettvika. Hadsel. Sønn av: Oluf Schultz Mathiassen, fra Holdaya i Hadsel, og hustru, Johanne Sofie Andreasdatter, fra Svolvær, Vågan. Wilhelm døde, 17/2-1944. Begravet på Hadselsand gravplass. Deres barn. 1. Signe Olufsen, f. 1905. Døde, 1920, av difteri. 2. Jacob Olufsen, f. 29/8-1907. 3. Anne Sofie Olufsen, f. 5/9-1909. 4. Gunnar Olufsen, f. 13/9-1911. 5. Otto Olufsen, f. 24/9-1913. Døde 1936. Ingen barn. 6. Edvard Olufsen, f. 28/7-1915. 7. Ludvik Olufsen, f. 21/6-1917. 8. Nelly Teodora Olufsen, f, 31/5-1919. 9. Signe Olufsen, f. 18/8-1921. 1O. Ragna Wilhelmine Olufsen, f. 21/8-1923. Var bortsatt til oppfostring hos sin mor-bror, Oluf Angell Nilsen, på Fiskebøl, Hadsel. Denne familien bodde i Brettvika. Hadsel.

Sønn av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Jacob Olufsen(Brettvik), f. 29/8-1907. Brettvik. Hadsel. Gift med: Lilly Katrine ? f. 1928. Sørfold, Fylke.

Deres barn. 1. Vidar Brettvik, f. 1956. 2. Marianne Brettvik, f. 1957. 3. John Brettvik, f. 1958. 4. Ragnhild Brettvik, f. 1962. Denne familien bodde, 1973: Breivik, Heldal., 8066 Nordfold.

Sønn av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Gunnar Olufsen, f. 13/9-1911. Brettvika. Hadsel. Gift, 7/11-1942, med: Olaug Lussie Rasmussen, f. 9/4-1921, Sløvra, Hadsel.

Deres barn. 1. William Reinhart Annar Olufsen, f. 17/9-1944. 2. Oddvar Gunnar Olufsen, f. 12/4-1950. 3. Svein Ole Roald Olufsen, f. 25/2-1953.

Denne familien bodde, 1974, på Fiskebøl i Hadsel. 41

Sønn av, Gunnar Olufsen. Brettvik. Hadsel. William Reinhart Annar Olufsen, f. 17/9-1944. Fiskebøl. Hadsel, Tekniker. Gift med: Harriet Hardersen, f. 12/6-1941. Medkila. Harstad. Deres barn. 1. Cindy-Mari Olufsen, f. 26/10-1966. Harstad. 2. Frøydis Olufsen, f. 3/4-1971. ” Denne familien bodde, 1974: Medkila, 9400 Harstad.

Sønn av, Gunnar Olufsen. Brettvik. Hadsel. Oddvar Gunnar Olufsen, f. 12/4-1950. Fiskebøl, Hadsel. Gift, 31/12- 1972, i Ramberg kirke, Moskenes kommune, i Lofoten, med: Hild Margrethe Christensen, f. 25/2-1952. Flakstad. Lofoten. Deres barn. 1. Elin Olufsen, f. 30/7-1973. Stokmarknes, Hadsel. Døpt, 30/12- 1973, i Flakstad kirke. Lofoten. Denne familien bodde, 1974: Lomveien 1, Børøya, 8450 Stokmarknes.

Sønn av, Gunnar Olufsen. Brettvik. Hadsel. Svein Ole Roald Olufsen, f. 25/2-1953. Fiskebøl, Hadsel. Skipselektriker. Gift, 25/8-1973,med: Margrethe Petrine Erna Erlandsen, f. 15/6-1954. Grunnfarnes, Senja, i Troms Fylke. Sykepleierske.

Dette ekteparet hadde ingen barn, 1974. Ektemannen var da til sjøs, hustruen arbeidet i sykepleien, i Tromsø.

Sønn av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Edvard Johan Olufsen(Brettvik), f. 28/7-1915. Brettvik. Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med: Ruth Margit Avløs, f. 1/2-1918. Ervik. Bjugn kommune. Døpt i Bjugn kirke.

Deres barn. 1. Karin Brettvik, f. 16/8-1952. Ervik. Bjugn kommune. Døpt i Heggvik kirke, Stjøma. 2. Edgar Brettvik, f. 30/12-1954. Brekstad, Ørland kommune. Døpt i Bjugn kirke. 3. Randi Brettvik, f. 30/5-1960. Mosjøen, Vefsen kommune, Helgeland. Døpt i Dolstad kirke, Mosjøen. Adressen til denne familien, 1973, var: Bjørnågt. 1, 8660 Olderskog, Mosjøen.

42

Sønn av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Ludvik Andreas Olufsen(Brettvik), f. 21/6-1917. Brettvik. Hadsel. Ble gift i Hadsel kirke, med: Åsta Olga Nicoline Solbakken, f. 30/8-1926. Buksnes. Lofoten. Døpt i Buksnes kirke. Deres barn. 1. Ritva Sofie Brettvik, f. 10/7-1949. Bodø. Døpt i Buksnes Kirke. 2. Villy Bernt Brettvik, f. 4/5-1950. Bodø. Døpt i Gildeskål ” . 3. Åge Vilhelm Ludvik Brettvik, f. 24/6-1952. Bodø. Døpt i Gildeskål kirke. 4. Grete Lill Brettvik, f. 20/1-1957. Mo i Rana. Døpt i Mo kirke. 5. Tore Johan Brettvik, f. 21/1-1959. ” ” ” ” ” ” ” Adressen til denne familien, 1974, var: Kongerødveien 48B, 3907 Klyve. Porsgrunn.

Sønn av, Ludvik Andreas Olufsen (Brettvik), Brettvik, Hadsel. Villy Bernt Brettvik, f. 4/9-1950, Bodø. Døpt i Gildeskål kirke. Gift med: Venche Arvesen, f. 23/4-1952. Eidanger. Døpt i Eidanger kirke. Deres barn. 1. Rune Brettvik, f. 22/11-1971. Porsgrunn. Døpt i Eidanger kirke. Denne familien bodde 1974: Berglundveien 1, 3900 Porsgrunn.

Datter av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Nelly Teodora Olufsen, f. 31/5-1919. Brettvik. Hadsel. Egil Ellingsen, f. 12/10-1914. Kvitnes. Hadsel. Bygningsarbeider, og sjømann. Deres barn. 1. Tor Odd Wilhelm Ellingsen, f. 18/9-1943. 2. Terje Ellingsen, f. 25/5-1949. 3. Ivar Roald Ellingsen, f. 16/12-1950. Alle barna er fødte, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Søndregt.50, 8450 Stokmarknes.

Sønn av, Nelly Teodora Olufsen, Brettvik, Hadsel. Tor Odd Wilhelm Ellingsen, f. 18/9-1943. Stokmarknes, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med: Anne-Britt Mikalsen, f.27/7-1944. Stokmarknes, Hadsel. Deres barn. 1. Tom Børre Ellingsen, f. 18/5-1946. Døpt i Ibestad kirke. 2. Anita Ellingsen, f. 9/12-1969. ” ” ” ” Denne familien bodde, 1974: Storgt.6, 9750 Honningsvåg. 43 Sønn av, Nelly Teodora Olufsen, Brettvik, Hadsel. Terje Ellingsen, f. 25/5-1949. Stokmarknes, Hadsel. Døpt i Hadsel Kirke. Ugift her. Irene Klo, f. 1952. Klo, Øksnes kommune. Vesterålen. Ugift her. Deres utenomekteskapelig barn: 1. Kjønn, og navn ukjent. f, 5/6-1974. Foreldrenes bopel, 1974: Moren var på Klo, og faren bodde i Harstad.

Sønn av, Nelly Teodora Olufsen, Brettvik, Hadsel. Ivar Roald Ellingsen, f. 16/12-1950. Stokmarknes, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift, 10/8-1974, med: Inger Marie Løkken, f. 23/5-1954. Stokmarknes. Hadsel, Datter av: Rolf Løkken. Tømmervik, ved Stokmarknes, og hustru, Asrund Higraff, fra Higraff. Begge fra Hadsel. Dette ekteparet hadde ingen barn,1974. Adresse ukjent, 1976.

Datter av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel. Signe Olufsen, f. 18/8-1921. Brettvik. Hadsel. Gift med; Lars Avløs, f. 26/7-1921. Bjugn, Fosen, Sør-Trøndelag.

Deres barn. 1. Britt-Iren Avløs, f. 15/10-1952. 2. Randi Avløs, f. 6/11-1954. Denne familien bodde, 1974: Høgenhei, 3960 Stathelle.

Datter av, Ragna Margrethe Nilsen, Budal, Hadsel Ragna Wilhelmine Olufsen, f. 21/8-1923. Brettvik. Hadsel. Døde av kreft, 10/9-1965. Gift med: Helge Arnliot Olai Pettersen, f. 28/9-1921. Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke.

Deres barn. 1. Ragnar Nikolai Pettersen, f. 26/11-1945. 2. Inga Marie Olga Pettersen, f. 4/8-1949. Denne familien bodde på, (8322) Brettesnes, Vågan. Hustruen's førekteskapelige barn. Faren ukjent.

1. Trygve Angel Olufsen. Døde ca. 2 år gammel.

Sønn av, Ragna Vilhelmine Olufsen, Brettvik, Hadsel. Ragnar Nikolai Pettersen, f. 26/11-1945. Brettesnes, Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke. Gift med: Oddveig Annie Jensen, f. 2/8-1945. Fiskebøl, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Deres barn. 1. Roy Ove Pettersen, f. 11/11-1966, Hadsel. Døpt i Kabelvåg kirke. Forts.- 44

Forts, om Oddveig Annie Jensen, og Ragnar Nikolai Pettersen's barn: 2. Kai Helge Pettersen, f. 22/12-1967. Hadsel. Døpt i Melbo kirke. 3. Kjell Are Pettersen, f. 7/3-1971. Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke. Denne familien bodde, 1974: Storgt.8l, 8300 Svolvær.

Datter av, Ragna Wilhelinine Olufsen, Brettvik, Hadsel. Inga Marie Olga Pettersen, f. 4/8-1949, Vågan. Døpt i Svolvær kirke. Gift med: Gunnleif Håkon Hansen, f. 22/7-1942. Vågan. Døpt i Vågan kirke. Deres barn.

1. Hege Ragni Hansen, f, 9/3-1973. Vågan. Døpt i Svolvær kirke.

Denne familien bodde, 1973: c/o Dahlberg, Hestehagen, 8300 Svolvær.

Sønn av, Nils Martin Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Nikolai Nilsen, f. 24/4-1888, Budal, Hadsel. Døde, 25/11-1929. Ble begravet på Kvalvika gravplass, Vågan. Gift med: Olga Eline Edvardsen, f. 8/4-l896, Budal, Hadsel. Døde, 21/5-1965. Datter av: Sofie, og Randor Edvardsen, fra Liland, Vågan. Søster til, Ragna Sofie Edvardsen, gift med, John Pettersen. Dette Deres barn. er hennes 2.ekteskap. 1. Konrad Arneberg Nikolaisen, f. 13/7-1919. Laupstad, Vågan. 2. Torgrim Nikolaisen, f. 21/10-1921. ” ” 3. Nelly Hilda Nikolaisen, f. 17/5-1926. ” ” Denne familien bodde på, Eidet, Laupstad, Vågan.

Sønn av, Nikolai Nilsen, Budal, Hadsel. Konrad Arneberg Nikolaisen, f. 13/7-1919. Laupstad, Vågan. Døde, 3/6-1963. Begravet, 7/6-1963. Var gift med: Reidun Johanne Andersen, f. 21/7-1922. Holmestrand. Henries 1.ekteskap. Deres barn. 1. Dag Arneberg Nikolaisen, f. 29/9-1949. Holmestrand. 2. Liv Marit Nikolaisen, f. 7/4-1954. ” Denne familien bodde på Holmestrand.

Reidun Johanne Andersen's 2. ekteskap, med: Erling Gullerud, f. desember, 1922. Fetsund. Akershus Fylke. Hans 2. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, men Erling Gullerud, hadde en datter fra sitt første ekteskap: 1. Bente Gullerud, f. 11/11-1957. Lillestrøm. Denne fam. bodde, 1975: Henrik Sørensensgt.7B, 2000 Lillestrøm. 45 Sønn av, Konrad Arneberg Nikolaisen. Laupstad, Vågan. Dag Arneberg Nikolaisen, f. 29/9-1949. Holmestrand. Gift med: Karin Sørensen, f. 30/3-1951. Gullhaug, Holmestrand, Deres barn: 1. Dag Henning Nikolaisen, f. 31/7-1969, Holmestrand. Denne fam. bodde, 1973: Berlinveien 8, 3080 Holmestrand.

Sønn av, Nikolai Nilsen, Budal, Hadsel. Torgrim Nikolaisen, f. 21/10-1921.Eidet, Laupstad, Vågan. Gift med: Hilma Nilsen, fra Seloter. Hadsel. Deres barn. 1. Torgunn Henie Nikolaisen, f. 31/10-1952. 2. Espen Norval Nikolaisen, f. 16/11-1954. 3. Heidi Marie Nikolaisen, f. 24/3-1957. 4. Freddy Elmer Nikolaisen, f. 11/9-1962. 5. Eilert Emar Nikolaisen, f. 14/5-1966. Denne fam. bodde, 1977: Eidet, 8316 Laupstad, Vågan.

Datter av, Nikolai Nilsen, Budal, Hadsel. Nelly Hilda Nikolaisen, f. 17/5-1926. Liland. Vågan. Gift med: Arne Johan Klippenvåg, f. 6/12-1920. Lurøy. Helgeland. Deres barn. 1. Odd-Nikolai Nordahl Klippenvåg, f. 22/5-1951. Vågan. 2. Geir-Martin Klippenvåg, f. 30/10-1956. Vågan. Denne familien bodde, 1977: Eidet, 8316 Laupstad, Vågan. 46 Datter av, Jacob Persen, Vestpollen, Vågan. Anne Birgitte Jacobsdatter, f. 9/5-l845(46-47). Hadsel. Usikkert om vedkommende ble født i, Sløvra, eller i Budalen. Døde, 20/2-1936. Var gift med: Anton Martin Kristensen, f. l837. Årnøya, Hadsel. Fisker og Småbruker (Selveier). Deres barn. 1. Elina Katinka Antonsen, f. 31/5-1876. Ingen etterkommere. 2. Amanda Leonora Antonsen, f. 14/7-1879. 3. Angell Nikolai Antonsen, f. 23/9-1881. 4. Anne Elise Antonsen, f. 9/8-1883. Ingen etterkommere. 5. Jens Peder Antonsen (Budal), f. 25/11-1885. 6. Pedrikke Antonsen, f. 7/10-1888. Døde, 21/7-1930. Ingen etterk. 7. Lovise Jobora Antonsen, f. 15/1-1890. 8. Sara Elfrida Antonsen, f. 30/7-1892. Ingen etterkommere. Denne familien bodde i Budalen, Hadsel.

Christen Natanielsen, f. 1800, Årnaya, Hadsel. Gift med: Ellen Akselsdatter, f, l805. Hadsel.

Deres barn. 1. Lave Christensen, f. 1835. 2. Anton Christensen, f. 1837. 3. Hans Christensen, f. 1839. 4. Anna Christensdatter, f. 1847. Denne familien bodde på, Årnøya, i 1865. NB. Datteren, Lave, hadde da en datter: Lovise Johansdatter, født 1863.

Datter av, Anne Birgitte Jacobsdatter, Sløvra, Hadsel. Amanda Leonora Antonsen, f. 14/7-1879. Budal, Hadsel. Døde, 1/3-1961. Begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Johan Olufsen, f. 10/10-1867, Brettvik, Hadsel. Sønn av: Oluf Schultz Mathiassen, Holdøy i Hadsel, og hustru, Johanne Sofie Andreasdatter, fra Svolvær, i Vågan. Johan Olufsen, døde, 4/1-1955. Begravet på Hadselsand gravplass. Deres barn. 1. Hartvik Johansen, f. 1899. Døde, 1916. Ingen etterkommere. 2. Alvilde Antonetta Johansen, f. 18/3-1900. Døde, 22/2-1952. 3. Oskar Johan Johansen, f. 14/5-1902. Døde, 3/6-1973. k. Alfred Johansen, f. 21/5-1905. Døde, 1973. Ingen etterkommere. 5. Arthur Sofus Johansen, f. 25/7-1907. 6. Anny Johansen, f. 14/7-1909. Ingen etterkommere. 7. Julius Berg Johansen, f. 4/1-1911. 8. Eliot Kristian Johansen, f. 21/4-1914. Ingen etterkommere. 9. Haldis Johansen, f. 28/1-1916. Forts. 47 Om familien på foregående side (Amanda Leonora Antonsen og Johan Olufsen, med barn), så bodde disse i, Budalen, Hadsel.

Datter av, Amarida Leonora Antonsen. Budal, Hadsel. Alvilde Antonetta Johansen, f. 18/3-1900. Budal, Hadsel. Døde, 22/2-1952. Gift med: Eivind Amandus Eliassen, f. 2/9-1896. Strønstad. Hadsel. Deres barn. 1. Anna Elise Eliassen, f. 16/4-1928, Lekang, Hadsel. 2. Aud Jorurm Eliassen, f. 7/4-1930. Stokmarknes, Hadsel. 3. Eivind Arnold Eliassen, f. 1/7-1934. ” ” 4. Rakel Marie Eliassen, f. 17/1-1936. ” ” Denne familien bodde, 1974: 8450 Stokmarknes, Hadsel.

Datter av, Alvilde Antonette Johansen, Budal, Hadsel. Anna Elise Eliassen, f. 16/4-1928. Lekang, Hadsel. Gift med: Monthei Ferdinand Mosling, Alstadhaug, Helgeland,

Deres barn. 1. Wenche Mosling. 2. Sture Mosling. Denne familien bodde, 1974: Narvestadveien 65, 1745 Skjeberg.

Datter av, Alvilde Antonette Johansen, Budal, Hadsel. Aud Jorunn Eliassen, f. 7/4-1930. Stokmarknes, Hadsel. Gift med Hans Dagfinn Nordmann. Ibestad, Troms. Deres barn. 1. Frode Nordmann. Denne familien bodde, 1974: 1890 Rakkestad, Østfold.

Sønn av, Alvilde Antonette Johansen, Budal, Hadsel. Eivind Arnold Eliassen, f. 1/7-1934. Stokmarknes, Hadsel. Gift med: Eva Jenny Sakariassen, f. 1/11-1931. Haug. Lofoten.

Deres barn. 1. Trude Eliassen, f. 29/7-1954. 2. Morten Eliassen, f. 10/7-1957. 3. Eivind Eliassen, f. 10/11-1959. 4. Anne Gro Eliassen, f. 1/8-1965. Barna er fødte på, Stokmarknes, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Fjellveien 9, 8450 Stokmarknes.

NB. Fortsettelse om denne familien på neste side,- 48 Datter av, Eivind Arnold Eliassen, Stokmarknes, Hadsel. Trude Eliassen, f. 29/7-1954. Stokmarknes, Hadsel. Ugift her. Magne Hansen f. 31/1-1954. Stokmarknes, Hadsel. Ugift her. Deres utenomekteskapelige barn: 1. Nina Hansen, f. 4/5-1972. Stokmarknes, Hadsel. NB. Trude Eliassen, bodde hjemme hos sine foreldre, 1974.

Sønn av, Amanda Leonora Antonsen. Budal. Hadsel, Oskar Johan Johansen, f. 14/5-1902, Budal, Hadsel. Døde, 3/6- 1973. Var gift med: Emma Pauline Hansen, f. 13/2-1905. Bø i Vesterålen. Deres barn. 1. Olav Aksel Johansen, f. 24/5-1933. Melbo, Hadsel. Gift med: Edny Eline Overholdt, f. 14/8-1933. Kabelvåg, Vågan. Deres barn. 1. Anne Marit Johansen, f. 21/4-1956. 2. Tone Elin Johansen, f. 8/5-1957. 3. Tor Olav Johansen, f. 24/9-1964. Denne familien bodde, 1974: Gullstad, 8490 Melbo, Hadsel. NB. Anne Marit Johansen’s, førekteskapelige barn, med: Roy Andersen, f. 26/8-1955, Reine, Lofoten. 1. Tord Remi Johansen, f. 16/7-1974, Gullstad, Hadsel.

Sønn av, Amanda Leonora Antonsen, Budal, Hadsel. Arthur Sofus Johansen, f. 25/7-1907, Budal, Hadsol. Gift med: Bertha Marie Adolfsen, f. 8/3-1914, Andenes, Vesterålen.

Deres barn. 1. Alf-Kåre Johansen, f. 15/3-1939. Født på Å i Dverberg. 2. Hallstein (Johansen) Boltland, f. 8/7-1940. ” 3. Brita-Annie Johansen, f. 19/7-1942. Hadsel. 4. Kjell-Arthur Johansen, f. 1/7-1946. ” 5. Inger-Lise Johansen, f. 7/4-1949. ” 6. Bjørnar Johansen, f. 17/12-1951. ” Denne familien bodde, 1974: Myran, 8450 Stokmarknes.

Sønn av, Arthur Sofus Johansen, Budal, Hadsel. Alf-Kåre Johansen, f. 15/3-1939, Å i Dverberg. Døpt i Hadsel, Gift med: Sigfrid Skiftesvik, f. 13/6-1942. Bergen. Døpt i Nykirken menighet. Deres barn. 1. Alf-Steinar Johansen, f. 9/1-1967. Forts. 49 Forts. om, Alf-Kåre Johansen, og Sigfrid Skiftesvik's barn:

2. Monicha Johansen, f. 4/1-1970. Barna er fødte, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Kirkegt. 12, 8490 Melbo.

Sønn av, Arthur Sofus Johansen, Budal, Hadsel. Hallstein (Johansen) Boltland, f. 8/7-1940. Å, Dverberg kommune. Døpt i Hadsel. Gift med: Oddrun Olufsen. f. 1938. Spildra, Ørnes. Deres barn. 1. Nina Boltland, f. 21/3-1961. 2. Trude Boltland, f. 6/10-1967, 3. Wiggo Boltland, f. 2/6-1970. Alle barna er fødte, og døpte i Spildra, Ørnes, hvor også denne familien bodde, 1974.

Datter av, Arthur Sofus Johansen, Budal, Hadsel. Brita-Annie Johansen, f. 19/7-1942. Stokmarknes, Hadsel. Gift med: Roald Tønder, f. 5/6-1939. Onøy, Lørøy. Deres barn. 1. Randi-Britt Tønder, f. 16/9-1960. 2. Geir-Atle Tønder, f. 4/1-1963. 3. Wenche Tønder, f. 21/9-1967. 4. Ørjan Tønder, f. 12/7-1970. Denne familien bodde, 1973: Kobberveien 20, 4600 Kr. sand S.

Sønn av, Arthur Sofus Johansen, Budal, Hadsel. Kjell-Arthur Johansen, f. 1/7-1946. Stokmarknes, Hadsel. Hans 1.ekteskap,med: Laila Pedersen, f. 1949. Kristiansand S. Deres barn. 1. Anita Johansen, f. 6/10-1965. Kristiansand S.

Kjell—Arthur Johansen's 2.ekteskap, med: Kari Tjomsland, f. mars, 1948. Søgne, ved Kristiansand S. Deres barn. 1. Raymond Johansen, f. 27/4-1973. Vågsbygda, ved Kristiansand S. Denne familien bodde, 1973: Åsvegen 19, 4620 Vågsbygda. 50

Datter av, Arthur Sofus Johansen, Budal, Hadsel. Inger-Lise Johansen, f. 7/4-1949. Stokmarknes, Hadsel. Gift med: Kjell Carstensen, f. 27/12-1938. Melbo, Hadsel. Deres barn. 1. Anne-Bjørg Carstensen, f. 6/6-1966. 2. Knut-Inge Carstensen, f. 12/9-1967. 3. Toyni-Birgitte Carstensen, f. 27/11-1971. Alle barna er fødte på Stokmarknes, og døpte i Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Myran, 8450 Stokmarknes.

Sønn av, Amanda Leonora Antonsen, Budal, Hadsel. Julius Berg Johansen, f. 4/l-1911, Budal, Hadsel. Gift med: Lilly Petra Inna Johansen, f. 14/12-1923. Haug, v/Melbo, Hadsel. Deres barn. 1. Lill-June Johansen, f. 23/6-1963. Haug, v/Melbo, Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Haug, 8490 Melbo, Hadsel.

Lilly Petra Inna Johnsen's (antagelige), førekteskapelige barn. 1. Aina Johnsen, f. 20/12-1953. Haug, v/Melbo, Hadsel. NB. Barnet ble adoptert av sin mor-bror: Otto Johnsen, og hustru, Mildrid Forslund, Haug. Både Mildrid, og Aina, bruker etternavnet: Forslund-Johnsen. Aina's far er her ukjent.

Julius Berg Johansen's førekteskapelige barn, med: Herdis Skogli, fra Ballsfjord, i Troms. 1. May Skogli, f. 10/2-1950. Balsfjord. Troms. Vedkommende var ugift i 1974, og bodde da i U.S.A.

Datter av, Amanda Leonora Antorisen, Budal, Hadsel.

Haldis Johansen, f. 28/1-1916, Budal, Hadsel. Gift med: Peder Kornelius Pettersen, f. 1/6-1911. Valen, Digermulen,Vågan. Deres barn. 10 Harry Arvid Pettersen, f. 2/3-1952. Melbu, Hadsel. Denne familien bodde, 1974: Skogveien l4, Melbuskogen, 8490 Melbu.

Sønn av, Haldis Johansen, Budal, Hadsel. Harry Arvid Pettersen, f. 2/3-1952. Melbu. Hadsel. Gift, 3/8-1974, med: Solveig Nilsen, f. des., 1953, Bakken. Rognan. Deres barn. 1. Lillian Pettersen, f. 20/6-1974. Denne familien bodde, 1974: 8210 Finneid. 51 Sønn av, Anna Birgitte Jacobsdatter, Sløvra, Hadsel. Angell Nikolai Kristensen, f. 23/9-1881, Budal, Hadsel. Gift med: Jenny G. Ryvik, f. 7/5-1893. Balsfjord. Troms. Døde, 14/9-1971. Deres barn. 1. Alfon Johan Kristensen, f. 3/2-1926. 2. Age Eliot Kristensen, f. 18/4-1927. 3. Ase Kristensen, f. 6/10-1928. 4. Jens Kristensen, f. 21/3-1930. 4. Astrid Pedrikke Kristensen, f. 15/12-1932. Døde, 14/7-1946, Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. NB. Datteren, Astrid Pedrikke, døde av blindtarmbetennelse, eller mangel på legehjelp. Foreldrene var religiøse. Etternavnene, Kristensen og Antonsen, har vert, bruk om hverandre av, barna, men en mener at alle er døpte, Kristensen.

Jenny G. Ryvik's førekteskapelig barn, med en svenske. (Hun oppholdt seg denne tiden i Danmark ). 1. Jon Aleksander Ryvik. Denne reiste senere til Amerika. Han's adresse, 1974: 49 Park Ave. Hicksville, L.I., K.Y., U.S.A.

Sønn av, Angell Nikolai Kristensen, Budal, Hadsel. Åge Eliot Kristensen (Antonsen), f. 18/4-1927, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med: Solveig Anette Marie Gundersen, f. 13/2-1932. Rekkevik, Tjøllingen. Døpt i Tjøllingen kirke. Deres barn. 1. Svend Åge Antonsen, f. 11/7-1954. 2. Sigrund Marie Antonsen, f. 12/3-1957. 3. Gunnar Ingvald Antonsen, f. 29/6-1958. Alle barna er fødte, og døpte i Tjøllingen. Denne familien bodde, 1974: Storgt. 39, 3260 Østre Halsen.

Datter av, Angell Nikolai Kristensen, Budal, Hadsel. Åse Kristensen, f. 6/10-1923, Budal, Hadsel. Ikke døpt. Gift, 26/5-1951, med:

Finn Johansen, f. 13/1-1928. Hvaler. Døpt i Hvaler kirke.

Deres barn. 1. Astrid Wivecha Johansen, f. 6/7-1951. 2. Paul-Arnfinn Jolianseri, f. 7/3-1953. Barna er fødte i Hvaler, og døpte i Hvaler kirke. Denne familien bodde, 1974: Peder Bogensgt.17A, 3200 Sandefjord.

NB. Angell N.B. Antonsen (Kristensen), døde, 28/10-1961. 52 Datter av, Åse Kristensen, Budal, Hadsel. Astrid Wiveche Johansen, f. 6/7-1951, Hvaler. Døpt i Hvaler kirke, Gift med : Jan Erik Andersen, fra Fredrikstad. Deres barn. 1. Svein-Tony Andersen, f. 21/9-1970. Sandefjord. Døpt i Fredrikstad. Dette ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. Hustruen's adr. 1974: Peder Bogensgt. 17A, 3200 Sandefjord.

Sønn av, Jacob Persen. Vestpollen. Vågan. Seberg Nikolai Jacobseri, f. 11/6-1852. Hadsel. Usikkert om født i Sløvra, eller Budal. Fisker og småbruker. Døde, 1907. Gift med: Maria Jacobia Olsdatter, f. 7/1-1855. Vågan. Datter av: Ole og Nelle Indiana. Døde, 1938. Deres barn. 1. Edvard Johan Sebergsen, f. 22/1-l878. Ingen etterkommere. 2. Josefa Marie Sebergsdatter, f. 5/4-1879. Døde, 21/4-1897. 3. Olaf Birger Sebergsen, f. 3/3-1882. 4. Nelle Indiana Sebergsdatter, f. 15/2-1883. 5. Sigurd Seberg Budal, f. 19/6-1885. Døde, 12/8-1970. 6. Pedrikke Johanne Sebergsdatter, f. 31/5-1887. Døde, 20/6-1965. Ingen etterkommere. 7. Gerhart Joalciln Sebersen, f. 10/11-1889. Døde 18/11-1970 Ingen etterkommere. 8. Egil Sebergsen, f. 18/10-1891. 9. Johan Seberg, f. 2/7-1894. 10. Edvin Olai Seberg, f. 23/1-1897. Denne familien bodde på eiendommen ”Kinnarskolten”, i Budalen, Hadsel.

Sønn av, Seberg Nikolai Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Olaf Birger Sebergsen, f. 3/3-1832, Budal, Hadsel. Var gift med: Ragnhild Karlsen, fra Vik, Hadsel. Deres barn. 1. Kåre Budal, født Sebergsen. Det er ukjent hvor denne familien bodde, og hvor, sønnen ble født, og eventuelt døpt. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. En tid senere giftet Ragnhild Karlsen, om seg igjen, men det er ukjent om hun hadde barn i sitt 2.ekteskap. Sønnen, Kåre Budal, driver skipshandel i Harstad (1975), og bodde da på, Langnes, 9400 Harstad. Privat telefon; 62866, Vedkommende er blitt kontaktet om flere opplysninger, men har ikke svart. 53

Datter av, Seberg Nikolai Jacobsen, Slørvra, Hadsel. Nelle Indiana Sebergsdatter, f. 15/2-1883, Budal, Hadsel. Ugift. Peder Pettersen, f. 1/8-1881. Budalsnesset. Hadsel. Ugift. Deres utenomekteskapelige barn: 1. Sigurd Eliot Pettersen, f. 26/4-1912, Budal, Hadsel. Barnet vokste opp hos moren, som i 1976 satt som eier av eiendommen ”Kinnarskolten”, i Budalen. Adr.: 8316 Laupstad. Lofoten. Har telefon.

Sønn av, Nelle Indiana Sebergsdatter, Budal, Hadsel. Sigurd Eliot Pettersen, f. 26/4-1912, Budal, Hadsel. Gift med: Ingeborg Olsen, f. 29/6-1916. Åndstad, Hadsel. Deres barn. 1. Ole-Martin Pettersen, f. 11/8-1938. Åndstad, Hadsel. 2. Kjell-Eirik Pettersen, f. 29/11-1943. ” ” 3. Tor-Rasmus Pettersen, f. 27/10-1952. Stokmarknes, Hadsel. Alle barna er døpte i Hadsel. Denne familien bodde, 1973: Parkveien 37, 8000 Bodø.

Sønn av, Sigurd Eliot Pettersen, Budal, Hadsel. Ole-Martin Pettersen, f. 11/8, 1938. Åndstad, Hadsel. Gift med: Anna Laura Smedseng, f. 9/5-1942, Oslo, Flyttet senere til, Trofors, Helgeland. Nordland Fylke. Deres barn. 1. Inger-Marie Pettersen, f. 31/10-1962. 2. Kirsti Pettersen, f. 21/5-1964. 3. Stig-Are Pettersen, f. 18/3-1967. Denne familien bodde, 1974: W. D. Halsgt 6, 8450 Stokmarknes.

Sønn av, Sigurd Eliot Pettersen, Budal, Hadsel. Kjell-Eirik Pettersen, f 29/11-1943, Åndstad, Hadsel. Dyrlege. Gift med: Annie Otterå, fra Evenskjer, Troms Fylke, Deres barn. 1. Hanne Pettersen, f. l4/1-1971. Denne fam. bodde, 1974: Andreas Markussensvei 27, 8000 Bodø.

Sønn av, Seberg Nikolai Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Sigurd Seberg Budal, f. 19/6-1885, Budal, Hadsel. Døde, 12/8-1970. Begravet på Hadselsand gravplass. Ugift. Karoline Simonsen, f. 1888. Laupstad, Vågan. Døde, 1/3-1968. Ugift. Deres utenomekteskapelige barn: 1. Edvard Martin Sebergsen, f. 20/10-1923. Laupstad, Vågan. NB. Edvard Martin Sebergsen, var i de første 6 årene, bortsatt til ekteparet: Tora og Sofus Rist, på Hadselsand. Hans mor Karoline Simonsen, som senere ble gift med en, Jørgen Bertheussen, fra Bjerkvik, tok så sønnen til seg igjen. Ekteparet som bosatte seg i Bjerkvik, fikk 2 døtre: 1. Tora, gift Tetlie, og bosatt i Sennesvik, Ure. Lofoten. 2. Signe, gift Hansen. Se videre om Karoline Simonsen’s familie:

Akselia Olea Olsen, f. 12/7-1881. Higraff, Hadsel. Døde, 14/10-1963. Gift med: Ektemannens navn vites ikke. Deres barn. 1. Laura Nilsen. Døde, 10/4-1971. Hadde en datter: Margit. Denne skal ha vert gift, og skilt. 2. Sigurd Nilsen. 3. Karoline Simonsen. Tidligere omtalt. 4. Borghild Nilsen. Gift med, Hjalmar. 5. Thomas Nilsen. Gift med, Elise. 6. Petra Nilsen. Gift med, Ingrebrigt. 7. Einar Nilsen. Gift med, Laila. Opplysningene om denne familien, er både sparsomme, og usikkre, men overleveringene mener at de antagelig bodde på, Laupstad, i Vågan. Det er videre ukjent hvem som er far til, Karoline.

Sønn av, Sigurd Seberg Budal, Budal, Hadsel. Edvard Martin Sebergsen, f. 20/10-1923. Laupstad, Vågan. Ble like etter fødselen satt bort til oppfostring hos ekteparet, Tora og Sofus Rist, på Hadselsand. Her var han til i 6-års alderen, da han ble tatt hand om av sin mor, som da var gift, og bosatt i Bjerkvik, Ofoten. Gift med: Oldine Elida Ivara Kaspersen, f. 3/6-1922. Laukvik. Vågan. Lofoten. Deres barn. 1. Sigrid Kaspara Sebergsen, f. 10/3-1955. 2. Brith Sonja Sebergsen, f. 11/4-1956. 3. Eva Olaug Sebergsen, f. 6/12-1958. Alle barna er fødte på Hadselsand, og døpte i Hadsel. Familien bodde, 1974, på Hadselsand, hvor de hadde et lite gårdsbruk.

Sønn av, Seberg Nikolai Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Egil Sebergsen, f. 18/10-1891, Budal, Hadsel. Fisker og småbruker. Var gift med: Jenny Krane, f. 6/7-1893. Liland. Laupstad, Vågan. Antagelig i slekt med sin mann.

Forts.- 55 Forts. om Egil Sebergsen, og hustru, Jenny Krane's barn:

1. Arvid Magnus Jacobsen, f. 2/3-1917. Falt under den 2. verdenskrigen. 2. Roald Augen Jacobsen, f. 13/12-1919. 3. Eva Marie Jacobsen, f. 15/9-1926. 4. Liv Anna Jacobsen, f. 29/7-1930. Denne familien bodde på, Laupstad, Vågan.

Sønn av, Egil Sebergsen, Budal, Hadsel. Arvid Magnus Jacobsen, f. 2/5-1917. Laupstad, Vågan. Ugift. Olaug Seljehaug, fra Bardu. Ugift her. Deres utenomekteskapelige barn: 1. Astrid Margrethe Jacobsen, f. 9/1-1940. Bardu. Gift med: Bernt Pettersen. fra Rossfjordstraumen. Deres barn. 1. Berit Pettersen. Flere opplysninger om denne familien mangler.

Sønn av, Egil Sebergsen, Budal, Hadsel. Roald Augen Jacobsen, f. 13/12-1919. Laupstad, Vågan. Gift 1. gang, St.Hans-aften, 1953 med: Ruth Marie Kregnes, f. 30/6-1927. Higraff, Hadsel. Datter av; Arnt Kristoffer Simonsen Kregnes og hustru, Anna Birgitte Pedersen. Begge fra Higraff, Hadsel. Døde av poliomyelitt, 26/4-1954, og ble begravet på Hadsel sand gravplass. Deres barn. 1. Ruth-Kirsti Jacobsen, f. 13/11-1953. Laupstad, Vågan. Opp- fostret hos sin farmor på Laupstad. Døpt i Vågan kirke. Gift, 16/11-1974, Med: Helge Hamnes, fra Kabelvåg, Vågan. Sønn av: Edny og Sigurd Hamnes. Kabelvåg. Deres barn. 1. Lena-Mari Hamnes, f. 6/4-1976, Kabelvåg, Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke, 6/6-1976. Denne familien bodde, 1977: 8310 Kabelvåg, Lofoten.

Roald Augen Jacobsen’s 2. ekteskap, med: Anny Olea Olsen, f, 16/3-1935, Misvær, Salten. Deres barn. 1. Arvid Jacobsen, f. 16/11-1956. 2. Bjørnar Jacobsen, f. 21/3-1960. 3. Rita-Syrnnøve Jacobsen, f. 4/7-1963. 4. Jan-Magnus Jacobsen, f. 15/8-1964. Forts. 56

Forts. om Roald Augen Jacobsen, og hustru, Anny Olea Olsen's barn.

5. Frank-Egil Jacobsen, f. 16/1-1967. Denne familien bodde, 1976: 8316 Laupstad, Lofoten.

Datter av, Egil Sebergsen, Budal, Hadsel. Eva Marie Jacobsen, f. 15/9-1926, Laupstad, Vågan. Gift med: Sverre Næss, f. 4/7-1914. Høyheimsvik, Luster, Sogn, Deres barn. 1. Ann-Jorunn Næss, f. 15/3-1947. 2. Elin Næss, f. 1/5-1953. 3. Torgeir Næss, f. 20/5-1967. Alle barna er fødte i Strandebarm kommune. Denne familien bodde, 1973: 5633 Mundheim. Hardanger.

Datter av, Egil Sebergsen, Budal. Hadsel, Liv Anna Jacobsen, f. 29/7-1930. Laupstad, Vågan. Gift med: Lars Bru, fra Bakke. Strandebarm kommune, Hardanger. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, 1973. Deres adresse: Bakke, 5630 Strandebarm, Hardanger.

Liv Anna Jacobsen’s førekteskapelige barn med: Svein Edvardsen, fra Liland, Vågan. 1. Dagrun Edvardsen, f. 10/4-1954. Flere opplysninger om sistnevnte mangler.

Sønn av, Seberg Nikolai Jacobsen, Sløvra, Hadsel.

Johan Seberg. f. 2/7-l894, Budal, Hadsel. Gift med: Astrid Olufsen, f. 5/10-1907. Brettvika. Hadsel. Datter av: Oluf Sofus Olufsen, Brettvika, Hadsel, og hustru, Anna Mathilde Martinsen, Heggem, Osmarken, Øre Deres barn. kommune.

1. Hallstein Webjørn Seberg, f. 11/7-1938. Melbu. Hadsel. Dette ekteparet bodde, 1974: Villaveien 13. 8490 Melbu.

Sønn av, Johan Seberg, Budal, Hadsel. Hallstein Webjørn Seberg, f. 11/7-1938. Melbu. Hadsel. Gift med: Elsbeth Gullberg, f.9/10-1945. Lekang. Hadsel. Dette ekteparet hadde ingen barn, 1974. Deres adresse: Sjøgt. 4, 8490 Melbu. 57

Sønn av, Seberg Nikolai Jacobsen, Sløvra, Hadsel.

Edvin Olai Seberg, f. 23/1-1897, Budal, Hadsel. Ugift.

Han's førekteskapelige sønn med: Moren ukjent.

1. Toralf Seberg, f. 29/2-1917. Higraff, Hadsel. Sistnevnte ble senere gift med en dame fra Finsnes, i Troms. Disse hadde 3 sønner, men etter en tid reiste Toralf fra sin familien, og oppholdt seg, 1973, i Narvik.

Edvin Olai Seberg’s ekteskap, med: Borghild Ellingsen, f. 21/1-1899. Hestun. Helgeland. Hennes 2. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen. Bopel: 8490 Melbu, Hadsel.

Borghild Ellingsen, var tidligere gift på Higraff, Hadsel, og hadde en sønn i dette ekteskapet.

Edvin Olai Seberg, ble dømt som far til en, Magnhild. Moren var en, Petra Nilsen, fra Higraff. Imidlertid var ikke Edvin O. Seberg, far til dette utenomekteskapelige barnet. Faren’s navn er ukjent, men Magnhild fikk likevel etternavnet, Seberg og ble senere gift med en, Nikolai Jacobsen, fra Fleines, i Hadsel. Dette ekteparet fikk flere barn sammen. Petra Nilsen, ble senere sinnssyk, og var på Sinnsykehus. 58

Sønn av, Jacob Persen. Vestpollen. Hadsel.

Martin Bertinus Jacobsen, f. 2/7-1854. Hadsel. Usikkert om vedkommende er født i Sløvra, eller i Budalen. Fisker, og småbruker. Døde, 1935, og begravet på Hadselsand Gravplass. Var gift med: Jonætte Marie Gabrielsdatter, f. 29/6-1864. Gimsøy. Lofoten. Døde, 18/4- 1941, og begravet på Hadselsand grav- Deres barn. plass. Se videre om hennes aner.

1. Jacob Gustav Jacobsen, f. 19/12-1887. 2. Thor Jacobsen, f. 1/8-1889. 3. Paul Julius Jacobsen, f. 12/5-1890. 4. Johan Jacobsen, f. 23/2-1893. 5. Olga Mathilda Jacobsen, f. 6/3-1897. 6. Erling Jacobsen (Nygard), f. 18/8-1899. Ingen etterkommere. Døde av kreft, 10/2-1976, og ble begravet på Hadselsand gravplass. 7. Martin Jacobsen (Dobbel-Martin), f. 23/3-1902. 8. Simon Jacobsen, f. 17/6-1904. 9. Gudrun Jacobsen, f. 23/1-1908.

Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. Her ble også alle barna fødte, og antagelig døpte, Martinsen, men tok senere etternavnet, Jacobsen, bortsett fra nr.6, Erling, som skrev seg for, Nygård.

Ad Jonætte Marie Gabrielsdatter’s nærmeste aner:

Johan Olsen, fra Laukvik, Vågan, Lofoten (Gaupefoten). Gift med; Johanna Marie ? , f. 1796, Hadsel.

Deres barn. 1. Gabriel Johansen, f. 1831, Laukvik, Lofoten. Gårdbruker og fisker. Det er ukjent om vedkommende hadde søsken. Han var gift med: Teodora Olsdatter, f. 1844, Norø. Deres barn. 1. Jonætte Marie Gabrielsdatter, f. 29/6-1864, Laukvik.

Det er ukjent hvor mange barn det var i de to sistnevnte ekteskapene, som begge bodde i Laukvik. Dette et sted, som i eldre dokumenter skal ha tilhørt under Gimsøy, Lofoten,

Ad Martin Bertinus Jacobsen, og hustru, Jonætte Marie Gabrielsdatter’s barn, emigrerte alle til Kanada, bortsett fra, Erling Jacobsen (Nygard), og Gudrun Jacobsen. De fleste var gifte, før de forlot landet, og bosatte seg på vestkysten av Canada, hvor de i hovedsaken ernærte seg med fiske. Grunnet dårlig kontakt, har det ikke vert mulig å fått tak i adressen til disse, og deres etterkommere. 59 Sønn av, Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Jacob Gustav Jacobsen(Budal), f. 19/12-1887, Budal, Hadsel. Gift med sin kusine. Lovise Jobora Antonsen, f. 15/1-1890, Budal, Hadsel. Datter av: Anton Martin Kristensen, fra Årnøya, og hustru, Anna Birgitte Jacobsdatter, fra Sløvra. Begge Hadsel. Se videre om disse Deres barn. et annet sted i samme register.

1. Mary Birgitte Budal, f. 7/4-1925. 2. Ole Budal, f.5/4-1926. NB. Overleveringene forteller at begge barna ble født i Alberta, Canada, hvor denne familien antagelig bodde, på samme tid.

Datter av, Jacob Gustav Jacobsen (Budal), Budal, Hadsel. Mary Birgitte Budal, f. 7/4-1925. Alberta. Canada. Gift med: Steven Puleybank, fra Alberta, Canada. Foreldrene hans kom fra England. Deres barn. 1. Robert Martin Puleybank, f. 12/9-1947. 2. Alice Lovise Puleybank, f. 13/7-1950. 3. Walter James Puleybank, f. 10/12-1953. Alle barna er fødte i Alberta. Canada.

Datter av, Mary Birgitte Budal. Alberta. Canada, Alice Lovise Puleybank, f. 13/7-1950. Alberta. Canada. Gift med: Joceph Paluahniuk, fra Alberta. Canada, (Ukraina), Deres barn. 1. James Palushniuk, f. oktober, 1970. 2. Joceph Palushniuk, f. mars, 1972. Begge barna er fødte i Alberta. Canada.

Sønn av, Jacob Gustav Jacobsen (Budal). Budal, Hadsel. Ole Budal, f. 5/4-1926. Alberta, Canada. Gift med: Marie ? , fra Alberta, Canada.

Deres barn. 1. Louice Budal, f. 13/10-1962. 2. Johnei Budal, f. 20/12-1963. 3. Clarence Budal, f. 11/1-1965. 4. Andrew Budal, f. 1/7-1966.

Alle barna er fødte i Alberta, Canada. 60 Sønn av, Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Thor Jacobsen, f. 1/8-1889, Budal, Hadsel. Gift med: Anna Helmersen, fra Melbu, Hadsel. Deres barn. 1. Torleif Asbjørn Jacobsen, f. 25/1-1917. Trondheim. Gift med: Irma Seu, fra Salt, i Canada. Delvis av Indiansk herkomst. NB. Etter opplysninger fra Canada, 1973, hadde dette ekteparet ingen barn da. Adresse ukjent. 2. Asbjørg Marie Jacobsen, f. 20/9-1918. Trondheim. Leser, og skriver norsk. Gift med; Hans Hjellens, fra Heimdal. Sør-Trøndelag, Deres barn. 1. Yvonne Ann Hjellens, f. 21/10-1946. Vancouver. Canada. Gift med:- Ros Aleksich, fra Vancouver. Canada. Jugoslavisk herkomst. Deres barn. 1, Lisa Aleksich, f. 10/2-1966. Vancouver. Canada. Adressen til denne familien er ukjent.

2. Lorrain Hjeldnes, f. 26/9-1949. Vancouver. Canada.

Sønn av, Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Paul Julius Jacobsen, f. 12/5, 1890, Budal, Hadsel. 1.gang gift med: Karen Bergliot Dahl, fra Melbu. Hadsel, f. 1892. Deres barn. 1. Torstein Jacobsen, f. 8/6-1918. Melbu, Hadsel. 2. Kristian Jacobsen, f. 1/1-1920. ” ” 3. Jenny Marie Jacobsen, f. 16/8-1923. Melbu, Hadsel, 4. Harold Jacobsen, f. 27/5-1930. Vancouver, Canada.

Denne familien bodde først på Melbu, i Vesterålen, men emigrerte senere til, Vancouver, Kanada.

Paul Julius Jacobsen's 2.ekteskap, med: Elizbet Chapman, fra Scotland. G.B. Dette ekteparet bodde i Vancouver, men hadde ingen barn sammen.

Sønn av, Paul Julius Jaoobsen, Budal, Hadsel. Torstein Jacobsen, f. 8/6-1918. Melbu, Hadsel. Gift med: Cora Løkken, fra Vancouver. Canada. Deres barn. 1. Karen Inga Jacobsen, f. 1/12-1944. Vancouver, Canada. 61

Datter av, Torstein Jacobsen, Melbu. Hadsel. Karen Inga Jacobsen, f. 1/12-1944. Vancouver, Canada. Gift med: James Ralph, fra Vancouver, Canada. Deres barn. 1. Richard James Ralph, f. 26/10-1961. 2. Randell Arthur Ralph, f. 4/10-1962. Begge barna er fødte i Vancouver. Canada.

Sønn av, Paul Julius Jacobsen, Budal, Hadsel. Kristian Jacobsen, f. 1/1-1920. Melbu, Hadsel. Gift med: Florense McBride. fra Vancouver, Canada.

Deres barn. 1. Claudia Kristine Jacobsen, f. 5/2-1948. Vancouver. Canada, Gift med: John Pauch, fra Vancouver. Canada. Deres barn. 1. John Harold Pauch, f. 23/4-1965. 2. Paul Douglas Pauch, f. 13/2-1967. 3. Lee-Ann Mae Pauch, f. 12/12-1969. Alle barna er fødte i Vancouver, Canada.

Datter av, Paul Julius Jacobsen, Budal, Hadsel. Jenny Marie Jacobsen, f. 16/8-1923. Melbu, Hadsel. Gift med: James Lyons, fra Canada. Deres barn. 1. Carol Marie Lyons, f. 23/8-1944. Vancouver, Canada. Gift med: Larry Hill, fra Vancouver. Canada. Deres barn. 1. Steven Hill, f. 14/6-1962. Vancouver. Canada.

Sønn av ,Paul Julius Jacobsen, Budal, Hadsel.

Harold Jacobsen, f. 27/5, 1930. Vancouver. Canada. Gift med: Anita Hodgens, fra Vancouver, Canada, Deres barn. 1. Laurence Paul Jacobsen, f. 10/3-1960. Vancouver. Canada.

NB. Adressen til de enkelte familiene ble ikke opplyst, da dataene om denne gren av slekten ble innhentet. 62 Sønn av, Martin Bertinus Jacobsen. Sløvra, Hadsel. Johan Jacobsen, f. 23/2-1893, Budalen, Hadsel. Gift med: Otelie Rønning, f. 16/4-1900, Leksvik, Trøndelag. Deres barn. 1. Nils Martin Jacobsen, f. 19/03-1919. Stavne. Trøndelag. Gift med: Faith Osborne, f. 30/11-1919, Alberta, Canada. Deres barn. 1. Richard John Jacobsen, f. 8/6-1944. Vancouver, Canada. 2. Patricia Joan Jacobsen, f. 19/8-1947. ” 3. Linda Diane Jacobsen, f. 18/10-1949. ” 4. John Desmond Jacobsen, f. 1/3-1962. ”

Sønn av, Nils Martin Jacobsen, Stavne, Trøndelag. Richard John Jacobsen, f. 8/6-1944, Vancouver, Canada. Gift med: Lucielle Knowles, fra Canada. Deres barn. 1. Bradley Allen Jacobsen, f. 21/6-1969, Alberta, Canada. 2. Brock Richard Jacobsen, f. 7/9-1970, ” ”

Datter av, Nils Martin Jacobsen, Stavne, Trøndelag.

Patricia Joan Jacobsen, f. 19/8-1947, Vancouver, Canada. Gift med: James William Seymour, fra Vancouver, Canada. Deres barn. 1. Lori Michele Seymour, f. 5/8-1970. Alberta. Canada. 2. Tara Lynn Seymour, f. 3/1-1972. ” ” 3. Darren James Seymour, f. 28/12-1972. ” ”

Datter av, Nils Martin Jacobsen, Stavne, Trøndelag.

Linda Diane Jacobsen, f. 18/10-1949, Vancouver, Canada. Gift med: Fred D. Onofrio, fra Italia. Deres barn. 1. Kelly-Yvonne Onofrio, f. 16/4-1973.

NB. Betreffende de inngiftede personene i denne familien, mangler en desverre ytterlige dataer om disse. Videre er adressen til hver enkelt familie utelatt, grunnet mangel på informasjon om dette, men en går ut fra at familien har bodd i den staten (byen), som barna er fødte. 63 Datter av, Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Olga Mathilde Jacobsen, f. 6/3-1897, Budal, Hadsel. Gift med sin fetter: Jens Peder Antonsen(Budal), f. 25/11-1885, Budal, Hadsel. Sønn av: Anton Martin Kristensen, fra Årnøya,- og hustru Anna Birgitte Jacobsdatter, Deres barn. fra Budalen. Begge fra Hadsel. 1. Magnus Anton Budal, f, 2/9-1924. Stavne, Trøndelag. Ugift, 1973. Adreseen til denne familien, 1973: 2640 Kitchener Street,- Vancouver 12, B.C., Canada.-

Sønn av, Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Martin Jacobsen, f. 23/3-1902, Budal, Hadsel. Gift med: Agnes Erlandsen, f. 4/10-1903. Laupstad, Vågan. Deres barn. 1. Elsa Kristine Jacobsen, f. 1/9-1929. Vancouver. Canada. 2. Bert Arnt Jacobsen, f. 8/2-1932. ” ” 3. Roy Bjarne Jacobsen, f. 4/3-1934. ” ” Adressen til denne familien, 1973: 2147 E. 1st. Ave. Vancouver 12, B.C., Canada.

Datter av, Martin Jacobsen, Budal, Hadsel, Elsa Kristine Jacobsen, f, 1/9-1929, Vancouver, Canada. Gift med: William M. C. Cutcheon, fra California, U.S.A. Deres barn. 1. Kristie M. C. Cutcheon, f. 18/2-1952, Los Angeles, U.S.A. Gift med: Brian Sutten, fra Winnipeg, Canada. Dette ekteparet hadde ingen barn, 1973.

2. Jane M. C. Cutcheon, f, 15/12, 1956. Vancouver. Canada.

Sønn av, Martin Jacobsen, Budal, Hadsel.

Bert Arnt Jacobsen, f. 8/2-1932. Vancouver, Canada. Gift med: Josefin May Ananichuk, fra Canada. Deres barn. 1. Cheryl Lynn Jacobsen, f. 16/9-1962. Ottawa, Canada.

NB. William's etternavn kan være feil stavet, men er her gjengitt som opplyst. Videre kan Martin's mellomnavn være: Bertinius. 64 Sønn av, Martin Jacobsen, Budal, Hadsel. Roy Bjarne Jacobsen, f. 4/3-1934, Vancouver, Canada. Gift med: Penny Alice Johnston, fra Winnipeg, Canada. Deres barn. 1. Heidi Jacobsen, f, 26/7-1968, Vancouver. Canada. 2. Tarney Jacobsen, f. 3/11-1970, ” ”

Sønn av. Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Simon Jacobsen, f. 17/6-1904, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel. Lærer. l.gang gift, 25/5-1929, med: Solveig Aronsen, f. 29/6-1903, Myrland, Hadsel. Datter av, Albert Aronsen, og hustru, Caroline Olsdatter. Begge Deres barn. fra Holdøy, Hadsel. 1. Albert Jacobsen, f. 17/11-1929, Myrland, Hadsel. Gift, 1958, med: Hulda Gundersen, f. 8/6-1937. Hadselsand, Hadsel. Deres barn. 1. Sture Jacobsen, f. 18/9-1959, Myrland, Hadsel. Denne familien bor, 1975, på Hadselsand.

NB. Solveig, og Simon Jacobsen's ekteskap ble senere oppløst ved skilsmisse. Han’s 2. ekteskap, med: Ragna Karoline Johansen, f. 2/6-1931. Uløybukt, Troms, Hennes 1. ekteskap. Deres barn. 1. Synnøve Jacobsen, f. 2/3-1953, Bodø. Gift, og skilt. 2. Torill Jacobsen, f. 10/5-1955, Norsand, Øksnes, Vesterålen. 3. Rolf Simon Jacobsen, f. 22/11-1959. Smines, Øksnes. 4. Kristine Jonette Jacobsen, f. 1/6-1967. Kvitnes, Hadsel.

Denne familien har bodd på forskjellige steder, men var, 1975, bosatte på Smines. Frøskeland. Vesterålen.

NB. I sitt første ekteskap, var Simon Jacobsen hovedsakelig bosatt på Myrland, bortsett fra en 5-års periode i U.S.A., eller Canada.

Datter av, Simon Jacobsen, Budal, Hadsel. Synnøve Jaoobsen, f. 2/3-1953, Bodø, Gift 1.gang, 24/9. 1970, med: Finn Erik Vollnes, f, 24/3-1950, Dønna kommune, Helgeland. Deres barn. 1. Svein Ronny Vollnes, f. 12/12-1969. 2. Karine Ester Vollnes, f. 20/5-1971. Familien's adresse, 1974: Håreksgt. 33, Sandnessjøen. 65 Datter av, Jacob Persen, Vestpollen, Vågan.

Emelia Olea Jacobsdatter, f. 26/2-1856, Hadsel. Usikkert om ved- kommende ble født i Sløvra, eller i Budalen. Var gift med: Johan Alfred Larsen, f. l862. Bossekop, Alta, Finmark. I 1891, bodde ekteparet hos hustruens far, i Budalen, men hadde ingen barn sammen. Noe senere forsvant (rømte) imidlertid ektemannen, og siden har ingen hørt noe fra ham. Hustruen levde alene resten av sitt liv. Hennes førekteskapelige barn, med: Johannes Sæther, fra Narvik. Overleveringene sier at hans farslekt kom fra Gudbrandsdalen.

1. Konrad Joakim Johansen Sæther, f. 2/9-1883. Budalen, Hadsel. Oppfostret hos sin mor. Døde, 30/1- 1917. Var gift med: Olga Eline Edvardsdatter, f. 8/4-1896. Budalen, Hadsel. Søster til, Ragna, gift med, John Pettersen, og bosatte på Eidet, Laupstad, Vågan. Hun døde, 2l/5-1965. Hennes 1.ekteskap Deres barn. 1. Einar Johan Johansen Sæther, f. 21/4-1915. 2. Anna Kristine Sather, f. 1/9-19l6. Døde, 19/1-1917. Denne familien bodde antagelig på Eidet, Laupstad, Vågan. NB. Konrad Joakim Johansen Sæther, ble begravet samme dag som sin datter, Anna Kristine, og i samme grav, på Kvalvika gravplass, i Vågan. Denne graven ligger like ved siden av graven til, Emelia Olea Jacobsdatter. Ingen støtte på noen av gravene, 1973.

Sønn av, Konrad Joakim Johansen Sæther, Budal, Hadsel. Einar Johan Johansen Sæther, f. 21/4-1915. Laupstad, Vågan. Gift, 15/9-1945, med: Maren Anna Nilsen, f. 9/3-1924. Husvåg, Svolvær, Vågan. Deres barn. 1. Arne-Konrad Sæther, f. 5/5-1947. 2. May-Evy Sæther, f. 11/1-1950. Denne familien bodde 1975 på Eidet, Laupstad, Vågan.

Sønn av, Einar Johan Johansen Sæther, Eidet, Laupstad, Vågan. Arne-Konrad Sæther, f, 5/5-1947, Eidet, Laupstad, Vågan. Gift,- 12/9-1970, med: Eva Johanne Svendsen, f. 4/12-1945, Fossbakken, Lavangen, Troms. Deres barn. 1. Frank-Johnny Sæther, f. 3/2-1971. Narvik. Denne familien bodde, 1973. Tore Hundsgt. 36, 8500 Narvik. 66

Sønn av, Jacob Person. Vestpollen. Vågan.

Paul. Laurits Jacobsen, f. 10/9-1859. Hadsel. (Det er usikkert om vedkommende ble født i, Sløvra, eller i Budalen). Hans far forpaktet stedet Budalen, av eieren Ole Larsen, fra ”Varden”, på Laupstad, i Vågan. Senere, 1887, ble Budalen kjøpt av: Jacob Persen, som da allerede hadde brukt stedet i flere år. Paul L. Jacobsen, var trolig fisker, og småbruker. Han var gift med: Lina Nikolaisen, f. 7/7, 1863. Strønstad, Hadsel. Døde, 30/11-1954, og ble begravet på Hadselsand gravplass.

Deres barn.

1. Nikolai Jacobsen, f. 20/4-1891. Døde(druknet), 30/11-1955, i forbindelse med et forlis mellom, Hadseløya, og Austvågøya.

2. Sigrid Jacobsen, f. juli, 1896.

3. Jacob Jacobsen, f. 1899.

4. Anna Jacobsen, f. 8/2-1903. Døde, 15/10-1932.

Denne familien bodde på, Strønstad i Hadsel. Her ble også alle barna fødte, og antagelig døpte i Hadsel prestegjeld.

NB. Overstående er alt en har kjennskap til om denne familien, som nu er utdødd, uten etterkommere. Den eneste en vet om, som var gift av bana, var: Nikolai Jacobsen. Han's hustru: Emma Jacobsen, Døde ca. 1975-76. 67 Sønn av, Jacob Person. Vestpollen. Vågan.

Edvard Johan Jacobsen, f. 31/7-l86l, Hadsel. Usikkert om ved- kommende ble født i Sløvra, eller i Budalen. Gårdbruker, og fisker Døde, 8/10-1943, og ble begravet på Hadselsand gravplass. Var gift med: Laura Marie Olufsen, f. 10/7-1871, Brettvika, Hadsel. Datter av: Oluf Schultz Mathiassen, fra Holderya, i Hadsel, og hustru, Johanne Sofie Andreas datter, fra Svolvær, i Vågan. Se videre om dette i registret over Schultz-ætta:

Deres barn.

1. Jenny Jacobsen, f. 14/4-1890.

2. Harald Jacobsen, f. 1892. Døde, 1907.

3. Hilma Jacobsen, f. 27/1-1894.Ingen etterkommere.

4. Sara Jacobsen, f. 16/3-1895.

5. Anne Jacobsen, f. 20/8-1896. Døde av tuberkulose, 1912.

6. Olga Jacobsen, f. 8/7-1898. Ingen etterkommere.

7. Lars Jaoobsen, f. 9/6-1900. ” ” 8. Erling Jacobsen, f. 13/2-1902. Døde meget ung. 9. Peder Johan Jacobsen, f. 21/8-1903. 10. Ludvig Berg Jacobsen, f. 2/4-1905. 11. Eilert Jacobsen, f. 10/5-1907. Døde, 1925. 12. Jens Jacobsen, f. 10/7-1909. 13. Sverre Jacobsen, f, 13/10-1911. Ingen etterkommere. 14. Harald Jacobsen, f, 20/4-1914. ” ” 15. Aksel Jacobsen, f. 14/3-1917. ” ” Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. Edvard Johan Jacobsen's førekteskapelige barn, med Hanna Olsen. Datter av: Hans Olsen, fra Budalsnesset. Hadsel. 1. Hilda Jacobsen. Ble oppfostret hos sin mor, og ble senere gift med Teodor Poppe Pettersen, fra Budalen. Se videre om dette et annet sted i samme register.

Fosterdatter hos overstånde familie:

Klara Theresa Nilsen, f. 25/8-1918. Datter av: Julian Nilsen, fra Higraff. Hadsel, og hustru, Anna Olea Johansen, fra Laupstad, Vågan. Adopsjonen skyldtes farens tidlige bortgang. Se videre om dette et annet sted i samme register. 68 Datter av, Edvard Johan Jacobsen, Budal, Hadsel,

Jenny Jacobsen, f. l4/4-l890, Budal, Hadsel. Gift med: Harald Johnson, f, 1893. Svolvær, Vågan. Best kjent under tilnavnet ”Stor- Harald”. Sønn av, Oluf Johansen, Svolvær, Vågan. Dennes far var, Johan Peter Olsen, fra Holdøya, i Hadsel. 4 barn av, Olai Berg Knutsen, fra Holdøya, og hustru, Else Catherine Audunsdatter, fra Årnøya, Hadsel. Sistnevnte av Hveddings-ætta og omhandles i et annet register. Harald Johnsen, emigrerte senere til Amerika, hvor han bosatte seg i Seattle. Deres barn:

1. Edvard Johnsen.

2. Hulda Johnsen.

3. Josie Johnsen. Alle barna er fødte i Amerika. Etter gammel praksis skulle Harald’s etternavn vært, Johansen, men det er mest trolig han forandret dette til, Johnson, etter at han kom til Amerika. Han overlevde sin hustru, og giftet seg igjen, nu med en dame av svensk opprinnelse, men disse fikk ingen barn sammen. Også disse bodde i Seattle. U.S.A.

Datter av, Edvard Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Hilma Jacobsen, f. 27/1, l894, Budal, Hadsel. Ugift. Olav Jensen, f. 31/5, 1891, ”Varden”, Laupstad, Vågan. Ugift. Deres utenomekteskapelige barn, 1. Hedvig Jensen, f. 19/11-19l4. Higraff, Hadsel. Oppfostret hos ekteparet, Birger Rekhoff Nilsen, og hustruen, Amalie Olufsen, Higraff, Hadsel. Hedvig døde av tuberkulose, 2/6-1927.

Datter av, Edvard Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Sara Jaoobsen, f. 16/3-1895, Budal, Hadsel. Gift med: Hildor Hansen, f. 14/11-1892, Budal, Hadsel. Sønn av, Laurits Hansen, Budal, og hustru, Lovise.(Oppfostret i Årnøy. Hadsel). Deres barn. 1. Alvin Johan Hansen, f. 5/5-1920. 2. Bjarne Berg Hansen, f. 28/6-1921. 3. Harald Hilbert Hansen, f. 19/1-1923. 4. Elbjørg Lilly Hansen, f, 17/1-1925. 5. Eilert Andreas Hansen, f. 19/3-1926. 6. Elsa Hansen, f. 3/l2-1931. 7. Arnold Inge Hansen, f. 1/9-1933.

Denne familien bodde i Budalen, Hadsel.

NB. Ektemannen, Hildor Hansen's slekt bakover, er ikke gransket lengre enn til hans besteforeldre.

69 Sønn av, Sara Jaoobsen, Budal, Hadsel,

Alvin Johan Hansen, f, 5/5-1920. Budal, Hadsel, Gift med: Kristine Sortland, f. 26/3-1927, Brettesnes, Vågan.

Deres barn. 1. Lillian Dagmar Hansen, f. 24/4-1945. 2. Hildur Louise Hansen, f. 2/10-1947. 3. Willy Arnold Hansen, f. 8/9-1950. 4. Sylvi Hansen, f. 27/3-1952. 5. Robert Helge Hansen, f. 23/4-1966. Denne familien bodde på Brettesnes, i Vågan kommune.

Datter av, Alvin Johan Hansen, Budal, Hadsel. Lillian Dagmar Hansen, f. 24/4-1945, Brettesnes, Vågan. Gift 1. Gang, 20/7-1963, med: Kåre Johan Nilsen, f. 15/8-1925, Øvernes, Beiarn. Dette ekteskapet var barnelest, og ble senere oppløst ved skilsmisse. Lillian Dagmar Hansen's 2.ekteakap ble inngått 16/6-1973, med:

Arvid Emil Løvstad, f. 30/3-1947. Tollå, Beiarn. Deres barn. 1. Anita Løvstad, f. 31/8-1973, Stavanger. Denne familien bodde, 1975, Gustav Vigelandagt. 50, 4300 Sandnes.

Sønn av, Alvin Johan Hansen, Budal, Hadsel. Willy Arnold Hansen, f. 8/9-1950, Brettesnes, Vågan. Gift med: Unni Ingebrigtsen, f. 13/1-1952, Svolvær, Vågan, Deres barn. 1. Monica Hansen, f. 28/1-1971, Trollhættan, Sverige.

Denne familien har antagelig vert bosatt i Sverige, tidligere. Etter hjemkomsten til Norge, bodde de i: Selje Alle 1 B,9400 Harstad, men flyttet tilbake til Sverige i 1975. Adressen deres der er ukjent.

Datter av, Alvin Johan Hansen, Budal, Hadsel, Sylvi Hansen, f, 27/3-1952, Brettesnes, Vågan. Gift med: Oddbjørn Johnsen, f. 13/12-1946, Bodø. Deres barn, 1. Aina Johnsen, f. 30/4-1972. Denne familien bodde, 1975: Fredensborgveien 126, 8000 Bodø. 70 Sønn av, Sara Jacobsen, Budal, Hadsel.

Bjarne Berg Hansen, f. 28/6-1921, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med:

Anna Jensine Andreassen, f. 4/1-1911, Vaterfjorden, Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke. Datter av: Henning Andreassen, Madsvik, Lille Vaterfjord, Vågan, og hustru, Bolette Marie Charlotte Mjøen, Alta Deres barn. Finnmark Fylke. 1. Synnøve Hennie Hansen, f. 30/10-194l. 2. Anne-Bjørg Hansen, f. 29/11-1943. 3. Harald Johan Hansen, f. 3/4-1945. 4. Bolette Marie Hansen, f. 5/6-1946.

Alle barna er fødte på Følestad, i Austnesfjorden (Vågan), hvor familien først bodde, inntil de bygde seg hus i Vaterfjorden, og flyttet dit i 1948.

Hustruen's førekteskapelige barn, med: Edvard Arnett Krane, fra Laupstad, Vågan. 1. Bodil Helene Krane, f. 8/9-1936. Vaterfjorden. Vågan. Døpt i Vågan kirke, Kabelvåg. Vokste opp hos sin mor, og brukte hennes etternavn, Andreaasen.

Datter av, Bjarne Berg Hansen, Budal, Hadsel.

Synnøve Hennie Hansen, f. 30/10-1941. Følstad. Austnesfjorden. Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke, 21/6-1942. Gift med: Thor Kaasa, f. 10/12-1939. Skien. Telemark Fylke. Hjemmedøpt. Sønn av, Jon Kaasa og hustru, Gunvor Bjørk. Begge fra Skien. Deres barn. 1. Mona Kaasa, f. 22/6-1965. Døpt i Eidanger kirke, 19/9-1965. 2. Stian Kaasa, f. 16/5-1968. Døpt i Herøya kirke, 29/9-1968. 3. Geir Kaasa, f. 1/12-1969. Døpt i Eidanger kirke, 14/6-1970. 4. Trine Kaasa, f. 28/7-1975. Døpt i Eidanger kirke, 8/2-1976.

Denne familien bodde, 1976:

Einerveien 5C, 3900 Porsgrunn.

Privat telefon: 11635.

NB. Navnet Kaasa, stammer fra Drangedal, og menes, Rydning. 71 Datter av, Bjarne Berg Hansen, Budal, Hadsel, Anne-Bjørg Hansen, f, 20/11-1943, Følstad, Vågan. Døpt i Kabelvåg. Gift mod: Per Stensvold, f. 10/1-1923, Ørsnes, Vågan. Døpt i Kabelvåg. Deres barn. 1. Thor Stensvold, f. 9/10-1967. 2. Vidar Stensvold, f. 24/4-1974, Denne familien bor i Kabelvåg, hvor også barna er fødte, og døpte.

Sønn av, Bjarne Berg Hansen, Budal, Hadsel. Harald Johan Hansen, f. 3/4-1945, Følstad, Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke. Gift. Har vert kontaktet flere ganger, for opplysninger, men uten resultat. Vedkommende arbeide, 1977, ved postkontoret, i Oslo, og bodde: Falsensgt. 24, Oslo 5.

Datter av, Bjarne Berg Hansen, Budal, Hadsel. Bolette Marie Hansen, f. 5/6-1946, Følstad, Vågan. Gift med: Fritz Erling Haugen, f. 24/5-1943, Kongsvinger. Døpt i Åsnes kirke.

Deres barn. 1. Monica Helen Haugen, f. 24/2-1967, Kongsvinger. Døpt i Brandval kirke. 2. Anne-Britt Haugen, f. 29/4-1968, Kongsvinger. Døpt i Brandval kirke. 3. Torbjørn Haugen, f. 11/6-1969, Porsgrunn. Døpt i Solum kirke.

Denne familien bodde, 1975. Edv. Myhres vei 3A, 3907 Klyve.

Datter av, Anne Jensine Andreassen. Vaterfjorden. Vågan. Bodil Jelene Krane, f. 8/9-1936, Vaterfjorden. Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke. Hennes far var: Edvard Arnett Krane, fra Laupstad, Vågan. Vokste opp hos sin mor. Ble gift med: Reidar Gullesen, f. 8/11-1937, Evje. Setesdal. Døpt i Evje kirke. Deres barn.

1. Vidar Gullesen, f. 7/12-1965, Skien i Telemark. Døpt i Gjerpen kirke.

Denne familien bodde, 1976: Tiurveien 2,-3700 Skien.

NB. Grunnen til at, Bodil Helene Krane, er tatt med i dette registret er, at barn av samme mor, regnes for rette søsken. Videre er hennes far, Edvard Arnett Krane, antagelig av folket til Bjarne Berg Hansen.

Sann av, Sara Jacobsen, Budal, Hadsel. Harald Hilbert Hansen (Kolsdal), f. 19/1-1923, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Tok senere etternavnet, Kolsdal. Militær. Gift med: Gudrun Elise Kjeldsberg, f. 28/7-1920, Lauksletta, Skjervøy kommune. Døpt i Skjervøy kirke. Dette ekteparet hadde ingen barn.

Deres adresse, 1975: Boks 61, 9442 Ramsund.

Datter av, ara Jacobsen, Budal, Hadsel. Eldbjørg Lilly Hansen, f. 17/1-1925, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift, 14/8-1946, med: Kåre Hilmar Steen, f. 2/10-1919. Svarstad. Arbeider ved, N.S.B. Deres barn. 1. Else Kari Steen, f. 9/4-1954, Svarstad. Døpt i Svarstad kirke. Sykepleierelev ved Skien Fylkessykehus (l976).

Denne familien bodde, 1976: 3646 Svarstad.

Sønn av, Sara Jacobsen, Budal, Hadsel. Eilert Andreas Hansen, f. 19/3-1926, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med: Ellinor Eriksen, f. 19/10-1922. Kabelvåg, Vågan. Døpt i Kabelvåg kirke.

Dette ekteparet hadde ingen barn. Deres adresse,1976, var: Svolvær.

Datter av, Sara Jacobsen, Budal, Hadsel. Elsa Hansen, f. 3/12-1931, Budal, Hadsel. Gift med: Halvor Halvorsen, f. 8/2-1921. Ramnes. Dette ekteparet hadde ingen barn. Adresse,1976: Grava Terrasse 21, 394O Heistad.

Sønn av, Sara Jacobsen. Budal, Hadsel, Arnold Inge Hansen. f. 1/9-1933, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Militær. Gift med: Bjørg Westby, f. 2/5-1933. Elverum. Døpt i Hernes kirke. Deres barn. 1. Elisabeth Hansen, f. 8/12-1957. Døpt i Elverum kirke. 2. Jan Inge Hansen, f. 10/4-1964. ” ” ” ”

Adresee, 1975: Grevja 20, 4660 Evje. 73 Sønn av, Edvard Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Peder Johan Jacobsen, f. 21/8-1903, Budal, Hadsel. Småbruker, og fisker. Gift, 25/3-1932, med sin kusine: Gudrun Jacobsen, f. 23/1-1908, Budal, Hadsel. Datter av: Martin Bertinus Jacobsen, Sløvra, Hadsel, og hustru, Jonætte Marie Gabrielsdatter, fra Gimsøy i Lofoten. Deres barn. 1. Tormod Edvard Magnar Jacobsen, f. 24/6-1932. 2. Margot Lovise Jacobsen, f. 5/4-1934. 3. Ragnhild Marie Jacobsen, f. 10/5-1936, 4. Ruth Jacobsen, f. 25/9-1944. Denne familien bodde i Budalen, Hadsel. Adr.: 8316 Laupstad. Telefon: 8008 C. (over Svolvær).

Sann av, Peder Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Tormod Edvard Magnar Jaoobsen, f. 24/6-1932, Budal, Hadsel, Gift, Hadsel, med: Eva Marie Frich, f. 11/6-1944. Tønsberg. Døpt i Barbu kirke, Arendal.

Deres barn. 1. Gun Jacobsen, f. 25/7-1965. 2. Ingvild Jacobsen, f. 2/8-1966. 3. Hilde Jacobsen, f. 6/4-1968. 4. Solveig Jacobsen, f. 7/8-1975. Denne familien bodde, 1977, i Budalen, Hadsel. (i samme hus som ektemannens foreldre). Adr. : 8316 Laupstad. Lofoten.— Tel. s 8O08 C. (over Svolvær).

Datter av, Peder Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Margot Lovise Jacobsen, f. 5/4-1934, Budal, Hadsel. Gift, 29/12-1956, med: Daniel Kristoffersen, f. 18/2-1930, Åndstad, Hadseløy, Hadsel. Deres barn. 1. Irene Kristoffersen, f. 22/3-1957, Melbu, Hadsel. 2. Margareth Kristoffersen, f. 7/12-1962, Bodø.

Denne familien bodde, 1973. Hernesveien 12, 8000 Bodø.

Datter av, Peder Johan Jacobsen. Budal. Hadsel, Ragnhild Marie Jacobsen, f. 10/5-1936, Budal, Hadsel. Gift, 3/11-1956, med: Roald Johnsen, f. 25/8-1932. Gullesfjorden, Tjeldsund kommune. Deres barn. 1. Robert Johnsen, f. 3/7-1958. Harstad, 2. Richard Johnsen, f. 25/3-1965. ” Denne fam, bodde, 1976: Bergsveien 11, Berg, 9400 Harstad. 74 Datter av, Peder Johan Jacobsen, Budal, Hadsel. Ruth Jacobsen, f. 25/9-1944, Budal, Hadsel. Gift med: Ansgar Simon Mikalsen, f. 18/4-1939, Hamnvikhaugen, Rødøy. Deres barn. 1. Viggo Mikalsen, f. 4/7-1966. Rødøy. 2. Kurt-Erling Mikalsen, f. 12/6-1968. Vågan. 3. Tor Mikalsen, f. 29/1-1973. Vågan. Denne fam. bodde, 1973: Budalen, 8316 Laupstad. Lofoten.

Sønn av, Edvard Johan Jacobsen. Budal(Sløvra), Hadsel. Ludvig Berg Jacobsen, f. 2/4-1905, Budal, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke, 1905, og konfirmert samme sted, 1920. Gårdbruker, og fisker. Gift, 6/10- 1935, i Hadsel kirke, med: Anne Sofie Olufsen, f. 5/9-1909. Brettvika. Hadsel. Datter av Wilhelm Angel Olufsen, fra Brettvika, og hustru, Ragna Margrethe Nilsen (datter av, Nils Martin Jacobsen), fra Budalen. Begge Deres barn. fra Hadsel, og i slekt med hverandre. 1. Ragnar Edvard William Jacobsen, f. 27/4-1940. 2. Turid Jacobsen, f. 30/3-1949.

Begge barna er fødte på Stokmarknes, og døpte i Hadsel. Adr. til denne fam, 1973: Boks 184, 8451 Stokmarknes.

Sønn av, Ludvig Berg Jacobsen, Budal, Hadsel. Ragnar Edvard William Jacobsen, f. 27/4-1940. Stokmarknes. Hadsel. Døpt i Hadsel kirke og viet, 196l, i Bryn kirke, Oslo, til: Kari Gustavsen, f. 29/8-1942. Bryn. Oslo. Deres barn. 1. Kirsti Jacobsen, f. 30/3-1962. 2. Rune Jacobsen, f. 25/2-1966. Begge barna er fødte på Bryn. Oslo. Adressen til denne familien, 1973: Haraveien 40A, 1413 Tårnåsen.

Sønn av, Edvard Johan Jacobsen. Budal(Sløvra). Hadsel. Jens Jacobsen, f. 10/7-1909, Budal, Hadsel. Gift med: Allis Petrine Pedersen, f. 30/1-1902. Breivika. Hadseløya. Hadsel. Deres barn. 1. Asbjørn Johan Jacobsen, f. 26/1-1934. 2. Jarle Martin Jacobsen, f. 18/5-1937. 3. Eli Jenny Jacobsen, f. 21/4-1939. Forts. 75

Forts, om Jens Jacobsen’s barn:

Sistnevnte, Eli Jenny Jacobsen var ugift 1977. Hennes adresse, var samtidig: Frysjav. 1, Oslo 8. Tel, 23 58 25.

4. Audhild Ruth Jacobsen, f. 21/8, 1941. Alle barna er fødte, og døpte i Hadsel. Familien bodde hovedsakelig i Breivika, på Hadseløya. Ekteskapet ble, etter at alle barna var voksne, oppløst ved skilsmisse. Hustruen flyttet da tilbake til Breivika, og ektemannen ble boende i Tømmervika, ved Stokmarknes.

Sønn av, Jens Jacobsen, Budal. Hadsel, Asbjørn Johan Jacobsen, f, 26/1-1934. Breivik, Hadsel. Gift med: Karen Lindquist, f. 6/8-1932, Stange, Hedemarken. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, 1973. Deres adresse var samtidig Tømmervik, 8450 Stokmarknes.

Asbjørn Johan Jacobsen's førekteskapelige barn, med:

Ragnhild Uhre, fra Stokmarknes, Hadsel. Ugift. 1. Kjell Uhre, f. 22/7-1954. Sigerfjord, Sortland. NB. Dette barnet ble adoptert av sin morfar, Kristian Uhre, Sigerfjord. Sortland, og fikk dermed han's etternavn, Uhre.

Sønn av, Jens Jacobsen, Budal, Hadsel. Jarle Martin Jacobsen, f. 18/5-l937. Breivika, Hadsel. Døpt i Hadsel kirke. Gift med:

Liv Jorunn Withbro, f. 26/10-1941. Malm, i Malm kommune, Trøndelag. Numere Malm, og Verran kommune. Døpt i Malm kirke. Deres barn. 1. Steinar Jacobsen, f. 29/1-1962. Tømmervik, ved Stokmarknes, Døpt i Hadsel kirke. 2. Nina Jacobsen, f. 11/7-1966, Gol kommune, Døpt i Herad kapell, på Gol. Denne familien bodde, 1974 i Åsveien 4, 3190 Horten.

Datter av, Jens Jacobsen, Budal. Hadsel, Audhild Ruth Jacobsen, f. 21/8-1941, Breivik, Hadsel, Gift med: Kjell Larsen, f. 30/6-1944, Nordreisa. Troms, Deres barn, 1. Havard Larsen, f. 1/5-1970, Hønefoss. Denne familien bodde, 1974: Arnegårdsveien 1C, 3500 Hønefoss. 76 Sønn av, Per (Peder) Abelsen, Finnesset, Kabelvåg, og hustru, Elisabeth Danielsdatter, Liland, Laupstad. Begge fra Vågan.

Andreas Johan Persen (Pedersen), f. 3/11-1822. Kabelvåg, Vågan. Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde av tannkreft, i 1893. Var gift med:

Kirsten Maren Kramer, f, 1830, Svolvær, Vågan. Døde i 1906. Datter av en, husmann, Kramer, fra Svolvær. Antagelig av tysk herkomst. To av hennes brødre nevnes: Salamon, og Kristian Kramer. Deres barn. 1. Maren Andreassen, f. l848. Døde meget ung. Ingen barn. 2. Anton Laurits Andreassen (Kramer), f. 1850. 3. Magdalene Andreassen (Kramer), f. 1853. 4. Elise Marie Andreassen, f. 1855. 5. Peder Adolf Andreassen. f. l857. Lærer, og kirketjener, i Gimsøy. Gift med: Fredrikke Benjaminsen. Deres barn: Yngvar, Adolf, Vidar, Bjarne (denne druknet) Kirsten, og Halfrid. Det var sistnevnte ektemann som startet Vågan Folkehøyskole, i Kabelvåg. 6. Alfred Kristian Andreassen, f. 1859. Ble tilkjent parsellen: ”Nordvika”, av sine foreldre. 7. Johan Andreaasen (Kramer), f. 1861. Ble gift med en: Petrine Johansen. 8. Anna Amalie Andreassen, f. l864. Gift med lærer, Hansen. Disse fikk parsellen: ”Bekkhaugen”, av hennes foreldre. 9. Julie Andrea Andreaasen, f. 1868, Gift med: Annanias Arntsen, fra Tysfjord, Ballangen. Disse hadde sønnen: Arvid Arntsen. f. 27/7, 1895. Denne fødtes i Vestpollen, hvor foreldrene hadde parsellen ”Klubben”, det er ukjent om ekteparet hadde flere barn. Hustruen ble senere sinnssyk og døde på asylet i Bodø. 10. Kasbara Fredrikke Lind Andreassen, f. 1869. Gift med en: Hagbart Luth-Hansen, fra Mo i Rana.

NB. Denne familien bodde antagelig, hele tiden i Vestpollen i Vågan, og hadde i 1865, følgende besetning: 4 kyr, 17 sauer, 3 gjeiter, og 1 gris.

For de av barna som senere tok morens etternavn, Kramer, finns dette i parentes, etter deres navn. 77

Sønn av, Andreas Johan Persen (Pedersen), Kabelvåg, og hustru, Kirsten Maren Kramer, Svolvær. Begge fra Vågan.

Anton Laurits Andreassen (Kramer), f. l850. Vestpollen, Vågan. Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde av tuberkulose. Var gift med: Fredrikke Johannesen Reitan, f. l859, Namdalseid. Hadde en tvillingsøster: Ellen. Døde i barselseng, 25/1- 1890. Deres barn. 1. Fredrikke Antonette Andreassen, f. 25/1-1890. Vestpollen, i Vågan, hvor også hennes foreldre bodde. Fredrikke (Dikke) ble først tatt hånd om av sin farmor, Kirsten Maren Kramer, og senere av sin tante Anna, som var gift med lærer, Hansen. Fredrikke var gift 1.gang, med: Jentoft Tanke, f. 6/4-1871. Vestpollen. Vågan. Sønn av: Johan Tanke, fra Vågan, og hustru, Olea Margrethe Johansen (”Svart-Olea), født utenfor ekteskapet, og datter av, Johan Sivertsen, fra Leknes. Lofoten. Johan, og Olea, hadde 16 barn.

Deres barn.

1. Fredrik Anton Tanke, f. 2/7-1909. 2. Johan Magnus Tanke, f. 21/6-1911. 3. Aksel Arnold Tanke. Døde i en bilulykke, ca. 20 år gammel. 4. Kirsten Dagrun Tanke, f. 13/3-1913. 5. Øistein Julius Tanke, f. 17/3-1914. 6. Edith Charlotte Tanke, f. 14/5-1915. 7. Herfrid Olea Tanke, f. 26/9-1918. 8. Sigbjørg Julie Tanke, f. 19/5-1919. 9. Arvid Mangfred Tanke, f. 24/7-1920. 10. Yngvar Toralf Tanke, f. 24/11-1921. 11. Per Tanke. Døde av hjernehinnebetennelse, ca. 25 år gammel. 12. Toralf Fritjof Tanke, f. 10/8-1925. 13. Reidulf Andreas Tanke, f. 22/5-1928. 14. Roald Åsmund Tanke, f. 30/9-1930.

NB. Denne familien bodde på egen gård i Vestpollen, Vågan. Her ble også alle deres barn fødte. Gården er numere, 1975, overtatt av ekteparets eldste sønn, Fredrik Anton Tanke, som dermed er eier av samme gård i 5. ledd.

Etterkommerne til overstående familie, er med vilje utelatt her. 78 Ad Fredrikke, og Jentoft Tanke's barn:

7. Herfrid Olea Tanke, f. 26/9-19l8. Vestpollen, Vågan. Hadde et førekteakapelig barn med: Asbjørn Sandslett, fra Sandaletta i Vågan. Dette barnet, en pike, født ca. 1937, antagelig i Vestpollen, fikk navnet: Hanna Margrethe Sandslett, og var de 2 første månedene hos sin mormor, ”Dikke”. Deretter ble hun adoptert av ekteparet: Jonætta Pauline Andreassen (en halvsøster til Fredrikke, og best kjent under navnet Gisken Wildenvey), og forfatter, Hermann Wildenvey, og fikk dermed deres etternavn. Disse bodde på eiendommen ”Hergisheim”, ved Stavern. Hanne M. Wildenvey, ble senere gift med: Johan Fredrik Michelet, fra Oslo. Deres barn var Anette Michelet, 9/5-1963, og Johan Hermann Michelet, f. 31/5-1965. Familien bodde i Oslo. Ekteskapet ble senere oppløst ved skilsmisse. Hustruen beholdt barna, og bodde (l976): Oddenveien 7D, Oslo. Herfrid Olea Tanke, ble senere gift med, Torstein Bendiksen, fra Melbu, Vesterålen. Denne var tidligere lærer ved yrkesskolen på stedet, men måtte slutte grunnet invaliditet. Ekteparet hadde 2 barn sammen, og bodde på Melbu. Asbjørn Sandalett, ble også gift, og flyttet til Vestlandet, hvor han (1976) skal bo i en av fjordene der.

8. Sigbjørg Julie Tanke, f. 19/5-1919. Vestpollen, Vågan. Gift l.gang med en Nilsson (svensk). Disse ble senere skilt. Sigbjørg giftet seg så for 2.gang, men har beholdt sitt opprinnelige etternavn, og arbeider nu (l975) som sykesøster. Adresse: Upplands Vestberg, Sverige.

12. Toralf Fritjof Tank: f. 10/8-1925, Vestpollen, Vågan. Adresse: (1975): Vibekeveien 6, Dønske. Bærum.

14. Roald Asmund Tanke, f. 30/9-1930, Vestpollen, Vågan. Blikkenslager. Bosatt, 1975, Totengaten 10, Oslo.

NB. Etter ektemannens bortgang, giftet Fredrikke Antonette Andreassen seg, for 2.gang, med: Ivar Ivarsen, f. 1/12-l886. Korgen. Rana.

Ekteparet bodde (1975): Bjerkås Syke- og Alderspensjonat, Kolbotn, i Oppegård kommune. 79 Sønn av, Andreas Johan Persen (Pedersen), Kabelvåg, og hustru, Kirsten Maren Kramer, Svolvær. Begge fra Vågan.

Anton Laurits Andreassen(Kramer), f, l850, Vestpollen, Vågan. Gårdbruker (selveier), og fisker. Døde av tuberkulose. Enkemann siden, 25/1-1890.

Inger Pettersen, fra Seloter, Hadsel. Husholderske hos ovennevnte. Ugift. Deres utenomekteakapelige barn: 1. Jonætta Pauline Andreassen, f. 22/3-1892. Vestpollen, Vågan. Hun forandret senere sitt fornavn, til: Gisken: NB. Etter bare en relativ kort tid hos sin mor, ble Jonætta satt bort til oppfostring, hos et barnløst gårdbrukerektepar (Håkon Larsen, og frue), som bodde på Fiskenes, Andøya, i Vesterålen. Her var Jonætta til fylt 17 år. Like etter reiste hun til Oslo. Her traff hun forfatteren, Hermann Wildenvey, som hun senere ble gift med. Ekteparet fikk ingen barn sammen, men adopterte en datterdatter, til hustruens halvsøster. Av Inger Pettersen's søsken nevnes: Anne, og Søren Pettersen, begge fra Seloter. Inger levde resten av sitt liv hos, Alfred Kristian Andreassen (Kramer), som var en bror til, Anton Laurits Andreassen (Kramer). Forfatterinnen, Gisken Wildenvey, har skrevet en bok om sin mors liv, under tittelen: ”For lang, og tro tjeneste”.

Datter av, Andreas Johan Persen (Pedersen), Kabelvåg, og hustru, Kirsten Maren Kramer, Svolvær. Begge fra Vågan.

Magdalene Andreaaæn (Kramer), f. 1853. Vestpollen, Vågan. Døde, 1911. Var gift med: Martinus Jensen, fra Bruberget, i Kabelvåg, Vågan. Snekker.

Deres barn: 1. Simon Dalhaug. Lærer. Gift. En datter nevnes: Kima Dalhaug. 2. Anna Dalhaug. Gift med lærer, Solem, fra Rotsundelv. Troms. 3. Magnus Dalhaug. Militær. Gift med enken: Julie Olufsen, fra Laupstad, Vågan. 4. Marie Dalhaug. Ugift. 5. Håkon Dalhaug, f. 23/3-1890. Denne familien bodde på gården ”Dalhaug”, som ektemannen hadde kjøpt av sin svigerfar, Andreas J. Persen. Stedet ligger ved Austnesfjorden, i Vågan. Ad Simon Dalhaug, ble denne gift med en søster til tidligere omtalte, Jentoft Tanke. Her nevnes datteren, Kima Dalhaug, som ble gift med, Olav Jensen. Sønn av, Johan Jensen, som eide gården ”Varden”, på Laupstad. Her bodde ekteparet, og hadde barna: Oddny, Ruth, Arnulf, Olav og Gerd. Ektemannen, Olav Jensen, døde i 1975. 80

Datter av, Simon Martinussen (Dalhaug), fra gården ”Dalhaug”, Vågan. Kima Dalhaug, Vågan. Gift med: Olav Jensen, fra gården ”Varden”, Laupstad, Vågan. Døde, 1975. Sønn av, Johan Jensen, Varden. Vågan. Deres barn. 1. Oddny Jensen, f. 8/6-1917. 2. Ruth Jensen, f. okt, 1919. 3. Arnulf Jensen. 4. Olav Jensen. 5. Gerd Jensen. Denne familien bodde på eiendommen ”Varden”, på Laupstad, i Vågan. Denne eiendommen ble kjøpt av Olav Jensen’s far, Johan Jensen. Den's tidligere eier, var en: Ole A. Larsen, f. 1816, Hadsel. Han eide også ”Eidet”, og var gift med: Nicoline M. Nilsdatter, f, l8l5, Forsnes. Ekteparet hadde antagelig ingen barn sammen, men flere fosterbarn. Deriblant en pike: Larine N. Pedersdatter, f. 1856, Vågan, Denne hadde et utenomekteskapelig barn: Fast-Martin Pettersen, med enkemann, Petter Ribe Jacobsen, Sløvra, Hadsel. Barnet døde i meget ung alder. Datter av, Kima Dalhaug. Vågan. Oddny Jensen, f. 8/6-1917, Laupstad, Vågan, Gift med: Asbjørn Olufsen, f. 30/4-1919, Brettvika, Hadsel. Se videre om han's slekt. Deres barn. 1. Torill Olufsen, f. 15/1-1947. 2. Odd Asbjørn Olufsen, f. 18/10-1956. Denne fam. bodde, 1974: Gullstad, 8490 Melbu.

Datter av, Oddny Jensen. Laupstad, Vågan. Torill Olufsen, f. 15/1-1948. Laupstad, Vågan. Gift med: Asbjørn Bollvåg, fra Myre. Vesterålen. Deres barn. 1. Rolf Bollvåg, f. 1967.

2. Tone Bollvåg, f. 1969. Denne fam. bodde i Oslo (l973).

Datter av, Kima Dalhaug. Laupstad, Vågan. Ruth Jensen, f. okt., 1919. Laupstad, Vågan. Døde av kreft, 13/2-1961. Var gift med: Ole Schultz Olufsen, f. 27/8-1909, Budal, Hadsel. Han's Deres barn. 1.ekteskap. 1. Britt Olufsen, f. 14/5-1938. Forts. 81

Forts. om Ole Schultz Olufsen, og hustru, Ruth Jensen's barn:

2. Bjørn Olufsen, f. 7/5-1940. 3. Ketil Olav Olufsen, f. Jan., 1948. Denne familien bodde på, Eidet, Laupstad, Vågan.

Ole Schultz Olufsen's 2,ekteskap, med: Gunnhild Elida Prytz, f. 18/3-1924. Hekkstad, Offersøy, Lødingen kommune. Henne’s 1. ekteskap. Dette ekteparet hadde ingen barn sammen, men hustruen hadde en førekteskapelig sønn. Bopel, 1975, 8316 Laupstad, Lofoten.

Datter av, Ruth Jensen, Laupstad, Vågan. Britt Olufsen, f. 14/5-1938. Eidet, Laupstad, Vågan. Ugift her. Hennes utenomekteskapelige barn, med: Faren ukjent, 1. Børge Olufsen, f. 23/7-1961. Eidet, Laupstad, Vågan. Morens adresse, 1974: Audun Raudesgt. 2, 9400 Harstad.

Sønn av, Ruth Jensen. Laupstad. Vågan, Bjørn Olufsen, f. 7/5-1940, Eidet, Laupstad, Vågan. Gift med: Olaug Edvardsen, f. 20/3-1944, Liland, Vågan. Deres barn: 1. Rudi Olufsen, f. 7/7-1966. 2. Stein-Gunnar Olufsen, f. 1968. Denne fam. bodde, 1974: Turisthyttebakken, 8000 Bodø.

Sønn av, Ruth Jensen. Laupstad, Vågan. Ketil Olav Olufsen, f. Jan., 1948. Eidet, Laupstad, Vågan. Gift med: Bjørg Pedersen, f. 1953. Sørvika, Harstad. Deres barn. 1. Ruth Hege Olufsen, f. 12/5-1974, Harstad. Denne familien bodde,1974: Brokkvika, 9433 Sørvik, om Harstad.

NB. Som en vil se, mangler det en hel del opplysninger om, Kima Dalhaug, og Olav Jensen's etterkommere. Dette til tross for at hustruen er blitt kontaktet flere ganger pr. brev. Når det så gjelder det kommunale folkeregistret, har det heller vert vanskelig å få opplysninger fra denne institusjonen, spesielt når det gjelder slektsgransking. 82

Da flere av, Schultzene er inngifte i vår slekt, tar jeg her med et par av de mest aktuelle familiene.

Sønn av, Mathias Schultz, f. ca. 1815. Holdøya, Hadsel. Oluf Schultz Mathiassen, f. ca. l842. Holdøya. Hadsel. Døde, 1906. Var gift mod: Johanne Sofie Andreasdatter, f. 28/3-1843. Svolvær, Vågan. Deres barn. 1. Amalie Olufsen, f. 2/10-1865. Gift, Etterkommere. 2. Johan Olufsen Budal, f. 10/10-1867. Døde, 4/1-1955. Etterk, 3. Laura Marie Olufsen, f. 10/7-1871. Døde, 12/1-1956. ” 4. Hartvik Olufsen, f. 4/9-1873. Omkom på sjøen, 25/1-1893. Etterk. 5. Oluf Sofus Olufsen, f. 15/3-1876. Døde, 25/11-1960. ” 6. Hanna Olufsen, f. 6/2-1877. Gift. Etterkommere. 7. Wilhelm Angel Olufsen, f. 18/2-l880. Døde, 17/2-1944. ” 8. Lars Olufsen, f. 15/9-1881. 9. Emma Olufsen, f. 6/4-1882. Døde, 26/12-1968. Ingen etterk. 10. Alfred Olufsen, f. 15/9-1885. Døde, 29/1-1968. ” ” 11. Ludvig Olufsen, f. 9/1-1886. Etterkommere. Døde, 1968. Denne familien bodde i Brettvika, Hadsel. Familie—medlem nr, 11: Ludvig, deltok i den 1. verdenskrig,— og bosatte seg senere i, Seattle. U.S.A.

Sønn av, Oluf Schultz Mathiassen, Holdøy, Hadsel. Oluf Sofus Olufsen, f. 15/3-1876. Brettvika, Hadsel. Døde, 25/11- 1960. Begravet på Hadselsand gravplass. Var, gift med: Anna Mathilde Martinsen, f. 23/1-l880. Heggen. Osmarken. Øre kommune. Vokst opp i Kr.sund N., Døde, 12/7-1969. Deres barn. 1. Solveig Olufsen. Døde, før 1974. 2. Ole Schultz Olufsen, f. 27/8-1909, Eidet, Laupstad. 3. Astrid Olufsen. Gift m/Johan Seberg, Melbu. 4. Magnar Olufsen. Melbu. Vaktm. på yrkesskolen der. 5. Asbjørn Olufsen. Melbu. 6. Hilmar Budal. Harstad. 7. Kristian Budal. Harstad. 8. Ivar Budal. Harstad. 9. Henry Olufsen. Higraff. 10. Ingrid Olufsen. Gift Moen. Harstad. 11. Arne Budal. Gift, 3 barn. Denne familien bodde i Budalen, Hadsel.

83

Datter av: Andreas Johan Persen (Pedersen), Kabelvåg, og hustru, Kirsten Maren Kramer, Svolvær. Begge fra Vågan.

Elise Marie Andreassen, f. l855, Vestpollen, Vågan. Var gift med:

Karl Fredrik Lindstrøm, (Svensk), Skredder? Døde før 1870. Deres barn. 1. Klara Fredrikke Lindstrøm, f. ca. l870. Kabelvåg, Vågan.

Denne familien bodde i Kabelvåg, hvor ekteparet hadde moteforretning.

Klara Fredrikke Lindstrøm, var senere forlovet med:

Schønning, fra Grøtøy.

Overleveringene forteller at disse hadde to utenomekteskapelige barn sammen.

1. Karl Fredrik Lindstrøm Arnesen.

2. Gunvor Lindstrøm. Gift med:

Brynjulf Wiik, Svolvær, Vågan. Sakfører.

Deres barn.

1. Bjørg Wiik. Lærerinne. 2. Kari Wiik. Tok over moteforretningen etter sin mor, og giftet seg senere med, kjøpmann, Ole Mariussen, Kabelvåg, og skriver seg derfor: Wiik-Mariussen. 3. Brynjulf Wiik.

Denne familien bodde antagelig i Svolvær.

NB. Overleveringene forteller at, ovennevnte Schønning, fra Grøtøy, var av bemidlede folk, men ble av sin mor, som var enke, nektet å gifte seg med, Klara Fredrikke Lindstrøm, som enkefru Schønning mente ikke var godt nok parti for sønnen. Barnene, Karl, og Gunvor, ble da satt bort til oppfostring, men ble påkostet videre skolegang, av sine foreldre.

Når det gjelder disse menneskene, er opplysningene både få, mangelfulle og motstridende. Jeg har derfor vert tvungen å skjære bort en hel del, men mener at det som her er kommet med, kan til en viss grad godtas som sannhet. 84 Datter av, Per Abelsen, Finnesset, og hustru, Eliaabeth Danielsdatter, Lilland. Begge fra Vågan. Anna Dorthea Persdatter (Persen). f. 1828, Kabelvåg, Vågan. Døde i 1873. 1.gang gift, med: Hans Andreas Hansen, f. l832, Bergen. Baker. Døde i 1868. Deres barn. 1. Albinus Hansen, f. 1859. 2. Ludvik-Hansen, f. 1862, 3. Hans Hansen. f. 1864. 4. Hansine Amalie Hansen, f. 1866. Gift. Etterkommere, 5. Laurits Hansen. f. ? (Tok senere navnet Kramer).

Denne familien bodde i Kabelvåg, hvor de drev bakeri. Huset var statseiendom (antagelig kirkegods), og ble forpaktet av hustruens far, Per Abelsen. Sistnevnte kjøpte senere denne eiendommen, som ennå i 1976 ble brukt som både forretningslokale, og beboelseshus. Etter ektemannens bortgang, levde enken sammens med en bakersvenn, Lindstrøm, svensk. Det er uvisst om disse to hadde barn sammen, men også Lindstrøm døde bare 36 år gammel. Disse to ble for øvrig viet samme dag han gikk bort.

Datter av. Anna Dorthea Persen, Kabelvåg, Vågan, og ektemann, Hans Andreas Hansen: fra Bergen.

Hansine Amalie Hansen. f. 4/3-1866. Tollefnesset, Kabelvåg. Vågan. Døde, 18/11-1949. Gift med:

Johan Berg Pettersen: fra Kabelvåg, Vågan. Døde høsten, 1932.

Deres barn.

1. Karl Johan Pettersen, f. 3/2-1893. Kabelvåg, Vågan.

Denne familien bodde i Kabelvåg, og hadde bare dette barnet. 85 Sønn av, Hansine Amalie Hansen, Kabelvåg, Vågan.

Karl Johan Pettersen, f. 3/2-1893, Kabelvåg, Vågan. Gift med:

Henny Pedersen, f, 18/12-1893, Kabelvåg, Vågan. Døde, 22/3-1964.

Deres barn: 1. Kirsten Hansine Pettersen, f. 17/7-1920. Gift, og bosatt i Kabelvåg. 2. Birgit Pettersen, f. 3/4-1922. Gift Gulbrandsen. Enke. Bosatt i Hønefoss. Arbeidet som hjelpepleierske på Hønefoss sykehus, i 1975. Tel.: 23006. 3. Karl Fredrik Pettersen, f. 20/12-1924. Stuert. Barn. Bosatt i Tananger, ved Stavanger. Gift, 4. Henny Pettersen, f. 6/11-1925. Gift med en, Knut Samuelssen. Bopel Kongsveien l4, Ekeberg. Oslo, Privat telefon nr.: 67 95 51.-Barn. 5. Solveig Joakime Pettersen, f. 6/8-1929. Gift Steiro. Skilt senere. Ekteparet var bosatt i Svolvær. Barn. Solveigs nuværende adresse, 1975: Idrettsveien 8, Høybråten, Oslo 8. Telefon nr. 25 87 39.

Denne familien bodde i Kabelvåg. Vågan.

NB: Hustruens førekteskapelig datter:

Hedvik (Pettersen) ?, f. 8/9-1913. Fødestedet ukjent. Farens navn er ukjent. Hedvik vokste opp hos moren, sammena med sine søsken. Hun ble senere gift, og bosatt: Adr.: Lademoens Kirkeallé 11D, Trondheim. 86

Navneregister.

Abelsdatter. Anne Birgitte 12 Martha 12 Pauline Dorothina 12 Abelsen. Johannes 12 Maren 13 Per 12,13,15,76,84 Abrahamsen. Reidun 28 Adolfsen. Bertha Marie 48 Akselsdatter. Ellen 46 Aleksich. Lisa 60 Rosa 60 Ananichvik. Josefine May 63 Andersdatter. Elisabeth 12 Andersen. Frerydis-Merethe 34 Hans Magne 34 Hans Richard 34 Heidi 34 Jan-Erik 52 Kornelius 16 Maryanne 34 Ranveig 34 Reidun Johanne 44 Roy 48 Svein-Tony 52 Andersson. Oskar Ludvig 26 Andreasdatter. Johanne Sofie 32,40,46,56,67,82 Andreassen. Anna Amalie 76 Anna Jensine 70,71 Alfred Kristian 76,79 Anton Laurits 76,77,78,79 Elise Marie 76,83 Fredrikke Antonette 77,78 Henning 70 Johan 76 Jonætta Pauline 78,79 (Gisken Wildenvey 78). Julie Andrea 76 Kasbara Fredrikke Lind 76 Magdalene 76,79 Maren 76 Peder Adolf 76 Antonsen. Amanda Leonora 46,47,48,50 Angell Nikolai 46,51 Anne Elise 46 Elina Katinka 46 Gunnar Ingvald 51 Jens Peder (Budal) 46,63 Lovise Jobora 46,59 Pedrikke 46 Sara Elfrida 46 Sigrund Marie 51 Svend Åge 51 Arnesen. Karl Fredrik Lindstrøm 83 Arntsen. Annanias 76 Arild 35 Arvid 76 87

Arntsen. Borghild-Annie 34,35 Dagifinn 33,34 Elin 34 Fred-Bjørn 34 Harald Julian 33,34 John-Eirik 35 Johnny 34 Ketil-Olav 34,35 Laila 34,35 Mary 33,34 Olav Jentoft 33,34 Roger 34 Ronny 35 Arehag. Anna Maria Lovisa 26 Unni Maria 26 Aronsen. Albert 64 Solveig 64 Arvesen. Wenche 42 Audunsdatter. Else Catherine 15,68 Avløs. Britt-Iren 43 Lars 43 Randi 43 Bakke. Trygve 25 Benjaminsen. Fredrikke 76 Bendiksen. Torstein 78 Bertheussen. Jørgen 54 Bjark. Gunvor 70 Bjørnson, Jan Ernest 39 Elin Elisabeth 39 Bjørsvik. Rigmor 28 Blom. Andora 25 Ole Johan 25 Ovidie Petrine 25 Boltland, Hallstein Johansen 48,49 Nina 49 Trude 49 Wiggo 49 Bredesen. Ingvald 20 John 20 Sigrid Julie 20 Brettvik. Edgar 41 Edvard Johan Olufsen 40,41 Grete Lill 42 Jacob Olufsen 40 John 40 Karin 41 Marianne 40 Ragnhild 40 Randi 41 Ritva Sofie 42 Rune 42 Tore Johan 42 Vidar 40 Villy Berent 42 Åge Vilhelm Ludvik 42 Bru. Lars 56 Brun. Bjørn Torstein 30 Viggo 30 Budal. Andrew 59 Arne 82 88

Budal. Clarence 59 Hilmar 82 Ivar 82 Johan Olufsen 82 Johnei 59 Kristian 82 Kåre 52 Louice 59 Magnus Anton 63 Mary Birgitte 59 Ole 59 Sigurd Seberg 52,53,54 Carstensen. Anne-Bjørg 50 Kjell 50 Knut-Inge 50 Toyni-Birgitte 50 Chapman. Elizbeth 60 Christensdatter. Anna 46 Anne Dorthea 13, 14 Christensen. Anton Martin 46 (Se ogsa Kristensen). Hans 46 Hild Margrethe 41 Lave 46 Clausen. Elene 21 Helen 35 Jan 35 Wanja-Channett 35 Dahl. Karen Bergliot 60 Daleski. Elfi Annemarie Helene 37 Dalhaug. Anna 79 Håkon 79 Kima 79,80,81 Magnus 79 Marie 79 Simon 21,79,80 Danielsdatter. Elisabeth 13,14,15,76,84 Karen Susanna 14 Danielsen. Christian 14 Erling 14 Jacob 14 Peder 13,14,15 Sara 13 Edvardsen. Dagrun 56 Olaug 81 Olga Eline 44,65 Ragna Sofie 22,44 Randor 22 Sofie 22,44 Svein 56 Eilertsen. Kerstin Jensine Helene 22 Eliassen. Anna Elise 47 Anne Gro 47 Aud Jorunn 47 Eivind 47 Eivind Amandus 47 Eivind Arnold 47,48 Morten 47 Rakel Marie 47 Trude 47,48 89

Ellingsen. Anita 42 Borghild 57 Egil 42 Ivar Roald 42 Terje 42,43 Tom Børre 42 Tor Odd Wilhelm 42 Eriksen. Ellinor 72 Tomas 14 Erlandsen. Agnes 63 Margrethe Petrine Erna 41 Forslund-Johnsen. Aina 50 Mildrid 50 Fransen. Julie 21 Frich. Eva Marie 73 Frøshaug. Erna 30 Leif Hubert 30 Gabrielsdatter. Jonætta Marie 58,73 Gregusdatter. Oline Marie 25 Grunstad. Arne 39 Rita Jorunn 39 Tom Atle 39 Gudmundson. Gudmund 23,27,28 Gullberg. Elsbeth 56 Gullerud. Bente 44 Erling 44 Gullesen. Reidar 71 Vidar 71 Gundersen. Hulda 64 Solveig Anette Marie 51 Gustavsen. Kari 74 Halvorsen. Halvor 72 Hamnes. Edny 55 Helge 55 Lena-Mari 55 Sigurd 55 Hansdatter. Anne-Helena 12,13 Hansen. Agnete 21 Albertine 13 Albinus 84 Alvin Johan 68,69 Anne-Bjørg 70,71 Arnold Inge 68,72 Bjarne Berg 68,70,71 Bolette Marie 70,71 Edith-Marie 35 Eilert Andreas 68,72 Elbjørg Lilly 68,72 Elisabeth 72 Elsa 68,72 Emma Pauline 48 Gunnleif Håkon 44 Hans 84 Hans Andreas 13,84 Hans P. 33 Hansine Amalie 84,85 Harald Hilbert 68,72 Harald Johan 70,71 Hartvig 21 90

Hansen. Hege Ragni 44 Hildor 68 Hildur Louise 69 Ingrid 33 Jan Inge 72 Laurits 68 Laurits (Kramer) 84 Lillian Dagmar 69 Lovise 68 Ludvik 84 Magne 48 Monica 69 Nina 48 Rasmus 12 Robert Helge 69 Sylvi 69 Synnøve Hennie 70 Willy Arnold 69 Hardersen. Harriet 41 Haugen. Anne-Britt 71 Fritz Erling 71 Monica Helen 71 Torbjarn 71 Hedkvist. Andre Kjell 39 Kjell Harald 39 Hegna. Gunn-Astrid 30 Marit 30 Oddvar 30 Helmersen. Anna 60 Henriksdatter. Henriette 13 Hermandsen. Hans 12 Higraff. Asrund 43 Hilma Julie 39 Hill. Larry 61 Steven 61 Hjeldnes. Hans 60 Lorrain 60 Yvonne Ann 60 Hjorteland. Brit 32 Steinar 32 Torleiv 31 Torunn 31 Hodgens. Anita 61 Hole. Peder Lorentsen 20 Hopland. Laila 28 Magnus 28 Reidun 28 Robert 28 Torill 28 Ingebrigdsen. Unni 69 Ivarsen. Ivar 78 Jacobsdatter. Anne Birgitte 15,46,51,59,63 Emelia Olea 15,65 Jacobsen. Aksel 67 Albert 64 Anna 66 Anne 67 Arvid 55 Arvid Magnus 55 Asbjarg Marie 60 Asbjørn Johan 74,75 91

Jacobsen. Astrld Margrethe 55 Audhild Ruth 75 Bert Arnt 63 Bjørnar 55 Bradley Alien 62 Brock Richard 62 Cheryl Lynn 63 Claudia Kristine 61 Daniel 13,14 Edvard Johan 15,21,33,67,68 Eilert 67 Eli Jenny 74,75 Elsa Kristine 63 Emma 66 Erling 67 Erling (Nygård) 58 Eva Marie 55,56 Frank-Egil 56 Gudrun 58,73 Gun 73 Harald 67 Harold 60,6l Heidi 64 Hilda 21,67 Hilde 73 Hilma 67,68 Ingvild 73 Jacob 66 Jacob Gustav 58,59 Jan-Magnus 55 Jarle-Martin 74,75 Jenny 67,68 Jenny Marie 60,61 Jens 67,74,75 Johan 58,62 John Desmond 62 Karen Inga 60,6l Kirsti 74 Kristian 60,61 Kristine Jonette 64 Lars 67 Laurence Paul 61 Linda Diane 62 Liv Anna 55,56 Ludvig Berg 67,74 Margot Lovise 73 Martin 58,63,64 Martin Bertinus 15,58,59,60 Nikolai 57 Nikolai 66 Nils Martin 15,31,32,40,44,74 Nils Martin 62 Nina 75 Olga 67 Olga Mathilde 58,63 Patricia Joan 62 Paul Julius 58,60,61 Paul Laurits 15,66 Peder Johan 67,73,74 92

Jacobsen. Peter Ribe 15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,29,8O Pål-Reidar 75 Ragnar Edvard William 74 Ragnhild Marie 73 Richard John 62 Rita-Synnørve 55 Roald Augen 55,56 Rolf Simon 64 Roy Bjarne 63,64 Rune 74 Ruth 73,74 Ruth-Kirsti 55 Sara 67,68,69,70,72 Seberg Nikolai 15,23,52,53,54,56 Sigrid 66 Simon 58,64 Solveig 73 Steinar 75 Sture 64 Sverre 67 Synnøve 64 Tarney 64 Thor 58,59 Torill 64 Torleif Asbjørn 60 Tormod Edvard 73 Torstein 60,61 Turid 74 Jensen, Agnes Karine 18 Arne Jentoft 18 Arnulf 80 Dagny 18 Gerd 80 Hedvig 68 Ingbert 19 Jens Johan 18 Johan 19,79,80 Johan Paul 18 Judith 19 Laila 19 Mary 18 Oddny 80 Oddveig Annie 43 Olav 68,79,80,81 Olav Arnt 18,19 Oluf 18,68 Roar Martin 19 Ruth 80,81 Signe Helene Birgitte 36 Solveig 19 Solveig 36 Johansdatter. Lovise 46 Johansen. Alf-Kåre 48,49 Alf-Steinar 48 Alfred 46 Alvilde Antonetta 46,47 Amanda 24 Anna Olea 33,67 Anne Marit 48 93

Jonansen. Anita 49 Anny 46 Arthur Sorus 46,48,49,50 Astrid Vivecha 21,52 11 Bjørnar 48 Borghild 31,32 Brita-Annie 48,49 Eliot Kristian 46 Elin 28 Finn 51 Gabriel 58 Gerd Ida 27,28 Haldis 46,50 Harry 27,28 Hartvik 46 Hildor Martin 27 Inger-Lise 48,50 Johan (Reinsve) 27 Julius Berg 46,50 Kjell Arthur 48,49 Lill-June 50 Lilly Petra Inna 50 Monicha 49 Nina 28 Olav Aksel 48 Olea Margrethe 77 Oluf 68 Oskar Johan 46,48 Otto 50 Paul-Arnfinn 51 Paula Johanne 27,28 Petrine 76 Ragna Karoline 64 Raymond 49 Steinar 28 Tone Elin 48 Tor Olav 48 Tord Remi 48 Torstein 27 Vivi 28 Johnsen. Aina Forslund 50 Aina 69 Edvard 68 Harald 68 Hulda 68 Josie 68 Oddbjørn 69 Richard 73 Roald 73 Robert 73 Johnston. Penny Alice 64 Kaasa. Geir 70 Jon 70 Mona 70 Stian 70 Thor 70 Trine 70 Karlsen. Almar Johan 36 Eva 38 94

Karlsen. Jenny 36,38 Kari Thereæ 38 Ragnhild 52 Reall 36,38 Therese 36,37 Yngve 38 Kasperæn. Oldine Elida Ivara 54 Kjeldsberg. Gudrun Elise 72 Klepperoth. Frank-Vilhelm Taucher 37 Wilfred Herrmann Ferdinand 37 Klippenvag. Arne Johan 45 Geir Martin 45 Odd Nikolai Nordahl 45 Klo. Irene 43 Knowles. Lucielle 62 Knutsen. Olai Berg 15,68 Korneliusdatter. Johanne Sofie 16,17 Kramer. Klrsten Maren 76,77,78,83 Kristian 76 Salomon 76 Krane. Bodil Helene 70,71 Edvard Arnett 70,71 Jenny 54,55 Kjell Arne 36 Kregnes. Arnt Kristoffer Simonsen 55 Ruth Marie 55 Kristensen. Alfon Johan 51 Angell Nikolai 51 Anton Martin 15,46,59,63 Astrid Pedrikke 51 Jena 51 Åge Eliot 51 Ase 51,52 Kristiansen. Marie 19 Kristoffersen. Daniel 73 Irene 73 Margrethe 73 Kverneiv. Håvard Inge 38 Mikal 38 Rolf 38 Larsen. Håkon 79 Havard 75 Johan Alfred 65 Kjell 75 Ludvik 25 Ole A. 15,17,66,80 Thomas 35 Ulf 35 Lindstrøm. Gunvor 83 Karl Fredrik 83 Klara Fredrikke 83 Lindquist. Karen 75 Luth-Hansen. Hagbart 76 Lyons. Carol Marie 61 Jame 61 Løbeck. Ole Johnsen 39 Løkken. Cora 60 95

Løkken. Inger Marie 43 Rolf 43 Lømo. Ingrid Margrethe 30 Solveig 29 Løvatad. Anita 69 Arvid Emil 69 Madadatter. Hanna Pernille 16 Mariussen. Ole 83 Markussen. Ellen Paula 38,39 Mikal Blom 38 Åshild Bjørg 38 Martinsen. Anna Mathilde 82 Mathlassen. Oluf Schultz 32,40,46,56,67,82 M. C. Bride. Florense 61 M. C. Cutcheon. William 63 Kristie 63 Melbø. Albert 29 Lilly 29 Lydia(gift Melbæ) 29 Michelet. Anette 78 Johan Fredrik 78 Johan Hermann 78 Mikalsen. Anne-Britt 42 Ansgar Simon 74 Kurt-Erling 74 Tor 74 Viggo 74 Mjøen. Bolette Marie 70 Mosling. Monthei Ferdinand 47 Sture 47 Wenche 47 Natanielsen. Christen 46 Nerby. Inger Elise 35 Nikolaisen. Dag Arneberg 44,45 Dag Henning 45 Eilert Emar 45 Espen Norral 45 Freddy Elmar 45 Heidi Marie 45 Konrad Arneberg 44,45 Lina 66 Liv Marit 44 Nelly Hilda 44 Torgrim 44,45 Torgunn Henie 45 Nilsdatter. Nikoline M. 80 Nilsen. Agda 33,35 Agnes 31 Alvilde 33,38,39 Anne 31 Arild Tormod Schønning 33,35,36 Arnhild Torbjørg 27 Arnt 31 Arnt 33 Birger Rekhoff 31,32,33,36,38,39,68 Borghild 54 Einar 54 Erna 33,39 Helga 32 96

Nilsen. Hilma 25 Hilma 45 Hjørdis 31 Inge Olav 32 Irene Sofia 32 Jacob Dankert 31 Johan 24 Julian 33,35,36,67 Klara Therese 33,34,35,67 Kåre Johan 69 Laura 54 Linda Margrethe 32 Maren Anna 65 Nelly 31 Nikolai 31,44,45 Oluf 33 Oluf Angell 31,32 Petra 54 Petra 57 Ragna Margrethe 31,40,41,42,43,74 Ragnhild 33,36,37,38 Ragnvald Helge Marius 33,36 Solveig 50 Sigurd 54 Svein-Roar 36 Sverre 31,32 Therese 32 Thomas 54 Thora Alvilde 31 Tone 32 Trygve 31 Trygveig 31,32 Ågoth 33 Nilssen. Ann-Elise 36 Hanne Mary Inga 36 Hans Eirik 35 Jann Inge Annar 36 Nordmann. Frode 47 Hans Dagfinn 47 Nygård. Erling Jacobsen 58 Næss. Ann-Jorunn 56 Elin 56 Sverre 56 Torgeir 56 Olaussen. Line 32 Reidar 32 Olsdatter. Anne Sofie 31 Caroline 64 Johanne Pedrikke Hvedding 13,15,16,23 Lovise Ellerine 23 Maria Jacobia 52 Sebor Petrine 24 Teodora 58 Olsen. Akselia Olea 54 Andreas 21 Anny Olea 55,56 Arne 34 Dagmar(gift Olsen) 34 Hanna 21,67 Hans 21,67 97

Olsen. Inga 31 Ingeborg 53 Inger-Annie 34 Johan 58 Johan Peter 68 Ole 23 Oline-Marie 34 Olufsen. Alfred 82 Amalie 32,39,68,82 Anne Sofie 40,74 Asbjørn 80,82 Astrid 56,82 Børge 81 Bjørn 81 Britt 80,81 Cindy-Marie 41 Elin 41 Emma 82 Frøydis 41 Gunnar 40,41 Hanna 82 Hartvik 82 Henry 82 Ingrid 82 Johan 46,47 Julie 79 Ketil Olav 81 Lars 82 Laura Marie 67,82 Lauvig Andreas 40,42,82 Magnar 82 Nelly Teodora 40,42,43 Odd Asbjørn 80 Oddrun 49 Oddvar Gunnar 40,41 Ole Schultz 80,81,82 Oluf Sofus 82 Otto 40 Ragna Wilhelmine 40,43,44 Rudi 81 Ruth Hege 81 Signe 40,43 Solveig 82 Stein-Gunnar 81 Svein Ole Roald 40,41 Torill 80 Trygve Angel 43 Wilhelm Angel 40,74,82 William Reinhart Annar 40,4l Onofrio. Fred D. 62 Kelly-Yvonne 62 Osborne. Faith 62 Otterå. Annie 53 Overholdt. Edny Eline 48 Palushniuk. James 59 Joceph 59 Pauch. John 61 John Harold 6l 98

Pauch. Lee-Ann Mæ 61 Paul Douglas 61 Pedersdatter. Larlne N, 17,80 Pedersen. Allis Petrine 74 Ambjørg Jensine 32 Anna Birgitte 55 Bjørg 81 Honny 85 Iver 12 Laila 49 Persdatter. Anna Dorthea 13,66,67,84 Persen. Abel 12,13 Andreas Johan 13,76,77,78,83 Jacob 13,15,16,23,31,46,52,58,65 Pettersen, Agnes 21 Anna Emelie 16,17,18,19 Anna 79 Anne Lill 29 Anne Sofle 30 Arthur Julian Petter 29 Berit 55 Bernt 55 Birgit 85 Fast-Martin 17,80 Fernanda 23 Fernanda Ivara 23,27,28 Geir 29 Hallfrid 21 Hammond Hartvig 21 Hanna Margrethe 16,17 Hanne 53 Harry Arvid 50 Helge 21 Helge Arnliot Olai 43 Henny 85 Hjørdis 29 Hulda 22 Inga Marie Olga 43,44 Inger 79 Inger Lise 30 Inger-Marie 53 Johan 16,17 Johan Berg 84 John Sigvald 16,17,22,44,65 Julie 21 Kai Helge 44 Karl Fredrik 85 Karl Johan 84,85 Kirsten Hansine 85 Kirsti 53 Kjell Are 44 Kjell-Eirik 53 Lillian 29 Lillian 50 Obert Handroff 23,24 Obert Laurits Petter 25,26 Ole-Martin 53 Peder 53 Peder Joakim 16,17 99

Pettersen. Peder-Komelius 50 Parly Charlotte 23,27,28 Petter Harald 29,30 Petter Normann 21 Ragnar Nikolai 43,44 Roger 22 Roy-Ove 43,44 Sigurd Eliot 53 Sigvart 16,17 Sofia Kornelia 16,17,20 Solbjørg Lovise 29,30 11 Solfrid Beathe 29,30 Solveig Joakime 85 Stig 22 Stig-Are 53 Sverre 22 Søren 79 Teodor Poppe 16,17,21,25,29,67 Torbjørn Kristian 29,30 Torbjørn Olav (Skjolde) 25 Torgeir 22 Torleif Bang 23,24 Tor-Rasmus 53 Torstain Angell 21 Torstein Krogh 23,29,30 Torvald 29 Torvald Hvedding 23,25,26,27 Torvald Leopold 23 Trygve 21 Yegar 26 Wilma 24 Prytz. Gunnhild Elida 81 Puleybank. Alice Louise 59 Robert Martin 59 Steven 59 Walter James 59 Ralph. James 61 Randell Arthur 61 Richard James 61 Rasmusdatter. Benthe Kristina 12 Rasmussen. Olaug Lussie 40 Reinsve. Anne Kristin 28 Johan (Johansen) 28 Ørnulf 28 Reitan. Predrikke Johannesen 77 Rist. Sofus 54 Tora 54 Robertsen. Eline 19 Rosseland. Atle 28 Elisabeth 28 Håkon 28 Rune 28 Svein 28 Ryvik. Jenny G. 51 Jon Aleksander 51 Rønning, Otelie 62 Sakariassen. Eva Jenny 47 Sandslett. Asbjørn 78 100

Sandslett. Hanne Margrethe (Wildenvey) 78 Schultz. Mathias 82 Seberg. Edvin Olai 52,57 Hallstein Webjern 56 Johan 52,56 Toralf 57 Sebergsdatter. Nelle Indiana 52,53 Pedrikke Johanne 52 Sebergsen. Brith Sonja 54 Edvard Johan 52 Edvard Martin 53,54 Egil 52,54,55,56 Eva Olaug 54 Gerhart Joakim 52 Josefa Marie 52 Olaf Birger 52 Sigrid Kaspara 54 Sederberg. Thyra Erika 26 Seljehaug. Olaug 55 Selstad. Leif 38 Seu. Irma 60 Seymour. Barren James 62 James William 62 Tara Lynn 62 Simonsen. Karoline 53,54 Sivertsen. Johan 77 Kåre 22 Åsmund Jan-Erik 22 Skiftesvik. Sigfrid 48,49 Skjellerud. Grethe 34 Skjolde. Anka (gift Skjolde) 25 Frank Ole 27 Jan Arnt 27 Jæger 25 Knut Martin 27 Magne Halstein 27 Tor Arne 27 Torbjorn Olav (Pettersen) 27 Skogli. Herdis 50 May 50 Smedseng. Anna Laura 53 Solbakken. Asta Olga Nikoline 42 Sortland. Kristine 69 Steen. Else Kari 72 Kåre Hilmar 72 Stensvold. Per 71 Thor 71 Vidar 71 Strum. Stanley 24 Sutten. Brian 63 Svendsen. Eva Johanna 65 Svindland. Aud Arny 39 Sæther. Anna Kristine 65 Arne-Konrad 65 Einar Johan Johannesen 65 Frank-Johnny 65 Johannes 65 Konrad Joakim Johansen 65 101

Sæther. May-Evy 65 Sørensen. Karin 45 Tanke. Aksel Arnold 77 Arvid Mangfred 77 Edith Carlotte 77 Fredrik Anton 77 Herfrid Olea 77,78 Jentoft 77,78,79 Johan 77 Johan Magnus 77 Kirsten Dagrunn 77 Per 77 Reidulf Andreas 77 Roald Asmund 77,78 Sigbjørg Julie 77,78 Toralf Pritjof 77,78 Yngvar Toralf 77 Øistein Julius 77 Tjomsland. Kari 49 Tønder. Geir-Atle 49 Randi-Britt 49 Roald 49 Wenche 49 Ørjan 49 Uhre. Kjell 75 Kristian 75 Ragnhild 75 Ulven. Magda Helene 26 Vasadal. Aksel 39 Aksel Harry 39 Anita 39 Vollnes. Finn Erik 64 Karine Ester 64 Svein Ronny 64 Westby. Bjørg 72 Wiik. Bjørg 83 Brynjulf 83 Kari 83 Wildenvey. Hermann 78,79 Gisken (Jonsetta Pauline Andreassen) 78 Hanne Margrethe (Sandslett) 78 Windsheimer. Bertil 20 Emil Andreas 20 Kare Frans 20 Withbro. Liv Jorunn 75 Wollvik. Asbjørn 80 Rolf 80 Tone 80 Wolters. Gisela Jenny Anni Maria 37 Karen 37 Karl-Heinz Fridel Walter 37 Kirsten 37 Wilhelm Heinrich Friedrich 37 Ås. Irene 20 102

Stedsnamn-register.

For dem som det måtte interessere, har jeg her tatt med en del lokal aktuelle stedsnavn. Betydningen av disse er hentet fra offentlige kilder, som i enkelte fall har tatt forbehold mot eventuelle feiltolkninger.

Austnesfjorden: Østensfyrde, etter kong Øistein den 2. Magnusson, som sammen med sin bror, Sigurd (Jordsalfar) den 2. Magnusson styrte landet fra, 1103, og til henholdsvis, 1123, og 1130. Fjordens tidligere navn kjennes ikke.

Auatvågøya: Av ukjent opprinnelse, men kan ha tilknytning til, kong Øistein, som ikke bare fikk bygget den første kirken i distriktet (kapellet i Vågen), men som også lot oppføre rorbuer i Lofoten, til benyttelse for de tilreisende fiskerne under den store fiskesesongen der.

Brettvik: Kommer av kvinnenavnet Birgitta. Nu ofte Berit, og Beret, sammensatt til, Brett.

Budal: Havningdalt, eller sæterdal.

Falkfjorden: Kommer av det old-norske fuglenamnet, Falkr.

Fiskebøl: Kan være oppstått av Fiskarbæli, Bøli, oppholdssted, bolig, Fiska, kan være det eldre navnet på denne gården, og kan videre være et elvenavn.

Flakatadøya: Vargfoten (Gammelt namn).

Grunnfør: Gammelt navn ved, Grunnifjordr. Navn på en gård som ligger innerst i fjorden, og som har fått navn deretter. Fjorden er grunn.

Gullstad: Kommer fra det old-norske mannsnavnet, Gulli. Numere Gullik. (Gullastadir).

Hadsel: Kommer fra det sammensatte navnet, Hofdasegl. Dette vil si at en seilte til Hovet, som da lå på Langøya. Stedet heter numere, Hov.

Hadseløya: Se Hadsel. Øya har tidligere hatt andre navn. Til eksempel det old-norske, Ylfi, sener Ulveøya, (samme betydning) og Storøya.

Hanøya: Utviklet av fjellet i nærheten, Hanekammen.

Hennes: Hinnarnes. Gotisk: Hinpan. Det vil si, et sted en gjør stor fangst.

Higraff: Higrav. Hidgrof. Det vil si Bjørnehi.

Holdøya: Nød-havn. Et sted sjøfarende folk ”tok hold”, når de kom ut for uvær i farvannet. Navnet er meget gammelt og har vert skrevet på forskjellige måter. Hov: Kommer fra det gudehovet, som lå der i hedensk tid.

Kabelvåg: Kommer av det første kapellet som ble reist ved, Sør, eller Stor-Vågen, av kong Øistein. Derav Kapellvågen, og senere Kabelvåg. 103

Kinnarviken: Tjarnarvik, av tjorn. Det vil si, tjern. Det finns et lite vatten innenfor.

Kvitnes: Kommer av en kvit bergart som finns på stedet, og som syntes best fra sjøen. Denne er numere dekket av vegetasjonen.

Laupstad: Navnet har vert skrevet på mange måter. Lauparstad. Laupandastadir. I Aslak Bolts Jordebok, fra 1440 heter det: Laupanstahum, og menes et, tevlingsted.

Lekang: Leikvangr. Antagelig leikarvang. Lekangdalens eksersersplass, ble tatt i bruk første gang, 1898.

Melbu: Medalbu. Mellomgården. Stedet var tidligere i eie av kong Håkon Håkonsson. Han's forpakter var en, Arnbjørn. Denne ble drept i 1239. Senere har eiendommen vært på flere hender. Nevnes kan en, Ole Danielsen Hvedding (en fjern slektning til, Jacob Persen's hustru, Johanne Pedrikke Hvedding Olsdatter), som eide stedet i tidsrommet: 1709- 172O.

Morfjord: Mordanfyrde. Mordanfjordr. Av mordan, det vil si: Mord, av stor mengde. Fjorden kan ha fått navnet etter stor mengde med fisk.

Møysadlen: Betydningen usikker. 1266 meter over havet og det høyeste fjellet i, Vesteråls-alpene.

Ofoten: Ofoti. Ofotr. Ofoti - et fjellnavn, men det kan også være et old-norsk navn for, Bergugle, Ufr.Ofoten - Uglefotr.

Pollen: Rundaktig vik med trangt inn!

Seloter: Gammelt navn av, Sellatr. Kommer av, Sel, og latr., liggested. Altså et sted som selen går opp av vannet. Utenfor dette stedet ligger Sælaya.

Sløvra: Kommer fra den slurpende lyden fra elva som renner der.

Steilo: Kan være lavtliggende steinsletter.

Strønstad: Opprinnelig Strjonarstadir. Etter fjellnavnet i nærheten.

Strandlandet: Foxtrond. Det betyr et høyt land, med høye tinder, og representerer landet på nord siden av Austvågøya. Den delen som tilhører under, Hadsel Herred.

Taen: Kan ha forbindelse med Tad, gjødsel, eller gjødslet eng, eller Ta: Innhegnet plass.

Vestvagøy: Opprinnelig hette denne øya, Lofotr, av: Lofotrinn. Dette er sammensatt av ordene, Lo, som betyr Gaupe (old-norsk), og fotr., som betyr fot, på samme språk. Altså, Gaupefoten.

Valen: Vadill. Grunt sted i vann.

Vesterålen: Vestrall. Vestralar, i flertall. Landstrimmel i vest. 104

Vågan: Vågen, Vagar. I flertall, Vagr. Dette vil si, Våger, eller Vågen, i entall. Ja. navnet har vert skrevet på så mange måter, at man må spørre, hvorfor. Her følger flere eksempler: Vagum. Vagom. Vagkom. Vaggom. Vgha kirkja. Vaga spordungr. Vogha skipreida, og i Wage sokn. Uttalen har også vert forskjellig, til de forskjellige tider. Hvorfor? Distriktet Vågan ble utskilt fra Lødingen Herred, i 1735. Bergartene er her mestadelse: Gabbro, gneis, og granitt, samt skimmerbergarter.

Ånstad: Av mannsnavnet: Ami, eller Orn.

Ångstad: Av mannsnavnet: Arngeirr, eller kvinnenavnet, Arngerdr. Gammel skriveform: Arngeirsstadir, eller Arngerdarstadir.

Årnøen: Gammelt navn: Arnøy. Av fuglenavnet, Ørn.