Grootschalige locaties wind- energie, Provincie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

2 augustus 2004 / rapportnummer 1329-211

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH UTRECHT

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 2004REG000064i 14 januari 2004 1329-212/Dr/fw-hb onderwerp doorkiesnummer Utrecht, Toetsingsadvies over MER Grootschalige (030) 234 76 06 2 augustus 2004 locaties windenergie, Provincie Utrecht

Geacht College,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Grootschalige locaties windenergie, Provincie Utrecht. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be- sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom Voorzitter van de werkgroep m.e.r. Grootschalige locaties windenergie, Provincie Utrecht

Postadres Postbus 2345 telefoon (030) 234 76 66 3500 GH UTRECHT telefax (030) 233 12 95 Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 e-mail [email protected] Utrecht website www.commissiemer.nl

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Grootschalige locaties windenergie, provincie Utrecht

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef- fectrapport over Grootschalige locaties windenergie, provincie Utrecht, uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r. Grootschalige locaties windenergie, provincie Utrecht, de secretaris de voorzitter

dr. G.P.J. Draaijers dr.ir. G. Blom

Utrecht, 2 augustus 2004

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING ...... 1

2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP ...... 2 2.1 Algemeen ...... 2 2.2 Toelichting op het oordeel met aanbevelingen voor de verdere besluitvorming ...... 3 2.2.1 Uitwerking van de alternatieven met hogere turbinevermogens ...... 3 2.2.2 Effecten van mitigerende maatregelen...... 3 2.2.3 Geluidberekeningen ...... 4 2.2.4 Rangschikking van mma’s en voorkeursalternatieven van de verschillende locaties ...... 5

BIJLAGEN

1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 14 januari 2004 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

2. Kennisgeving in Staatscourant nr. 8. d.d. 14 januari 2004

3. Projectgegevens

4. Lijst van inspraakreacties en adviezen

1. INLEIDING

De Provincie Utrecht is voornemens op haar grondgebied te komen tot groot- schalige locaties waar windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 50 MW op een dusdanige manier geplaatst worden dat mogelijke negatieve milieueffecten worden beperkt of voorkomen. Genoemde locaties zullen wor- den opgenomen in het streekplan. Hiervoor wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure doorlopen.

Bij brief van 14 januari 2004 1 heeft de Provincie Utrecht de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opge- stelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 20 januari 2004 ter inzage gelegd2.

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen.

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: • aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 22 april 2003; • op eventuele onjuistheden6; • aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver- melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin- gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de realisering van grootschalige locaties voor windturbines in de provincie Utrecht. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kun- nen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van onderge- schikt belang.

De Commissie heeft bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelij- ke inhoudseisen essentiële tekortkomingen geconstateerd, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvor- ming. Daarom heeft de Commissie aan de initiatiefnemer om extra informatie

1 Zie bijlage 1. 2 Zie bijlage 2. 3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 7 Wm, artikel 7.10

-1- gevraagd. Deze informatie is op 24 mei 2004 aan de Commissie ter beschik- king gesteld en vervolgens bij de beoordeling betrokken.

De Commissie beveelt aan om dit stuk ten spoedigste openbaar te maken doch uiterlijk bij de standpuntbepaling over de partiële herziening van het streekplan.

2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP

2.1 Algemeen

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Met de aanvulling is een beter inzicht ontstaan in het realiteitsgehalte van de varianten en alternatieven. Als gevolg daarvan zijn extra alternatieven uitgewerkt voor de locaties - Rijnkanaal en -Amersfoort8. Het kaartmateriaal van de aanvulling is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het kaartmateriaal opgenomen in het MER9. Geschreven teksten corresponderen niet altijd met de informatie weer- gegeven in de tabellen.

Aanvankelijk ontbeerde het MER een juiste uitwerking van de alternatieven met hogere turbinevermogens. Ook waren de effecten van mitigerende maat- regelen op de geluidhinder, slagschaduwhinder en energieopbrengst niet in beeld gebracht en bevatten de geluidberekeningen een aantal belangrijke methodische tekortkomingen. Tevens ontbrak in het MER de in de richtlijnen gevraagde rangschikking van de meest milieuvriendelijke alternatieven (mma’s) en voorkeursalternatieven van de verschillende locaties.

De Commissie heeft geadviseerd in een aanvulling op het MER: • de afstanden die bij de locatieonderzoeken gebruikt zijn om gebieden te selecteren dan wel uit te sluiten afhankelijk te stellen van het turbinever- mogen en van daaruit de beschikbare ruimte in te vullen; • de effecten van mitigerende maatregelen op de geluidhinder, slagscha- duwhinder en energieopbrengst per locatie in beeld te brengen en deze te betrekken bij de beoordeling en vergelijking van de verschillende varian- ten, alternatieven en locaties; • de resultaten van aangepaste geluidberekeningen te presenteren en deze te gebruiken als basis voor de beoordeling en vergelijking van de varian- ten, alternatieven en locaties; • de mma’s en voorkeursalternatieven van de verschillende locaties te rang- schikken.

De aanvulling voorziet in voldoende mate in de benodigde informatie. Para- graaf 2.2 geeft hierop een toelichting. Voor enkele onderdelen worden aanbe- velingen gedaan voor de verdere besluitvorming.

8 De volledige naam van deze locatie is Eemnes/Baarn-/. In de aanvulling op het MER wordt deze locatie regelmatig met Eemnes-Baarn, soms ook Baarn/Eemnes of enkel Baarn, aangeduid. Aangezien er ook een afzonderlijke lijnopstelling Eemnes/Baarn bestaat kan dit tot verwarring leiden. 9 Wel heeft de Commissie verschillende onjuistheden / slordigheden in de kaartbijschriften geconstateerd.

-2- 2.2 Toelichting op het oordeel met aanbevelingen voor de verdere besluitvorming

2.2.1 Uitwerking van de alternatieven met hogere turbinevermogens

In het MER is bij de locatieonderzoeken een aantal randvoorwaarden gehan- teerd bij het selecteren, dan wel uitsluiten van gebieden10. Deze randvoor- waarden zijn gebaseerd op het toepassen van 1,5 MW turbines. Bij het toe- passen van grotere turbines wordt van dezelfde gebieden uitgegaan. Dit is niet terecht omdat deze turbines andere (ruimere) milieucontouren en veiligheids- zones hebben11. Daardoor zal in de varianten met de hogere turbinevermo- gens bij een aantal locaties meer geluidhinder optreden. De Commissie heeft daarom geadviseerd bij verschillende turbinegrootten verschillende afstanden te hanteren en van daaruit de beschikbare ruimte op locaties in te vullen, dan wel het aantal gehinderden te verminderen via het toepassen van mitigerende maatregelen.

In de aanvulling zijn de varianten met hogere turbinevermogens aangepast door waar nodig mitigerende maatregelen toe te passen. Het betreft hier het aanpassen van de ligging van de lijnopstelling, het achterwege laten van één of enkele windturbines, en/of het tijdelijk afschakelen dan wel terugregelen van het toerental van windturbines. Hierdoor wordt het aantal bestemmingen waar hinder optreedt aanzienlijk beperkt. Het realiteitsgehalte van alle be- schreven varianten en alternatieven is hierdoor aanmerkelijk toegenomen.

2.2.2 Effecten van mitigerende maatregelen

Het MER geeft aan dat de effecten van geluid gemitigeerd zullen worden door het toerental van de turbines (tijdelijk) terug te regelen. Ook de schaduwhin- der zal verminderd worden door een automatische stilstandvoorziening aan te brengen die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt. In het MER zijn echter de effecten van genoemde mitigerende maatregelen niet in beeld gebracht. De Commissie heeft daarom geadviseerd de locatiespecifieke effecten van mitigerende maatregelen op de geluidhinder, slagschaduwhinder en energieopbrengst in beeld te brengen en deze te betrekken bij de beoorde- ling en vergelijking van de verschillende varianten, alternatieven en locaties.

In de aanvulling zijn de effecten van mitigerende maatregelen in beeld ge- bracht en meegenomen bij de beoordeling en vergelijking van de verschillende varianten, alternatieven en locaties. Er lijkt daarbij sprake te zijn van een onderschatting van de negatieve invloed van mitigatie op de energieop- brengst12. Omdat deze onderschatting echter voor alle varianten, alternatie- ven en locaties ongeveer even groot is, heeft deze geen invloed op de vergelij- king hiervan. De (onderschatting van de) opbrengstderving kan de rentabili- teit van de initiatieven overigens wel aantasten.

10 Zie paragraaf 2.4.1 van deel A van het MER. 11 Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van de gewenste afstand tot woonbebouwing welke - conform AMvB 487 van het Besluit Voorzieningen en installaties milieubeheer - gelijk moet zijn aan ten minste vier maal de gewenste ashoogte van de windturbine. Voor de basisvariant, variant 1 en variant 2 geldt een gewenste afstand van respectievelijk 340, 380 en bijna 500 meter. 12 De Commissie is van mening dat de opbrengstderving is onderschat als gevolg van een overschatting van het aantal draaiuren (8000 uur). De draaiuren worden aanzienlijk beperkt doordat de windturbine beneden de startwindsnelheid (4 á 5 meter per seconde) niet draait.

-3- 2.2.3 Geluidberekeningen

De Commissie heeft bij de geluidberekeningen in het MER een aantal belang- rijke methodische tekortkomingen gesignaleerd: 1. de berekening van de toename van het aantal hindergevoelige bestemmin- gen en de toename van het oppervlak binnen een bepaalde Milieu Kwali- teits Maat (MKM13) contour lijkt tot te hoge uitkomsten voor de meeste lo- caties te leiden; 2. onvoldoende duidelijk wordt gemaakt hoe de 40 dB(A) contouren van het LAeq14 zoals gevraagd in de richtlijnen zich verhouden tot de WNC contou- ren15; 3. het is onduidelijk of de invloed van geluidsschermen op consistente wijze is meegenomen16. De Commissie acht het relevant deze invloed mee te nemen in de geluidberekeningen omdat ter plaatse van geluidsschermen de geluidhinder veroorzaakt door windturbines relatief groter zal zijn dan in het MER aangegeven17. De Commissie heeft geadviseerd in een aanvulling de resultaten van op deze punten aangepaste geluidberekeningen te presenteren en deze te gebruiken als basis voor de beoordeling en vergelijking van de varianten, alternatieven en locaties.

In de aanvulling zijn de resultaten van op bovengenoemde punten aangepaste geluidberekeningen gepresenteerd. De Commissie constateert dat bij de ver- gelijking van de varianten, alternatieven en locaties de MKM als criterium is weggelaten. Wordt dit criterium wel betrokken, dan zullen de rijksweglocaties op het aspect geluidhinder relatief (nog) beter scoren ten opzichte van de lo- catie ‘Amsterdam Rijn Kanaal’. De rangschikking van de rijksweglocaties voor het aspect geluidhinder18 kan hierdoor enigszins wijzigen. Door het niet mee- nemen van de MKM als criterium is het voor de Commissie niet na te gaan of de gerapporteerde grote toename van het aantal hindergevoelige objecten bij- gesteld dient te worden19.

C De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming alsnog de ontbrekende MKM-criteria (toename aantal woningen en toename ruimtebeslag

13 Met de MKM wordt inzicht verkregen in geluidcumulatie. 14 Zowel de bronsterkte van de windturbine als het (referentieniveau van het) omgevingsgeluid varieert met de windsnelheid. Door het LAeq ten gevolge van windturbines te berekenen voor het gehele windsnelheidsspec- trum, kan worden bepaald voor welke windsnelheid de meest ongunstige geluidssituatie optreedt. 15 WNC=Wind Norm Curve. Deze geeft de relatie weer tussen de windsnelheid en het geluidsniveau. 16 De geluidscontouren die het referentieniveau > 40dB(A) ten gevolge van het wegverkeer weergeven liggen symmetrisch ten opzichte van de rijksweg terwijl de geluidschermen aan één kant van de weg liggen. Ook in de weergave van de WNC-contouren is die invloed niet zichtbaar. Bij de weergave van de MKM 50 contour aan de zijde van de Vinkeveense plassen lijkt de invloed van geluidschermen wel te zijn meegenomen. 17 Bij afwezigheid van geluidschermen zal de geluidhinder van de windturbines gemaskeerd worden door de geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer. 18 Zie tabel 6-26 van de Aanvulling op het MER. 19 Op basis van de verkeersintensiteiten zullen er verschillen in maskering ontstaan tussen de rijksweglocaties. Bij Vinkeveen wordt het geluid het meest gemaskeerd, bij Eemnes-Amersfoort het minst. De -Harmelen locatie bijvoorbeeld zou dan even goed of slecht scoren als de Eemnes-Amersfoort locatie omdat eerstgenoemde een aanzienlijk hogere verkeersintensiteit heeft bij ongeveer gelijkblijvende energieopbrengst. Ook de Breukelen/Loenen zou dan in de geluidrangschikking kunnen veranderen. Zonder inzicht in de toename van het aantal extra gehinderde objecten ten gevolge van cumulatie, is het echter niet mogelijk definitieve uitspraken te doen. Het door Royal Haskoning opgestelde memo, d.d. 24 juni 2004, verschaft ook niet het gewenste inzicht: daarin is slechts het extra ruimtebeslag binnen de MKM 50 vastgesteld. De relatieve scores zijn overigens ten onrechte gebaseerd op energieopbrengsten zoals die gelden zonder mitigatie. Bovendien is ook de toename van het ruimtebeslag slechts voor twee van de vijf relevante locaties uit tabel 6-26 berekend (Vinkeveen en Breukelen-Loenen).

-4- binnen 50 MKM-contour) te betrekken in de afweging van varianten, alternatieven en locaties.

Het verband tussen de contouren van het LAeq en die van de WNC is in de aanvulling in afdoende mate verduidelijkt.

Of de geluidschermen op consistente wijze zijn meegenomen valt niet zonder meer uit de aanvulling af te leiden. Het door Royal Haskoning opgestelde me- mo, d.d. 24 juni 2004, vermeldt dat de invloed van de geluidschermen op de juiste wijze is verdisconteerd in de geluidberekeningen. Door het ontbreken van (aangepast) kaartmateriaal waarin het referentieniveau ten gevolge van het wegverkeer is weergegeven, is dat echter niet te controleren.

2.2.4 Rangschikking van mma’s en voorkeursalternatieven van de verschillende locaties

In het MER ontbreekt een rangschikking van de mma’s en voorkeursalterna- tieven van de verschillende locaties. Dit is een belangrijke tekortkoming, om- dat er meer locaties zijn dan nodig is om de provinciale doelstelling van 50 MW te realiseren. Voor de keuze van de beste locaties is het belangrijk inzicht te hebben in welke locaties uit milieuoogpunt het beste scoren. In de richtlij- nen voor het MER wordt ook om een dergelijke rangschikking gevraagd. De Commissie heeft daarom geadviseerd in een aanvulling de locaties te rang- schikken. In eerste instantie dient daarbij getoetst te worden of de absolute milieueffecten binnen de bestaande wettelijke kaders en normen blijven. In- dien het geval, moeten de locaties vervolgens gerangschikt worden op basis van een onderbouwde weging van de verschillende milieueffecten per eenheid van opgewekte energie. De rangschikking dient op een consistente wijze uit- gevoerd te worden, dat wil zeggen uitgaande van het voor iedere locatie vast- gestelde mma en voorkeursalternatief, en rekening houdend met de effecten van locatiespecifieke mitigerende maatregelen.

In de aanvulling zijn de mma’s en voorkeursalternatieven per locatie goed navolgbaar gerangschikt. Daarbij zijn per locatie bepaalde gewichten toege- kend aan de verschillende milieuaspecten. De Commissie plaatst bij de be- oordeling en toegepaste weging van de verschillende milieuaspecten de vol- gende kanttekeningen:

Landschap De nieuwe turbinelijn op de locatie Amsterdam-Rijnkanaal lijkt te hoog ge- waardeerd op het criterium ‘landschappelijke karakteristiek’20. De relatie van de windturbines met het kanaal is zwak door de relatief grote afstand tussen beide. Een even sterke, zoniet sterkere relatie lijkt aanwezig met de lintbe- bouwing van Schalkwijk. De locatie voldoet maar in beperkte mate aan het oorspronkelijke uitgangspunt van de Provincie om de windturbinelocaties te koppelen aan bestaande infrastructuur. Aan de andere kant, op het criterium ruimtelijke kwaliteit lijkt de locatie Amsterdam-Rijnkanaal te laag gewaar- deerd aangezien deze locatie voldoet aan de drie aspecten die hier gescoord worden21.

20 In (de aanvulling op) het MER positiever beoordeeld als de windturbines passen bij de bestaande landschappelijke identiteit zoals industriële landschappen, grootschalige agrarische landschappen en infra- landschappen. 21 Het betreft hier de aspecten rust in het beeld, gelijke tussenafstanden en strakke lijnvoering.

-5- De locatie Eemnes-Amersfoort lijkt voor de criteria landschappelijke karakte- ristiek en landschappelijke structuur22 te hoog gewaardeerd. De hoofdrichting van het landschap wordt hier namelijk niet bepaald door de rijksweg die, zo- als ook in de beschrijving van het MER gesteld wordt, nauwelijks waarneem- baar is, maar door de hoofdvormen van de stuwwal en de Eemvallei23.

Natuur Het MER concludeert dat de windturbines bij de locatie Eemnes-Amersfoort24 een verstorend effect hebben op de wintergasten in het gebied. Daarnaast wordt het aanvaringsrisico hier groot genoemd omdat de lijnopstelling midden tussen twee vogelrijke gebieden ligt en lokale trekbewegingen dwars over de lijnopstelling lopen. Het MER onderstreept de internationale betekenis van de gebieden ten zuiden en noorden van de hier voorgestelde turbinelijn voor de Kleine Zwaan, een soort beschermd onder de EG-Vogelrichtlijn. De Commis- sie concludeert uit bovenstaande dat er een gerede kans bestaat op signifi- cante gevolgen voor een kwalificerende soort van de EG-Vogelrichtlijn.

C De Commissie adviseert daarom bij de locatie Eemnes-Amersfoort, voorafgaand aan de besluitvorming over deze locatie, een passende beoordeling uit te voeren conform de daarvoor geldende procedures.

In algemene zin geldt dat bij een vergelijking van locaties niet alleen het aan- tal potentieel verstoorde individuen of het geschatte aantal slachtoffers moet worden betrokken, maar ook de beschermingstatus van de lokaal voorko- mende vogelsoorten. De beschermingstatus van de betrokken vogelsoorten acht de Commissie van invloed op de weging van het aspect natuur ten op- zichte van de andere milieueffecten en daarmee op de totaal rangschikking van de locaties.

De effecten op broed(weide)vogels zijn in de vergelijking ten onrechte buiten beeld blijven. Ook hierdoor kan de gepresenteerde rangorde voor het aspect natuur veranderen.

De Commissie plaatst kantekeningen bij de beoordeling van de barrièrewer- king voor vogels bij de locaties Vinkeveen en Eemnes-Amersfoort. In eindtabel 6-26 van de aanvulling worden het effect van de 7 turbines bij Vinkeveen als zeer negatief (--) beoordeeld en die bij Eemnes-Amersfoort als afwezig (0). Dit terwijl bij de oostelijke lijn (Bunschoten/Amersfoort) toch ook 5 turbines tus- sen twee gebieden staan die voor vogels van internationaal belang zijn. Deze verschillen in beoordeling worden niet toegelicht.

De in het MER figurerende subparameter ‘ruimtebeslag’ onder natuur ver- schaft naar het oordeel van de Commissie in deze vorm geen bruikbare mili- eu-informatie. Het aangegeven oppervlak is slechts een beperkt deel van het directe ruimtebeslag van een turbineopstelling, terwijl de eveneens in de richtlijnen gevraagde kwantificering van het indirecte ruimtebeslag ten on- rechte helemaal buiten beeld is gebleven.

22 In (de aanvulling op) het MER positiever beoordeeld als de windturbines geplaatst worden in lijn met bestaande structuren in het landschap zoals infrastructuur, waterlopen of kavelgrenzen. 23 Hier overheerst niet de oost-westrichting van de rijksweg, maar de noord-zuidrichting van de vallei. 24 Meer specifiek de oostelijke lijnopstelling Bunschoten/Amersfoort.

-6- Bij haar beoordeling van de informatie met betrekking tot de locatie Amster- dam-Rijnkanaal is de Commissie er vanuit gegaan dat, gezien de ruimtelijke beperkingen als gevolg van de geluidregelgeving, het in de aanvulling be- schreven extra alternatief hier het enige realistische alternatief is. Mocht de Provincie na het treffen van mitigerende maatregelen alsnog tot plaatsing van turbines langs het kanaal besluiten, dan constateert de Commissie een te- kortkoming in de milieuinformatie betreffende de oostelijke lijnopstelling. Af- hankelijk van het alternatief/variant grenzen hier één of twee turbines aan de beide percelen van een klein natuurreservaat, de Dwarsdijkerbosjes, onder- deel van de Ecologische Hoofdstructuur. In het MER wordt geen beschrijving gegeven van de hier voorkomende natuur en de mogelijke effecten van plaat- sing van turbines. De uitspraak dat in alternatief 1 door verplaatsing van de turbine met ‘slechts enkele meters’ het gebied kan worden ontzien25, wordt niet onderbouwd. De Commissie gaat er vanuit dat er een reële kans bestaat op zogenaamde externe werking conform het Structuurschema Groene Ruimte, waarbij beïnvloeding van de hydrologie door wegaanleg plus plaatsing van de turbine(s) en verstoring als gevolg van de geluidproduktie het meest voor de hand liggen.

C De Commissie adviseert, alvorens tot besluitvorming te komen over plaatsing van turbines nabij de Dwarsdijkerbosjes langs het Amsterdam-Rijnkanaal, een beoor- deling uit te voeren conform de daarvoor geldende procedures.

Geluidhinder Zoals in paragraaf 2.2.3 van dit advies vermeld zullen rijksweglocaties beter scoren ten opzichte van de locatie Amsterdam-Rijnkanaal indien cumulatie van geluidhinder26 betrokken wordt bij de beoordeling. De Commissie acht als gevolg daarvan een andere rangschikking van de locaties denkbaar. Door het ontbreken van de informatie is het echter moeilijk om hiervan een inschatting te maken. Zie ook de desbetreffende aanbeveling in paragraaf 2.2.3.

Geluidhinder versus schaduwhinder De in het MER toegepaste gelijke of zwaardere weging van het aspect scha- duwhinder ten opzichte van het aspect geluidhinder ligt niet in de rede gezien het relatief grotere belang dat omwonenden en de wetgever hechten aan ge- luidhinder27. Per saldo is schaduwhinder iets dat relatief weinig voorkomt (in tijdsduur) en uiteindelijk desgewenst geheel kan worden gemitigeerd.

Methodiek voor weging van milieuaspecten De methodiek om de waarden van de verschillende criteria binnen de vijf on- derscheiden milieuaspecten te vermenigvuldigen met een voor die locatie spe- cifieke set gewichten, wordt door de Commissie niet onderschreven28. De ge- presenteerde cijfers in de tabellen 6-26 en 6-23 van de aanvulling geven daardoor een vertekend beeld van de effecten. Indien aan het ene milieuas- pect meer belang wordt gehecht dan aan het andere, dan dient dit tot uit- drukking te worden gebracht in een onderbouwde weging van de per milieu-

25 Zie deel B van het MER, pagina 39. 26 Het MKM criterium. 27 Dit algemene beeld komt ook naar voren na bestudering van de inspraakreacties (zie bijlage 4). 28 Als voorbeeld het aantal vogelslachtoffers: in de tussentijdse weging op basis van natuurbelang wordt aan de locatie Vinkeveen een gewicht van 3,5, aan de locatie Eemnes-Amersfoort een gewicht van 3 en aan de locatie Woerden-Harmelen een gewicht van 1 toegekend. De berekende slachtofferaantallen worden vervolgens met deze gewichten vermenigvuldigd. Daarmee wordt het de verschil in semi-kwantitatieve cijfers kunstmatig vergroot, waardoor de uiteindelijke ranking ongeveer zo zal zijn als men van tevoren heeft gewogen.

-7- aspect verkregen rangordescores waarbij het per aspect toegekende gewicht voor alle mma ’s hetzelfde is.

C De Commissie adviseert de rangschikking van de mma’s bij te stellen op grond van bovenstaande kanttekeningen29 en de tabellen 6-26, 6-22 en 6-23 dienover- eenkomstig aan te passen. Presenteer tevens een rangschikking van de mma’s vergelijkbaar met tabel 6-26 maar zonder weging van de verschillende milieuas- pecten.

29 In (de aanvulling op) het MER is de basisinformatie nodig voor aanpassing van de rangschikking van de mma’s reeds beschikbaar, met uitzondering van de informatie betreffende de MKM-criteria (zie aanbeveling in paragraaf 2.2.3) en de passende beoordeling conform de EG-Vogelrichtlijn voor de locatie Eemnes-Amersfoort (zie aanbeveling in paragraaf 2.2.4).

-8- BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport Grootschalige locaties windenergie, Provincie Utrecht

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 14 januari 2004 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen BIJLAGE 2

Kennisgeving van het milieueffectrapport in Staatscourant nr. 8 d.d. 14 januari 2004 BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: College van Gedeputeerde Staten van Utrecht

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Utrecht

Besluit: Wijziging van het streekplan

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: B006

Activiteit: Het realiseren van grootschalige locaties voor de opwekking van windenergie in de provincie Utrecht.

Procedurele gegevens: kennisgeving startnotitie: 28 januari 2003 richtlijnenadvies uitgebracht: 1 april 2003 richtlijnen vastgesteld: 22 april 2003 kennisgeving MER: 20 januari 2004 toetsingsadvies uitgebracht: 2 augustus 2004

Bijzonderheden: De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Met de aanvulling is een beter inzicht ontstaan in het realiteitsgehalte van de varianten en alternatieven. Wel plaatst de Commissie kanttekeningen bij de beoordeling en toegepaste weging van de verschillende milieuaspecten. Zij adviseert op grond van deze kanttekeningen de rangschikking van de mma’s bij te stellen.

Samenstelling van de werkgroep: drs. ing. A. van Beek dr.ir. G. Blom (voorzitter) drs. R.H.D. Lambeck ir. L.J.G. Tummers

Secretaris van de werkgroep: dr. G.P.J. Draaijers BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1. J.H.Verbeek ’t Goy 20040506 2. L. Kuntz Amersfoort 20040506 3. B. van Beest 20040506 4. J.A.M. Dorresteijn/Dorresteijn-van Dort ‘t Goy 20040506 5. R. Mikes Vinkeveen 20040506 6. Familie T. Boereboom Maarssen 20040506 7. G. Vos Harmelen 20040506 8. R.P. Wiarda Eemnes 20040506 9. G. Dekker Baarn 20040506 10. Van Roomen-Vrijhoef Harmelen 20040506 11. J.W. Graaf Bunschoten 20040506 12. Fam. van Hamerveld Eemnes 20040506 13. A.M.M. Staal Eemnes 20040506 14. C.G.M. Goes 20040506 15. Fam. G.J. de With Cothen 20040506 16. M. Roffelsen-Wagenaar ’t Goy 20040506 17. O.E. Kuiper Nieuwersluis 20040506 18. A. Heide Baarn 20040506 19. R.C.E. der Heide Baarn 20040506 20. M.W. Scholten Nieuwersluis 20040506 21. Familie Brugman Vinkeveen 20040506 22. J. Calis Baarn 20040506 23. A.P. Kamp Utrecht 20040506 24. Mw. J.J.C. Langenaar 20040506 25. Fam. W.A.M. de Light ’t Goy 20040506 26. H.W. Kruidenberg Maarssen 20040506 27. E. Hulsman Nieuwer Ter Aa 20040506 61 handtekeningen uit Reedestr, Ruwielstr, Van Zantenstr, Honderdschelaantje en Dorpsstr (aangeboden door E. Hulsman) 28. Fam. J.en K. Groen en S. Jagers Houten 20040506 29. J.W. Vos Baarn 20040506 30. S. Pouw Wijk bij Duurstede 20040506 31. J.S.H. van der Gun Wijk bij Duurstede 20040506 32. T.Moerkoert-Piersma Wijk bij Duurstede 20040506 33. W.A.M. van Rijnsoever Wijk bij Duurstede 20040506 34. E. Hees en E.C. Moerkoert Wijk bij Duurstede 20040506 35. J.L. Smit Wijk bij Duurstede 20040506 36. G.M. van Dijk Wijk bij Duurstede 20040506 37. H. Pieneman Wijk bij Duurstede 20040506 38. J.C.A.M. van Rooijen Wijk bij Duurstede 20040506 39. H. v. Spelde Cothen 20040506 40. J.W.A.G. Kromwijk Cothen 20040506 41. W.J. van Amerongen Cothen 20040506 42. H. Laros Cothen 20040506 43. R. Vernooij Cothen 20040506 44. Fam. Boender ’t Goy 20040506 45. M.J.M. Kuijper Cothen 20040506 46. A.F. Prommenschenkel ’t Goy 20040506 47. J. Vernooij ’t Goy 20040506 48. J.J.P. van Rijn Cothen 20040506 49. C.A. Uyttewaal ’t Goy 20040506 50. G.J. de With Cothen 20040506 51. J.A. Uyttewaal Cothen 20040506 52. E. de With-Breeschoten Cothen 20040506 53. G.J. de With Cothen 20040506 54. W.J.M. van Rooijen Cothen 20040506 55. J.M. Hakkenscheid Cothen 20040506 56. W.J.J. van der Horst/A.J.M. Damen Cothen 20040506 57. J.J. Hofman Cothen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

58. A.W.A.M. Vernooij Cothen 20040506 59. H. Schoonderwoerd Cothen 20040506 60. J.C.M. Schoonderwoerd Cothen 20040506 61. G.J.W. van der Horst Cothen 20040506 62. F. van den Berg Cothen 20040506 63. Historische Kring Maarssen, B. Visschedijk Maarssen 20040506 64. J. van Nielen Wijk bij Duurstede 20040506 65. W.A.M. van Rijnsoever Wijk bij Duurstede 20040506 66. N.J.A. Vernooij Wijk bij Duurstede 20040506 67. Fam. A.Vernooij Cothen 20040506 68. G. van Bemmel-Dorresteijn Wijk bij Duurstede 20040506 69. Fam. A.J.van Vliet-van Bemmel Wijk bij Duurstede 20040506 70. A.N.A. van Rooijen Cothen 20040506 71. M.W.P.J. v.d. Linden Wijk bij Duurstede 20040506 72. H.H. Mocking Cothen 20040506 73. J.C.L. van der Linden de Gier Wijk bij Duurstede 20040506 74. C.v.d. Velden Wijk bij Duurstede 20040506 75. J.T.M. Mocking Cothen 20040506 76. A.G.M. Vernooij Wijk bij Duurstede 20040506 77. F.E. Doosje Wijk bij Duurstede 20040506 78. Th. van der Sluis Wijk bij Duurstede 20040506 79. J.J. Mocking Wijk bij Duurstede 20040506 80. J. en M. Mocking Wijk bij Duurstede 20040506 81. Fam. Schaap Wijk bij Duurstede 20040506 82. M.C. Klarenbeek Wijk bij Duurstede 20040506 83. W.A.T. Klarenbeek Wijk bij Duurstede 20040506 84. B.J.C. van Zetten Wijk bij Duurstede 20040506 85. J.G. van Zetten Wijk bij Duurstede 20040506 86. J.W. Baretta Wijk bij Duurstede 20040506 87. C.H.M.M. Mocking Wijk bij Duurstede 20040506 88. J.P.J. Rijntjes Wijk bij Duurstede 20040506 89. C.G. van den Bogaard Cothen 20040506 90. A.W. Wichers Hoeth Amersfoort 20040506 91. C.F.G. van der Linde-Veldkamp Baambrugge 20040506 92. H.W.J. Vernooij Wijk bij Duurstede 20040506 93. H. van Koolwijk Cothen 20040506 94. E.P. Suverkropp Baarn 20040506 95. H.A. van Dam Cothen 20040506 96. Fam. de Bruyne Cothen 20040506 97. G.J.M. Vernooij Cothen 20040506 98. Sj. v.d. Linden Wijk bij Duurstede 20040506 99. J.H.M. Heijman Wijk bij Duurstede 20040506 100. J.W. v.d. Gun Wijk bij Duurstede 20040506 101. H.W. Bruinse Wijk bij Duurstede 20040506 102. J.F.F. Schoenmakers Wijk bij Duurstede 20040506 103. F.N.H. Spoelstra Wijk bij Duurstede 20040506 104. R.C.H. Vizee Wijk bij Duurstede 20040506 105. Fam. Oteman Wijk bij Duurstede 20040506 106. W. v. Otterlo Cothen 20040506 107. H. Wijk bij Duurstede 20040506 108. N.C. Vernooij Wijk bij Duurstede 20040506 109. W.C. van Rooijen Cothen 20040506 110. M.G.C. Koopmanschap-v.d. Berg 20040506 111. Stichting Behoud de Eemvallei Baarn 20040506 112. D.A. Boon-Hoogschagen Baarn 20040506 113. J.E.M. van Rijn Wijk bij Duurstede 20040506 114. J.C. de Jong en M.A. Rijnders Wijk bij Duurstede 20040506 115. H.J. Liersen ’t Goy 20040506 116. M. Hofman-de Jonge Baarn 20040506 117. E. Kramer Baarn 20040506 118. H. de Ruijter-de Weerd Baarn 20040506 119. G.M. Heerschop/mw. J.H.Heinen Baarn 20040506 120. Fam. S.W. Haagsma Baarn 20040506 121. H. van Kuijeren Baarn 20040506 122. T. Dorland Soest 20040506 123. A. Harder Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

124. Fam. W. Hazen-Coppers Baarn 20040506 125. S. Olthof-Kuijt ’t Goy 20040506 126. Bewoners van de Amersfoortseweg Bunschoten 20040506 127. A.A. Mulder Baarn 20040506 128. R.C. Dooijeweerd Baarn 20040506 129. G.J.M. van den Boom Eemnes 20040506 130. H. Sevink Baarn 20040506 131. Fam. J.C. van der Lit Baarn 20040506 132. J.L. Hillenius Baarn 20040506 133. F.A.G. baron Collet d’Éscury Baarn 20040506 134. J.C. barones Collet dÉscury-Bierman Baarn 20040506 135. J. Boevé Baarn 20040506 136. Historische Kring Eemnes Eemnes 20040506 137. Gemeente Bunschoten Bunschoten 20040506 138. Ver. Harmelerwaard Veilig en Groen Harmelen 20040506 139. H. van Bemmel Harmelen 20040506 140. J.W. Geelhoed Maarssen 20040506 141. B.M.C. Hoogeveen Baarn 20040506 142. T.T. Roonhart Baarn 20040506 143. C.J.R. Roodhart-Monccar Baarn 20040506 144. R.T. Roodhart Baarn 20040506 145. Hornsveld Baarn 20040506 146. E. en A. Bartman Baarn 20040506 147. C.A. Koot Baarn 20040506 148. J. van de Groep Bunschoten 20040506 149. H.Th. Grims AA Baarn 20040506 150. E. Stoops – Barth Maarssen 20040506 151. C.J. Nieuwenhoven Maarssen 20040506 152. E.A.M. Joosen Maarssen 20040506 153. P.H. Jong Nieuwer Ter Aa 20040506 154. N.H.A.M. Swart Maarssen 20040506 155. H.P.J. Oostveen Maarssen 20040506 156. C.N. de Langen Maarssen 20040506 157. Vermeulen Advies, A.A.W. Th. Vermeulen Maarssen 20040506 158. B.J. Zoetbrood Maarssen 20040506 159. G.K. Norde Maarssenbroek 20040506 160. M.A. Harink Maarssen 20040506 161. E.P.M. Colle Maarssen 20040506 162. F.J. Vervoort Maarssenbroek 20040506 163. M. Reinders Woerden 20040506 164. A.S.C. Westra Maarssen 20040506 165. M.A. Kragten Maarssenbroek 20040506 166. D. Kranenburg Maarssen 20040506 167. H. v.d. Molen Baarn 20040506 168. J.M. van der Molen-Gelijsteen Baarn 20040506 169. A. v.d. Groep Bunschoten 20040506 170. S.J. van de Groep Bunschoten 20040506 171. G.C. Dorrestijn Baarn 20040506 172. R. Dorresteijn-Dekker Baarn 20040506 173. E.H. van de Vijsel Baarn 20040506 174. A. v.d. Groep jr. Bunschoten 20040506 175. A.M. Huneman-van Briemen Baarn 20040506 176. A.A. Huneman Baarn 20040506 177. C.J. Koot Maarssen 20040506 178. R. Linge Maarssen 20040506 179. T.M. Wijs Maarssen 20040506 180. J.J.A. van den Broek Baarn 20040506 181. M.J.J. Schot Baarn 20040506 182. R. Nientker Eemnes 20040506 183. H. Gerlings Amersfoort 20040506 184. W.C. van Baarnel-Molenaar Baarn 20040506 185. A.M. te Lintelo Baarn 20040506 186. Hoogland-Hofstede Baarn 20040506 187. R. Hoogland Baarn 20040506 188. C. de Wit Baarn 20040506 189. R.J. Rine Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

190. J.A.M. Kaats Baarn 20040506 191. A.K. ter Horst Baarn 20040506 192. I. de Vroede-van Wijngaarden Baarn 20040506 193. P.G. de Vroede Baarn 20040506 194. J.D.M. ter Horst-van Dinther Baarn 20040506 195. D.Rine Laseur Baarn 20040506 196. A.v.d. Ruit van Montfrans Zeewolde 20040506 197. W. v.d. Ruit Zeewolde 20040506 198. Jan Pier Eringa Baarn 20040506 199. D.P. Porsius Baarn 20040506 200. W. Oudendrp Baarn 20040506 201. Th.G. Bourgondiën ‘t Goy 20040506 202. E.M.S. Weiss Maarssenbroek 20040506 203. Familie Brugman Vinkeveen 20040506 204. R.M. Tdlohreg Baambrugge 20040506 205. E. Brusse Maarssen 20040506 206. A.M.T. Lauffer Maarssenbroek 20040506 207. C.A. Uijttewaal ’t Goy 20040506 208. J. Loo Maarssen 20040506 209. A.E. Bruynzeel-Vos Abcoude 20040506 210. Th.J. Boxart Harmelen 20040506 211. M.J.de Jong ’t Goy 20040506 212. M. Hellemans Harmelen 20040506 213. R.G.M. van Rooij Woerden 20040506 214. C. van Erp Woerden 20040506 215. Drs. F.M. Alsem Harmelen 20040506 216. A. van Doorn ’t Goy 20040506 217. H.J.M. v. Slobbe Harmelen 20040506 218. A.L. Brinkman Harmelen 20040506 219. P.J.W. van Overbeek Maarssen 20040506 220. G. van Gorp Holl.Rading 20040506 221. M.F.G.van Lier Baarn 20040506 222. H.A. Diderich-Jonkers Nijkerk 20040506 223. C. Vos Harmelen 20040506 224. M. Vedder Nijkerk 20040506 225. P. Nijboer Harmelen 20040506 226. J.M. Hofman Utrecht 20040506 227. H.W. Hofman Baarn 20040506 228. A.J. van Wijncoup Baarn 20040506 229. L. Koelewijn Bunschoten 20040506 230. J. Scheepbouwer Maarssen 20040506 231. G. Koelewijn-ter Haar Bunschoten 20040506 232. H.F. Beumer Maarssen 20040506 233. R.L. Voûte Soest 20040506 234. Fa. G.C.J.J. Peek Houten 20040506 235. J.A.W. Jongejan-de Kuijper Wijk bij Duurstede 20040506 236. B. Holleman Maarssen 20040506 237. B. Voorneveld Maarssen 20040506 238. R.G. Viegen Maarssen 20040506 239. E. Slechtenhorst-Spruit Baarn 20040506 240. Gastransport Services Groningen 20040506 241. R. Zomer 20040506 242. M.G. v.d. Dungen Baarn 20040506 243. G. Slechtenhorst Baarn 20040506 244. D. Alink Baarn 20040506 245. A. Harting en R. Reintjes Wijk bij Duurstede 20040506 246. J.A. Pluvier-de Vries Soest 20040506 247. I.E. Westerink-Bakker Baarn 20040506 248. N.M. Ramaer Woerden 20040506 249. C. Westerink Baarn 20040506 250. M. Duijn-Sonwighe Damsté Baarn 20040506 251. H. Duijn Baarn 20040506 252. Fam. Beijeman Harmelen 20040506 253. B. Schippers Baarn 20040506 254. C.M. Schrama Baarn 20040506 255. A.F. Schippers-Lammertse Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

256. F.J. Booy Baarn 20040506 257. W. Booy Baarn 20040506 258. E. Steenkamp Baarn 20040506 259. E. Röell Baarn 20040506 260. P. Douwes Baarn 20040506 261. J. Linskens-Daamen Baarn 20040506 262. C.N. Boot ’t Goy 20040506 263. J.A.M. van Oostrom ‘t Goy 20040506 264. A.C. Groenen ’t Goy 20040506 265. C.M.J.A. Goossens ’t Goy 20040506 266. W. Liesker Maarssenbroek 20040506 267. P.H. Saaleman ’t Goy 20040506 268. I.A. Brinkman Maarssen 20040506 269. G.C.A. van Dijk ’t Goy 20040506 270. D. Kunnen Maarssen 20040506 271. A. Wijngaard Maarssen 20040506 272. A. Mol Maarssen 20040506 273. G.H. Bor Putten 20040506 274. H.J. Lammers Maarssen 20040506 275. C.M. Verheul Maarssenbroek 20040506 276. J. Agterberg ’t Goy 20040506 277. N. Verseveld Maarssen 20040506 278. S. Dapiran Maarssen 20040506 279. C.A.M. Woerden Loenersloot 20040506 280. L.J.J. Fonteyne-Blankestijn Maarssen 20040506 281. J.C.A. Besselink Baarn 20040506 282. J.P.J. Hooijman ‘t Goy 20040506 283. C. v.d.Linden ’t Goy 20040506 284. J.van Rooijen ‘t Goy 20040506 285. M. Agterberg-v.Beek ’t Goy 20040506 286. M.E. Witmond ’t Goy 20040506 287. H.J. Haandrikman Bunschoten 20040506 288. J.H. Haandrikman-Veerman Bunschoten 20040506 289. M.G.A. Simons Woerden 20040506 290. J.G. van Broekhuizen ’t Goy 20040506 291. C.P. van Oostrom + familie ’t Goy 20040506 292. J. van Garderen ’t Goy 20040506 293. A.G. van de Geest Bunschoten 20040506 294. H. van Garderen ’t Goy 20040506 295. G. Spithoven ‘t Goy 20040506 296. M. Hooijman ’t Goy 20040506 297. C. Noorland Amersfoort 20040506 298. I.K.J. van der Vaart Baarn 20040506 299. P.H. de Ruiter van Gelder Baarn 20040506 300. M. de Ruiter van Gelder van der Burg Baarn 20040506 301. F.A. v.d. Sluis Baarn 20040506 302. Edith de Ruiter Baarn 20040506 303. J.W. Post Baarn 20040506 304. B. Smiet Soest 20040506 305. I. de Graaf Bunschoten- 20040506 Spakenburg 306. L. Huijsen ’t Goy 20040506 307. Nieuwegeinse Golf club t.a.v. J.J. Roggeveen 20040506 308. H.J. Nuijs ’t Goy 20040506 309. F. Stuurman ’t Goy 20040506 310. J.C. van der Pal Bunschoten 20040506 311. Van der Kolff-de Haas Baarn 20040506 312. Marsare B.V. Amsterdam 20040506 313. N.A. Regoort Maarssen 20040506 314. A. Voorberg Amersfoort 20040506 315. W. Waal Maarssen 20040506 316. E.M.S. Lavieren Baambrugge 20040506 317. G.J. Wieringa Harmelen 20040506 318. L. Ilzhöfer 20040506 319. J.A.C. Knippers ’t Goy 20040506 320. J. Hoek ’t Goy 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

321. Fam. J. Hoek ’t Goy 20040506 322. R.A.M. Roël ’t Goy 20040506 323. G.A.M. Vernooij ’t Goy 20040506 324. M. van Doorn ’t Goy 20040506 325. G.C. Middelweerd ’t Goy 20040506 326. Belangenver. Waardsebaan-West, Woerden 20040506 dhr. A. Schuur 327. I. Zwambag ’t Goy 20040506 328. Fam. Oostrom-van Dort ’t Goy 20040506 329. F. Kooiman Vinkeveen 20040506 330. Fam. Agterberg-de Jong. ’t Goy 20040506 331. N. van Scheppingen Vinkeveen 20040506 332. A.G.A. Wttewaal ’t Goy 20040506 333. M.A. Alden-Bijman Vinkeveen 20040506 334. P. van Wely ’t Goy 20040506 335. M. Kinnegrom ’t Goy 20040506 336. P. Post Diemen 20040506 337. J.J.A.M. Bloem Vinkeveen 20040506 338. J.C.A. Bouwman ’t Goy 20040506 339. Fam. van Dort ’t Goy 20040506 340. W.M. Honselaar 20040506 341. J.M. de Jong ’t Goy 20040506 342. M. Labberté ’t Goy 20040506 343. J. van Oostrom ’t Goy 20040506 344. A.H. Vernooij ’t Goy 20040506 345. J.F. de Keizer (eigenaar van Buitenborgh 066) St Cristina d'ARO 20040506 (Spanje) 346. M. Vossen-Eijdenberg ’t Goy 20040506 347. Buysmanchrabi Amsterdam 20040506 348. J. Kwakkenbos –Schilt Oud-Maarsseveen 20040506 349. R. voor de Poort ’t Goy 20040506 350. A.H. Prasing Vinkeveen 20040506 351. J.J. Odijk ’t Goy 20040506 352. A.J.T. Welter-Buee Abcoude 20040506 353. B. van Doorn ’t Goy 20040506 354. Knippers-Kool ’t Goy 20040506 355. P.H. Vianen Nieuwkoop 20040506 356. W.A.A. van Schaik ‘t Goy 20040506 357. Th.A.J. van Huystee Amstelveen 20040506 358. J.A. Zentveld Heemskerk 20040506 359. J.W.M. Bourgondiën-Dongelmans ‘t Goy 20040506 360. T. Talsma Breukelen 20040506 361. F.C. Kroonenberg-Maier Amsterdam 20040506 362. G.A. van Wijngaarden ’t Goy 20040506 363. M.J. Middelveerd Hilversum 20040506 364. W. Koomen ‘t Goy 20040506 365. G.J.A. Goeij Breukelen 20040506 366. G.J. van Zijtveld Vinkeveen 20040506 367. Fam. Blankenstein-Villée ’t Goy 20040506 368. A.W.G. v.d.Horst ’t Goy 20040506 369. A.M. Lautenbach ’t Goy 20040506 370. J.J.W. Groenheijden ’t Goy 20040506 371. A. v. Weverwijk ’t Goy 20040506 372. Fam. Boender ’t Goy 20040506 373. H. van Sandwijk ’t Goy 20040506 374. C.A. van Bentum ’t Goy 20040506 375. P. Croon Baambrugge 20040506 376. J.G. Fransen Eemnes 20040506 377. W.W. Scholte/G.M. Agasi ’t Goy 20040506 378. W. van Dort ’t Goy 20040506 379. R. Hartog Eemdijk 20040506 380. H. Miltenburg ’t Goy 20040506 381. H.M. Vermeulen ’t Goy 20040506 382. P.A.J. Brama ’t Goy 20040506 383. H.A.A.M. Gademan ’t Goy 20040506 384. H. v.d.Veen Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

385. G.A.M. Vos v.d. Heiden Baarn 20040506 386. H.J. van Dijk Bunschoten 20040506 387. K.H. Hoogerhuis Baarn 20040506 388. J. Hoogerhiisde Zoeten Baarn 20040506 389. R. Loos-Poelman Baarn 20040506 390. N.A.M. van Leersum Baarn 20040506 391. M.C.T. van Leersum-van Delft Baarn 20040506 392. H.S. Vries Baarn 20040506 393. L.B. van der Slikke (Beheer B.V.) Vinkeveen 20040506 394. G.J. van der Staal Baarn 20040506 395. R.H.W. van Moort Abcoude 20040506 396. W. de Jong Bunschoten 20040506 397. Th.J.M. Beijerinck Eemnes 20040506 398. S.E. Honingh Baarn 20040506 399. C.H.A.M. Paalman Baarn 20040506 400. C.H.M. Poorthuis Baarn 20040506 401. G.T.M. Kok Cothen 20040506 402. F.T. Klostermann Waalre 20040506 403. R.A. Schipper Maarssen 20040506 404. H.M. Boer Baarn 20040506 405. F. Ruizendaal Bunschoten 20040506 406. B. de Bruin Baarn 20040506 407. P.C. van Dijk Harmelen 20040506 408. P.F. Vos Baarn 20040506 409. L. Mensinga en D. den Boestert Maarssen 20040506 410. R.H. Vos Harmelen 20040506 411. R. Th. Schoenmaker Ermelo 20040506 412. A. Griffioen Maarssen 20040506 413. G.P. Breet-Kemp Baambrugge 20040506 414. E. Voogd-Schot (makelaar), namens Vinkenkade Amsterdam 20040506 77-125 en 135 415. A.M. Jansen Harmelen 20040506 416. Belangenver. Waardsebaan-West Woerden 20040506 417. C.M. Boer Harmelen 20040506 418. M.A.G. van den Bogert van Maarseveen Harmelen 20040506 419. H. Koops Baarn 20040506 420. R. Hilhorst Baarn 20040506 421. ? 20040506 422. A.R. Maillé Baarn 20040506 423. P. Draisma Baarn 20040506 424. Gemeente Woerden Woerden 20040506 425. H. Hoogenhout Baambrugge 20040506 426. Gemeente Woerden Woerden 20040506 427. H.G.J. Vernooij ’t Goy 20040506 428. M. Strooper-de Vocht ’t Goy 20040506 429. J.G.J. Hoogland ’t Goy 20040506 430. M.L. v.d. Weijden ’t Goy 20040506 431. C.C.A.A. van Beest ’t Goy 20040506 432. R. Hoogland ’t Goy 20040506 433. A. Miltenburg-Spithoven ’t Goy 20040506 434. A.C. Wieman ’t Goy 20040506 435. J. van Doorn ’t Goy 20040506 436. F.J.A.M. Strooper ’t Goy 20040506 437. M.A.C. van der Kroft-Schmidt Baambrugge 20040506 438. J.J. Godschalk Baambrugge 20040506 439. ? 20040506 440. Gastransport Services Groningen 20040506 441. K. Zwerver Vinkeveen 20040506 442. Prof.dr. P.M.H. Groen/ Harmelen 20040506 drs. M.A.G. de Neeve 443. L. Verhoek Harmelen 20040506 444. N. van Balen Bunschoten 20040506 445. SRK Rechtsbijstand, namens de familie Puijk, Zoetermeer 20040506 Van Doorn en Delemarre (Verwagenweg 110, 5 en 1 te Houten) nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

446. St. Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstand- Zoetermeer 20040506 verzekering namens fam. Puijk/van Doorn/Delmarre 447. Stichting Rechtsbijstand, namens dhr. G.M.van Leidschendam 20040506 Dijk, Broekweg 6 Wijk bij Duurstede 448. A.C.F. Kelpin Baambrugge 20040506 449. J.A.P. Toonen Woerden 20040506 450. C.V. Koolmees Baarn 20040506 451. F.J. Blenderman Vinkeveen 20040506 452. ? 20040506 453. A.W. Steenhof Baambrugge 20040506 454. H. van Dieren-Voorneveld Vinkeveen 20040506 455. E.R.J. van Dieren Vinkeveen 20040506 456. N. v.d. Leemkolk Houten 20040506 457. J.H. Vernooij ’t Goy 20040506 458. M.P.H. Langerak ’t Goy 20040506 459. Fam. van Kerkhof ’t Goy 20040506 460. B. Ackermans ’t Goy 20040506 461. G.J.P.M. van Oostrom ’t Goy 20040506 462. Gebr. van der Horst Cothen 20040506 463. A. Mol ’t Goy 20040506 464. M.P.C.W. van de Berg ’t Goy 20040506 465. H.M. Dorresteijn ’t Goy 20040506 466. J. Goes v.d. Heuvel Houten 20040506 467. A.W.S. de Ligt ’t Goy 20040506 468. A.F. Groenen ’t Goy 20040506 469. R. v.d. Noord Vinkeveen 20040506 470. Fam. A.C.M. van Dijk Baarn 20040506 471. H.J. Croon Vinkeveen 20040506 472. J.M. de Ligt ’t Goy 20040506 473. R.Th.M. Plomp Vinkeveen 20040506 474. M.H. Mostert en E. Mostert Abcoude 20040506 475. P. Veldhuizen Bunschoten 20040506 476. P. Homan Mijdrecht 20040506 477. N. May Vinkeveen 20040506 478. C.D.H. Dijxhoorn Baambrugge 20040506 479. A. Jongejans van Grootveld Abcoude 20040506 480. M.P.E. Horn Amsterdam 20040506 481. Van Vliet Vinkeveen 20040506 482. L.D. Kalis Vinkeveen 20040506 483. P.L.C. Smulders Eindhoven 20040506 484. G.H. Joustra Wijk bij Duurstede 20040506 485. A.P.T. van der Kroft Baambrugge 20040506 486. J.A. van Gool Houten 20040506 487. B en W van de gemeente Mijdrecht 20040506 488. Mr. G.B. van der Leest Baarn 20040506 489. H.A. Vonk ’t Goy 20040506 490. W. Helmond ’t Goy 20040506 491. Fam. M.J. Langerak ’t Goy 20040506 492. B en W van de gemeente Maarssen Maarssen 20040506 493. G. van der Veen Harmelen 20040506 494. C. van Moort Vinkeveen 20040506 495. H. Schipper Zandvoort 20040506 496. J. Koomen en S.H. Stappenbelt Vinkeveen 20040506 497. H. Schippers Zandvoort 20040506 498. R. van Ree Vinkeveen 20040506 499. F.A. Durieux Wilnis 20040506 500. P.F.H.J. van den Berg Vinkeveen 20040506 501. Dr. B. van der Burg ’t Goy 20040506 502. J.M. Middelweerd ’t Goy 20040506 503. B. Prakken Woerden 20040506 504. K. Poelstra Vinkeveen 20040506 505. P.A. Stefels Amsterdam 20040506 506. ? ? 20040506 507. G. Witte Baarn 20040506 508. Ph. Witte Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

509. G.J. Stalenhoef Soest 20040506 510. P.C.G. van de Wijst Soest 20040506 511. I.I. v.d. Fré Baarn 20040506 512. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Hilversum 20040506 513. Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amers- Amersfoort 20040506 foort 514. G. Pruim Hoogland 20040506 515. A.G.M. Vernooij ’t Goy 20040506 516. M.L.T. Witte Baarn 20040506 517. Melkveebedrijf J. Treur Nieuwer Ter Aa 20040506 518. M. Meulen Baambrugge 20040506 519. KNNV afd. Stichts-Hollandse Polderland (P.A. Woerden 20040506 Teders) 520. W.D. Kreton Woerden 20040506 521. R.A. Kole Kole Bunschoten 20040506 522. G.W. Schermer Baambrugge 20040506 523. AT96 bouwkundig tekenburo, A.C. Toussaint Kockengen 20040506 524. R.E.D.R. Heruer Vinkeveen 20040506 525. L.H. Ledder Vinkeveen 20040506 526. ? 20040506 527. ? 20040506 528. K.H.K. van Moort Abcoude 20040506 529. M. Ruijl Vinkeveen 20040506 530. R. van Rietbergen Vinkeveen 20040506 531. H.J. Schoten Baambrugge 20040506 532. L. Cohen Vinkeveen 20040506 533. J.J.H.M. Elsenburg Baambrugge 20040506 534. C. Geugies onbekend 20040506 535. E.H. Smits Tamsma Vinkeveen 20040506 536. Th. Bos Wilnis 20040506 537. P.W. Klopper de Vries Vinkeveen 20040506 538. R. Boerse Amsterdam 20040506 539. E. Blaas Vinkeveen 20040506 540. G.G.M. Scarlatides en H. Latter Vinkeveen 20040506 541. Bilderberg Résidence Vinkeveen Vinkeveen 20040506 (bladzijde ontbreekt; verkeerde kopie bijgevoegd) 542. E. Brandsteder Vinkeveen 20040506 543. A.J. Zondag Vinkeveen 20040506 544. E. Schuuring en J. Schuuring Kloppoe Vinkeveen 20040506 545. H.A. van Dijk-Van Wienen Vinkeveen 20040506 546. R. Moize de Chateleux en A. Moize de C Vinkeveen 20040506 547. B Casteleyn en P. Castelyn Vinkeveen 20040506 548. K.I. John en A. N. John -Koppijn Vinkeveen 20040506 549. U. Bergsma Vinkeveen 20040506 550. Familie Thomassen Hilversum 20040506 551. S. Zwerver en J. Hofland Amsterdam 20040506 (met aanvulling) 552. C. Verheul en J.F.L.H. Arnaud de Calavon Vinkeveen 20040506 553. W. en A. van den Linde Baambrugge 20040506 554. R.J. Baggers Vinkeveen 20040506 555. B en W van de gemeente Abcoude Abcoude 20040506 556. A. H. de Winter Baambrugge 20040506 557. R.M. Baggers Vinkeveen 20040506 Duivendrecht 558. A.C. van der Roest Harmelen 20040506 559. A. Kloosterman en D.C. Hijman Maarssen 20040506 Mede ondertekend door 12 buren 560. P. Boele Vinkeveen 20040506 561. J.A. Rovers Harmelen 20040506 562. T. Oosterkamp Harmelen 20040506 563. P.R. Gonggrijp Vinkeveen 20040506 564. D. Takkenberg Vinkeveen 20040506 565. D.R. Prins Amsterdam 20040506 566. A. Dinkla Baambrugge 20040506 567. R.F. Platell ’t Goy 20040506 568. K.W. Moor ’t Goy 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

569. A. Westmaas Baambrugge 20040506 570. H.J.Uijttewaal ’t Goy 20040506 571. E. Mostert Abcoude 20040506 572. J. Immig Maarssen 20040506 573. N.V. Strijker Houten 20040506 574. M.J. van Koetsveld Wijk bij Duurstede 20040506 575. Luchtverkeersleiding Nederland Luchthaven Schip- 20040506 t.a.v. W.M. Hendriks hol 576. Luchtverkeersleiding Nederland Luchthaven Schip- 20040506 t.a.v. W.M. Hendriks hol 577. W. Smit Houten 20040506 578. Luchtverkeersleiding Nederland LVNL dhr. W.M. Schiphol-oost 20040506 Hendriks 579. B.C. Zinnekeveld Harmelen 20040506 580. L.K. Harmsen De Meern 20040506 581. P. Verweij Linschoten 20040506 582. Coöp. Ver. UWIND U.A. dhr. B. Verhagen Houten 20040506 583. R.J.A. Moers De Meern 20040506 584. W.T.C. Boestert Maarssen 20040506 585. H.J.W. Brusse Amersfoort 20040506 586. P.P. Jares Maarssen 20040506 587. S. Hoogstadt Breukelen 20040506 588. P. Ham Maarssen 20040506 589. A.J. van Schaik Soest 20040506 590. P.H.G. Spruijt Maarssen 20040506 591. A.C.A. Bernardy Maarssen 20040506 592. L.C. Dieben Hoogland 20040506 593. M.J.F.M. Heunks Maarssen 20040506 594. St. Belangengroep Schalkwijk, dhr. M.M.A. Schalkwijk 20040506 Broek 595. J. Breukelman Soest 20040506 596. G.H. Drent Maarssen 20040506 597. C.J.Munster Woerden 20040506 598. F.P. Felkers Harmelen 20040506 599. K.N. Brinkman-Paauwe Maarssen 20040506 600. H. Segaar Maarssen 20040506 601. H.E. Koster 20040506 602. G.Th. Holhorst Hoogland 20040506 603. E. Birkenfeld Baambrugge 20040506 604. A.E. Lodewijks Baambrugge 20040506 605. Vandenbor Windenergie B.V. Putten 20040506 606. K. de Brons Maarssenbroek 20040506 607. C.M.E. van der Horst/J.L.M.van Rensen Harmelen 20040506 608. C.J.M. Meijer/H. de Wolf Harmelen 20040506 609. G.H. Beunk Woerden 20040506 610. T. van Maaswaal ’t Goy 20040506 611. NAKIJKEN 20040506 612. V.C. Stoorvogel Harmelen 20040506 613. G.J. Vreeswijk ’t Goy 20040506 614. A. Doornbos Maarssen 20040506 615. M.M.J. v.d. Horst ’t Goy 20040506 616. J.A. de Ligt ’t Goy 20040506 617. B.M. Geurts ’t Goy 20040506 618. Karin Jacobs Loosdrecht 20040506 619. A.W. Makenbach Vinkeveen 20040506 620. R. van Ree Vinkeveen 20040506 621. L. van Schaik Braambrugge 20040506 622. G.W. Wttewaall ’t Goy 20040506 623. Natuurgroep Kockengen, Kockengen 20040506 G.W. M. Hooijmaijers 624. J.H. Verbeek ’t Goy 20040506 625. Familie Nethe Vinkeveen 20040506 626. Jacques Jacobs Vinkeveen 20040506 627. Namens de families Vermeer/Holt/van der ’t Goy 20040506 Horst/Koot/Holt 628. ? 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

629. Christine Furstner Baambrugge 20040506 (kopie van brief 1049) 630. G.P. Breet Kemp Baambrugge 20040506 631. W.B. Wentink Vinkeveen 20040506 632. E.H. Koot Vinkeveen 20040506 633. W. Scholman ’t Goy 20040506 634. C.M. Middelweerd-v. Oostrom ’t Goy 20040506 635. J.P. Kaman ’t Goy 20040506 636. Sight adviseurs voor Milieu en Landschap Veenendaal 20040506 637. H.A. v.d.Maat ‘t Goy 20040506 638. J.E. van der Does de Willebois Baambrugge 20040506 639. Gemeente Houten Houten 20040506 640. Y.A.A.G. de Vries Abcoude 20040506 641. Vogelbescherming Nederland Zeist 20040506 642. T.J.M. de Bruin ’t Goy 20040506 643. A.G. v. Bentum ’t Goy 20040506 644. Fam. Hageraats-Vreeswijk ’t Goy 20040506 645. R. van Ettekoven ’t Goy 20040506 646. Fam.van Amerongen-Wisselaar Harmelen 20040506 647. W. van den Linde Baambrugge 20040506 648. M.C. Odufré-Gramberg Baarn 20040506 649. M.W. van den Bosch Harmelen 20040506 650. Gemeente Bunschoten Bunschoten 20040506 651. Th.J.J. de By Vinkeveen 20040506 652. M. Samplonius-Loenen Baambrugge 20040506 653. O. de Vrij ’t Goy 20040506 654. A.H. Bol Vinkeveen 20040506 655. Fam. van Maaswaal ’t Goy 20040506 656. H.J.A. Diks ’t Goy 20040506 657. G.J. Odijk ’t Goy 20040506 658. J.C.T. Diks ’t Goy 20040506 659. B.D.C.M. Smeets-Teunissen Maarssen 20040506 660. W. Starreveld /G. Kolk Montfoort 20040506 661. K. van der Zon ’t Goy 20040506 662. P. Harskamp ’t Goy 20040506 663. N. Peerdeman Baarn 20040506 664. N.A. Brandsen Baarn 20040506 665. H.T. Swagerman Harmelen 20040506 666. Fam. Sinia-Huisman Harmelen 20040506 667. C.M. ten Wolde Harmelen 20040506 668. J. Wernsing en A.K. Stroobants Maarssen 20040506 669. H.G.J .van Wee Hoogland 20040506 670. D.M. Klijn/G.J.B. Harmsen Montfoort 20040506 671. J.A. ten Heggeler Harmelen 20040506 672. J. Samplonius Baambrugge 20040506 673. P. Bresson Maarssen 20040506 mede namens wijkcommissie Fazantenkamp 674. M. van Valkengoed Bunschoten 20040506 675. J. Veldhuizen Maarssen 20040506 676. L.J. Medema Amersfoort 20040506 677. SRK Rechtsbijstand, namens fam. J.G.J. Bot- Zoetermeer 20040506 terblom 678. M. Mocking Wijk bij Duurstede 20040506 679. J. Aalders Vinkeveen 20040506 680. D.F. de Soet Vinkeveen 20040506 681. E.J. Miltenburg en E. v.d. Start-Bul Baambrugge 20040506 682. M.M. La Lau Baambrugge 20040506 683. S.D. Koorn Vinkeveen 20040506 684. Kennedy van der Laan namens cliënten J.E. van Amsterdam 20040506 de Does de Willebois,-Andrewes, F.A. Eekels, P.H. Bellaar, R.E.H. van Acker, F.M. Benacchio, P.C.M. Benacchio-Scholten, F. Kappers en G.M.V.J. Spronck, allen woonachtig te Baam- brugge, alsmede H. Labes, B. Duizer en W. Ver- hagen, allen woonachtig te Vinkeveen 685. G.J. Thierauf Utrecht 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

686. Familie El Yahyaoui Maarssen 20040506 687. Groenlinks afd. Amerongen/Leersum mevr. Leersum 20040506 M.W.I. Lauran 688. C. Rotter en C. Rotter Verdijk Abcoude 20040506 689. P.J.M. Trienekens/mvr. M. Lode ’t Goy 20040506 690. A.M.J. Strijdveen-Dirven en Maarssen 20040506 L.G.W.M. Strijdveen 691. A.van Garderen Schalkwijk 20040506 692. A.A.M.de Ligt ’t Goy 20040506 693. W.J. Hes Oosterkamp Baambrugge 20040506 694. Familie Roelofs Baambrugge 20040506 695. I.J. Maasdam v.d. Blom Baambrugge 20040506 696. I.J. de Vries Baambrugge 20040506 697. J. Rossing Vinkeveen 20040506 698. J.H. Kok Hoogland 20040506 699. Samenwerkingsverband Bloklandse polderboe- Eemdijk 20040506 ren, B. van Valkengoed 700. M. Hoogendoorn Harmelen 20040506 701. R.M. Baggers Duivendrecht 20040506 702. M.C. Schippers Harmelen 20040506 703. D.R. van Valkengoed Bunschoten 20040506 704. Vernooij ’t Goy 20040506 705. L.C.G. Vorderman ’t Goy 20040506 706. R.T. Baanders (sluit zich aan bij Belangen- Vinkeveen 20040506 vereniging 'De Kaaien" en die van de bewoners van Buitenborgh, zie 1742) 707. J.C. de Bruijn Woerden 20040506 708. Groen-van Velzen ’t Goy 20040506 709. E.J. Bolderheij Amstelveen 20040506 710. ? 20040506 711. G.G.J. van Geelen-Takkenberg Vinkeveen 20040506 712. J. Otten [?] Baambrugge 20040506 713. T. Moerkoert-Piersma Wijk bij Duurstede 20040506 714. M. Mossel Vinkeveen 20040506 715. O.E. La Lau Baambrugge 20040506 716. K. Maasdam Baambrugge 20040506 717. M.S. Hes Baambrugge 20040506 718. M.S. Hes Baambrugge 20040506 719. C.H. Tophoff Baambrugge 20040506 720. Heemschut Bescherming Cultuurmonumente, Kamerik 20040506 H.F. Kuiper 721. J.A. Neijer ? 20040506 722. D.J.S. Rozeboom Baambrugge 20040506 723. P. v.d. Graaf Baarn 20040506 724. P.G. van Oostrom ’t Goy 20040506 725. G. van Doorn en T. van Bentum ’t Goy 20040506 726. C.J.L. Vlind ’t Goy 20040506 727. A. de Gier Abcoude 20040506 728. R. van Dael Baambrugge 20040506 729. G. van Doorn ’t Goy 20040506 730. A.D. Putken –Slees Abcoude 20040506 731. Petersen Beheer B.V. Amstelveen 20040506 732. F.A. Eekels Baambrugge 20040506 733. F.M. Benacchio en P.C.M. Benacchio-Scholten Baambrugge 20040506 734. P.C. Janmaat en R.J.J. Tybout Abcoude 20040506 735. Stichting Rechtsbijstand namens J.J.P.van Rijn Leidschendam 20040506 736. C.P. Engel Woerden 20040506 737. E.T. Meijer Woerden 20040506 738. M.C.M. Dijk Woerden 20040506 739. E.J.M. Nijboer Harmelen 20040506 740. A. de Graaf Harmelen 20040506 741. B en W van de gemeente Loenen Loenen a/d Vecht 20040506 742. Bewonerscomité Leefbaar Cattenbroek, t.a.v. Woerden 20040506 mw. H.K.A.Vinkenburg-den Hartigh 743. Fam. Th.M. Agterberg ’t Goy 20040506 744. J.R. Sietsma Harmelen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

745. A.H.J.van der Wal Harmelen 20040506 746. M. Hooijer Hoogland 20040506 747. Groenraedt BV Enschede 20040506 748. Groenraedt b.v. mr. G.A. Leever Enschede 20040506 749. G. Gerritsen Vinkeveen 20040506 750. Familie J.A.M. Peters-Koppel Vinkeveen 20040506 751. J. Schopman en E. Baanders Vinkeveen 20040506 752. W. van der Lingen Harmelen 20040506 753. G.P. Beugelink Wijk bij Duurstede 20040506 754. M. Korver Vinkeveen 20040506 755. Gemeente Houten Houten 20040506 756. E. Benacchio Baambrugge 20040506 Mede ondertekend door 10 anderen. 757. G. van Oosterom-van Hilten Baambrugge 20040506 758. J.J. Meijer Abcoude 20040506 759. J. Cornelisse Vinkeveen 20040506 760. Fam. G.C.M.Hoofd-de Vink Bunschoten 20040506 761. B. van Hilten Baambrugge 20040506 762. P.C.W. Sanders Baambrugge 20040506 763. W. Steenhof Baarn 20040506 764. J.B. Wieman ’t Goy 20040506 765. Fam. B. Tersteeg Houten 20040506 766. Fam. S.G. Splinter-Hoogenboom Woerden 20040506 767. M.H. Meerding ’t Goy 20040506 768. St. Rechtsbijstand namens G.J.M. v. Middelaar Leidschendam 20040506 769. St. Rechtsbijstand namens C.R.van Valkengoed Leidschendam 20040506 770. Fam. C.G.M. Huurdeman Hoogland 20040506 771. L. v.d. Klem Vinkeveen 20040506 772. A.C.M. Hesp Abcoude 20040506 773. E. Platerink en B.S. Geerts Vinkeveen 20040506 774. G.A. Scholte Abcoude 20040506 775. F. Groen ’t Goy 20040506 776. B. Brands namens 4 Hilversum 20040506 777. Langhout & Wiarda namens Stichting Belangen Heerenveen 20040506 Wijkersloot 778. Gemeente Eemnes Eemnes 20040506 779. W. Zeldenrust Baambrugge 20040506 780. W.M. J. Seegers-Jans Baambrugge 20040506 781. Langhout & Wiarda namens dhr. J.J. Mocking Heerenveen 20040506 782. A.K.C. de Brauw Baambrugge 20040506 783. F.J. Folkerts 3446 HA 20040506 784. E. Benschop Harmelen 20040506 785. B. Hubertse Bunschopten 20040506 786. G.H. van Buiten Vinkeveen 20040506 787. M.C.L. van der Meer Baambrugge 20040506 788. J.A. Vreugdenhil Vinkeveen 20040506 789. J.M. Kooijman Vinkeveen 20040506 790. ? ? 20040506 791. M. Kemp Houten 20040506 792. B. Jansen en J.W.M. Holtkamp Maarssen 20040506 793. J.J. Wieman ’t Goy 20040506 794. ? ? 20040506 795. ANV Ark & Eemlandschap Bunschoten 20040506 796. H.J. Misbeek ’t Goy 20040506 797. E.B.M. van Leeuwen Ph. Van Leeuwen-Kuyper Vinkeveen 20040506 798. P. Schouwenburg Vinkeveen 20040506 799. Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Breukelen 20040506 Westelijk Plassengebied, t.a.v. L.R. Mur 800. R.A. Kole Bunschoten 20040506 801. E.J.G. Beer Vinkeveen 20040506 802. W.G. Rigter Eemnes 20040506 803. Gemeente Eemnes Eemnes 20040506 804. Fam. H.van Assem Harmelen 20040506 805. Fam. F. Coljé Woerden 20040506 806. Gemeente Baarn Baarn 20040506 807. A. Andriessen–Koopmans Breukelen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

808. A.J.M. Andriessen Breukelen 20040506 809. A. Koopmans Vinkeveen 20040506 810. Ondernemersvereniging één Vinkeveen Vinkeveen 20040506 t.a.v. P.A.A. Bijman 811. E.E. Zonsveld Vinkeveen 20040506 812. Stichting Bewonersbelangen Oud-Vinkeveen i.o. Vinkeveen 20040506 t.a.v. P. Bijman 813. R.A.M. vd Stap en C.M.C. vd Stap-Bastiaansen Vinkeveen 20040506 814. Jachthaven "De Instuif" jachtwerf B.V. Vinkeveen 20040506 t.a.v. J.P.W. Alles 815. J. Kruis Vinkeveen 20040506 816. Belangenvereniging "De Kaaien" Vinkeveen 20040506 t.a.v. R.A.M. van der Stap 817. C.J. Veerhuis Vinkeveen 20040506 818. J.W.M. Straathof en J.W.D. de Bruijn Vinkeveen 20040506 819. Gemeente Montfoort Montfoort 20040506 820. Fam. J. Boon-Niermeijer ’t Goy 20040506 821. GLTO Belangenbehartiging 20040506 822. R. van Acquoy/M.H.G. Vossen Woerden 20040506 823. Ver. van Vrienden van het Gooi Naarden 20040506 824. A.C. Toussaint Kockengen 20040506 825. E.C.A. Vilier Baambrugge 20040506 826. G.J. de Jong Vinkeveen 20040506 827. A.P.T. van der Krft Baambrugge 20040506 828. J.C. Kemp Schalkwijk 20040506 829. Wijkcommissie Zwanenkamp, p/a secretaris B. Maarssen 20040506 Holleman. Inclusief 311 handtekeningen 830. J.M. Bos Wijk bij Duurstede 20040506 831. M. Catsburg Vinkeveen 20040506 832. H. Petersen Wijk bij Duurstede 20040506 833. R.J. Stalenhoef Amersfoort 20040506 834. H. Bokkers Verhoef Bunschoten 20040506 835. W.G.J. Vernooij Cothen 20040506 836. A. Steenbakkers ’t Goy 20040506 837. C.G.M. van Schaik-van Bemmel Driel 20040506 838. GEN t.a.v. R. Koet Cappelle a/d IJssel 20040506 839. Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 20040506 840. C. van Otterlo Harmelen 20040506 841. Utrechtse Natuur- en Milieuorganisaties, drs. N. Utrecht 20040506 Paineau Salm 842. B en W van de gemeente Breukelen Breukelen 20040506 843. Dienst Landelijk gebied Utrecht 20040506 844. Z. Pol Baambrugge 20040506 845. J. Verweij Linschoten 20040506 846. A. de Gier Abcoude 20040506 847. Gen Capelle a/d/ Ijssel 20040506 848. Randstad Tram, dhr.D. Heslenfeld Huizen 20040506 849. H.J.W. Wesselink Harmelen 20040506 850. Eneco energie Levering B.V. Utrecht 20040506 t.a.v. F. Verhaar (algemene bedenkingen!) 851. Enenco Energie Utrecht 20040506 852. C. Vesseur Baambrugge 20040506 853. L. Koekebakker Baambrugge 20040506 854. C.Ch. Janus-Hartman Baambrugge 20040506 855. E.M. de Jager Baambrugge 20040506 856. J. Blokhuis Baambrugge 20040506 857. M.E. Adema Baambrugge 20040506 858. Jac.C. Ridderhof Baambrugge 20040506 859. G. Hollander Baambrugge 20040506 860. F. Laumans Baambrugge 20040506 861. E.P.J.M. Vesseur Baambrugge 20040506 862. B. Both Baambrugge 20040506 863. G. Meijer Moen Baambrugge 20040506 864. W. de Jong en P. de Jong-De Vries Baambrugge 20040506 865. M.A. Plooy Baambrugge 20040506 866. A. Plateijn Baambrugge 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

867. B. Smit Baambrugge 20040506 868. A.C. van Koningsveld Baambrugge 20040506 869. J.B. Eman en J.L. Eman-Van Nunen Baambrugge 20040506 870. Nicolaï advocaten namens cliënten E.H. Labes- Amsterdam 20040506 Mulder, E.S. Labes, H.S. Labes en M.H. Labes (Baambrugse Zuwe 182 te Vinkeveen) 871. J. Varga Baambrugge 20040506 872. M. Schouten Baambrugge 20040506 873. H. Tinholt Baambrugge 20040506 874. E. Benacchio Baambrugge 20040506 875. H.R. Boon Baambrugge 20040506 876. H.A. Prenger Baambrugge 20040506 877. M.J.W. Woudenberg Baambrugge 20040506 878. M. Swaab Baambrugge 20040506 879. M. Moen Baambrugge 20040506 880. Familie M. Buys Baambrugge 20040506 881. Familie J. Roos Baambrugge 20040506 882. A. Keinicke en M. Roosendaal Vinkeveen 20040506 883. M. van Scherpenzeel Baambrugge 20040506 884. A. Roosendaal Vinkeveen 20040506 885. Familie R. Bos Baambrugge 20040506 886. Schockman Baambrugge 20040506 887. S. Schockman Baambrugge 20040506 888. V.W. Benst Baambrugge 20040506 889. A.E. Bakker-Vernvers en P.M.C. Bakker Baambrugge 20040506 890. M. van Vliet Baambrugge 20040506 891. N.N. Smeenk-Rekker Baambrugge 20040506 892. T. Kuijl Baambrugge 20040506 893. A.E. Stilkenboom Baambrugge 20040506 894. W.M. Manten Baambrugge 20040506 895. Meijer en Meijer-Hollander Baambrugge 20040506 896. K. van Voorthuyzen Baambrugge 20040506 897. W.K. Guit Baambrugge 20040506 898. R.J. Begheym en T.J. Begheyn Kroonenberg Abcoude 20040506 899. E. Elsenberg Baambrugge 20040506 900. D. van Haandel-Kesseler Baambrugge 20040506 901. G.J. Barsingerhorn Baambrugge 20040506 902. A.C.M. van der Weyden en J.P.L. Werneke Baambrugge 20040506 903. A. de Groot Baambrugge 20040506 904. J. Velthuis Baambrugge 20040506 905. Marja Aal? Baambrugge 20040506 906. P.H. Kemper-Wolfs Baambrugge 20040506 907. Y.M. Adriaans Baambrugge 20040506 908. P.H. Kemper Baambrugge 20040506 909. L.G. Bordewijk Baambrugge 20040506 910. J. Post Baambrugge 20040506 911. Stichting “Mooi Baarn”, drs. A.W.T. Dercksen Baarn 20040506 912. Gemeente Soest Soest 20040506 913. S.J. Kemp Cothen 20040506 914. Werkgroep Behoud Lopikerwaard, dhr. H. 20040506 Boonekamp 915. N. Wegloop Vinkeveen 20040506 916. W. en K. Wolswijk Maarssen 20040506 917. J.J.J. Heystek en R.M. Heystek-Abrahamsz Maarssen 20040506 918. J.J.J. Heystek Maarssen 20040506 919. M. Ritmeester en A. Buijsman Maarssen 20040506 920. Ritmeester Maarssen 20040506 921. Sander Maarssen 20040506 922. B. en L. van Lingen Maarssen 20040506 923. L.C. en A.J. van Lingen Maarssen 20040506 924. G.J.W. Bus en V.G.M. Bus-Perquin Maarssen 20040506 925. G. Bus Maarssen 20040506 926. F. van Diepeningen Maarssen 20040506 927. J. Schipper Maarssen 20040506 928. T. van der Wijs en W. Blom Maarssen 20040506 929. P. Elsinga Maarssen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

930. A. Westland Maarssen 20040506 931. Karsten Maarssen 20040506 932. R.J. van Schaik Maarssen 20040506 933. Familie Boontje Maarssen 20040506 934. J. Monfrooij Maarssen 20040506 935. M. Meijer Maarssen 20040506 936. E.J. Thijs en W.J. Miltenburg Maarssen 20040506 937. P.J.A.A. en A. Vonk Maarssen 20040506 938. J. te Loo Maarssen 20040506 939. G. van Bers Maarssen 20040506 940. J.H. de Wit Maarssen 20040506 941. N. Vlieger Maarssen 20040506 942. C. du Puis-v.d. Grift Maarssen 20040506 943. T. v.d. Maat Maarssen 20040506 944. Th. Buijs Maarssen 20040506 945. Familie Ter Reehorst Maarssen 20040506 946. I. Mattu Maarssen 20040506 947. Familie Martini Maarssen 20040506 948. J. Serton Maarssen 20040506 949. J. Serton-Bosman Maarssen 20040506 950. P.R. en A.M.C. Doornbos Maarssen 20040506 951. Familie E. Joosen Maarssen 20040506 952. Familie Boogaard Maarssen 20040506 953. Boogaard Maarssen 20040506 954. F.C. Engels Maarssen 20040506 955. B. Tuil Maarssen 20040506 956. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nieuwegein 20040506 957. C.N. de Langen Maarssen 20040506 958. Familie H. vester Maarssen 20040506 959. J. Faase Maarssen 20040506 960. Bernardy Maarssen 20040506 961. E. Verkaik Montfoort 20040506 962. Bedrijfs-Vrijheid in de Landbouw, dhr. J. Platte Doornspijk 20040506 963. A.G.L. Coppoolse Baarn 20040506 964. L. Verkaik Montfoort 20040506 965. S.M. Coppoolse Baarn 20040506 966. R.R. van Heusden Maarssen 20040506 967. J. Boeve Baarn 20040506 968. G.H. van den Hoeven Maarssen 20040506 969. J. Bos Baarn 20040506 970. M. van Kalkeren Baarn 20040506 971. E.R. Venekamp Maarssen 20040506 972. E. en C. Venekamp Maarssen 20040506 973. B. Tittel Baarn 20040506 974. Th. Korrel Baarn 20040506 975. J.M. Madsen en M.J.C. Madsen-De Jong Maarssen 20040506 976. A.E. IJkema Maarssen 20040506 977. Vereniging van Eigenaars – Hoog Zicht Breukelen 20040506 N.Th. Kappeyne van de Coppello 978. Wormgoor Maarssen 20040506 979. G.W. v.d. Vuurst Baarn 20040506 980. J.M. Langerveld Maarssen 20040506 981. A.R. v.d. Vuurst Baarn 20040506 982. W. Hoekstra Maarssen 20040506 983. Roodenrijs Maarssen 20040506 984. A.T. Ebbenhorst Hoogland 20040506 985. M.A. Boegborn Hoogland 20040506 986. A.H. Boegborn Hoogland 20040506 987. Th. Korrel Baarn 20040506 988. C.P. v.d. Meer Maarssen 20040506 989. R.R. van IJperen Maarssen 20040506 990. K. van den Hoven Hoogland 20040506 991. J.W.M. Holtkamp (mede namens B. Jansen) Maarssen 20040506 992. A. van Laar Maarssen 20040506 993. M.T.C. Ebbenhorst-v.Grondelle Hoogland 20040506 994. M. van Eds Maarssen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

995. M.A. Janse-v. Velzen Baarn 20040506 996. R. van der Limgr Maarssen 20040506 997. H. Janse Baarn 20040506 998. Familie Wienjus Maarssen 20040506 999. N. Swart Maarssen 20040506 1000. J. v.d. Broek Maarssen 20040506 1001. V. Koolmees Baarn 20040506 1002. H. Beerling Maarssen 20040506 1003. Familie Perotti Maarssen 20040506 1004. C.A. Beckers Baarn 20040506 1005. B. Vlaanderen Maarssen 20040506 1006. M.B. Schmidt Amsterdam 20040506 1007. Snapper en Verdier Maarssen 20040506 1008. A. Garcia Maarssen 20040506 1009. A. Verwoerd-Veldhuizen Baarn 20040506 1010. Familie E. Zweije Maarssen 20040506 1011. E. Weiss Maarssen 20040506 1012. G. v. barneveld Maarssen 20040506 1013. J. Wijnen Baarn 20040506 1014. Mw. L.v.d. Biezen Baarn 20040506 1015. G.W. v.d. Heiden-Prins Baarn 20040506 1016. R. Anternovic Baarn 20040506 1017. H. de Groot Baarn 20040506 1018. H.W. v.d.Hoef Baarn 20040506 1019. P.N.A. Korrel-Penders Baarn 20040506 1020. Fam. Jullens Baarn 20040506 1021. Balm Baarn 20040506 1022. P.L. Riko Baarn 20040506 1023. K. ter Hoedt Baarn 20040506 1024. C.A. Ytsma Nieuwegein 20040506 1025. R. Dekker Baarn 20040506 1026. A. van Elk Baarn 20040506 1027. K.H. Hoogerhuijs Baarn 20040506 1028. C.H. de Graaf Baarn 20040506 1029. J.J. Rebel Baarn 20040506 1030. E. de Wilde Maarssen 20040506 1031. N. Araz Maarssen 20040506 1032. T. en M. Sun-Visser Maarssen 20040506 1033. T.I. Sun Maarssen 20040506 1034. Familie Buijs Maarssen 20040506 1035. M.S.de Gier Baarn 20040506 1036. B.H. Timmer Baarn 20040506 1037. A.J. Markebink Baarn 20040506 1038. A.P.C. van Krevel Baarn 20040506 1039. J. Lipsius-Volders Baarn 20040506 1040. G. Lipsius Baarn 20040506 1041. A.F. Bosters Baarn 20040506 1042. B. Vermeulen-van Eersel Baarn 20040506 1043. C. Baan Baarn 20040506 1044. R. Hensen Verbalen en E. Strebe Maarssen 20040506 1045. G. Rensen en M. dashorst Maarssen 20040506 1046. Familie Van Genderen Maarssen 20040506 1047. Block Maarssen 20040506 1048. M.P. van Weenen Maarssen 20040506 1049. Familie J. Klement Maarssen 20040506 1050. J. Klement Maarssen 20040506 1051. Ph. Koken Maarssen 20040506 1052. Verkerk Maarssen 20040506 1053. Verbruggen Maarssen 20040506 1054. R. de Kruif Maarssen 20040506 1055. Familie Van der Laak Maarssen 20040506 1056. Familie R.J. Snel Maarssen 20040506 1057. R. de Bos Maarssen 20040506 1058. C. Flantua Maarssen 20040506 1059. G. Agterberg Maarssen 20040506 1060. Langelaar Van Eijk Maarssen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1061. A. Kloosterman Maarssen 20040506 1062. C. Verheul Maarssen 20040506 1063. E. Hofma en A.J. Hofma-Mulder Maarssen 20040506 1064. R.L. Simum Maarssen 20040506 1065. Pulles Maarssen 20040506 1066. G. en A. Strijdveen-Dirven Maarssen 20040506 1067. Familie Moeke Maarssen 20040506 1068. F.J. Vervoort Maarssen 20040506 1069. C. Consten-V.d. Vlist Maarssen 20040506 1070. J. van Kollenburg en E. Mariën Maarssen 20040506 1071. J.W. Loffeld Maarssen 20040506 1072. B.D. Nieuwenhuys Maarssen 20040506 1073. G.W. Peek-de Graaf Maarssen 20040506 1074. W. Wijnans Maarssen 20040506 1075. W.L. Tsin Maarssen 20040506 1076. E. van Impelen Maarssen 20040506 1077. C.J. van de Graaf Maarssen 20040506 1078. C. Boonstra Maarssen 20040506 1079. J. Blonk Maarssen 20040506 1080. L.J. Mensinga en A.G. den Boestemt Maarssen 20040506 1081. K. ter Reehorst Maarssen 20040506 1082. Familie Boers-Van Dijk Maarssen 20040506 1083. L. Pieterson Maarssen 20040506 1084. P.A.H. van Rooyen Maarssen 20040506 1085. Familie R. Neckers Maarssen 20040506 1086. R. de Waard Maarssen 20040506 1087. J.E.I. Stoter Maarssen 20040506 1088. Familie R.S. Epema Vinkeveen 20040506 1089. S.H. de Groot Maarssen 20040506 1090. R. Kater Maarssen 20040506 1091. M.J. Podt Maarssen 20040506 1092. I. van Hillen Maarssen 20040506 1093. L.F. van der Kolk Maarssen 20040506 1094. A.H. Otten Maarssen 20040506 1095. M. de Wild Maarssen 20040506 1096. J. van Dijk Maarssen 20040506 1097. S.A. v.d. Valk en E.M.J. Rietveld Maarssen 20040506 1098. Familie F.E.M. de Rooij-Beijer Maarssenbroek 20040506 1099. 17 handtekeningen Maarssen 20040506 1100. B. Hermans Houten 20040506 1101. J. ter Horst Stavoren 20040506 1102. F.H. Vink Vinkeveen 20040506 1103. Milieudefensie Abcoude/Baambrugge Abcoude 20040506 1104. F.G.J. van Dongen Vinkeveen 20040506 1105. Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 20040506 1106. A. van Leeuwen-Van der Leek Vinkeveen 20040506 1107. M. Luijt Vinkeveen 20040506 1108. R. Kosterman Nieuw-Vennep 20040506 1109. Gemeente Houten, namens B. v.d.Burg en J. Houten 20040506 Draaijer 1110. Ron Broere Vinkeveen 20040506 1111. Stichting Hugo Kotestein Woerden 20040506 1112. Warmenhoven Maarssen 20040506 1113. Familie Dapiran van Verseveld Maarssen 20040506 1114. Familie Mac-Intosch Maarssen 20040506 1115. D.L. van Ommeren Maarssen 20040506 1116. C. Priem Maarssen 20040506 1117. De Braal Maarssen 20040506 1118. P.J.G. Jongeling Maarssen 20040506 1119. J. Rietveld Maarssen 20040506 1120. P.P. Jares Maarssen 20040506 1121. Familie Zagt Nieuwersluis 20040506 1122. A. Griffioen Maarssen 20040506 1123. P. Ham Maarssen 20040506 1124. E. Broekhuis en M. Ronday Baambrugge 20040506 1125. K. Kamta Maarssen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1126. A.C.M. Bon Abcoude 20040506 1127. E.F. Nagel Abcoude 20040506 1128. J.M.C. Sikkes Vinkeveen 20040506 1129. M.L.Ch. Jilesen en A.A. Jilesen-Thiadens Vinkeveen 20040506 1130. J.N. Boon Baarn 20040506 1131. T. Lau? Pauw [onleesbaar] Baambrugge 20040506 1132. ? 20040506 1133. Belangen Woerdense Inwoners namens 2008 Woerden 20040506 petitieondertekenaars, dhr. J.L.M. van Rensen 1134. G. Huiden ’t Goy 20040506 1135. Dooper, Dooper-Seitner Amsterdam 20040506 1136. J.A. Theunise Vinkeveen 20040506 1137. ? 20040506 1138. D. Vriese? [onleesbaar] Baambrugge 20040506 1139. D.J. Bakker Baambrugge 20040506 1140. A. Vyth Abcoude 20040506 1141. E.A. Bolsmann-Post Baambrugge 20040506 1142. J.C. van Asten Abcude 20040506 1143. H.J. Lammers Maarssen 20040506 1144. M.J. Slootheer Maarssen 20040506 1145. D. Timmer Maarssen 20040506 1146. H.N. Bulter Maarssen 20040506 1147. G. Peek Maarssen 20040506 1148. A. Lith Maarssen 20040506 1149. C. en D. Hoogenveen-Postma Maarssen 20040506 1150. C.M.E.van Doorn-v.d.Berg ’t Goy 20040506 1151. R. Brand ’t Goy 20040506 1152. Familie Hiemstra Maarssen 20040506 1153. Familie Prosetiko-Delries Maarssen 20040506 1154. A. Vermeulen Maarssen 20040506 1155. Postuma Maarssen 20040506 1156. J. Wernsing en A. Stroobants Maarssen 20040506 1157. Luchtverkeersleiding Nederland Luchthaven Schip- 20040506 hol 1158. E. Minnema Maarssen 20040506 1159. Gemeente Woerden Woerden 20040506 1160. J. en M. van Haren Maarssen 20040506 1161. S.R. Nagel Bunschoten 20040506 1162. A. Bokkers Bunschoten 20040506 1163. Gemeente Woerden Woerden 20040506 1164. H. Vermeulen Baarn 20040506 1165. K. van den Tweel-Vermeulen Baarn 20040506 1166. T. van den Tweel Baarn 20040506 1167. H.A. van Dijen Baarn 20040506 1168. P.Th. Dorland Baarn 20040506 1169. D.G. Koudijs Baarn 20040506 1170. W.A. Velthuizen Baarn 20040506 1171. G.A. Hooijer Baarn 20040506 1172. S. Kleinhoven Baarn 20040506 1173. T.A. Schild Baarn 20040506 1174. G. Hanse Baarn 20040506 1175. G. Rinkel Baarn 20040506 1176. H.B. Manje Baarn 20040506 1177. Th.J. Stroo Baarn 20040506 1178. E.A. van Essen Baarn 20040506 1179. B. van Essen Baarn 20040506 1180. A. van Essen Baarn 20040506 1181. T.H. van Essen-v.d.Hoef Baarn 20040506 1182. G.W. van Dam Baarn 20040506 1183. Mevr. Lanen Baarn 20040506 1184. J. de Weerd Baarn 20040506 1185. G. Scheltens Baarn 20040506 1186. Liu Baarn 20040506 1187. P. Lui Almere 20040506 1188. F.J. van der Vuur Baarn 20040506 1189. J.G. Born Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1190. R.G.C. Dierick Baarn 20040506 1191. F. Krol Baarn 20040506 1192. C. Vonk-Den Breejen 20040506 1193. R. Dierizk-Weinans Baarn 20040506 1194. A.G. Aartsen Baarn 20040506 1195. F.P.M. Kok Baarn 20040506 1196. A. Koudijs Baarn 20040506 1197. C. van der Waal Baarn 20040506 1198. J.C. Tanis Baarn 20040506 1199. B. Kramer Baarn 20040506 1200. G.A.W. Ezinga-Huizinga Baarn 20040506 1201. P. de Ruig Baarn 20040506 1202. C.D. van de Meer Baarn 20040506 1203. T. Ezinga Baarn 20040506 1204. R. Nooitgedagt Baarn 20040506 1205. H.J.H. Janes Baarn 20040506 1206. J. Manes Baarn 20040506 1207. D. Wegerif Baarn 20040506 1208. E. Wegerif-Mijnders Baarn 20040506 1209. R.I.J. van Miltenburg Baarn 20040506 1210. K.B.S. van Miltenburg-Jonkers Baarn 20040506 1211. J. van Ginkel Baarn 20040506 1212. E. van Ginkel Baarn 20040506 1213. C. Kinderdijk Baarn 20040506 1214. J.E.I.G. Brouwers Baarn 20040506 1215. F.M. Brouwer-Schippers Baarn 20040506 1216. M. v.d. Eshof Baarn 20040506 1217. A. van Rosmalen Baarn 20040506 1218. J.L. Rijstenbil Baarn 20040506 1219. W.J. Rijstenbil-van den Hoek Baarn 20040506 1220. L.P.M. van Bolhuis Baarn 20040506 1221. H. van Bolhuis-Laoût Baarn 20040506 1222. J.E.W. Miedema-Boukema Baarn 20040506 1223. A.H.G. Lokhorst Baarn 20040506 1224. J.J. Lokhorst-v.d.Veer Baarn 20040506 1225. W.J. Daenen Baarn 20040506 1226. E. Daenen-de Wilde Baarn 20040506 1227. P.C. Bosters-Spaper Baarn 20040506 1228. H. Bogaarts Amersfoort 20040506 1229. J. Bruinekool Nijkerkerveen 20040506 1230. P. van Loen Hoogland 20040506 1231. H. Hilhorst Hoogland 20040506 1232. G.G. Malenstein Hoogland 20040506 1233. I.J.A. Schoonderbeek-Kreijne Amersfoort 20040506 1234. J.C. van den Tweel Nijkerkerveen 20040506 1235. S. v.d. Grift Biddinghuizen 20040506 1236. A. Tomdeur Nijkerkerveen 20040506 1237. R. Tolsma Hoogland 20040506 1238. M. van Lunteren Maarssen 20040506 1239. A. Heilema Maarssen 20040506 1240. A. Heilema Maarssen 20040506 1241. Den Boestert Maarssen 20040506 1242. J. Veldhuizen Maarssen 20040506 1243. P.M. Rosier Maarssen 20040506 1244. M. de Vroet Maarssen 20040506 1245. D. Kunnen Maarssen 20040506 1246. V. Werde Maarssen 20040506 1247. S. van Nieuwenhoven Maarssen 20040506 1248. A.A.M. Verdam Maarssen 20040506 1249. R. Groeneweg Maarssen 20040506 1250. J.F. Arendsen Baarn 20040506 1251. S.A. Arendsen-Rozema Baarn 20040506 1252. R.J.C. van den Heiligenberg Maarssen 20040506 1253. C. te Water Maarssen 20040506 1254. S. Arendsen Baarn 20040506 1255. A. Arendsen Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1256. J.P. Crum Maarssen 20040506 1257. D. Bouman Baarn 20040506 1258. J.M. v.d. Linden Maarssen 20040506 1259. R.F. Westerveld Baarn 20040506 1260. E. Kwint Maarssen 20040506 1261. Familie De Bruin Maarssen 20040506 1262. De Bruin Maarssen 20040506 1263. M. Westerveld-Savert Baarn 20040506 1264. J. Muijsert en J. Mulder Maarssen 20040506 1265. J. Muipert Maarssen 20040506 1266. H. van Brussel Maarssen 20040506 1267. R. de Jong Maarssen 20040506 1268. H.J.W. Hibbel Baarn 20040506 1269. Th.H.M. Kok Maarssen 20040506 1270. H.J. Hibbel Baarn 20040506 1271. M. van Vliet Maarssen 20040506 1272. A.A. Kuppens Maarssen 20040506 1273. P. v.d. Stoep Baarn 20040506 1274. B. Maat Maarssen 20040506 1275. E.P.M. Collé Maarssen 20040506 1276. J.R. Laoût Baarn 20040506 1277. Familie Gründlehner Maarssen 20040506 1278. L.H. Basters Maarssen 20040506 1279. N.J. van der Loor 20040506 1280. J. v.d. Zande Maarssen 20040506 1281. R. Odijk Maarssen 20040506 1282. Familie Odijk Maarssen 20040506 1283. M. den Hartog-Wielaert Baarn 20040506 1284. P. den Hartog Baarn 20040506 1285. Familie El Yahyaoui Maarssen 20040506 1286. M.C.M. Baan Baarn 20040506 1287. Stolker Maarssen 20040506 1288. Van Leur Maarssen 20040506 1289. Houtveen Maarssen 20040506 1290. G. van Morse Maarssen 20040506 1291. Mw. De Gijter Baarn 20040506 1292. J. Arambatzakis Maarssen 20040506 1293. B. Custers Maarssen 20040506 1294. H. Sommer Baarn 20040506 1295. H.D. Sommer Baarn 20040506 1296. Th. A. Heijne Maarssen 20040506 1297. L.L. Bus Maarssen 20040506 1298. J. Holla-Zanting Baarn 20040506 1299. J. Holla Baarn 20040506 1300. Dolman Maarssen 20040506 1301. B. Spoelstra Maarssen 20040506 1302. A.W.H. v. Lee Maarssen 20040506 1303. M. ter Horst-Dam Maarssen 20040506 1304. V.R.C. Künzli Maarssen 20040506 1305. M. v.d.Kamp Amersfoort 20040506 1306. G. v.d.Kamp Amersfoort 20040506 1307. C. Hoogerheijde Baarn 20040506 1308. M. v.d.Kamp-Schut Amersfoort 20040506 1309. H v.d.Molen Baarn 20040506 1310. J. Vossenberg Baarn 20040506 1311. K. Stokman Baarn 20040506 1312. K. v.d. Breul Baarn 20040506 1313. A.L. Heijm Baarn 20040506 1314. P.H. Ovink Baarn 20040506 1315. Everts Baarn 20040506 1316. J. Arends Baarn 20040506 1317. A.M. Oudendorp Baarn 20040506 1318. Koelstra Baarn 20040506 1319. C. Kachtra Brandt Baarn 20040506 1320. S. van der Ploeg Baarn 20040506 1321. R. Oudendorp Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1322. J. van den Berg-Krap Baarn 20040506 1323. E. van den Berg Almere 20040506 1324. T.R. Walma de Vries Baarn 20040506 1325. G. Walma Baarn 20040506 1326. P. v.d. Breul Baarn 20040506 1327. E.M. Kerker Amersfoort 20040506 1328. J.W. Wessel Amersfoort 20040506 1329. P. de Vries Mulder Baarn 20040506 1330. Zahrannik Baarn 20040506 1331. T. Guldemont Baarn 20040506 1332. L. Aaftink Maarssen 20040506 1333. A. Boom Jacobs Baarn 20040506 1334. J.A.M. Kerkhof Maarssen 20040506 1335. A.C.A. Bernardy en S. Kunnen Maarssen 20040506 1336. P.J. Boom Baarn 20040506 1337. G. v.d. Bij Maarssen 20040506 1338. Familie F.P.M Valkenburg Maarssen 20040506 1339. Familie Mook Maarssen 20040506 1340. De Jong Maarssen 20040506 1341. D. Kroon Maarssen 20040506 1342. A.A. Mulder Baarn 20040506 1343. Colet Maarssen 20040506 1344. H. Mulder-Langeslag Baarn 20040506 1345. Familie A. de Mol Maarssen 20040506 1346. P. Bijl Maarssen 20040506 1347. J.R.W. Vermeulen Maarssen 20040506 1348. J. de Vries Baarn 20040506 1349. E. Verkerk Maarssen 20040506 1350. J.H. van Harselaar Baarn 20040506 1351. S.M. v.d. Horst-Soeter Maarssen 20040506 1352. G Post Blank Maarssen 20040506 1353. J. van Vulpen-Scheer Baarn 20040506 1354. E. Walthuis en P.M. van Groeningen Maarssen 20040506 1355. L. van Vulpen Baarn 20040506 1356. M.A. Kragten Maarssen 20040506 1357. E. Meerts Baarn 20040506 1358. N. Visser Maarssen 20040506 1359. Van Braam Morris Maarssen 20040506 1360. Bijeman Maarssen 20040506 1361. R. Sweers Maarssen 20040506 1362. D. van der Meulen Baarn 20040506 1363. R. Dres Maarssen 20040506 1364. J. v.d. Velde Baarn 20040506 1365. K.A. van de Velde Baarn 20040506 1366. C. Kalkman-Jordahl Maarssen 20040506 1367. W. van Hamersveld Baarn 20040506 1368. B. Kalkman Maarssen 20040506 1369. B. Voorneveld Maarssen 20040506 1370. N. Voorneveld Maarssen 20040506 1371. M. van der Ree-de Lange Baarn 20040506 1372. H. Schoep Maarssen 20040506 1373. F.N. Hagethorn Baarn 20040506 1374. Familie van Schaik Maarssen 20040506 1375. M.P. Schrijver Baarn 20040506 1376. Familie van Loosbroek Maarssen 20040506 1377. Beenen Maarssen 20040506 1378. F.M.A. Hagethorn Baarn 20040506 1379. H. Vlieger Maarssen 20040506 1380. G.A. de Paauw Maarssen 20040506 1381. Familie Verbeek Maarssen 20040506 1382. H.C. Klijn Vianen Maarssen 20040506 1383. W.M. Daems Baarn 20040506 1384. G.J. Bonten Maarssen 20040506 1385. L. van Walderveen Maarssen 20040506 1386. K. de Bruyn Baarn 20040506 1387. C.G. Verheul Maarssen 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1388. C.G. Verheul Maarssen 20040506 1389. C.J. van der Ree Baarn 20040506 1390. Bloemendaal Maarssen 20040506 1391. P. Huygen Baarn 20040506 1392. A.L. Jupijn Maarssen 20040506 1393. G.G. Huygen-Haring Baarn 20040506 1394. W. Hensbergen Maarssen 20040506 1395. P.P. Peterse Baarn 20040506 1396. G. Peterse Baarn 20040506 1397. B. van Soolen en A. van Soolen-Andriese 20040506 1398. A. van Soolen-Andriese Maarssen 20040506 1399. W. de Groot Maarssen 20040506 1400. A.M. Kerkhof Maarssen 20040506 1401. R.J.W. Klein Tiessink Maarssen 20040506 1402. J. Houkes Bunschoten 20040506 1403. P. Siderius Maarssen 20040506 1404. A. van Eijk Maarssen 20040506 1405. D. Tromp Amersfoort 20040506 1406. B. Tanner Maarssen 20040506 1407. G. v.d. Kamp Bunschoten 20040506 1408. H.W. van Aarssen Maarssen 20040506 1409. R.G. van Giegen Maarssen 20040506 1410. H.G.E. van de Kamp-Paulusma Bunschoten 20040506 1411. M.M. Verteegen en L.J. Koop Maarssen 20040506 1412. Y. Huygen-van den Hoogen Bunschoten 20040506 1413. Y. Kieft Maarssen 20040506 1414. G.N.M. Kieft Maarssen 20040506 1415. K. Huygen Bunschoten 20040506 1416. M. Smith-Blok 20040506 1417. M. Smith-Blok Maarssen 20040506 1418. S.M. v.d. Munt Bunschoten 20040506 1419. K. Karbet Maarssen 20040506 1420. J. Dunnebier Maarssen 20040506 1421. Goes Maarssen 20040506 1422. M. Stolwijk Maarssen 20040506 1423. C. Stolwijk Maarssen 20040506 1424. J. Maat Maarssen 20040506 1425. Van de Berg Maarssen 20040506 1426. A.H.C. Frijters Maarssen 20040506 1427. F.G. Terpstra Maarssen 20040506 1428. Familie W.P. de Graaf Maarssen 20040506 1429. Familie De Graaf Maarssen 20040506 1430. J. Koelewijn Bunschoten 20040506 1431. Kl. v.d. Goot Bunschoten 20040506 1432. Vos Bussum 20040506 1433. G. van de Munt Bunschoten 20040506 1434. A. Vermeer Amersfoort 20040506 1435. A. van Nieuwenhuizen Hoogland 20040506 1436. J. van Hamersveld Hoevelaken 20040506 1437. A. Lobberoo Ermelo 20040506 1438. Y. Nanninga Hoogland 20040506 1439. N.M. van Loen-Voskuilen Hoogland 20040506 1440. I. van Loen Hoogland 20040506 1441. J. Voskuilen Amersfoort 20040506 1442. M. Pasker Amersfoort 20040506 1443. R. Dureveen Soest 20040506 1444. P. van Norden Amersfoort 20040506 1445. K.J. Snel Baarn 20040506 1446. J. van der Male Baarn 20040506 1447. M. van der Male Baarn 20040506 1448. M. Hilhorst Baarn 20040506 1449. H. Muus Baarn 20040506 1450. A.C. Koster Hoevelaken 20040506 1451. C. Kosterman ’t Goy 20040506 1452. M. Alberdingk Thijm Baarn 20040506 1453. F.A. Matla Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1454. R. van Rheenen ’t Goy 20040506 1455. A.H. Matla Baarn 20040506 1456. G.M. van Brummelen Baarn 20040506 1457. M. Meeuwsen Baarn 20040506 1458. B. Wttewaal ’t Goy 20040506 1459. B. Meihuizen Baarn 20040506 1460. J.G.J. Botterblom Bunschoten 20040506 1461. M.M.B. Seetz-de Groot Harmelen 20040506 1462. M.J.J. Ebbenhorst-v.d. Wetering Hoogland 20040506 1463. A. v.d. Munt Bunschoten 20040506 1464. G. v. Twillert Bunschoten 20040506 1465. C.J. Huisman Vinkeveen 20040506 1466. M. Mandjes ’t Goy 20040506 1467. F. van Twillert-Poort Bunschoten 20040506 1468. H. van Twillert Bunschoten 20040506 1469. Mw. A.J.M. van Dijk-van Kippersluis ’t Goy 20040506 1470. P. Poort-Hopman Bunschoten 20040506 1471. A.J.M. v. Dijk –v. Kippersluis ’t Goy 20040506 1472. J.M. de Vries-de Jong Baarn 20040506 1473. W. v.d. Linden ’t Goy 20040506 1474. A. Bachels Almere-Haven 20040506 1475. IJ.N.B Goossens, D. Goossens-Nachor en Maarssen 20040506 M.V. Nachor 1476. L. den Os Baarn 20040506 1477. A. van Thiel-Van Stekelenburg Abcoude 20040506 1478. M. den Os – Baktai Baarn 20040506 1479. L. Meyer Breukelen 20040506 1480. A. Melkman Abcoude 20040506 1481. De Groot Vinkeveen 20040506 1482. R. Tholenaar Abcoude 20040506 1483. A. Halverhout-Hartsuiker Woerden 20040506 1484. P.J.W. Borst Harmelen 20040506 1485. E.J. Graatsma en S.A. Graatsma-Van Omme Loenersloot 20040506 1486. P.C.V. Visser-Hesp Abcoude 20040506 1487. A. Schopman-Strijder Vinkeveen 20040506 1488. E.L. Janus Baambrugge 20040506 1489. L. Holdstock Abcoude 20040506 1490. R.P. Smorenburg ’t Goy 20040506 1491. J.L. de Vries Baarn 20040506 1492. L. van Oortmerssen Baarn 20040506 1493. M. Glastra van Loon Baarn 20040506 1494. W. van den Wal Bunschoten 20040506 1495. G. Sijnke Baarn 20040506 1496. I. Masin-Schutsert Baarn 20040506 1497. A.N.J. de Lange Baarn 20040506 1498. K. van Lent Baarn 20040506 1499. L. de Kange Baarn 20040506 1500. Fam. Wever Baarn 20040506 1501. T. Koort Baarn 20040506 1502. P. van Lent-van Kleef Baarn 20040506 1503. Fam. C.A.Koot-v.d. Boogaard Baarn 20040506 1504. I. Willemsen-van Wijk Baarn 20040506 1505. J. Willemsen Baarn 20040506 1506. PHL Beheer B.V. t.a.v. M. de Jong Amsterdam 20040506 1507. H. Dekker Putten 20040506 1508. H. de Graaf Bunschoten 20040506 1509. G.L. Pieterse Baambrugge 20040506 1510. C.J. Mur- Arnoldi Baambrugge 20040506 1511. M.H.de Jong Soest 20040506 1512. Familie Hoogstraten Vinkeveen 20040506 1513. A.M. Schenk Amersfoort 20040506 1514. J.C. en M.J. Vos Maarssen 20040506 1515. B.W. vd Baan Maarssen 20040506 1516. B. Hagens Maarsbergen 20040506 1517. Fam. P.G. Callenfels Harmelen 20040506 1518. V.J. van den Hoven Leusden 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1519. J.B. van Pommeren Maarssen 20040506 1520. D.J. de Wit Nijkerkerveen 20040506 1521. Vermaat Maarssen 20040506 1522. Familie J. van de Haar Maarssen 20040506 1523. J.W. Beitler Nijkerk 20040506 1524. M.J. Mellema Maarssen 20040506 1525. M. Mellema Maarssen 20040506 1526. O. v.d. Brink Amersfoort 20040506 1527. Gemeente Houten, namens W. Smit Houten 20040506 1528. M. van Overeem Vinkeveen 20040506 1529. R.L. Krumme Maarssen 20040506 1530. R.L. Krumme Maarssen 20040506 1531. H. de Gelder & A.C. Toussaint Kockengen 20040506 1532. Familie T. Boereboom Maarssen 20040506 1533. B.J. Zoetbrood Maarssen 20040506 1534. M.L. Bodoux Harmelen 20040506 1535. J. Koppen en D.J. Rondeel Maarssen 20040506 1536. M.G.J. de Klerk Maarssen 20040506 1537. S. Ramden Maarssen 20040506 1538. Gorter Maarssen 20040506 1539. A. van den Wijngaard Maarssen 20040506 1540. J.J. van Eik Maarssen 20040506 1541. H.C.E. Oostveen Maarssen 20040506 1542. C.F. Broeken Maarssen 20040506 1543. Vermeulen Maarssen 20040506 1544. J.H. Wielaert Maarssen 20040506 1545. C. Wieland Maarssen 20040506 1546. R.C. van der Maas Maarssen 20040506 1547. Sjors van der Maat Maarssen 20040506 1548. A.M. v.d. Maagdenberg Maarssen 20040506 1549. C.G. Verkerk Maarssen 20040506 1550. J.G.M. Scheel Maarssen 20040506 1551. Familie Kruidenberg Maarssen 20040506 1552. Familie De Kruijff Maarssen 20040506 1553. Berends Maarssen 20040506 1554. T. Helmer Maarssen 20040506 1555. J. Verbruggen-Niemant Maarssen 20040506 1556. Verhoef Hoogland 20040506 1557. W. Aarts Hoevelaken 20040506 1558. T. Schaap Bunschoten 20040506 1559. K. Camper Baarn 20040506 1560. J.M. Schmidt-Abrahams Baarn 20040506 1561. C. Cosijnse-v. Dinther 20040506 1562. J.P. Brinkerink Baarn 20040506 1563. H. Kuiper 20040506 1564. Tollenaar 20040506 1565. W. Tinnerop Baarn 20040506 1566. T.L. Cosijnse 20040506 1567. ? 20040506 1568. J.M. Geerts 20040506 1569. ? Baarn 20040506 1570. R.A. Splint 20040506 1571. A.H.M. van Hees Baarn 20040506 1572. D. v.d. Meulen 20040506 1573. G.H.B. Edelenbos 20040506 1574. L.C. Duijm 20040506 1575. G. van Vulpen Baarn 20040506 1576. Fam. J. Nielthers 20040506 1577. F.J. van Zelst Baarn 20040506 1578. F. Arendsen Baarn 20040506 1579. V.H.A. Oskamp Baarn 20040506 1580. J.M. de Jong Maarssen 20040506 1581. W.M. Kromwijk Woerden 20040506 1582. A. v.d. Horst ’t Goy 20040506 1583. A.F. Benacchio Baambrugge 20040506 1584. ? 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1585. E.G.H. Broekhoff Vinkeveen 20040506 1586. Windkoepel Veenendaal 20040506 1587. Gemeente Utrecht Utrecht 20040506 1588. P. Ridderhof Vinkeveen 20040506 1589. St. Comité Behoud Kromwijkerdijk/ Wulverhorst Culemborg 20040506 1590. Gemeente Nieuwegein Nieuwegein 20040506 1591. Agrarische Natuur en Landschapsvereniging 20040506 Vechtvallei, t.a.v. C.P.J. van Diest 1592. W. Miltenburg Maarssen 20040506 1593. S.L.A.M. Schothorst Baarn 20040506 1594. R. Schiedon Maarssen 20040506 1595. E. Leebeek Wijk bij Duurstede 20040506 1596. M. Idrissi Chiour Maarssen 20040506 1597. G. Hagen Maarssen 20040506 1598. J. v.d. Zande Maarssen 20040506 1599. G. Bukkems Woerden 20040506 1600. G. de Graaf Baarn 20040506 1601. I. H.J. Dieleman ’t Goy 20040506 1602. Fam. Lüschen Baarn 20040506 1603. Ir. J.H. Oudejans Baarn 20040506 1604. G. Rosendal Baarn 20040506 1605. A. de Vries Baarn 20040506 1606. J.H. Beekhuis Baarn 20040506 1607. H. Grevelink Maarssen 20040506 1608. W.J.M. Schuring Baarn 20040506 1609. J. Krikken Baarn 20040506 1610. F. van Hoof Houten 20040506 1611. L.A. Vromen Baarn 20040506 1612. W. Natter Baarn 20040506 1613. J. Bunk Baarn 20040506 1614. F.P. den Hartog Maarssen 20040506 1615. A. Geurts 20040506 1616. G. Haring Baarn 20040506 1617. J.W. Hemmes Baarn 20040506 1618. T. Hagethorn Hoogland 20040506 1619. Mevr. E.J.H. Kostermans Eemnes 20040506 1620. F.J. van Horick Baambrugge 20040506 1621. Ds. C.A.van Nood/mevr.T.E. Boekhoff Baarn 20040506 1622. L. Brandt Baarn 20040506 1623. Fam. W. Heijns Eemnes 20040506 1624. R. Smid 20040506 1625. F. Wanders Baambrugge 20040506 1626. A.C.W.B. van der Hage-Rens Baarn 20040506 1627. I.C.A. Zijlstra-Majoor 20040506 1628. A.H.A.M. Bartels Harmelen 20040506 1629. F. Thie Baarn 20040506 1630. Familie Van Eembergen Abcoude 20040506 1631. J.W. Zantinga Baarn 20040506 1632. J.W. Bloemendal Abcoude 20040506 1633. E. Tromp Meesters-Viruly Baarn 20040506 1634. G. Hoekstra Driebergen 20040506 1635. K. Eskes-Dehé Baarn 20040506 1636. M.K. Zantinga-Dros Baarn 20040506 1637. R.W. van Valkengoed Bunschoten 20040506 1638. F.H.C. Kotten Baarn 20040506 1639. L.R.M. Schat-Smit Eemnes 20040506 1640. A.K. Hagers-Smeekes Baarn 20040506 1641. J. Koelewijn Spakenburg 20040506 1642. A.M. de Jong Putten 20040506 1643. J. van der Schaft 20040506 1644. J.A. van Sambeek Baarn 20040506 1645. L. Smeekes-Grift Baarn 20040506 1646. M.J. Poot Maarssen 20040506 1647. R.A. Bakker Baarn 20040506 1648. R. Serné Baarn 20040506 1649. H. Meijer-Drees 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1650. E. Heijnen-Stein Maarssen 20040506 1651. H. van Bruggen 20040506 1652. Familie Blommestein en Visser Baambrugge 20040506 1653. B. Mulder Baarn 20040506 1654. Fam. Jongejan Wijk bij Duurstede 20040506 1655. J. Bodzinga Eemnes 20040506 1656. J.T. van Beek-de Jonge Zoetermeer 20040506 1657. A. Willigenburg Soest 20040506 1658. M. van Es Baarn 20040506 1659. J.J. Kaasschieter Baarn 20040506 1660. R.J. Pluijgers Maarssen 20040506 1661. A. Voeten Baarn 20040506 1662. P. Euwes Maarssen 20040506 1663. F.T.M.J. Holtzer ’t Goy 20040506 1664. J.W. Bloemendal Abcoude 20040506 1665. C.M.Z.M. Esser Maarssen 20040506 1666. J. Kaspers Baarn 20040506 1667. R. van Elst Amersfoort 20040506 1668. Kirsten (9 jaar) 20040506 1669. K. ter Reehorst Maarssen 20040506 1670. Fam. Middelweerd ’t Goy 20040506 1671. R.J.W. Piron Baarn 20040506 1672. R. Hagers Baarn 20040506 1673. D. Barends 20040506 1674. J.L.M. Wubbe Maarssen 20040506 1675. D. Schols Baarn 20040506 1676. R. van Beers Harmelen 20040506 1677. G.J. Berghorst Maarssen 20040506 1678. M. van Eck Wijk bij Duurstede 20040506 1679. L. Veltmeijer Baarn 20040506 1680. S. Diks en J. Marchal ’t Goy 20040506 1681. M. Bremmer Baarn 20040506 1682. Enenco Energie Utrecht 20040506 1683. H. Baartman Eemnes 20040506 1684. G. Rigter Harmelen 20040506 1685. E.J. van der Weijde-Boer Baarn 20040506 1686. J.G. de Groot Baarn 20040506 1687. Familie F. Hetterschijt Vinkeveen 20040506 1688. F.A. Scheffer Eemnes 20040506 1689. H.C.C.M. van Schaik Baambrugge 20040506 R.W. van Moppes en O. van Moppes 1690. P. van den Berg Baarn 20040506 1691. R. Nagel Bunschoten 20040506 1692. C. de Wild Maarssen 20040506 1693. R.L.C.M. Grooten Wijk bij Duurstede 20040506 1694. P. en A. van Zuijlen Breukelen 20040506 1695. M.M. Tijhuis Baarn 20040506 1696. B. Schild ’t Goy 20040506 1697. Drs. G.M. Kostermans Eemnes 20040506 1698. A.W. Hooijer Baarn 20040506 1699. P. Keusters Harmelen 20040506 1700. L.M. Remarque-Van Toorn Vinkeveen 20040506 1701. D. Nijenhuis Amersfoort 20040506 1702. Fam. Dres Harmelen 20040506 1703. Drs. J.M.W. Massop Harmelen 20040506 1704. B. van Woudenberg Wijk bij Duurstede 20040506 1705. S.N. Vissers Maarssen 20040506 1706. R.O. Schlingemann en A.J.H. van der Linden Baambrugge 20040506 M. de Koning 1707. M. Rademaker Soest 20040506 1708. H. Timmers Baarn 20040506 1709. P.H. Oostenek Woerden 20040506 1710. A.J. de Langen Harmelen 20040506 1711. J.W. Hoffmans en D.N.L. van Eijk Vinkeveen 20040506 1712. S. van Leuveren Baarn 20040506 nr. persoon of instantie plaats datum van ont- vangst Cie. m.e.r.

1713. Vereniging Bescherming Woonklimaat Abcoude- Abcoude 20040506 Zuid, t.a.v. N. Mos 1714. C. Stockmann Rotterdam 20040506 1715. P. Hoeksema Harmelen 20040506 1716. R.B. Stellaard Maarssen 20040506 1717. F.J. Logt Soest 20040506 1718. S.A.L. van Jaarsveld ’t Goy 20040506 1719. F. Diks 20040506 1720. A.J.M. Malcorps Baarn 20040506 1721. Fam. Boon-Niermeijer ’t Goy 20040506 1722. P. Pierrot Baambrugge 20040506 1723. R.J.A. Moers De Meern 20040506 1724. A. van Nuland Wijchen 20040506 1725. P.S.A. van der Werf Baarn 20040506 1726. S. Penders Baambrugge 20040506 1727. E. Penders-Guljé Baambrugge 20040506 1728. F.J. Werter Utrecht 20040506 1729. Gegevens bekend bij de provincie Utrecht 20040506 1730. T. van Blokland 20040506 1731. L.C.C.M. Sprenkels 20040506 1732. ’t Schoutenhuis BV t.a.v. G.G. van Sijpveld Woudenberg 20040506 Namens H.S. Nienhuis uit Vinkeveen 1733. A.J. Smits Harmelen 20040506 1734. E. Mulder en B.A. Bloem Harmelen 20040506 1735. Fam. J. Schothorst-van Kooij Baarn 20040506 1736. C. van Oosterhout Zuilichem 20040506 1737. C.A. Hoogerhuis Baarn 20040506 1738. J.M. Steffen Baarn 20040506 1739. A.F. Ploeger Baarn 20040506 1740. J. Eek Eemnes 20040506 1741. E. Vet en M. Vet-Bolier Vinkeveen 20040506 1742. W. Vos Kockengen 20040506 1743. G. Botterblom Bunschoten 20040506 1744. M. v.d. Pluym Capelle a.d.IJssel 20040506 1745. H. Muis fractie Groenlinks Wijk bij Duurstede 20040506 1746. P.M. Seegers Baambrugge 20040506 1747. M. de Jonkers-de Graaf Woerden 20040506 1748. F. Candel Abcoude 20040506 1749. J.H. van Eijkelenborg Houten 20040506 1750. P. de Raadt Baarn 20040506 1751. L.G.A. de Raadt-Schoen Baarn 20040506 1752. P. Boontje en C. Dorrepaal Baambrugge 20040506 1753. GEN Capelle a.d.IJssel 20040506 1754. R. Hoogerheide Utrecht 20040506 1755. H. Hoogerheide Utrecht 20040506 1756. M.F. Hoogerheide Veere 20040506 1757. D. Vernhout Dedemsvaart 20040506 1758. S. de Rooij en D.van Oorsouw Baarn 20040506 1759. C.M. te Kolsté ’t Goy 20040506 1760. C.P.M. van Vliet Schalkwijk 20040506 1761. W.B. Wijsmuller Baarn 20040506 1762. T. Hennemann-Heering 20040506 1763. R.A. de Groot Houten 20040506 1764. A. Tan Hoogland 20040506 1765. S.C. den Hertog en J.A.van Vliet Harmelen 20040506 1766. NEWIN secr. Commissie Implentatie NEWIN 20040506 1767. G. Wisse 20040506 1768. A.M.P. Janssen Wijk bij Duurstede 20040506 1769. N. de Pijper en N.E. de Pijper-Van Dalen 20040506 1770. E. Hoksbergen-Evers Soest 20040506 1771. G.C.A. van Dorp Abcoude 20040506 1772. KNNV afd. Stichts-Hollandse Polderland Montfoort 20040506

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Grootschalige locaties windenergie, Provincie Utrecht (BLOW)

De Provincie Utrecht is voornemens op haar grondgebied te komen tot grootschalige locaties waar windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 50 MW op een dusdanige manier geplaatst worden dat mogelijke negatieve milieueffecten worden beperkt of voorkomen. Genoemde locaties zullen worden opgenomen in het streekplan. Hier- voor wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure doorlopen.

ISBN 90-421-1277-8